Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
8

Cearta cu bărbaţii lui Efraim

81Bărbaţii

8:1
Cap. 12:1.
lui Efraim au zis lui Ghedeon: „Ce înseamnă felul acesta de purtare faţă de noi? Pentru ce nu ne-ai chemat când ai plecat să te lupţi împotriva lui Madian?” Și au avut o mare ceartă cu el. 2Ghedeon le-a răspuns: „Ce-am făcut eu pe lângă voi? Oare nu face mai mult culesul ciorchinelor rămase în via lui Efraim decât culesul întregii vii a lui Abiezer? 3În mâinile voastre
8:3
Cap. 7:24,25.
a dat Dumnezeu pe căpeteniile lui Madian: Oreb și Zeeb. Ce-am putut face eu deci pe lângă voi?” După ce le-a vorbit astfel, li s-a potolit mânia
8:3
Prov. 15:1
.

Urmărirea vrăjmașului dincolo

4Ghedeon a ajuns la Iordan și l-a trecut, el și cei trei sute de oameni care erau cu el, obosiţi, dar urmărind mereu pe vrăjmaș. 5El a zis celor din

8:5
Gen. 33:17Ps. 60:6
Sucot: „Daţi, vă rog, câteva pâini poporului care mă însoţește, căci sunt obosiţi și sunt în urmărirea lui Zebah și Ţalmuna, împăraţii Madianului.” 6Căpeteniile din Sucot au răspuns: „Este oare mâna lui Zebah
8:6
1 Împ. 20:111 Sam. 25:11
și Ţalmuna în stăpânirea ta, ca să dăm pâine oștirii tale?” 7Și Ghedeon a zis: „Ei bine, după ce Domnul va da în mâinile noastre pe Zebah și pe Ţalmuna, vă voi scărpina
8:7
Vers. 16.
carnea cu spini din pustie și cu mărăcini.” 8De acolo s-a suit la Penuel
8:8
Gen. 32:301 Împ. 12:25
și a făcut celor din Penuel aceeași rugăminte. Ei i-au răspuns cum îi răspunseseră cei din Sucot. 9Și a zis și celor din Penuel: „Când
8:9
1 Împ. 22:27
mă voi întoarce în pace, voi dărâma
8:9
Vers. 17.
turnul acesta.” 10Zebah și Ţalmuna erau la Carcor împreună cu oștirea lor de aproape cincisprezece mii de oameni; toţi cei ce mai rămăseseră din toată
8:10
Cap. 7:12.
oștirea fiilor Răsăritului, o sută douăzeci de mii de oameni care scoteau sabia, fuseseră uciși. 11Ghedeon s-a suit pe drumul celor ce locuiesc în corturi la răsărit de Nobah
8:11
Num. 32:35,42
și de Iogbeha și a bătut oștirea care se credea la adăpost
8:11
Cap. 18:27.
. 12Zebah și Ţalmuna au luat fuga; Ghedeon i-a urmărit, a prins
8:12
Ps. 83:11
pe cei doi împăraţi ai Madianului, Zebah și Ţalmuna, și a pus pe fugă toată oștirea. 13Ghedeon, fiul lui Ioas, s-a întors de la luptă prin suișul Heres. 14A prins dintre cei din Sucot un tânăr pe care l-a întrebat și care i-a dat în scris numele căpeteniilor și bătrânilor din Sucot; erau șaptezeci și șapte de bărbaţi. 15Apoi a venit la cei din Sucot și a zis: „Iată pe Zebah și Ţalmuna, pentru care m-aţi batjocorit
8:15
Vers. 6.
zicând: ‘Oare mâna lui Zebah și Ţalmuna este în stăpânirea ta, ca să dăm pâine oamenilor tăi obosiţi?’” 16Și a luat
8:16
Vers. 7.
pe bătrânii cetăţii și a pedepsit pe oamenii din Sucot cu spini din pustie și cu mărăcini. 17A dărâmat
8:17
Vers. 9.
și turnul
8:17
1 Împ. 12:25
din Penuel și a ucis pe oamenii cetăţii. 18El a zis lui Zebah și lui Ţalmuna: „Cum erau oamenii pe care i-aţi ucis la Tabor
8:18
Cap. 4:6.
?” Ei au răspuns: „Erau ca tine, fiecare avea înfăţișarea unui fiu de împărat.” 19El a zis: „Erau fraţii mei, fiii mamei mele. Viu este Domnul că, dacă i-aţi fi lăsat cu viaţă, nu v-aș ucide.” 20Și a zis lui Ieter, întâiul lui născut: „Scoală-te și ucide-i!” Dar tânărul nu și-a scos sabia, pentru că-i era teamă, căci era încă un copil. 21Zebah și Ţalmuna au zis: „Scoală-te tu însuţi și ucide-ne! Căci cum e omul așa e și puterea lui.” Și Ghedeon s-a sculat și a ucis
8:21
Ps. 83:11
pe Zebah și Ţalmuna. A luat apoi lunișoarele de la gâtul cămilelor lor.

