Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
11

Legământul călcat

111Iată Cuvântul Domnului care a vorbit lui Ieremia din partea Domnului astfel: 2„Ascultaţi cuvintele acestui legământ și spuneţi-le oamenilor lui Iuda și locuitorilor Ierusalimului! 3Zi-le: ‘Așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel: «Blestemat

11:3
Deut. 27:26Gal. 3:10
să fie omul care n-ascultă cuvintele legământului acestuia 4pe care l-am poruncit părinţilor voștri în ziua când i-am scos din ţara Egiptului, din
11:4
Deut. 4:201 Împ. 8:51
cuptorul de fier, zicând: ‹Ascultaţi
11:4
Lev. 26:3,12
glasul Meu și faceţi tot ce vă voi porunci, și veţi fi poporul Meu, iar Eu voi fi Dumnezeul vostru›, 5atunci voi împlini jurământul
11:5
Deut. 7:12,13Ps. 105:9,10
pe care l-am făcut părinţilor voștri că le voi da o ţară în care curge lapte și miere, cum vedeţi astăzi.»’” Și eu am răspuns: „Amin, Doamne!” 6Domnul mi-a zis iarăși: „Vestește toate cuvintele acestea în cetăţile lui Iuda și pe uliţele Ierusalimului și zi: ‘Ascultaţi cuvintele legământului acestuia și
11:6
Rom. 2:13Iac. 1:22
împliniţi-le! 7Căci am înștiinţat pe părinţii voștri din ziua când i-am scos din ţara Egiptului și până în ziua de azi; i-am înștiinţat în toate
11:7
Cap. 7:13,25;
dimineţile zicând: «Ascultaţi glasul Meu!» 8Dar ei n-au
11:8
Cap. 7:26.
ascultat, n-au luat aminte, ci au urmat
11:8
Cap. 3:17;
fiecare pornirile inimii lor rele. De aceea am împlinit asupra lor toate cuvintele legământului acestuia pe care le poruncisem să-l păzească, și pe care nu l-au păzit.’” 9Domnul mi-a zis: „Este o uneltire
11:9
Ezec. 20:25Osea 6:9
între bărbaţii lui Iuda și între locuitorii Ierusalimului. 10S-au întors la
11:10
Ezec. 20:18
nelegiuirile celor dintâi părinţi ai lor, care n-au vrut să asculte cuvintele Mele și s-au dus și ei după alţi dumnezei ca să le slujească. Casa lui Israel și casa lui Iuda au călcat legământul Meu pe care-l făcusem cu părinţii lor.” 11De aceea, așa vorbește Domnul: „Iată, voi aduce peste ei niște nenorociri din care nu vor putea să scape. Vor striga
11:11
Ps. 18:41Prov. 1:28Is. 1:15Ezec. 8:18Mica 3:4Zah. 7:13
la Mine, dar nu-i voi asculta! 12Cetăţile lui Iuda și locuitorii Ierusalimului se vor duce să cheme
11:12
Deut. 32:37,38
pe dumnezeii cărora le aduc tămâie, dar nu-i vor scăpa la vremea nenorocirii lor. 13Căci câte cetăţi
11:13
Cap. 2:28.
ai, atâţia dumnezei ai, Iuda! Și câte uliţe are Ierusalimul, atâtea altare aţi ridicat idolilor, altare ca să aduceţi tămâie lui Baal!… 14Tu însă nu mijloci
11:14
Exod 32:1014:111 Ioan 5:16
pentru poporul acesta, nu înălţa nici cereri, nici rugăciuni pentru ei, căci nu-i voi asculta nicidecum când Mă vor chema din pricina nenorocirii lor. 15Ce ar putea
11:15
Ps. 50:16Is. 1:11
să facă preaiubitul Meu popor în Casa Mea? Să facă o mulţime de nelegiuiri
11:15
Ezec. 16:25
în ea? Vor îndepărta juruinţele și carnea sfântă
11:15
Hag. 2:12-14Tit 1:15
răutatea dinaintea ta? Atunci ai putea să te
11:15
Prov. 2:14
bucuri! 16‘Măslin
11:16
Ps. 52:8Rom. 11:17
verde, gras și cu roade frumoase și plăcute’ este numele pe care ţi-l dăduse Domnul, dar cu vuietul unei mari trosnituri îl arde cu foc și ramurile lui sunt sfărâmate. 17Căci Domnul oștirilor, care te-a sădit
11:17
Is. 5:2
, cheamă nenorocirea peste tine din pricina răutăţii casei lui Israel și a casei lui Iuda, pe care au făcut-o ca să Mă mânie, aducând tămâie lui Baal.” 18Domnul mi-a dat de știre și am știut; atunci Tu mi-ai arătat faptele lor. 19Dar eu eram ca un miel blând pe care-l duci la măcelărie și nu știam planurile rele
11:19
Cap. 18:18.
pe care le urzeau ei împotriva mea, zicând: „Să nimicim pomul cu rodul lui, să-l stârpim
11:19
Ps. 83:4
din pământul
11:19
Ps. 27:13
116:9
142:5
celor vii, ca să nu i se mai pomenească numele.” 20O, Doamne, Dumnezeul oștirilor, Tu, care ești un judecător drept, care cercetezi
11:20
1 Sam. 16:71 Cron. 28:9Ps. 7:9Apoc. 2:23
rărunchii și inimile, fă-mă să văd răzbunarea Ta împotriva lor, căci Ţie Îţi încredinţez pricina mea! 21De aceea, așa vorbește Domnul împotriva oamenilor din Anatot, care vor să-ţi ia viaţa
11:21
Cap. 12:5,6.
și zic: „Nu proroci
11:21
Is. 30:10Amos 2:12
7:13,16Mica 2:6
în Numele Domnului, căci vei muri ucis de mâna noastră!” 22De aceea, așa vorbește Domnul oștirilor: „Iată, îi voi pedepsi; tinerii vor muri uciși de sabie, iar fiii și fiicele lor vor muri de foamete. 23Și niciunul din ei nu va scăpa, căci voi aduce nenorocirea peste oamenii din Anatot în anul când îi voi
11:23
Cap. 23:12;
pedepsi.”

