Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
9

91O, de mi-ar fi capul plin

9:1
Is. 22:413:17
14:17Plâng. 2:11
3:48
cu apă, de mi-ar fi ochii un izvor de lacrimi, aș plânge zi și noapte pe morţii fiicei poporului meu! 2O, dac-aș avea un han de călători în pustie, aș părăsi pe poporul meu și m-aș depărta de el! Căci toţi sunt niște preacurvari
9:2
Cap. 5:7,8.
și o ceată de mișei. 3„Au limba întinsă
9:3
Ps. 64:3Is. 59:4,13,15
ca un arc și aruncă minciuna, și nu prin adevăr sunt ei puternici în ţară, căci merg din răutate în răutate și nu
9:3
1 Sam. 2:12Osea 4:1
Mă cunosc”, zice Domnul. 4„Fiecare să se păzească
9:4
Cap. 12:6.
de prietenul lui și să nu se încreadă în niciunul din fraţii săi, căci orice frate caută să înșele și orice prieten umblă cu
9:4
Cap. 6:28.
bârfeli. 5Se trag pe sfoară unii pe alţii și nu spun adevărul; își deprind limba să mintă și se trudesc să facă rău. 6Locuinţa ta este în mijlocul făţărniciei și, de făţarnici ce sunt, nu vor să Mă cunoască”, zice Domnul. 7De aceea, așa vorbește Domnul oștirilor: „Iată, îi voi topi
9:7
Is. 1:25Mal. 3:3
în cuptor și îi voi încerca. Căci cum aș putea
9:7
Osea 11:8
să mă port altfel cu fiica poporului Meu? 8Limba lor este o săgeată ucigătoare, nu spun decât
9:8
Ps. 12:2
120:3
minciuni; cu gura vorbesc
9:8
Ps. 28:3
55:21
aproapelui lor de pace, și în fundul inimii îi întind curse. 9Să nu-i pedepsesc
9:9
Cap. 5:9,29.
Eu pentru aceste lucruri”, zice Domnul, „să nu Mă răzbun Eu pe un asemenea popor?” 10Munţii vreau să-i plâng și să gem pentru ei, pentru câmpiile pustiite
9:10
Cap. 12:4;
vreau să fac o jelanie, căci sunt arse de tot și nimeni nu mai trece prin ele; nu se mai aude în ele behăitul turmelor; păsările cerului și dobitoacele
9:10
Cap. 4:25.
au fugit și au pierit. 11„Voi face și Ierusalimul un morman
9:11
Is. 25:2
de pietre, o vizuină de șacali
9:11
Is. 13:22
34:13
, și cetăţile lui Iuda le voi preface într-un pustiu fără locuitori.” 12Unde
9:12
Ps. 107:43Osea 14:9
este omul înţelept care să înţeleagă aceste lucruri? Să spună acela căruia i-a vorbit gura Domnului, pentru ce este nimicită ţara, arsă ca un pustiu pe unde nu mai trece nimeni? 13Domnul zice: „Pentru că au părăsit Legea Mea pe care le-o pusesem înainte; pentru că n-au ascultat glasul Meu și nu l-au urmat, 14ci au umblat
9:14
Cap. 3:17;
după aplecările inimii lor și au mers după baali, cum i-au
9:14
Gal. 1:14
învăţat părinţii lor.” 15De aceea, așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel: „Iată, voi hrăni
9:15
Ps. 80:5
poporul acesta cu pelin
9:15
Cap. 8:14;
și-i voi da să bea ape otrăvite. 16Îi voi risipi
9:16
Lev. 26:33Deut. 28:64
printre niște neamuri pe care nu le-au cunoscut nici ei, nici părinţii lor și voi trimite
9:16
Lev. 26:33Ezec. 5:2,12
sabia în urma lor până-i voi nimici.” 17Așa vorbește Domnul oștirilor: „Căutaţi și chemaţi plângătoarele
9:17
2 Cron. 35:25Iov 3:8Ecl. 12:5Amos 5:16Mat. 9:23
să vină! Trimiteţi la femeile iscusite ca să vină! 18Să se grăbească să facă o cântare de jale asupra noastră, ca să ne curgă lacrimile din
9:18
Cap. 14:17.
ochi și să curgă apa din pleoapele noastre! 19Căci strigăte de jale se aud din Sion: ‘Cât suntem de prăpădiţi! Cât de jalnic
9:19
Lev. 18:28
20:22
suntem acoperiţi de rușine! Trebuie să părăsim ţara, căci ne-au surpat locuinţele!’” 20Ascultaţi, femeilor, Cuvântul Domnului și să prindă urechea voastră ce spune gura Lui! Învăţaţi pe copiii voștri cântece de jale, învăţaţi-vă plângeri unele pe altele! 21Căci moartea s-a suit pe ferestrele noastre, a pătruns în casele noastre împărătești; a nimicit pe copii
9:21
Cap. 6:11.
pe uliţă și pe tineri, în pieţe. 22„Spune: ‘Așa vorbește Domnul: «Trupurile moarte ale oamenilor vor cădea ca gunoiul
9:22
Cap. 8:2;
pe câmpii, cum cade înapoia secerătorului un snop pe care nu-l strânge nimeni!»’” 23Așa vorbește Domnul: „Înţeleptul
9:23
Ecl. 9:11
să nu se laude cu înţelepciunea lui, cel tare să nu se laude cu tăria lui, bogatul să nu se laude cu bogăţia lui. 24Ci
9:24
1 Cor. 1:312 Cor. 10:17
cel ce se laudă să se laude că are pricepere și că Mă cunoaște, că știe că Eu sunt Domnul, care fac milă, judecată și dreptate pe pământ! Căci
9:24
Mica 6:8
7:18
în acestea găsesc plăcere Eu”, zice Domnul. 25„Iată, vin zilele”, zice Domnul, „când
9:25
Rom. 2:8,9
voi pedepsi pe toţi cei tăiaţi împrejur, care nu sunt tăiaţi împrejur cu inima, 26pe egipteni, pe iudei, pe edomiţi, pe amoniţi, pe moabiţi, pe toţi cei ce își rad
9:26
Cap. 25:23;
colţurile bărbii, pe cei ce locuiesc în pustie, căci toate neamurile sunt netăiate împrejur și toată casa lui Israel are inima
9:26
Lev. 26:41Ezec. 44:7Rom. 2:28,29
netăiată împrejur.”

