Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
15

151Domnul mi-a zis: „Chiar

15:1
Ezec. 14:14
dacă Moise
15:1
Exod 32:11,12Ps. 99:6
și
15:1
1 Sam. 7:9
Samuel s-ar înfăţișa înaintea Mea, tot n-aș fi binevoitor faţă de poporul acesta. Izgonește-l dinaintea Mea, ducă-se! 2Și dacă-ţi vor zice: ‘Unde să ne ducem?’ să le răspunzi: ‘Așa vorbește Domnul: «La moarte
15:2
Cap. 43:11.
, cei sortiţi la moarte; la sabie, cei sortiţi sabiei; la foamete, cei sortiţi foametei; la robie, cei sortiţi robiei!»’ 3Căci voi trimite
15:3
Lev. 26:16
împotriva lor patru feluri de nenorociri”, zice Domnul: „sabia ca să-i ucidă, câinii ca să-i sfâșie, păsările
15:3
Deut. 28:26
cerului și fiarele pământului ca să-i mănânce și să-i nimicească. 4Îi voi face de pomină
15:4
Deut. 28:25Ezec. 23:46
pentru toate împărăţiile pământului, din pricina lui Manase
15:4
2 Împ. 21:11
23:26
24:3,4
, fiul lui Ezechia, împăratul lui Iuda, și pentru tot ce a făcut el în Ierusalim. 5Căci cine
15:5
Is. 51:19
să aibă milă de tine, Ierusalime, cine să te plângă? Cine să meargă să te întrebe de sănătate? 6M-ai
15:6
Cap. 2:13.
părăsit”, zice Domnul, „ai dat
15:6
Cap. 7:24.
înapoi, de aceea Îmi întind mâna împotriva ta și te nimicesc: sunt sătul
15:6
Osea 13:14
de milă. 7Îi vântur cu lopata la porţile ţării; îi lipsesc de copii, pierd pe poporul Meu, căci nu s-au
15:7
Is. 9:13Amos 4:10,11
abătut de la căile lor. 8Văduvele lor sunt mai multe decât boabele de nisip din mare; peste mama tânărului, aduc un pustiitor ziua-n amiaza mare; fac să cadă deodată peste ea necazul și groaza. 9Cea
15:9
1 Sam. 2:5
care născuse șapte fii tânjește, își dă sufletul; soarele ei apune
15:9
Amos 8:9
când este încă ziuă: este roșie, acoperită de rușine. Pe cei ce mai rămân, îi dau pradă sabiei înaintea vrăjmașilor lor”, zice Domnul. 10Vai de mine
15:10
Iov 3:1
, mamă, că m-ai născut pe mine, om de ceartă și de pricină pentru toată ţara! Nu iau cu împrumut, nici nu dau cu împrumut, și totuși toţi mă blestemă! 11Domnul a răspuns: „Da, vei avea un viitor fericit; da, voi sili pe vrăjmaș
15:11
Cap. 39:11,12;
să te roage la vreme de nenorocire și la vreme de necaz! 12Poate fierul să frângă fierul de la miazănoapte și arama? 13Averile și comorile tale le voi da pradă fără despăgubire
15:13
Ps. 44:12
, din pricina tuturor păcatelor tale, pe tot ţinutul tău. 14Te voi duce rob la vrăjmașul tău, într-o ţară
15:14
Cap. 16:13;
pe care n-o cunoști, căci focul mâniei
15:14
Deut. 32:22
Mele s-a aprins și arde peste voi!” 15Tu știi tot
15:15
Cap. 12:3.
, Doamne! Adu-ţi aminte de mine, nu mă uita, răzbună-mă
15:15
Cap. 11:20;
pe prigonitorii mei! Nu mă lua, după îndelunga Ta răbdare. Gândește-Te că sufăr ocara
15:15
Ps. 69:7
din pricina Ta! 16Când am primit cuvintele Tale, le-am
15:16
Ezec. 3:1,3Apoc. 10:9,10
înghiţit; cuvintele
15:16
Iov 23:12Ps. 119:72,111
Tale au fost bucuria și veselia inimii mele, căci după Numele Tău sunt numit, Doamne, Dumnezeul oștirilor! 17N-am șezut în adunarea
15:17
Ps. 1:1
26:4,5
celor ce petrec, ca să mă veselesc cu ei: de frica puterii Tale, am stat singur la o parte, căci mă umpluseși de mânie. 18Pentru ce nu mai contenește suferinţa
15:18
Cap. 30:15.
mea? Pentru ce mă ustură rana și nu vrea să se vindece? Să fii Tu pentru mine ca
15:18
Cap. 1:18,19.
un izvor înșelător, ca o apă
15:18
Iov 6:15
care seacă? 19De aceea așa vorbește Domnul: „Dacă te vei lipi
15:19
Zah. 3:7
iarăși de Mine, îţi voi răspunde iarăși și vei sta înaintea
15:19
Vers. 1.
Mea; dacă vei despărţi
15:19
Ezec. 22:26
44:23
ce este de preţ de ce este fără preţ, vei fi ca gura Mea. Ei să se întoarcă la tine, nu tu să te întorci la ei! 20Te voi face pentru poporul acesta ca un zid tare
15:20
Cap. 1:18;
de aramă; ei se vor război cu tine, dar nu
15:20
Cap. 20:11,12.
te vor birui; căci Eu voi fi cu tine, ca să te scap și să te izbăvesc”, zice Domnul. 21„Te voi izbăvi din mâna celor răi și te voi scăpa din mâna asupritorilor.”

