Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
12

121Tu ești prea drept

12:1
Ps. 51:4
, Doamne, ca să mă cert cu Tine; vreau totuși să Te întreb asupra orânduirilor Tale. Pentru ce propășește
12:1
Iov 12:6
21:7Ps. 37:1,35
73:3Hab. 1:4Mal. 3:15
calea celor răi și toţi mișeii trăiesc în pace? 2I-ai sădit, au prins rădăcină, cresc, fac rod. Ce-i drept, ești aproape
12:2
Is. 29:13Mat. 15:8Marcu 7:6
de gura lor, dar departe de inima lor! 3Totuși Tu, Doamne, mă
12:3
Ps. 17:3
139:1
cunoști, mă vezi, îmi cercetezi
12:3
Cap. 11:20.
inima și vezi că este cu Tine. Ia-i ca pe niște oi care trebuie tăiate și pregătește-i pentru ziua
12:3
Iac. 5:5
măcelului! 4Până când să se jelească
12:4
Cap. 23:10.
ţara și să se usuce iarba de pe toate câmpiile? Pier vitele
12:4
Cap. 4:25;
și păsările din pricina răutăţii
12:4
Ps. 107:34
locuitorilor. Căci ei zic: „El (Ieremia) n-are să ne vadă sfârșitul!” 5„Dacă, alergând cu cei ce aleargă pe picioare, ei te obosesc, cum vei putea să te iei la întrecere cu niște cai? Și dacă nu te crezi la adăpost decât într-o ţară liniștită, ce vei face pe malurile îngâmfate ale
12:5
Ios. 3:151 Cron. 12:15
Iordanului? 6Căci chiar fraţii
12:6
Cap. 9:4;
tăi și casa tatălui tău te vând, ei înșiși strigă în gura mare după tine. Nu-i crede
12:6
Prov. 26:25
când îţi vor spune vorbe prietenoase.

Ţara pustiită. Asupra pustiitorilor

7Mi-am părăsit casa și Mi-am lăsat moștenirea, am dat pe iubita Mea în mâinile vrăjmașilor ei. 8Moștenirea Mea a ajuns pentru Mine ca un leu în pădure, a mugit împotriva Mea, și de aceea o urăsc. 9A ajuns oare moștenirea Mea pentru Mine o pasăre de pradă pestriţă, în jurul căreia se strâng păsările de pradă? Duceţi-vă

12:9
Is. 56:9
și strângeţi toate fiarele câmpului și aduceţi-le ca s-o mănânce! 10Un mare
12:10
Cap. 6:3.
număr de păstori îmi pustiesc via
12:10
Is. 5:1,5
, îmi calcă
12:10
Is. 63:18
ogorul în picioare; ogorul meu cel plăcut îl prefac într-un pustiu părăsit. 11Îl pustiesc, și el stă
12:11
Vers. 4.
trist și pustiit înaintea mea. Toată ţara este pustiită, căci nimeni
12:11
Is. 42:25
nu ia seama la ea. 12Peste toate înălţimile pustiei vin pustiitori, căci sabia Domnului mănâncă ţara de la un capăt la altul, și nimeni nu-i lăsat în pace. 13Au semănat
12:13
Lev. 26:16Deut. 28:38Mica 6:15Hag. 1:6
grâu, și seceră spini, s-au ostenit fără folos. Să vă fie rușine de ce culegeţi în urma mâniei aprinse a Domnului!” 14„Așa vorbește Domnul despre toţi vecinii Mei cei răi, care se ating
12:14
Zah. 2:8
de moștenirea pe care am dat-o poporului Meu Israel: ‘Iată, îi voi smulge
12:14
Deut. 30:3
din ţara lor și voi smulge casa lui Iuda din mijlocul lor. 15Dar
12:15
Ezec. 28:25
, după ce-i voi smulge, voi avea iarăși milă de ei și-i voi aduce înapoi
12:15
Amos 9:14
pe fiecare în moștenirea lui și pe fiecare în ţara lui. 16Și, dacă vor învăţa căile poporului Meu, dacă vor jura
12:16
Cap. 4:2.
pe Numele Meu zicând: «Viu este Domnul!» cum au învăţat pe poporul Meu să jure pe Baal, atunci vor fi fericiţi
12:16
Efes. 2:20,211 Pet. 2:5
în mijlocul poporului Meu. 17Dar, dacă nu vor asculta
12:17
Is. 60:12
nimic, voi nimici cu desăvârșire pe un astfel de popor, îl voi nimici și îl voi pierde’”, zice Domnul.