Moartea lui Ghedeon

22Bărbaţii lui Israel au zis lui Ghedeon: „Domnește peste noi, tu și fiul tău, și fiul fiului tău, căci ne-ai izbăvit din mâna lui Madian.” 23Ghedeon le-a zis: „Eu nu voi domni peste voi, nici fiii mei nu vor domni peste voi, ci Domnul

8:23
1 Sam. 8:7
10:19
12:12
va domni peste voi.” 24Ghedeon le-a zis: „Am să vă fac o rugăminte: daţi-mi fiecare verigile de nas pe care le-aţi luat ca pradă.” (Vrăjmașii aveau verigi de aur, căci
8:24
Gen. 25:13
37:25,28
erau ismaeliţi.) 25Ei au zis: „Ţi le vom da cu plăcere.” Și au întins o manta, pe care a aruncat fiecare verigile pe care le prădase. 26Greutatea verigilor de aur pe care le-a cerut Ghedeon a fost de o mie șapte sute de sicli de aur, afară de lunișoare, de cerceii de aur și de hainele de purpură pe care le purtau împăraţii Madianului și afară de lănţișoarele de la gâtul cămilelor lor. 27Ghedeon a făcut
8:27
Cap. 17:5.
din ele un efod și l-a pus în cetatea lui, la
8:27
Cap. 6:24.
Ofra, unde a ajuns o pricină de curvie
8:27
Ps. 106:39
pentru tot Israelul și a fost o cursă
8:27
Deut. 7:16
pentru Ghedeon și pentru casa lui. 28Madianul a fost smerit înaintea copiilor lui Israel și n-a mai ridicat capul. Și ţara
8:28
Cap. 6:31.
a avut odihnă patruzeci de ani, în timpul vieţii lui Ghedeon. 29Ierubaal, fiul lui Ioas, s-a întors și a locuit în casa lui. 30Ghedeon a avut șaptezeci
8:30
Cap. 9:2,5.
de fii ieșiţi din el, căci a avut mai multe neveste. 31Ţiitoarea
8:31
Cap. 9:1.
lui, care era la Sihem, i-a născut de asemenea un fiu, căruia i-au pus numele Abimelec. 32Ghedeon, fiul lui Ioas, a murit după o bătrâneţe
8:32
Gen. 25:8Iov 5:26
fericită și a fost îngropat în mormântul tatălui său Ioas, la Ofra
8:32
Vers. 27. Cap. 6:24.
, care era a familiei lui Abiezer.

Israeliţii se închină iarăși la idoli

33După moartea lui Ghedeon

8:33
Cap. 2:19.
, copiii lui Israel au început iarăși să curvească
8:33
Cap. 2:17.
cu baalii și au luat
8:33
Cap. 9:4,46.
pe Baal-Berit ca dumnezeu al lor. 34Copiii lui Israel nu
8:34
Ps. 78:11,42
106:13,21
și-au adus aminte de Domnul Dumnezeul lor, care-i izbăvise din mâna tuturor vrăjmașilor care-i înconjurau. 35Și
8:35
Cap. 9:16-18.
n-au ţinut la casa lui Ierubaal, a lui Ghedeon, după tot binele pe care-l făcuse el lui Israel.