16

Urgii și robie

161Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: 2„Să nu-ţi iei nevastă și să n-ai în locul acesta nici fii, nici fiice!” 3Căci așa vorbește Domnul despre fiii și fiicele care se vor naște în locul acesta, despre mamele care-i vor naște și despre taţii lor care le vor da naștere în ţara aceasta: 4„Vor muri doborâţi de boală

16:4
Cap. 15:2.
rea. Nimeni nu-i va plânge
16:4
Cap. 22:18,19;
, nici nu-i va îngropa, ci vor fi ca un gunoi
16:4
Ps. 83:10
pe pământ; vor pieri de sabie și de foamete, și trupurile
16:4
Ps. 79:234:20
lor moarte vor sluji ca hrană păsărilor cerului și fiarelor pământului.” 5Căci așa vorbește Domnul: „Să nu intri în nicio casă
16:5
Ezec. 24:17,22,23
de jale, să nu plângi în ea și nici să nu te bocești cu ei, căci Mi-am luat înapoi de la poporul acesta pacea Mea”, zice Domnul, „bunătatea și îndurarea Mea. 6Și mari, și mici, toţi vor muri în ţara aceasta și nu vor fi îngropaţi: nimeni nu-i va plânge
16:6
Cap. 22:18.
, nimeni nu-și va face tăieturi
16:6
Lev. 19:28Deut. 14:1
din pricina lor și nu se va
16:6
Is. 22:12
rade pentru ei. 7Nimeni nu le va pune masa în timpul jelirii ca să-i mângâie pentru cel mort și nimeni nu le va întinde paharul
16:7
Prov. 31:6,7
mângâierii pentru tatăl sau pentru mama lor. 8Să nu intri nici într-o casă de petrecere, ca să te așezi cu ei, să mănânci și să bei.” 9Căci așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel: „Iată, voi face să înceteze
16:9
Is. 24:7,825:10Ezec. 26:13Osea 2:11Apoc. 18:23
în locul acesta, sub ochii voștri și în zilele voastre, strigătele de bucurie și strigătele de veselie, cântecele mirelui și cântecele miresei. 10Când vei vesti poporului acestuia toate aceste lucruri, ei îţi vor zice: ‘Pentru ce
16:10
Deut. 29:2422:8
ne ameninţă Domnul cu toate aceste mari nenorociri? Ce nelegiuire și ce păcat am făcut împotriva Domnului Dumnezeului nostru?’ 11Atunci să le răspunzi: ‘Părinţii voștri
16:11
Deut. 29:25
M-au părăsit’, zice Domnul, ‘s-au dus după alţi dumnezei, le-au slujit și s-au închinat înaintea lor, iar pe Mine M-au părăsit și n-au păzit Legea Mea! 12Și voi aţi făcut și mai rău
16:12
Cap. 7:26.
decât părinţii voștri, căci iată că fiecare
16:12
Cap. 13:10.
umblaţi după pornirile inimii voastre rele și nu M-ascultaţi. 13De aceea
16:13
Deut. 4:26-28
28:36,63-65
, vă voi muta din ţara aceasta într-o ţară
16:13
Cap. 15:14.
pe care n-aţi cunoscut-o nici voi, nici părinţii voștri și acolo veţi sluji altor dumnezei, zi și noapte, căci nu vă voi ierta!’ 14De aceea, iată, vin
16:14
Is. 43:18
zile”, zice Domnul, „când nu se va mai zice: ‘Viu este Domnul, care a scos din ţara Egiptului pe copiii lui Israel!’ 15Ci se va zice: ‘Viu este Domnul, care a scos pe copiii lui Israel din ţara de la miazănoapte și din toate ţările unde-i izgonise!’ Căci
16:15
Cap. 24:6;
îi voi aduce înapoi în ţara lor, pe care o dădusem părinţilor lor. 16Iată, trimit o mulţime
16:16
Amos 4:2Hab. 1:15
de pescari”, zice Domnul, „și-i vor pescui; și, după aceea, voi trimite o mulţime de vânători și-i vor vâna pe toţi munţii și pe toate dealurile și în crăpăturile stâncilor. 17Căci ochii
16:17
Iov 34:21Prov. 5:21
15:3
Mei sunt cu luare aminte la toate căile lor; ele nu sunt ascunse înaintea Feţei Mele și nelegiuirea lor nu este ascunsă de privirile Mele. 18De aceea le voi răsplăti mai întâi îndoit nelegiuirea
16:18
Is. 40:2
și păcatul lor, pentru că Mi-au spurcat
16:18
Ezec. 43:7,9
ţara, pentru că Mi-au umplut moștenirea cu trupurile moarte ale jertfelor aduse idolilor lor și cu urâciunile lor.” 19Doamne, tăria
16:19
Ps. 18:2
, cetăţuia și scăparea
16:19
Cap. 17:17.
mea în ziua necazului! Neamurile vor veni la Tine de la marginile pământului și vor zice: „Părinţii noștri n-au moștenit decât minciună, idoli deșerţi, care nu sunt de niciun
16:19
Is. 44:1010:5
ajutor!” 20Cum poate omul să-și facă dumnezei care nu sunt
16:20
Is. 37:19Gal. 4:8
dumnezei? 21„De aceea iată că le arăt de data aceasta și-i fac să știe puterea și tăria Mea, și vor cunoaște că Numele Meu
16:21
Exod 15:3Amos 5:8
este Domnul.