13

Prezicerea robiei

131Așa mi-a vorbit Domnul: „Du-te de cumpără-ţi un brâu de in și pune-l în jurul coapselor tale, dar să nu-l înmoi în apă!” 2Am cumpărat brâul, după porunca Domnului, și l-am pus în jurul coapselor mele. 3Apoi Cuvântul Domnului mi-a vorbit a doua oară astfel: 4„Ia brâul pe care l-ai cumpărat și pe care l-ai pus în jurul coapselor tale, scoală-te, du-te la Eufrat și ascunde-l acolo în crăpătura unei stânci.” 5M-am dus și l-am ascuns la Eufrat, cum îmi poruncise Domnul. 6După mai multe zile, Domnul mi-a zis: „Scoală-te, du-te la Eufrat și ia de acolo brâul pe care-ţi poruncisem să-l ascunzi acolo!” 7M-am dus la Eufrat, am săpat și am luat brâul din locul în care-l ascunsesem, dar iată că brâul era stricat și nu mai era bun de nimic. 8Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: 9„Așa vorbește Domnul: ‘Așa voi

13:9
Lev. 26:19
nimici mândria lui Iuda și mândria peste măsură de mare a Ierusalimului. 10Poporul acesta este un popor rău, nu vrea să asculte cuvintele Mele, urmează
13:10
Cap. 9:14;
pornirile inimii lui și merge după alţi dumnezei, ca să le slujească și să se închine înaintea lor, de aceea va ajunge întocmai ca brâul acesta, care nu mai este bun de nimic! 11Căci, cum se lipește brâul de coapsele unui om, așa Îmi lipisem Eu toată casa lui Israel și toată casa lui Iuda’, zice Domnul, ‘ca să fie
13:11
Exod 19:5
poporul Meu, Numele
13:11
Cap. 33:9.
Meu, lauda Mea și slava Mea, dar nu M-au ascultat.’ 12De aceea spune-le cuvintele acestea: ‘Așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel: «Toate vasele se vor umple cu vin!»’ Și ei îţi vor zice: ‘Crezi că noi nu știm că toate vasele se vor umple cu vin?’ 13Atunci spune-le: ‘Așa vorbește Domnul: «Iată, voi umple pe toţi locuitorii ţării acesteia, pe împăraţii care stau pe scaunul de domnie al lui David, pe preoţi, pe proroci și pe toţi locuitorii Ierusalimului, îi voi umple de
13:13
Is. 51:17,21
63:651:7
beţie. 14Îi voi sfărâma
13:14
Ps. 2:9
pe unii de alţii, pe părinţi și pe fii laolaltă», zice Domnul. «Nu-i voi cruţa, nu voi avea milă de ei, nu Mă voi îndura de ei, nimic nu Mă va împiedica să-i nimicesc.»’” 15Ascultaţi și luaţi aminte! Nu fiţi mândri, căci Domnul vorbește! 16Daţi slavă
13:16
Ios. 7:19
Domnului Dumnezeului vostru, până nu vine întunericul
13:16
Is. 5:30
8:22Amos 8:9
, până nu vi se lovesc picioarele de munţii nopţii! Veţi aștepta lumina
13:16
Is. 59:9
, dar El o va preface în umbra
13:16
Ps. 44:19
morţii și o va preface în negură adâncă. 17Iar dacă nu vreţi să ascultaţi, voi plânge în ascuns pentru mândria voastră; mi se vor topi ochii în
13:17
Cap. 9:1;
lacrimi, pentru că turma Domnului va fi dusă în robie. 18Spune împăratului
13:18
2 Împ. 24:12
și împărătesei: „Ședeţi pe pământ! Căci v-a căzut de pe cap cununa împărătească ce vă slujea ca podoabă.” 19Cetăţile de la miazăzi sunt închise, și nu-i cine să deschidă. Tot Iuda este dus în robie, da, în întregime este dus în robie. 20Ridică-ţi ochii și privește pe cei ce vin
13:20
Cap. 6:22.
de la miazănoapte. Unde este turma care-ţi fusese dată, turma de care erai așa de mândru? 21Ce vei zice când va pune mai-mari peste tine pe străinii aceia pe care i-ai obișnuit să-ţi fie prieteni de aproape? Nu te vor apuca durerile
13:21
Cap. 6:24.
, cum apucă pe o femeie la naștere? 22Și, dacă vei zice în inima ta: „Pentru ce
13:22
Cap. 5:19;
mi se întâmplă lucrul acesta?” – din pricina mulţimii nelegiuirilor tale, ţi s-au ridicat poalele
13:22
Is. 3:17
47:2,3Ezec. 16:37-39Naum 3:5
hainelor și ţi se dezgolesc călcâiele cu sila. 23Poate un etiopian să-și schimbe pielea sau un pardos să-și schimbe petele? Tot așa, aţi putea voi să faceţi binele, voi, care sunteţi deprinși să faceţi răul? 24„De aceea, îi voi risipi ca pleava
13:24
Ps. 1:4Osea 13:3
luată de vântul pustiei. 25Iată-ţi soarta
13:25
Iov 20:29Ps. 11:6
, partea pe care ţi-o măsor”, zice Domnul, „pentru că M-ai uitat și ţi-ai pus încrederea în
13:25
Cap. 10:14.
minciună. 26De aceea îţi voi ridica
13:26
Vers. 22.
poalele și ţi le voi da peste cap, ca să ţi se vadă rușinea. 27Am văzut preacurviile și nechezăturile
13:27
Cap. 5:8.
tale, curviile nelegiuite pe dealuri
13:27
Is. 65:73:2,6Ezec. 6:13
și în ogoare, ţi-am văzut urâciunile! Vai de tine, Ierusalime! Nu vrei să te curăţești? Cât vei mai zăbovi?”