10

Idolii și Domnul

101Ascultaţi Cuvântul pe care vi-l vorbește Domnul, casa lui Israel! 2Așa vorbește Domnul: „Nu

10:2
Lev. 18:3
20:23
vă luaţi după felul de vieţuire al neamurilor și nu vă temeţi de semnele cerului, pentru că neamurile se tem de ele. 3Căci obiceiurile popoarelor sunt deșarte. Taie
10:3
Is. 40:19,20
44:9
45:20
un lemn din pădure; mâna meșterului îl lucrează cu securea; 4îl împodobește cu argint și aur, și ei îl ţintuiesc
10:4
Is. 41:7
46:7
cu cuie și ciocane, ca să nu se clatine. 5Dumnezeii aceștia sunt ca o sperietoare de păsări într-un ogor de castraveţi10:5 Sau: ca un stâlp tras la strung. și nu
10:5
Ps. 115:5
135:16Hab. 2:191 Cor. 12:2
vorbesc; sunt duși
10:5
Ps. 115:7Is. 46:1,7
de alţii, pentru că nu pot să meargă. Nu vă temeţi de ei, căci nu pot să facă niciun
10:5
Is. 41:23
rău și nu sunt în stare să facă niciun bine.” 6Niciunul nu este ca Tine
10:6
Exod 15:11Ps. 86:8,10
, Doamne! Mare ești Tu și mare este Numele Tău prin puterea Ta. 7Cine
10:7
Apoc. 15:4
să nu se teamă de Tine, Împărate al neamurilor? Ţie Ţi se cuvine teama, căci între
10:7
Ps. 89:6
toţi înţelepţii neamurilor și în toate împărăţiile lor, niciunul nu este ca Tine. 8Toţi, laolaltă, sunt proști
10:8
Ps. 115:8Is. 41:29Hab. 2:18Zah. 10:2Rom. 1:21,22
și fără minte, știinţa idolilor nu este decât deșertăciune, e lemn! 9Ei aduc din Tarsis foiţe de argint și aur
10:9
Dan. 10:5
din Ufaz; meșterul și mâna argintarului le pun în lucru; hainele acestor dumnezei sunt de materii vopsite în albastru și în purpură, toate sunt lucrate
10:9
Ps. 115:4
de meșteri iscusiţi. 10Dar Domnul este Dumnezeu cu adevărat, este un Dumnezeu
10:10
1 Tim. 6:17
viu și un Împărat
10:10
Ps. 10:16
veșnic. Pământul tremură de mânia Lui și neamurile nu pot să sufere urgia lui. 11Așa să le vorbiţi: „Dumnezeii
10:11
Ps. 96:5
care n-au făcut nici cerurile, nici pământul vor pieri
10:11
Vers. 15.
de pe pământ și de sub ceruri.” 12Dar El a făcut
10:12
Gen. 1:1,6,9Ps. 136:5,6
pământul prin puterea Lui, a întemeiat
10:12
Ps. 93:1
lumea prin înţelepciunea Lui, a întins
10:12
Iov 9:8Ps. 104:2Is. 40:22
cerurile prin priceperea Lui. 13La tunetul
10:13
Iov 38:34
Lui, urlă apele în ceruri; El ridică
10:13
Ps. 135:7
norii de la marginile pământului, dă naștere fulgerelor și ploii și scoate vântul din cămările Lui. 14Atunci
10:14
Cap. 51:17,18.
se arată omul cât este de prost
10:14
Prov. 30:2
cu știinţa lui și orice argintar
10:14
Is. 42:17
44:11
45:16
rămâne de rușine cu chipul lui cioplit, căci idolii
10:14
Hab. 2:18
lui nu sunt decât minciună și nu este nicio suflare în ei; 15sunt un lucru de nimic, o lucrare înșelătoare, și vor pieri
10:15
Vers. 11.
când va veni pedeapsa. 16Dar Cel ce este partea
10:16
Ps. 16:5
73:26
119:57Plâng. 3:24
lui Iacov nu este ca ei, căci El a întocmit totul, și Israel
10:16
Deut. 32:9Ps. 74:2
este seminţia moștenirii Lui – Domnul oștirilor este Numele
10:16
Is. 47:4
51:15
54:532:18
Lui.