9

Uneltirea lui Abimelec

91Abimelec, fiul lui Ierubaal, s-a dus la Sihem, la fraţii

9:1
Cap. 8:31.
mamei lui, și iată cum le-a vorbit atât lor, cât și la toată familia casei tatălui mamei sale: 2„Spuneţi, vă rog, în auzul tuturor locuitorilor din Sihem: ‘Este mai bine pentru voi ca șaptezeci de oameni, toţi fii ai lui Ierubaal, să stăpânească peste
9:2
Cap. 8:30.
voi sau un singur om să stăpânească peste voi?’ Și aduceţi-vă aminte că eu sunt os
9:2
Gen. 29:14
din oasele voastre și carne din carnea voastră.” 3Fraţii mamei lui au spus toate cuvintele acestea pentru el în auzul tuturor locuitorilor din Sihem, și inima lor s-a plecat spre Abimelec, căci își ziceau: „El este frate
9:3
Gen. 29:15
cu noi.” 4I-au dat șaptezeci de sicli de argint, pe care i-au ridicat din casa lui Baal-Berit
9:4
Cap. 8:33.
. Abimelec a cumpărat cu ei pe niște oameni fără căpătâi
9:4
Cap. 11:3.
și neastâmpăraţi, care au mers după el. 5A venit în casa tatălui său la Ofra
9:5
Cap. 6:24.
și a ucis
9:5
2 Împ. 11:1,2
pe fraţii săi, fiii lui Ierubaal, șaptezeci de oameni, pe aceeași piatră. N-a scăpat decât Iotam, cel mai tânăr fiu al lui Ierubaal, căci se ascunsese. 6Toţi locuitorii din Sihem și toată casa lui Milo s-au strâns laolaltă și au venit de au făcut împărat pe Abimelec, lângă stejarul sădit în Sihem.

Pilda lui Iotam

7Iotam a aflat despre lucrul acesta. S-a dus și s-a așezat pe vârful muntelui Garizim

9:7
Deut. 11:29
27:12Ios. 8:33Ioan 4:20
și iată ce le-a strigat el cu glas tare: „Ascultaţi-mă, locuitorii Sihemului, și Dumnezeu să vă asculte! 8Copacii
9:8
2 Împ. 14:9
au plecat să ungă un împărat și să-l pună în fruntea lor. Ei au zis măslinului: ‘Împărăţește
9:8
Cap. 8:22,23.
peste noi!’ 9Dar măslinul le-a răspuns: ‘Să-mi părăsesc eu untdelemnul meu, care
9:9
Ps. 104:15
îmi aduce laude din partea lui Dumnezeu și a oamenilor, ca să mă duc să domnesc peste copaci?’ 10Și copacii au zis smochinului: ‘Vino tu de împărăţește peste noi!’ 11Dar smochinul le-a răspuns: ‘Să-mi părăsesc eu dulceaţa mea și rodul meu cel minunat, ca să mă duc să domnesc peste copaci?’ 12Și copacii au zis viţei: ‘Vino tu și domnește peste noi!’ 13Dar viţa le-a răspuns: ‘Să-mi părăsesc eu vinul, care înveselește
9:13
Ps. 104:15
pe Dumnezeu și pe oameni, ca să mă duc să domnesc peste copaci?’ 14Atunci, toţi copacii au zis spinului: ‘Vino tu și împărăţește peste noi!’ 15Și spinul a răspuns copacilor: ‘Dacă în adevăr vreţi să mă ungeţi ca împărat al vostru, veniţi și adăpostiţi-vă sub
9:15
Is. 30:2Dan. 4:12Osea 14:7
umbra mea; altfel, să iasă un foc
9:15
Vers. 20.
din spin și să mistuie
9:15
2 Împ. 14:9Ps. 104:16Is. 2:13
37:24Ezec. 31:3
cedrii Libanului.’ 16Acum, oare cu adevărat și cu toată curăţia aţi lucrat voi, făcând împărat pe Abimelec? Aţi arătat voi bunăvoinţă faţă de Ierubaal și de casa lui? V-aţi purtat voi oare cu el potrivit cu slujba
9:16
Cap. 8:35.
pe care v-a făcut-o? 17Căci tatăl meu s-a luptat pentru voi, și-a pus viaţa în primejdie și v-a izbăvit din mâna lui Madian, 18și voi v-aţi
9:18
Vers. 5,6.
ridicat împotriva casei tatălui meu, i-aţi ucis fiii, șaptezeci de oameni, pe aceeași piatră și aţi făcut împărat peste locuitorii din Sihem pe Abimelec, fiul roabei lui, pentru că este fratele vostru. 19Dacă în adevăr și cu toată curăţia v-aţi purtat voi astăzi faţă de Ierubaal și casa lui, bine! Abimelec să fie bucuria
9:19
Is. 8:6Filip. 3:3
voastră și voi să fiţi bucuria lui! 20Dacă nu, să iasă un foc
9:20
Vers. 15,56,57.
din Abimelec și să mistuie pe locuitorii din Sihem și casa lui Milo; și un foc să iasă din locuitorii Sihemului și din casa lui Milo și să mistuie pe Abimelec!” 21Iotam s-a dat în lături și a luat-o la fugă; s-a dus la Beer
9:21
2 Sam. 20:14
, unde a locuit departe de fratele său Abimelec.

