Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
14

141Cuvântul Domnului spus lui Ieremia cu prilejul secetei: 2„Iuda jelește, cetăţile

14:2
Is. 3:26
lui sunt pustiite, triste, posomorâte
14:2
Cap. 8:21.
și strigătele Ierusalimului se
14:2
1 Sam. 5:12
înalţă. 3Cei mari trimit pe cei mici să aducă apă, dar cei mici, când se duc la fântâni, nu găsesc apă și se întorc cu vasele goale: rușinaţi
14:3
Ps. 40:14
și roșiţi, își
14:3
2 Sam. 15:30
acoperă capul. 4Pământul crapă, pentru că nu cade ploaie în ţară, și plugarii, înșelaţi în nădejdea lor, își acoperă capul. 5Chiar și cerboaica de pe câmp naște și își părăsește puii, pentru că nu găsește verdeaţă. 6Măgarii sălbatici
14:6
Cap. 2:24.
stau pe locuri înalte și pleșuve, trăgând aer ca niște șerpi; li se topesc ochii, pentru că nu este iarbă.” 7Dacă nelegiuirile noastre mărturisesc împotriva noastră, lucrează pentru
14:7
Ps. 25:11
Numele Tău, Doamne! Căci abaterile noastre sunt multe, am păcătuit împotriva Ta. 8Tu, care ești nădejdea
14:8
Cap. 17:13.
lui Israel, Mântuitorul lui la vreme de nevoie, pentru ce să fii ca un străin în ţară, ca un călător care intră doar să petreacă noaptea în ea? 9De ce să fii ca un om încremenit, ca un viteaz care
14:9
Is. 59:1
nu ne poate ajuta? Și totuși Tu ești în mijlocul
14:9
Exod 29:45,46Lev. 26:11,12
nostru, Doamne, și Numele Tău este chemat peste noi. De aceea nu ne părăsi! 10Iată ce spune Domnul despre poporul acesta: „Le place
14:10
Cap. 2:23-25.
să alerge încoace și încolo. Nu-și cruţă picioarele, de aceea Domnul n-are plăcere de ei; acum Își aduce
14:10
Osea 8:13
9:9
aminte de nelegiuirile lor și le pedepsește păcatele!” 11Și Domnul mi-a zis: „Nu mijloci
14:11
Exod 32:10
pentru poporul acesta! 12Căci, chiar dacă vor
14:12
Prov. 1:28Is. 1:15
58:3Ezec. 8:18Mica 3:4Zah. 7:13
posti, tot nu le voi asculta rugăciunile și chiar dacă vor aduce
14:12
Cap. 6:20;
arderi-de-tot și jertfe de mâncare, nu le voi primi, ci vreau să-i nimicesc
14:12
Cap. 9:16.
cu sabia, cu foametea și cu ciuma.” 13Eu am
14:13
Cap. 4:10.