Apropierea pedepsei

17Ia din ţară legătura

10:17
Cap. 6:1.
cu ce este al tău, tu, care ești în strâmtorare! 18Căci așa vorbește Domnul: „Iată, de data aceasta voi arunca
10:18
1 Sam. 25:29
departe pe locuitorii ţării. Îi voi strânge de aproape, ca
10:18
Ezec. 6:10
să simtă.” 19„Vai de
10:19
Cap. 4:19;
mine! Sunt zdrobită! Mă doare rana! Dar eu zic: ‘O nenorocire
10:19
Ps. 77:10
a dat peste mine
10:19
Mica 7:9
și o voi suferi!’ 20Cortul
10:20
Cap. 4:20.
îmi este dărâmat, toate funiile îmi sunt rupte, fiii mei m-au părăsit, nu mai sunt; n-am pe nimeni care să-mi întindă cortul din nou sau să-mi ridice pânzele!” 21Păstorii s-au prostit, n-au căutat pe Domnul; pentru aceea n-au propășit și li se risipesc toate turmele. 22Iată, se aude un vuiet! O mare zarvă vine de la miazănoapte
10:22
Cap. 1:15;
să prefacă cetăţile lui Iuda într-un pustiu, într-o vizuină
10:22
Cap. 9:11.
de șacali. 23Știu, Doamne, că soarta omului
10:23
Prov. 16:1
20:24
nu este în puterea lui; nici nu stă în puterea omului când umblă să-și îndrepte pașii spre ţintă. 24Pedepsește-mă, Doamne
10:24
Ps. 6:1
38:1
, dar cu măsură, și nu în mânia Ta, ca să nu mă nimicești! 25Varsă-Ţi
10:25
Ps. 79:6
urgia peste neamurile care
10:25
Iov 18:211 Tes. 4:52 Tes. 1:8
nu Te cunosc și peste popoarele care nu cheamă Numele Tău! Căci mănâncă
10:25
Cap. 8:16.
pe Iacov, îl înghit, îl topesc și-i pustiesc locuinţa.

11

Legământul călcat

111Iată Cuvântul Domnului care a vorbit lui Ieremia din partea Domnului astfel: 2„Ascultaţi cuvintele acestui legământ și spuneţi-le oamenilor lui Iuda și locuitorilor Ierusalimului! 3Zi-le: ‘Așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel: «Blestemat