17

171Păcatul lui Iuda este scris cu un priboi

17:1
Iov 19:24
de fier, cu un vârf de diamant; este săpat
17:1
Prov. 3:32 Cor. 3:3
pe tabla inimii lor și pe coarnele altarelor lor. 2Cum se gândesc la copiii lor, așa se gândesc la altarele lor și la idolii și astarteele
17:2
Jud. 3:72 Cron. 24:18
33:3,19Is. 1:29
17:8
lor, lângă copacii verzi, pe dealurile înalte. 3Eu dau la pradă
17:3
Cap. 15:13.
muntele Meu și ogoarele lui, avuţiile tale, toate vistieriile și înălţimile tale, din pricina păcatelor tale, pe tot ţinutul tău! 4Din vina ta vei pierde moștenirea pe care ţi-o dădusem; te voi face să slujești vrăjmașului tău într-o ţară
17:4
Cap. 16:13.
pe care n-o cunoști, căci ai aprins focul
17:4
Cap. 15:14.
mâniei Mele, care va arde totdeauna.” 5Așa vorbește Domnul: „Blestemat
17:5
Is. 30:1,2
31:1
să fie omul care se încrede în om, care se sprijină pe un muritor
17:5
Is. 31:3
și își abate inima de la Domnul! 6Căci este ca un nenorocit
17:6
Cap. 48:6.
în pustie și nu
17:6
Iov 20:17
vede venind fericirea; locuiește în locurile arse ale pustiei, într-un pământ
17:6
Deut. 29:23
sărat și fără locuitori. 7Binecuvântat
17:7
Ps. 2:12
34:8
125:1
146:5Prov. 16:20Is. 30:18
să fie omul care se încrede în Domnul și a cărui nădejde este Domnul! 8Căci el este ca un pom
17:8
Iov 8:16Ps. 1:3
sădit lângă ape, care-și întinde rădăcinile spre râu; nu se teme de căldură, când vine, și frunzișul lui rămâne verde; în anul secetei, nu se teme și nu încetează să aducă rod. 9Inima este nespus de înșelătoare și deznădăjduit de rea. Cine poate s-o cunoască? 10Eu, Domnul, cercetez
17:10
1 Sam. 16:71 Cron. 28:9Ps. 7:9
139:23,24Prov. 17:320:12Rom. 8:27Apoc. 2:23
inima și cerc rărunchii, ca să
17:10
Ps. 62:12Rom. 2:6
răsplătesc fiecăruia după purtarea lui, după rodul faptelor lui. 11Ca o potârniche care clocește niște ouă pe care nu le-a ouat ea, așa este cel ce agonisește bogăţii pe nedrept; trebuie să le părăsească
17:11
Ps. 55:23
în mijlocul zilelor sale, și la urmă nu este decât un
17:11
Luca 12:20
nebun.” 12Scaun de domnie plin de slavă, înălţat de la început, loc al Sfântului nostru Locaș, 13Doamne, nădejdea
17:13
Cap. 14:8.
lui Israel! Toţi cei ce
17:13
Ps. 73:27Is. 1:28
Te părăsesc vor fi acoperiţi de rușine. „Cei ce se abat de la Mine vor fi scriși
17:13
Luca 10:20
pe pământ, căci părăsesc pe Domnul, izvorul
17:13
Cap. 2:13.
de apă vie.” 14Vindecă-mă Tu, Doamne, și voi fi vindecat; mântuiește-mă Tu și voi fi mântuit, căci Tu
17:14
Deut. 10:21Ps. 109:1
148:14
ești slava mea! 15Iată, ei îmi zic: „Unde
17:15
Is. 5:19Ezec. 12:22Amos 5:182 Pet. 3:4
este Cuvântul Domnului? Să se împlinească dar!” 16Și eu, ca să Te ascult, n-am
17:16
Cap. 1:4.
vrut să nu fiu păstor, nici n-am dorit ziua nenorocirii, știi, și ce a ieșit din buzele mele este descoperit înaintea Ta. 17De aceea, nu fi o pricină de groază pentru mine, căci Tu ești scăparea
17:17
Cap. 16:19.
mea în ziua nenorocirii! 18Prigonitorii mei să fie acoperiţi de rușine
17:18
Ps. 35:4
40:14
70:2
, dar să nu fiu rușinat
17:18
Ps. 25:2
eu; să tremure ei, dar să nu tremur eu! Adu peste ei ziua nenorocirii, lovește-i
17:18
Cap. 11:20.
cu o îndoită urgie!

