Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
17

171Păcatul lui Iuda este scris cu un priboi

17:1
Iov 19:24
de fier, cu un vârf de diamant; este săpat
17:1
Prov. 3:32 Cor. 3:3
pe tabla inimii lor și pe coarnele altarelor lor. 2Cum se gândesc la copiii lor, așa se gândesc la altarele lor și la idolii și astarteele
17:2
Jud. 3:72 Cron. 24:18
33:3,19Is. 1:29
17:8
lor, lângă copacii verzi, pe dealurile înalte. 3Eu dau la pradă
17:3
Cap. 15:13.

muntele Meu și ogoarele lui, avuţiile tale, toate vistieriile și înălţimile tale, din pricina păcatelor tale, pe tot ţinutul tău! 4Din vina ta vei pierde moștenirea pe care ţi-o dădusem; te voi face să slujești vrăjmașului tău într-o ţară
17:4
Cap. 16:13.

pe care n-o cunoști, căci ai aprins focul
17:4
Cap. 15:14.

mâniei Mele, care va arde totdeauna.” 5Așa vorbește Domnul: „Blestemat
17:5
Is. 30:1,2
31:1
să fie omul care se încrede în om, care se sprijină pe un muritor
17:5
Is. 31:3
și își abate inima de la Domnul! 6Căci este ca un nenorocit
17:6
Cap. 48:6.

în pustie și nu
17:6
Iov 20:17
vede venind fericirea; locuiește în locurile arse ale pustiei, într-un pământ
17:6
Deut. 29:23
sărat și fără locuitori. 7Binecuvântat
17:7
Ps. 2:12
34:8
125:1
146:5Prov. 16:20Is. 30:18
să fie omul care se încrede în Domnul și a cărui nădejde este Domnul! 8Căci el este ca un pom
17:8
Iov 8:16Ps. 1:3
sădit lângă ape, care-și întinde rădăcinile spre râu; nu se teme de căldură, când vine, și frunzișul lui rămâne verde; în anul secetei, nu se teme și nu încetează să aducă rod. 9Inima este nespus de înșelătoare și deznădăjduit de rea. Cine poate s-o cunoască? 10Eu, Domnul, cercetez
17:10
1 Sam. 16:71 Cron. 28:9Ps. 7:9
139:23,24Prov. 17:320:12Rom. 8:27Apoc. 2:23
inima și cerc rărunchii, ca să
17:10
Ps. 62:12Rom. 2:6
răsplătesc fiecăruia după purtarea lui, după rodul faptelor lui. 11Ca o potârniche care clocește niște ouă pe care nu le-a ouat ea, așa este cel ce agonisește bogăţii pe nedrept; trebuie să le părăsească
17:11
Ps. 55:23
în mijlocul zilelor sale, și la urmă nu este decât un
17:11
Luca 12:20
nebun.” 12Scaun de domnie plin de slavă, înălţat de la început, loc al Sfântului nostru Locaș, 13Doamne, nădejdea
17:13
Cap. 14:8.

lui Israel! Toţi cei ce
17:13
Ps. 73:27Is. 1:28
Te părăsesc vor fi acoperiţi de rușine. „Cei ce se abat de la Mine vor fi scriși
17:13
Luca 10:20
pe pământ, căci părăsesc pe Domnul, izvorul
17:13
Cap. 2:13.

de apă vie.” 14Vindecă-mă Tu, Doamne, și voi fi vindecat; mântuiește-mă Tu și voi fi mântuit, căci Tu
17:14
Deut. 10:21Ps. 109:1
148:14
ești slava mea! 15Iată, ei îmi zic: „Unde
17:15
Is. 5:19Ezec. 12:22Amos 5:182 Pet. 3:4
este Cuvântul Domnului? Să se împlinească dar!” 16Și eu, ca să Te ascult, n-am
17:16
Cap. 1:4.

vrut să nu fiu păstor, nici n-am dorit ziua nenorocirii, știi, și ce a ieșit din buzele mele este descoperit înaintea Ta. 17De aceea, nu fi o pricină de groază pentru mine, căci Tu ești scăparea
17:17
Cap. 16:19.

mea în ziua nenorocirii! 18Prigonitorii mei să fie acoperiţi de rușine
17:18
Ps. 35:4
40:14
70:2
, dar să nu fiu rușinat
17:18
Ps. 25:2
eu; să tremure ei, dar să nu tremur eu! Adu peste ei ziua nenorocirii, lovește-i
17:18
Cap. 11:20.

cu o îndoită urgie!

Sfinţirea Sabatului

19Așa mi-a vorbit Domnul: „Du-te și stai la poarta copiilor poporului, pe care intră și ies împăraţii lui Iuda, și la toate porţile Ierusalimului 20și spune-le: ‘Ascultaţi

17:20
Cap. 19:3;
22:2
Cuvântul Domnului, împăraţi ai lui Iuda, tot Iuda, și toţi locuitorii Ierusalimului care intraţi pe aceste porţi! 21Așa vorbește Domnul: «Luaţi seama
17:21
Num. 15:32Neem. 13:19
, în sufletele voastre, să nu purtaţi nicio povară în ziua Sabatului și să n-o aduceţi înăuntru pe porţile Ierusalimului. 22Să nu scoateţi din casele voastre nicio povară în ziua Sabatului și să nu faceţi nicio lucrare, ci sfinţiţi ziua Sabatului, cum am poruncit
17:22
Exod 20:8
23:12
31:13Ezec. 20:12
părinţilor voștri.»’” 23Dar
17:23
Cap. 7:24,26;
11:10
ei n-au ascultat și n-au luat aminte, ci și-au înţepenit gâtul, ca să n-asculte și să nu ia învăţătură. 24„Dacă Mă veţi asculta în adevăr”, zice Domnul, „și nu veţi aduce nicio sarcină înăuntru, pe porţile acestei cetăţi, în ziua Sabatului, ci veţi sfinţi ziua Sabatului și nu veţi face nicio lucrare în ziua aceasta, 25atunci pe porţile acestei cetăţi vor
17:25
Cap. 22:4.

intra împăraţi și voievozi care vor ședea pe scaunul de domnie al lui David; ei vor veni în care și călare pe cai, ei și voievozii lor, oamenii lui Iuda și locuitorii Ierusalimului, și cetatea aceasta va fi locuită în veci. 26Vor veni din cetăţile lui Iuda și din împrejurimile
17:26
Cap. 32:44;
33:13
Ierusalimului, din ţara lui Beniamin, din vale, de pe munte și de la miazăzi
17:26
Zah. 7:7
, ca să aducă arderi-de-tot și jertfe
17:26
Zah. 7:7
, să aducă daruri de mâncare și tămâie și să aducă jertfe de mulţumire
17:26
Ps. 107:22
116:17
în Casa Domnului. 27Dar, dacă nu veţi asculta când vă poruncesc să sfinţiţi ziua Sabatului, să nu duceţi nicio povară și să n-o aduceţi înăuntru pe porţile Ierusalimului, în ziua Sabatului, atunci voi aprinde
17:27
Cap. 21:14;
49:27Plâng. 4:11Amos 1:4,7,10,12
2:2,5
un foc la porţile cetăţii, care
17:27
2 Împ. 25:9
va arde casele cele mari ale Ierusalimului și nu se va stinge.”