12

121Tu ești prea drept

12:1
Ps. 51:4
, Doamne, ca să mă cert cu Tine; vreau totuși să Te întreb asupra orânduirilor Tale. Pentru ce propășește
12:1
Iov 12:6
21:7Ps. 37:1,35
73:3Hab. 1:4Mal. 3:15
calea celor răi și toţi mișeii trăiesc în pace? 2I-ai sădit, au prins rădăcină, cresc, fac rod. Ce-i drept, ești aproape
12:2
Is. 29:13Mat. 15:8Marcu 7:6
de gura lor, dar departe de inima lor! 3Totuși Tu, Doamne, mă
12:3
Ps. 17:3
139:1
cunoști, mă vezi, îmi cercetezi
12:3
Cap. 11:20.
inima și vezi că este cu Tine. Ia-i ca pe niște oi care trebuie tăiate și pregătește-i pentru ziua
12:3
Iac. 5:5
măcelului! 4Până când să se jelească
12:4
Cap. 23:10.
ţara și să se usuce iarba de pe toate câmpiile? Pier vitele
12:4
Cap. 4:25;
și păsările din pricina răutăţii
12:4
Ps. 107:34
locuitorilor. Căci ei zic: „El (Ieremia) n-are să ne vadă sfârșitul!” 5„Dacă, alergând cu cei ce aleargă pe picioare, ei te obosesc, cum vei putea să te iei la întrecere cu niște cai? Și dacă nu te crezi la adăpost decât într-o ţară liniștită, ce vei face pe malurile îngâmfate ale
12:5
Ios. 3:151 Cron. 12:15
Iordanului? 6Căci chiar fraţii
12:6
Cap. 9:4;
tăi și casa tatălui tău te vând, ei înșiși strigă în gura mare după tine. Nu-i crede
12:6
Prov. 26:25
când îţi vor spune vorbe prietenoase.