14

141Cuvântul Domnului spus lui Ieremia cu prilejul secetei: 2„Iuda jelește, cetăţile

14:2
Is. 3:26
lui sunt pustiite, triste, posomorâte
14:2
Cap. 8:21.
și strigătele Ierusalimului se
14:2
1 Sam. 5:12
înalţă. 3Cei mari trimit pe cei mici să aducă apă, dar cei mici, când se duc la fântâni, nu găsesc apă și se întorc cu vasele goale: rușinaţi
14:3
Ps. 40:14
și roșiţi, își
14:3
2 Sam. 15:30
acoperă capul. 4Pământul crapă, pentru că nu cade ploaie în ţară, și plugarii, înșelaţi în nădejdea lor, își acoperă capul. 5Chiar și cerboaica de pe câmp naște și își părăsește puii, pentru că nu găsește verdeaţă. 6Măgarii sălbatici
14:6
Cap. 2:24.
stau pe locuri înalte și pleșuve, trăgând aer ca niște șerpi; li se topesc ochii, pentru că nu este iarbă.” 7Dacă nelegiuirile noastre mărturisesc împotriva noastră, lucrează pentru
14:7
Ps. 25:11
Numele Tău, Doamne! Căci abaterile noastre sunt multe, am păcătuit împotriva Ta. 8Tu, care ești nădejdea
14:8
Cap. 17:13.
lui Israel, Mântuitorul lui la vreme de nevoie, pentru ce să fii ca un străin în ţară, ca un călător care intră doar să petreacă noaptea în ea? 9De ce să fii ca un om încremenit, ca un viteaz care
14:9
Is. 59:1
nu ne poate ajuta? Și totuși Tu ești în mijlocul
14:9
Exod 29:45,46Lev. 26:11,12
nostru, Doamne, și Numele Tău este chemat peste noi. De aceea nu ne părăsi! 10Iată ce spune Domnul despre poporul acesta: „Le place
14:10
Cap. 2:23-25.
să alerge încoace și încolo. Nu-și cruţă picioarele, de aceea Domnul n-are plăcere de ei; acum Își aduce
14:10
Osea 8:13
9:9
aminte de nelegiuirile lor și le pedepsește păcatele!” 11Și Domnul mi-a zis: „Nu mijloci
14:11
Exod 32:10
pentru poporul acesta! 12Căci, chiar dacă vor
14:12
Prov. 1:28Is. 1:15
58:3Ezec. 8:18Mica 3:4Zah. 7:13
posti, tot nu le voi asculta rugăciunile și chiar dacă vor aduce
14:12
Cap. 6:20;
arderi-de-tot și jertfe de mâncare, nu le voi primi, ci vreau să-i nimicesc
14:12
Cap. 9:16.
cu sabia, cu foametea și cu ciuma.” 13Eu am
14:13
Cap. 4:10.
răspuns: „Ah, Doamne Dumnezeule! Iată că prorocii lor le zic: ‘Nu veţi vedea sabie și nu veţi avea foamete, ci Domnul vă va da în locul acesta o pace trainică.’” 14Dar Domnul mi-a răspuns: „Prorocii lor prorocesc