Sfârșitul rușinos al lui Abimelec

22Abimelec stăpânise trei ani peste Israel. 23Atunci, Dumnezeu

9:23
1 Sam. 16:14
18:9,101 Împ. 12:15
22:222 Cron. 10:15
18:19Is. 19:2,14
a trimis un duh rău între Abimelec și locuitorii Sihemului, și locuitorii Sihemului au fost necredincioși
9:23
Is. 33:1
lui Abimelec, 24pentru ca
9:24
1 Împ. 2:32Est. 9:25Ps. 7:16Mat. 23:35,36
și cruzimea săvârșită cu cei șaptezeci de fii ai lui Ierubaal să-și ia pedeapsa și sângele lor să cadă asupra fratelui lor Abimelec, care-i ucisese, și asupra locuitorilor Sihemului, care-l ajutaseră să ucidă pe fraţii săi. 25Locuitorii Sihemului au pus la pândă împotriva lui, pe vârfurile munţilor, niște oameni care jefuiau pe toţi cei ce treceau pe lângă ei pe drum. Și lucrul acesta a fost adus la cunoștinţa lui Abimelec. 26Gaal, fiul lui Ebed, a venit cu fraţii săi și au trecut la Sihem. Locuitorii Sihemului au avut încredere în el! 27Au ieșit la câmp, le-au cules viile, le-au călcat strugurii și au început să se veselească; au intrat în casa
9:27
Vers. 4.
dumnezeului lor, au mâncat și au băut și au blestemat pe Abimelec. 28Și Gaal, fiul lui Ebed, zicea: „Cine
9:28
1 Sam. 25:101 Împ. 12:16
este Abimelec și cine este Sihem, ca să slujim lui Abimelec? Nu este el fiul lui Ierubaal și nu este Zebul îngrijitorul lui? Slujiţi bărbaţilor lui Hamor
9:28
Gen. 34:2,6
, tatăl lui Sihem! De ce să slujim lui Abimelec? 29O, dacă
9:29
2 Sam. 15:4
aș fi eu stăpânul acestui popor, aș răsturna pe Abimelec.” Și despre Abimelec zicea: „Strânge-ţi oștirea și ieși!” 30Zebul, cârmuitorul cetăţii, a auzit ce zicea Gaal, fiul lui Ebed, și s-a aprins de mânie. 31A trimis pe ascuns niște soli la Abimelec ca să-i spună: „Iată, Gaal, fiul lui Ebed, și fraţii lui au venit la Sihem și au răsculat cetatea împotriva ta. 32Acum, pleacă noaptea, tu și poporul care este cu tine, și stai la pândă în câmp. 33Dimineaţa, la răsăritul soarelui, să te arunci cu năvală asupra cetăţii. Și când Gaal și poporul care este cu el vor ieși împotriva ta, să-i faci ce-ţi vor îngădui puterile.” 34Abimelec și tot poporul care era cu el au plecat noaptea și s-au pus la pândă lângă Sihem, împărţiţi în patru cete. 35Gaal, fiul lui Ebed, a ieșit și a stat la intrarea porţii cetăţii. Abimelec și tot poporul care era cu el s-au sculat atunci de la pândă. 36Gaal a zărit poporul și a zis lui Zebul: „Iată un popor care se coboară din vârful munţilor.” Zebul i-a răspuns: „Este umbra munţilor pe care-i iei drept oameni.” 37Gaal, luând iarăși cuvântul, a zis: „Este chiar un popor care se coboară de pe înălţimile ţării și o ceată vine pe drumul Stejarului Ghicitorilor.” 38Zebul i-a răspuns: „Unde îţi este acum gura cu care
9:38
Vers. 28,29.
