Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
11

Legământul călcat

111Iată Cuvântul Domnului care a vorbit lui Ieremia din partea Domnului astfel: 2„Ascultaţi cuvintele acestui legământ și spuneţi-le oamenilor lui Iuda și locuitorilor Ierusalimului! 3Zi-le: ‘Așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel: «Blestemat

11:3
Deut. 27:26Gal. 3:10
să fie omul care n-ascultă cuvintele legământului acestuia 4pe care l-am poruncit părinţilor voștri în ziua când i-am scos din ţara Egiptului, din
11:4
Deut. 4:201 Împ. 8:51
cuptorul de fier, zicând: ‹Ascultaţi
11:4
Lev. 26:3,12
glasul Meu și faceţi tot ce vă voi porunci, și veţi fi poporul Meu, iar Eu voi fi Dumnezeul vostru›, 5atunci voi împlini jurământul
11:5
Deut. 7:12,13Ps. 105:9,10
pe care l-am făcut părinţilor voștri că le voi da o ţară în care curge lapte și miere, cum vedeţi astăzi.»’” Și eu am răspuns: „Amin, Doamne!” 6Domnul mi-a zis iarăși: „Vestește toate cuvintele acestea în cetăţile lui Iuda și pe uliţele Ierusalimului și zi: ‘Ascultaţi cuvintele legământului acestuia și
11:6
Rom. 2:13Iac. 1:22
împliniţi-le! 7Căci am înștiinţat pe părinţii voștri din ziua când i-am scos din ţara Egiptului și până în ziua de azi; i-am înștiinţat în toate
11:7
Cap. 7:13,25;
35:15
dimineţile zicând: «Ascultaţi glasul Meu!» 8Dar ei n-au
11:8
Cap. 7:26.

ascultat, n-au luat aminte, ci au urmat
11:8
Cap. 3:17;
7:24
9:14
fiecare pornirile inimii lor rele. De aceea am împlinit asupra lor toate cuvintele legământului acestuia pe care le poruncisem să-l păzească, și pe care nu l-au păzit.’” 9Domnul mi-a zis: „Este o uneltire
11:9
Ezec. 20:25Osea 6:9
între bărbaţii lui Iuda și între locuitorii Ierusalimului. 10S-au întors la
11:10
Ezec. 20:18
nelegiuirile celor dintâi părinţi ai lor, care n-au vrut să asculte cuvintele Mele și s-au dus și ei după alţi dumnezei ca să le slujească. Casa lui Israel și casa lui Iuda au călcat legământul Meu pe care-l făcusem cu părinţii lor.” 11De aceea, așa vorbește Domnul: „Iată, voi aduce peste ei niște nenorociri din care nu vor putea să scape. Vor striga
11:11
Ps. 18:41Prov. 1:28Is. 1:15Ezec. 8:18Mica 3:4Zah. 7:13
la Mine, dar nu-i voi asculta! 12Cetăţile lui Iuda și locuitorii Ierusalimului se vor duce să cheme
11:12
Deut. 32:37,38
pe dumnezeii cărora le aduc tămâie, dar nu-i vor scăpa la vremea nenorocirii lor. 13Căci câte cetăţi
11:13
Cap. 2:28.

ai, atâţia dumnezei ai, Iuda! Și câte uliţe are Ierusalimul, atâtea altare aţi ridicat idolilor, altare ca să aduceţi tămâie lui Baal!… 14Tu însă nu mijloci
11:14
Exod 32:1014:111 Ioan 5:16
pentru poporul acesta, nu înălţa nici cereri, nici rugăciuni pentru ei, căci nu-i voi asculta nicidecum când Mă vor chema din pricina nenorocirii lor. 15Ce ar putea
11:15
Ps. 50:16Is. 1:11
să facă preaiubitul Meu popor în Casa Mea? Să facă o mulţime de nelegiuiri
11:15
Ezec. 16:25
în ea? Vor îndepărta juruinţele și carnea sfântă
11:15
Hag. 2:12-14Tit 1:15
răutatea dinaintea ta? Atunci ai putea să te
11:15
Prov. 2:14
bucuri! 16‘Măslin
11:16
Ps. 52:8Rom. 11:17
verde, gras și cu roade frumoase și plăcute’ este numele pe care ţi-l dăduse Domnul, dar cu vuietul unei mari trosnituri îl arde cu foc și ramurile lui sunt sfărâmate. 17Căci Domnul oștirilor, care te-a sădit
11:17
Is. 5:2
, cheamă nenorocirea peste tine din pricina răutăţii casei lui Israel și a casei lui Iuda, pe care au făcut-o ca să Mă mânie, aducând tămâie lui Baal.” 18Domnul mi-a dat de știre și am știut; atunci Tu mi-ai arătat faptele lor. 19Dar eu eram ca un miel blând pe care-l duci la măcelărie și nu știam planurile rele
11:19
Cap. 18:18.

pe care le urzeau ei împotriva mea, zicând: „Să nimicim pomul cu rodul lui, să-l stârpim
11:19
Ps. 83:4
din pământul
11:19
Ps. 27:13
116:9
142:5
celor vii, ca să nu i se mai pomenească numele.” 20O, Doamne, Dumnezeul oștirilor, Tu, care ești un judecător drept, care cercetezi
11:20
1 Sam. 16:71 Cron. 28:9Ps. 7:9Apoc. 2:23
rărunchii și inimile, fă-mă să văd răzbunarea Ta împotriva lor, căci Ţie Îţi încredinţez pricina mea! 21De aceea, așa vorbește Domnul împotriva oamenilor din Anatot, care vor să-ţi ia viaţa
11:21
Cap. 12:5,6.

și zic: „Nu proroci
11:21
Is. 30:10Amos 2:12
7:13,16Mica 2:6
în Numele Domnului, căci vei muri ucis de mâna noastră!” 22De aceea, așa vorbește Domnul oștirilor: „Iată, îi voi pedepsi; tinerii vor muri uciși de sabie, iar fiii și fiicele lor vor muri de foamete. 23Și niciunul din ei nu va scăpa, căci voi aduce nenorocirea peste oamenii din Anatot în anul când îi voi
11:23
Cap. 23:12;
46:21
48:44
50:27Luca 19:44
pedepsi.”