14:14
Cap. 27:10.
minciuni în Numele Meu; Eu nu i-am
14:14
Cap. 23:21;
trimis, nu le-am dat poruncă și nu le-am vorbit, ci ei vă prorocesc niște vedenii mincinoase, prorociri deșarte, înșelătorii și închipuiri scoase din inima lor. 15De aceea așa vorbește Domnul despre prorocii care, măcar că nu i-am trimis Eu, prorocesc totuși în Numele Meu și
14:15
Cap. 5:12,13.
zic: ‘Nu va fi nici sabie, nici foamete în ţara aceasta’: ‘Prorocii aceștia vor pieri uciși de sabie și de foamete! 16Iar aceia cărora le prorocesc ei vor fi întinși pe uliţele Ierusalimului de foamete și sabie; nu va avea cine să-i îngroape
14:16
Ps. 79:3
, nici pe ei, nici pe nevestele lor, nici pe fiii lor, nici pe fiicele lor; voi turna astfel răutatea lor asupra lor.’ 17Spune-le lucrul acesta: ‘Îmi varsă lacrimi
14:17
Cap. 9:1;
ochii zi și noapte și nu se opresc. Căci fecioara
14:17
Cap. 8:21.
, fiica poporului meu, este greu lovită cu o rană foarte usturătoare. 18Dacă ies la câmp
14:18
Ezec. 7:15
, dau peste oameni străpunși de sabie. Dacă intru în cetate, dau peste niște fiinţe sleite de foamete; chiar și prorocul și preotul cutreieră ţara, fără să știe unde merg.’” 19Ai lepădat
14:19
Plâng. 5:22
Tu de tot pe Iuda și a urât sufletul Tău atât de mult Sionul? Pentru ce ne lovești așa, că
14:19
Cap. 15:18.
nu mai este nicio vindecare pentru noi? Trăgeam
14:19
Cap. 8:15.
nădejde de pace, și nu vine nimic bun; așteptam o vreme de vindecare, și nu-i decât groază! 20Doamne, ne recunoaștem răutatea noastră și nelegiuirea părinţilor noștri, căci am păcătuit
14:20
Ps. 106:6Dan. 9:8
împotriva Ta. 21Pentru Numele Tău, nu nesocoti, nu necinsti scaunul de domnie al slavei Tale! Nu uita
14:21
Ps. 74:2,20
106:45
, nu rupe legământul Tău cu noi! 22Este
14:22
Zah. 10:1,2
oare printre idolii
14:22
Deut. 32:21
neamurilor vreunul care să aducă ploaie? Sau poate cerul să dea ploaie? Nu dai
14:22
Ps. 135:7
147:8Is. 30:2310:13
Tu ploaie, Doamne, Dumnezeul nostru? Noi nădăjduim în Tine, căci Tu ai făcut toate aceste lucruri!