ziceai: ‘Cine este Abimelec, ca să-i slujim?’ Nu este oare acesta poporul pe care-l dispreţuiai tu? Mergi acum și luptă-te cu el!” 39Gaal a înaintat în fruntea locuitorilor Sihemului și s-a luptat cu Abimelec. 40Urmărit de Abimelec, a luat-o la fugă dinaintea lui și mulţi oameni au căzut morţi până la intrarea porţii. 41Abimelec s-a oprit la Aruma. Și Zebul a izgonit pe Gaal și pe fraţii lui, care n-au putut să rămână la Sihem. 42A doua zi, poporul a ieșit la câmp. Abimelec, căruia i s-a dat de știre, 43și-a luat ceata, a împărţit-o în trei părţi și s-a pus la pândă în câmp. Văzând că poporul ieșea din cetate, s-a sculat împotriva lor și i-a bătut. 44Abimelec și cetele care erau cu el au pornit înainte și s-au așezat la intrarea porţii cetăţii: două din aceste cete s-au aruncat asupra tuturor celor ce erau în câmp și i-au bătut. 45Abimelec a bătut cetatea toată ziua, a luat-o
9:45
Vers. 20.
și a ucis poporul care se afla în ea. Apoi a dărâmat
9:45
Deut. 29:231 Împ. 12:252 Împ. 3:25
cetatea până la temelie și a presărat sare peste ea. 46La auzul acestui lucru, toţi locuitorii turnului Sihemului s-au dus în cetăţuia casei dumnezeului
9:46
Cap. 8:33.
Berit. 47S-a dat de știre lui Abimelec că toţi locuitorii turnului Sihemului s-au strâns acolo. 48Atunci, Abimelec s-a suit pe muntele Ţalmon
9:48
Ps. 68:14
, el și tot poporul care era cu el. A luat o secure în mână, a tăiat o ramură de copac, a luat-o și a pus-o pe umăr. Apoi a zis poporului care era cu el: „Aţi văzut ce am făcut? Grăbiţi-vă și faceţi și voi ca mine.” 49Și au tăiat fiecare câte o ramură și au mers după Abimelec; au așezat ramurile lângă cetăţuie și i-au dat foc, ei și celor ce se aflau în ea. Așa au pierit toţi oamenii din turnul Sihemului, în număr de aproape o mie, bărbaţi și femei. 50Abimelec a pornit împotriva Tebeţului. A împresurat Tebeţul și l-a luat. 51În mijlocul cetăţii era un turn tare, unde au fugit toţi locuitorii cetăţii, bărbaţi și femei; au încuiat ușile după ei și s-au suit pe acoperișul turnului. 52Abimelec a ajuns până la turn; l-a bătut și s-a apropiat de ușa turnului ca să-i pună foc. 53Atunci, o femeie a aruncat
9:53
2 Sam. 11:21
o piatră de râșniţă pe capul lui Abimelec și i-a sfărâmat ţeasta capului. 54Îndată, el
9:54
1 Sam. 31:4
a chemat pe tânărul care-i purta armele și i-a zis: „Scoate-ţi sabia și omoară-mă, ca să nu se zică de mine: ‘L-a omorât o femeie.’” Tânărul l-a străpuns cu sabia și a murit. 55Când au văzut bărbaţii lui Israel că Abimelec a murit, au plecat fiecare acasă. 56Astfel
9:56
Vers. 24.
a făcut Dumnezeu să cadă asupra lui Abimelec răul pe care-l făcuse tatălui său, ucigând pe cei șaptezeci de fraţi ai lui, 57și Dumnezeu a făcut să cadă asupra capului oamenilor din Sihem tot răul pe care-l făcuseră. Astfel s-a împlinit faţă de ei blestemul
9:57
Vers. 20.
lui Iotam, fiul lui Ierubaal.