răspuns: „Ah, Doamne Dumnezeule! Iată că prorocii lor le zic: ‘Nu veţi vedea sabie și nu veţi avea foamete, ci Domnul vă va da în locul acesta o pace trainică.’” 14Dar Domnul mi-a răspuns: „Prorocii lor prorocesc
14:14
Cap. 27:10.
minciuni în Numele Meu; Eu nu i-am
14:14
Cap. 23:21;
trimis, nu le-am dat poruncă și nu le-am vorbit, ci ei vă prorocesc niște vedenii mincinoase, prorociri deșarte, înșelătorii și închipuiri scoase din inima lor. 15De aceea așa vorbește Domnul despre prorocii care, măcar că nu i-am trimis Eu, prorocesc totuși în Numele Meu și
14:15
Cap. 5:12,13.
zic: ‘Nu va fi nici sabie, nici foamete în ţara aceasta’: ‘Prorocii aceștia vor pieri uciși de sabie și de foamete! 16Iar aceia cărora le prorocesc ei vor fi întinși pe uliţele Ierusalimului de foamete și sabie; nu va avea cine să-i îngroape
14:16
Ps. 79:3
, nici pe ei, nici pe nevestele lor, nici pe fiii lor, nici pe fiicele lor; voi turna astfel răutatea lor asupra lor.’ 17Spune-le lucrul acesta: ‘Îmi varsă lacrimi
14:17
Cap. 9:1;
ochii zi și noapte și nu se opresc. Căci fecioara
14:17
Cap. 8:21.
, fiica poporului meu, este greu lovită cu o rană foarte usturătoare. 18Dacă ies la câmp
14:18
Ezec. 7:15
, dau peste oameni străpunși de sabie. Dacă intru în cetate, dau peste niște fiinţe sleite de foamete; chiar și prorocul și preotul cutreieră ţara, fără să știe unde merg.’” 19Ai lepădat
14:19
Plâng. 5:22
Tu de tot pe Iuda și a urât sufletul Tău atât de mult Sionul? Pentru ce ne lovești așa, că
14:19
Cap. 15:18.
nu mai este nicio vindecare pentru noi? Trăgeam
14:19
Cap. 8:15.
nădejde de pace, și nu vine nimic bun; așteptam o vreme de vindecare, și nu-i decât groază! 20Doamne, ne recunoaștem răutatea noastră și nelegiuirea părinţilor noștri, căci am păcătuit
14:20
Ps. 106:6Dan. 9:8
împotriva Ta. 21Pentru Numele Tău, nu nesocoti, nu necinsti scaunul de domnie al slavei Tale! Nu uita
14:21
Ps. 74:2,20
106:45
, nu rupe legământul Tău cu noi! 22Este
14:22
Zah. 10:1,2
oare printre idolii
14:22
Deut. 32:21
neamurilor vreunul care să aducă ploaie? Sau poate cerul să dea ploaie? Nu dai
14:22
Ps. 135:7
147:8Is. 30:2310:13
Tu ploaie, Doamne, Dumnezeul nostru? Noi nădăjduim în Tine, căci Tu ai făcut toate aceste lucruri!