Sfinţirea Sabatului

19Așa mi-a vorbit Domnul: „Du-te și stai la poarta copiilor poporului, pe care intră și ies împăraţii lui Iuda, și la toate porţile Ierusalimului 20și spune-le: ‘Ascultaţi

17:20
Cap. 19:3;
Cuvântul Domnului, împăraţi ai lui Iuda, tot Iuda, și toţi locuitorii Ierusalimului care intraţi pe aceste porţi! 21Așa vorbește Domnul: «Luaţi seama
17:21
Num. 15:32Neem. 13:19
, în sufletele voastre, să nu purtaţi nicio povară în ziua Sabatului și să n-o aduceţi înăuntru pe porţile Ierusalimului. 22Să nu scoateţi din casele voastre nicio povară în ziua Sabatului și să nu faceţi nicio lucrare, ci sfinţiţi ziua Sabatului, cum am poruncit
17:22
Exod 20:8
23:12
31:13Ezec. 20:12
părinţilor voștri.»’” 23Dar
17:23
Cap. 7:24,26;
ei n-au ascultat și n-au luat aminte, ci și-au înţepenit gâtul, ca să n-asculte și să nu ia învăţătură. 24„Dacă Mă veţi asculta în adevăr”, zice Domnul, „și nu veţi aduce nicio sarcină înăuntru, pe porţile acestei cetăţi, în ziua Sabatului, ci veţi sfinţi ziua Sabatului și nu veţi face nicio lucrare în ziua aceasta, 25atunci pe porţile acestei cetăţi vor
17:25
Cap. 22:4.
intra împăraţi și voievozi care vor ședea pe scaunul de domnie al lui David; ei vor veni în care și călare pe cai, ei și voievozii lor, oamenii lui Iuda și locuitorii Ierusalimului, și cetatea aceasta va fi locuită în veci. 26Vor veni din cetăţile lui Iuda și din împrejurimile
17:26
Cap. 32:44;
Ierusalimului, din ţara lui Beniamin, din vale, de pe munte și de la miazăzi
17:26
Zah. 7:7
, ca să aducă arderi-de-tot și jertfe
17:26
Zah. 7:7
, să aducă daruri de mâncare și tămâie și să aducă jertfe de mulţumire
17:26
Ps. 107:22
116:17
în Casa Domnului. 27Dar, dacă nu veţi asculta când vă poruncesc să sfinţiţi ziua Sabatului, să nu duceţi nicio povară și să n-o aduceţi înăuntru pe porţile Ierusalimului, în ziua Sabatului, atunci voi aprinde
17:27
Cap. 21:14;
un foc la porţile cetăţii, care
17:27
2 Împ. 25:9
va arde casele cele mari ale Ierusalimului și nu se va stinge.”