10

Tola și Iair, judecători în Israel

101După Abimelec, s-a sculat

10:1
Cap. 2:16.
Tola, fiul lui Pua, fiul lui Dodo, bărbat din Isahar, ca să izbăvească pe Israel; el locuia la Șamir, în muntele lui Efraim. 2Tola a fost judecător în Israel douăzeci și trei de ani, apoi a murit și a fost îngropat la Șamir. 3După el, s-a sculat Iair, Galaaditul, care a fost judecător în Israel douăzeci și doi de ani. 4El avea treizeci de fii, care călăreau pe treizeci
10:4
Cap. 5:10;
de mânji de măgari și stăpâneau treizeci de cetăţi, numite
10:4
Deut. 3:14
și azi cetăţile lui Iair și așezate în ţara Galaadului. 5Și Iair a murit și a fost îngropat la Camon.

Filistenii și amoniţii apasă pe Israel

6Copiii

10:6
Cap. 2:11;
lui Israel au făcut iarăși ce nu plăcea Domnului; au
10:6
Cap. 2:13.
slujit baalilor și astarteelor, dumnezeilor
10:6
Cap. 2:12.
Siriei, dumnezeilor Sidonului
10:6
1 Împ. 11:33Ps. 106:36
, dumnezeilor Moabului, dumnezeilor fiilor lui Amon și dumnezeilor filistenilor și au părăsit pe Domnul și nu I-au mai slujit. 7Domnul S-a aprins de mânie împotriva lui Israel și i-a vândut
10:7
Cap. 2:14.
în mâinile filistenilor și în mâinile fiilor lui Amon. 8Ei au apăsat și au asuprit pe copiii lui Israel în vremea aceea optsprezece ani, și anume pe toţi copiii lui Israel care erau de cealaltă parte a Iordanului, în ţara amoriţilor în Galaad. 9Fiii lui Amon au trecut Iordanul ca să se bată și împotriva lui Iuda, împotriva lui Beniamin și împotriva casei lui Efraim. Și Israel era într-o mare strâmtorare. 10Copiii
10:10
1 Sam. 12:10
lui Israel au strigat către Domnul și au zis: „Am păcătuit împotriva Ta, căci am părăsit pe Dumnezeul nostru și am slujit baalilor.” 11Domnul a zis copiilor lui Israel: „Nu v-am izbăvit
10:11
Exod 14:30
Eu de egipteni, de amoriţi
10:11
Num. 21:21,24,25
, de fiii lui Amon
10:11
Cap. 3:12,13.
și de filisteni
10:11
Cap. 3:31.
? 12Și când v-au apăsat
10:12
Ps. 106:42,43
sidoniţii
10:12
Cap. 5:19.
, Amalec
10:12
Cap. 6:3.
și Maon și aţi strigat către Mine, nu v-am izbăvit Eu din mâinile lor? 13Dar voi M-aţi părăsit
10:13
Deut. 32:15Ier. 2:13
și aţi slujit altor dumnezei. De aceea nu vă voi mai izbăvi. 14Duceţi-vă și chemaţi
10:14
Deut. 32:37,382 Împ. 3:13Ier. 2:28
pe dumnezeii pe care i-aţi ales; ei să vă izbăvească în vremea strâmtorării voastre!” 15Copiii lui Israel au zis Domnului: „Am păcătuit, fă-ne
10:15
1 Sam. 3:182 Sam. 15:26
ce-Ţi va plăcea. Numai izbăvește-ne astăzi!” 16Și au
10:16
2 Cron. 7:14
15:8Ier. 18:7,8
scos dumnezeii străini din mijlocul lor și au slujit Domnului. El S-a îndurat
10:16
Ps. 106:44,45Is. 63:8
de suferinţele lui Israel. 17Fiii lui Amon s-au strâns și au tăbărât în Galaad, și copiii lui Israel s-au strâns și au tăbărât la
10:17
Gen. 31:49
Miţpa. 18Poporul și căpeteniile Galaadului și-au zis unul altuia: „Cine este omul care va începe lupta împotriva fiilor lui Amon? El va
10:18
Cap. 11:8,11.
fi căpetenia tuturor locuitorilor Galaadului.”