15

151Domnul mi-a zis: „Chiar

15:1
Ezec. 14:14
dacă Moise
15:1
Exod 32:11,12Ps. 99:6
și
15:1
1 Sam. 7:9
Samuel s-ar înfăţișa înaintea Mea, tot n-aș fi binevoitor faţă de poporul acesta. Izgonește-l dinaintea Mea, ducă-se! 2Și dacă-ţi vor zice: ‘Unde să ne ducem?’ să le răspunzi: ‘Așa vorbește Domnul: «La moarte
15:2
Cap. 43:11.
, cei sortiţi la moarte; la sabie, cei sortiţi sabiei; la foamete, cei sortiţi foametei; la robie, cei sortiţi robiei!»’ 3Căci voi trimite
15:3
Lev. 26:16
împotriva lor patru feluri de nenorociri”, zice Domnul: „sabia ca să-i ucidă, câinii ca să-i sfâșie, păsările
15:3
Deut. 28:26
cerului și fiarele pământului ca să-i mănânce și să-i nimicească. 4Îi voi face de pomină
15:4
Deut. 28:25Ezec. 23:46
pentru toate împărăţiile pământului, din pricina lui Manase
15:4
2 Împ. 21:11
23:26
24:3,4
, fiul lui Ezechia, împăratul lui Iuda, și pentru tot ce a făcut el în Ierusalim. 5Căci cine
15:5
Is. 51:19
să aibă milă de tine, Ierusalime, cine să te plângă? Cine să meargă să te întrebe de sănătate? 6M-ai
15:6
Cap. 2:13.
părăsit”, zice Domnul, „ai dat
15:6
Cap. 7:24.
înapoi, de aceea Îmi întind mâna împotriva ta și te nimicesc: sunt sătul
15:6
Osea 13:14
de milă. 7Îi vântur cu lopata la porţile ţării; îi lipsesc de copii, pierd pe poporul Meu, căci nu s-au
15:7
Is. 9:13Amos 4:10,11
abătut de la căile lor. 8Văduvele lor sunt mai multe decât boabele de nisip din mare; peste mama tânărului, aduc un pustiitor ziua-n amiaza mare; fac să cadă deodată peste ea necazul și groaza. 9Cea
15:9
1 Sam. 2:5
care născuse șapte fii tânjește, își dă sufletul; soarele ei apune
15:9
Amos 8:9
când este încă ziuă: este roșie, acoperită de rușine. Pe cei ce mai rămân, îi dau pradă sabiei înaintea vrăjmașilor lor”, zice Domnul. 10Vai de mine
15:10
Iov 3:1
, mamă, că m-ai născut pe mine, om de ceartă și de pricină pentru toată ţara! Nu iau cu împrumut, nici nu dau cu împrumut, și totuși toţi mă blestemă! 11Domnul a răspuns: „Da, vei avea un viitor fericit; da, voi sili pe vrăjmaș
15:11
Cap. 39:11,12;
să te roage la vreme de nenorocire și la vreme de necaz! 12Poate fierul să frângă fierul de la miazănoapte și arama? 13Averile și comorile tale le voi da pradă fără despăgubire
15:13
Ps. 44:12
, din pricina tuturor păcatelor tale, pe tot ţinutul tău. 14Te voi duce rob la vrăjmașul tău, într-o ţară
15:14
Cap. 16:13;
pe care n-o cunoști, căci focul mâniei
15:14
Deut. 32:22
Mele s-a aprins și arde peste voi!” 15Tu știi tot
15:15
Cap. 12:3.
, Doamne! Adu-ţi aminte de mine, nu mă uita, răzbună-mă
15:15
Cap. 11:20;
pe prigonitorii mei! Nu mă lua, după îndelunga Ta răbdare. Gândește-Te că sufăr ocara
15:15
Ps. 69:7
din pricina Ta! 16Când am primit cuvintele Tale, le-am
15:16
Ezec. 3:1,3Apoc. 10:9,10
înghiţit; cuvintele
15:16
Iov 23:12Ps. 119:72,111
Tale au fost bucuria și veselia inimii mele, căci după Numele Tău sunt numit, Doamne, Dumnezeul oștirilor! 17N-am șezut în adunarea
15:17
Ps. 1:1
26:4,5
celor ce petrec, ca să mă veselesc cu ei: de frica puterii Tale, am stat singur la o parte, căci mă umpluseși de mânie. 18Pentru ce nu mai contenește suferinţa
15:18
Cap. 30:15.
mea? Pentru ce mă ustură rana și nu vrea să se vindece? Să fii Tu pentru mine ca
15:18
Cap. 1:18,19.
un izvor înșelător, ca o apă
15:18
Iov 6:15
care seacă? 19De aceea așa vorbește Domnul: „Dacă te vei lipi
15:19
Zah. 3:7
iarăși de Mine, îţi voi răspunde iarăși și vei sta înaintea
15:19
Vers. 1.
Mea; dacă vei despărţi
15:19
Ezec. 22:26
44:23
ce este de preţ de ce este fără preţ, vei fi ca gura Mea. Ei să se întoarcă la tine, nu tu să te întorci la ei! 20Te voi face pentru poporul acesta ca un zid tare
15:20
Cap. 1:18;
de aramă; ei se vor război cu tine, dar nu
15:20
Cap. 20:11,12.
te vor birui; căci Eu voi fi cu tine, ca să te scap și să te izbăvesc”, zice Domnul. 21„Te voi izbăvi din mâna celor răi și te voi scăpa din mâna asupritorilor.”

16

Urgii și robie

161Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: 2„Să nu-ţi iei nevastă și să n-ai în locul acesta nici fii, nici fiice!” 3Căci așa vorbește Domnul despre fiii și fiicele care se vor naște în locul acesta, despre mamele care-i vor naște și despre taţii lor care le vor da naștere în ţara aceasta: 4„Vor muri doborâţi de boală