11:3
Deut. 27:26Gal. 3:10
să fie omul care n-ascultă cuvintele legământului acestuia 4pe care l-am poruncit părinţilor voștri în ziua când i-am scos din ţara Egiptului, din
11:4
Deut. 4:201 Împ. 8:51
cuptorul de fier, zicând: ‹Ascultaţi
11:4
Lev. 26:3,12
glasul Meu și faceţi tot ce vă voi porunci, și veţi fi poporul Meu, iar Eu voi fi Dumnezeul vostru›, 5atunci voi împlini jurământul
11:5
Deut. 7:12,13Ps. 105:9,10
pe care l-am făcut părinţilor voștri că le voi da o ţară în care curge lapte și miere, cum vedeţi astăzi.»’” Și eu am răspuns: „Amin, Doamne!” 6Domnul mi-a zis iarăși: „Vestește toate cuvintele acestea în cetăţile lui Iuda și pe uliţele Ierusalimului și zi: ‘Ascultaţi cuvintele legământului acestuia și
11:6
Rom. 2:13Iac. 1:22
împliniţi-le! 7Căci am înștiinţat pe părinţii voștri din ziua când i-am scos din ţara Egiptului și până în ziua de azi; i-am înștiinţat în toate
11:7
Cap. 7:13,25;
dimineţile zicând: «Ascultaţi glasul Meu!» 8Dar ei n-au
11:8
Cap. 7:26.
ascultat, n-au luat aminte, ci au urmat
11:8
Cap. 3:17;
fiecare pornirile inimii lor rele. De aceea am împlinit asupra lor toate cuvintele legământului acestuia pe care le poruncisem să-l păzească, și pe care nu l-au păzit.’” 9Domnul mi-a zis: „Este o uneltire
11:9
Ezec. 20:25Osea 6:9
între bărbaţii lui Iuda și între locuitorii Ierusalimului. 10S-au întors la
11:10
Ezec. 20:18
nelegiuirile celor dintâi părinţi ai lor, care n-au vrut să asculte cuvintele Mele și s-au dus și ei după alţi dumnezei ca să le slujească. Casa lui Israel și casa lui Iuda au călcat legământul Meu pe care-l făcusem cu părinţii lor.” 11De aceea, așa vorbește Domnul: „Iată, voi aduce peste ei niște nenorociri din care nu vor putea să scape. Vor striga
11:11
Ps. 18:41Prov. 1:28Is. 1:15Ezec. 8:18Mica 3:4Zah. 7:13
la Mine, dar nu-i voi asculta! 12Cetăţile lui Iuda și locuitorii Ierusalimului se vor duce să cheme
11:12
Deut. 32:37,38
pe dumnezeii cărora le aduc tămâie, dar nu-i vor scăpa la vremea nenorocirii lor. 13Căci câte cetăţi
11:13
Cap. 2:28.
ai, atâţia dumnezei ai, Iuda! Și câte uliţe are Ierusalimul, atâtea altare aţi ridicat idolilor, altare ca să aduceţi tămâie lui Baal!… 14Tu însă nu mijloci
11:14
Exod 32:1014:111 Ioan 5:16
pentru poporul acesta, nu înălţa nici cereri, nici rugăciuni pentru ei, căci nu-i voi asculta nicidecum când Mă vor chema din pricina nenorocirii lor. 15Ce ar putea
11:15
Ps. 50:16Is. 1:11
să facă preaiubitul Meu popor în Casa Mea? Să facă o mulţime de nelegiuiri
11:15
Ezec. 16:25
în ea? Vor îndepărta juruinţele și carnea sfântă
11:15
Hag. 2:12-14Tit 1:15
răutatea dinaintea ta? Atunci ai putea să te
11:15
Prov. 2:14
bucuri! 16‘Măslin
11:16
Ps. 52:8Rom. 11:17
verde, gras și cu roade frumoase și plăcute’ este numele pe care ţi-l dăduse Domnul, dar cu vuietul unei mari trosnituri îl arde cu foc și ramurile lui sunt sfărâmate. 17Căci Domnul oștirilor, care te-a sădit
11:17
Is. 5:2
, cheamă nenorocirea peste tine din pricina răutăţii casei lui Israel și a casei lui Iuda, pe care au făcut-o ca să Mă mânie, aducând tămâie lui Baal.” 18Domnul mi-a dat de știre și am știut; atunci Tu mi-ai arătat faptele lor. 19Dar eu eram ca un miel blând pe care-l duci la măcelărie și nu știam planurile rele
11:19
Cap. 18:18.
pe care le urzeau ei împotriva mea, zicând: „Să nimicim pomul cu rodul lui, să-l stârpim
11:19
Ps. 83:4
din pământul
11:19
Ps. 27:13
116:9
142:5
celor vii, ca să nu i se mai pomenească numele.” 20O, Doamne, Dumnezeul oștirilor, Tu, care ești un judecător drept, care cercetezi
11:20
1 Sam. 16:71 Cron. 28:9Ps. 7:9Apoc. 2:23
rărunchii și inimile, fă-mă să văd răzbunarea Ta împotriva lor, căci Ţie Îţi încredinţez pricina mea! 21De aceea, așa vorbește Domnul împotriva oamenilor din Anatot, care vor să-ţi ia viaţa
11:21
Cap. 12:5,6.
și zic: „Nu proroci
11:21
Is. 30:10Amos 2:12
7:13,16Mica 2:6
în Numele Domnului, căci vei muri ucis de mâna noastră!” 22De aceea, așa vorbește Domnul oștirilor: „Iată, îi voi pedepsi; tinerii vor muri uciși de sabie, iar fiii și fiicele lor vor muri de foamete. 23Și niciunul din ei nu va scăpa, căci voi aduce nenorocirea peste oamenii din Anatot în anul când îi voi
11:23
Cap. 23:12;
pedepsi.”