Ţara pustiită. Asupra pustiitorilor

7Mi-am părăsit casa și Mi-am lăsat moștenirea, am dat pe iubita Mea în mâinile vrăjmașilor ei. 8Moștenirea Mea a ajuns pentru Mine ca un leu în pădure, a mugit împotriva Mea, și de aceea o urăsc. 9A ajuns oare moștenirea Mea pentru Mine o pasăre de pradă pestriţă, în jurul căreia se strâng păsările de pradă? Duceţi-vă

12:9
Is. 56:9
și strângeţi toate fiarele câmpului și aduceţi-le ca s-o mănânce! 10Un mare
12:10
Cap. 6:3.
număr de păstori îmi pustiesc via
12:10
Is. 5:1,5
, îmi calcă
12:10
Is. 63:18
ogorul în picioare; ogorul meu cel plăcut îl prefac într-un pustiu părăsit. 11Îl pustiesc, și el stă
12:11
Vers. 4.
trist și pustiit înaintea mea. Toată ţara este pustiită, căci nimeni
12:11
Is. 42:25
nu ia seama la ea. 12Peste toate înălţimile pustiei vin pustiitori, căci sabia Domnului mănâncă ţara de la un capăt la altul, și nimeni nu-i lăsat în pace. 13Au semănat
12:13
Lev. 26:16Deut. 28:38Mica 6:15Hag. 1:6
grâu, și seceră spini, s-au ostenit fără folos. Să vă fie rușine de ce culegeţi în urma mâniei aprinse a Domnului!” 14„Așa vorbește Domnul despre toţi vecinii Mei cei răi, care se ating
12:14
Zah. 2:8
de moștenirea pe care am dat-o poporului Meu Israel: ‘Iată, îi voi smulge
12:14
Deut. 30:3
din ţara lor și voi smulge casa lui Iuda din mijlocul lor. 15Dar
12:15
Ezec. 28:25
, după ce-i voi smulge, voi avea iarăși milă de ei și-i voi aduce înapoi
12:15
Amos 9:14
pe fiecare în moștenirea lui și pe fiecare în ţara lui. 16Și, dacă vor învăţa căile poporului Meu, dacă vor jura
12:16
Cap. 4:2.
pe Numele Meu zicând: «Viu este Domnul!» cum au învăţat pe poporul Meu să jure pe Baal, atunci vor fi fericiţi
12:16
Efes. 2:20,211 Pet. 2:5
în mijlocul poporului Meu. 17Dar, dacă nu vor asculta
12:17
Is. 60:12
nimic, voi nimici cu desăvârșire pe un astfel de popor, îl voi nimici și îl voi pierde’”, zice Domnul.

13

Prezicerea robiei

131Așa mi-a vorbit Domnul: „Du-te de cumpără-ţi un brâu de in și pune-l în jurul coapselor tale, dar să nu-l înmoi în apă!” 2Am cumpărat brâul, după porunca Domnului, și l-am pus în jurul coapselor mele. 3Apoi Cuvântul Domnului mi-a vorbit a doua oară astfel: 4„Ia brâul pe care l-ai cumpărat și pe care l-ai pus în jurul coapselor tale, scoală-te, du-te la Eufrat și ascunde-l acolo în crăpătura unei stânci.” 5M-am dus și l-am ascuns la Eufrat, cum îmi poruncise Domnul. 6După mai multe zile, Domnul mi-a zis: „Scoală-te, du-te la Eufrat și ia de acolo brâul pe care-ţi poruncisem să-l ascunzi acolo!” 7M-am dus la Eufrat, am săpat și am luat brâul din locul în care-l ascunsesem, dar iată că brâul era stricat și nu mai era bun de nimic. 8Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: 9„Așa vorbește Domnul: ‘Așa voi