16:4
Cap. 15:2.
rea. Nimeni nu-i va plânge
16:4
Cap. 22:18,19;
, nici nu-i va îngropa, ci vor fi ca un gunoi
16:4
Ps. 83:10
pe pământ; vor pieri de sabie și de foamete, și trupurile
16:4
Ps. 79:234:20
lor moarte vor sluji ca hrană păsărilor cerului și fiarelor pământului.” 5Căci așa vorbește Domnul: „Să nu intri în nicio casă
16:5
Ezec. 24:17,22,23
de jale, să nu plângi în ea și nici să nu te bocești cu ei, căci Mi-am luat înapoi de la poporul acesta pacea Mea”, zice Domnul, „bunătatea și îndurarea Mea. 6Și mari, și mici, toţi vor muri în ţara aceasta și nu vor fi îngropaţi: nimeni nu-i va plânge
16:6
Cap. 22:18.
, nimeni nu-și va face tăieturi
16:6
Lev. 19:28Deut. 14:1
din pricina lor și nu se va
16:6
Is. 22:12
rade pentru ei. 7Nimeni nu le va pune masa în timpul jelirii ca să-i mângâie pentru cel mort și nimeni nu le va întinde paharul
16:7
Prov. 31:6,7
mângâierii pentru tatăl sau pentru mama lor. 8Să nu intri nici într-o casă de petrecere, ca să te așezi cu ei, să mănânci și să bei.” 9Căci așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel: „Iată, voi face să înceteze
16:9
Is. 24:7,825:10Ezec. 26:13Osea 2:11Apoc. 18:23
în locul acesta, sub ochii voștri și în zilele voastre, strigătele de bucurie și strigătele de veselie, cântecele mirelui și cântecele miresei. 10Când vei vesti poporului acestuia toate aceste lucruri, ei îţi vor zice: ‘Pentru ce
16:10
Deut. 29:2422:8
ne ameninţă Domnul cu toate aceste mari nenorociri? Ce nelegiuire și ce păcat am făcut împotriva Domnului Dumnezeului nostru?’ 11Atunci să le răspunzi: ‘Părinţii voștri
16:11
Deut. 29:25
M-au părăsit’, zice Domnul, ‘s-au dus după alţi dumnezei, le-au slujit și s-au închinat înaintea lor, iar pe Mine M-au părăsit și n-au păzit Legea Mea! 12Și voi aţi făcut și mai rău
16:12
Cap. 7:26.
decât părinţii voștri, căci iată că fiecare
16:12
Cap. 13:10.
umblaţi după pornirile inimii voastre rele și nu M-ascultaţi. 13De aceea
16:13
Deut. 4:26-28
28:36,63-65
, vă voi muta din ţara aceasta într-o ţară
16:13
Cap. 15:14.
pe care n-aţi cunoscut-o nici voi, nici părinţii voștri și acolo veţi sluji altor dumnezei, zi și noapte, căci nu vă voi ierta!’ 14De aceea, iată, vin
16:14
Is. 43:18
zile”, zice Domnul, „când nu se va mai zice: ‘Viu este Domnul, care a scos din ţara Egiptului pe copiii lui Israel!’ 15Ci se va zice: ‘Viu este Domnul, care a scos pe copiii lui Israel din ţara de la miazănoapte și din toate ţările unde-i izgonise!’ Căci
16:15
Cap. 24:6;
îi voi aduce înapoi în ţara lor, pe care o dădusem părinţilor lor. 16Iată, trimit o mulţime
16:16
Amos 4:2Hab. 1:15
de pescari”, zice Domnul, „și-i vor pescui; și, după aceea, voi trimite o mulţime de vânători și-i vor vâna pe toţi munţii și pe toate dealurile și în crăpăturile stâncilor. 17Căci ochii
16:17
Iov 34:21Prov. 5:21
15:3
Mei sunt cu luare aminte la toate căile lor; ele nu sunt ascunse înaintea Feţei Mele și nelegiuirea lor nu este ascunsă de privirile Mele. 18De aceea le voi răsplăti mai întâi îndoit nelegiuirea
16:18
Is. 40:2
și păcatul lor, pentru că Mi-au spurcat
16:18
Ezec. 43:7,9
ţara, pentru că Mi-au umplut moștenirea cu trupurile moarte ale jertfelor aduse idolilor lor și cu urâciunile lor.” 19Doamne, tăria
16:19
Ps. 18:2
, cetăţuia și scăparea
16:19
Cap. 17:17.
mea în ziua necazului! Neamurile vor veni la Tine de la marginile pământului și vor zice: „Părinţii noștri n-au moștenit decât minciună, idoli deșerţi, care nu sunt de niciun
16:19
Is. 44:1010:5
ajutor!” 20Cum poate omul să-și facă dumnezei care nu sunt
16:20
Is. 37:19Gal. 4:8
dumnezei? 21„De aceea iată că le arăt de data aceasta și-i fac să știe puterea și tăria Mea, și vor cunoaște că Numele Meu
16:21
Exod 15:3Amos 5:8
este Domnul.