13:9
Lev. 26:19
nimici mândria lui Iuda și mândria peste măsură de mare a Ierusalimului. 10Poporul acesta este un popor rău, nu vrea să asculte cuvintele Mele, urmează
13:10
Cap. 9:14;
pornirile inimii lui și merge după alţi dumnezei, ca să le slujească și să se închine înaintea lor, de aceea va ajunge întocmai ca brâul acesta, care nu mai este bun de nimic! 11Căci, cum se lipește brâul de coapsele unui om, așa Îmi lipisem Eu toată casa lui Israel și toată casa lui Iuda’, zice Domnul, ‘ca să fie
13:11
Exod 19:5
poporul Meu, Numele
13:11
Cap. 33:9.
Meu, lauda Mea și slava Mea, dar nu M-au ascultat.’ 12De aceea spune-le cuvintele acestea: ‘Așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel: «Toate vasele se vor umple cu vin!»’ Și ei îţi vor zice: ‘Crezi că noi nu știm că toate vasele se vor umple cu vin?’ 13Atunci spune-le: ‘Așa vorbește Domnul: «Iată, voi umple pe toţi locuitorii ţării acesteia, pe împăraţii care stau pe scaunul de domnie al lui David, pe preoţi, pe proroci și pe toţi locuitorii Ierusalimului, îi voi umple de
13:13
Is. 51:17,21
63:651:7
beţie. 14Îi voi sfărâma
13:14
Ps. 2:9
pe unii de alţii, pe părinţi și pe fii laolaltă», zice Domnul. «Nu-i voi cruţa, nu voi avea milă de ei, nu Mă voi îndura de ei, nimic nu Mă va împiedica să-i nimicesc.»’” 15Ascultaţi și luaţi aminte! Nu fiţi mândri, căci Domnul vorbește! 16Daţi slavă
13:16
Ios. 7:19
Domnului Dumnezeului vostru, până nu vine întunericul
13:16
Is. 5:30
8:22Amos 8:9
, până nu vi se lovesc picioarele de munţii nopţii! Veţi aștepta lumina
13:16
Is. 59:9
, dar El o va preface în umbra
13:16
Ps. 44:19
morţii și o va preface în negură adâncă. 17Iar dacă nu vreţi să ascultaţi, voi plânge în ascuns pentru mândria voastră; mi se vor topi ochii în
13:17
Cap. 9:1;
lacrimi, pentru că turma Domnului va fi dusă în robie. 18Spune împăratului
13:18
2 Împ. 24:12
și împărătesei: „Ședeţi pe pământ! Căci v-a căzut de pe cap cununa împărătească ce vă slujea ca podoabă.” 19Cetăţile de la miazăzi sunt închise, și nu-i cine să deschidă. Tot Iuda este dus în robie, da, în întregime este dus în robie. 20Ridică-ţi ochii și privește pe cei ce vin
13:20
Cap. 6:22.
de la miazănoapte. Unde este turma care-ţi fusese dată, turma de care erai așa de mândru? 21Ce vei zice când va pune mai-mari peste tine pe străinii aceia pe care i-ai obișnuit să-ţi fie prieteni de aproape? Nu te vor apuca durerile
13:21
Cap. 6:24.
, cum apucă pe o femeie la naștere? 22Și, dacă vei zice în inima ta: „Pentru ce
13:22
Cap. 5:19;
mi se întâmplă lucrul acesta?” – din pricina mulţimii nelegiuirilor tale, ţi s-au ridicat poalele
13:22
Is. 3:17
47:2,3Ezec. 16:37-39Naum 3:5
hainelor și ţi se dezgolesc călcâiele cu sila. 23Poate un etiopian să-și schimbe pielea sau un pardos să-și schimbe petele? Tot așa, aţi putea voi să faceţi binele, voi, care sunteţi deprinși să faceţi răul? 24„De aceea, îi voi risipi ca pleava
13:24
Ps. 1:4Osea 13:3
luată de vântul pustiei. 25Iată-ţi soarta
13:25
Iov 20:29Ps. 11:6
, partea pe care ţi-o măsor”, zice Domnul, „pentru că M-ai uitat și ţi-ai pus încrederea în
13:25
Cap. 10:14.
minciună. 26De aceea îţi voi ridica
13:26
Vers. 22.
poalele și ţi le voi da peste cap, ca să ţi se vadă rușinea. 27Am văzut preacurviile și nechezăturile
13:27
Cap. 5:8.
tale, curviile nelegiuite pe dealuri
13:27
Is. 65:73:2,6Ezec. 6:13
și în ogoare, ţi-am văzut urâciunile! Vai de tine, Ierusalime! Nu vrei să te curăţești? Cât vei mai zăbovi?”