Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
17

171Păcatul lui Iuda este scris cu un priboi

17:1
Iov 19:24
de fier, cu un vârf de diamant; este săpat
17:1
Prov. 3:32 Cor. 3:3
pe tabla inimii lor și pe coarnele altarelor lor. 2Cum se gândesc la copiii lor, așa se gândesc la altarele lor și la idolii și astarteele
17:2
Jud. 3:72 Cron. 24:18
33:3,19Is. 1:29
17:8
lor, lângă copacii verzi, pe dealurile înalte. 3Eu dau la pradă
17:3
Cap. 15:13.
muntele Meu și ogoarele lui, avuţiile tale, toate vistieriile și înălţimile tale, din pricina păcatelor tale, pe tot ţinutul tău! 4Din vina ta vei pierde moștenirea pe care ţi-o dădusem; te voi face să slujești vrăjmașului tău într-o ţară
17:4
Cap. 16:13.
pe care n-o cunoști, căci ai aprins focul
17:4
Cap. 15:14.
mâniei Mele, care va arde totdeauna.” 5Așa vorbește Domnul: „Blestemat
17:5
Is. 30:1,2
31:1
să fie omul care se încrede în om, care se sprijină pe un muritor
17:5
Is. 31:3
și își abate inima de la Domnul! 6Căci este ca un nenorocit
17:6
Cap. 48:6.
în pustie și nu
17:6
Iov 20:17
vede venind fericirea; locuiește în locurile arse ale pustiei, într-un pământ
17:6
Deut. 29:23
sărat și fără locuitori. 7Binecuvântat
17:7
Ps. 2:12
34:8
125:1
146:5Prov. 16:20Is. 30:18
să fie omul care se încrede în Domnul și a cărui nădejde este Domnul! 8Căci el este ca un pom
17:8
Iov 8:16Ps. 1:3
sădit lângă ape, care-și întinde rădăcinile spre râu; nu se teme de căldură, când vine, și frunzișul lui rămâne verde; în anul secetei, nu se teme și nu încetează să aducă rod. 9Inima este nespus de înșelătoare și deznădăjduit de rea. Cine poate s-o cunoască? 10Eu, Domnul, cercetez
17:10
1 Sam. 16:71 Cron. 28:9Ps. 7:9
139:23,24Prov. 17:320:12Rom. 8:27Apoc. 2:23
inima și cerc rărunchii, ca să
17:10
Ps. 62:12Rom. 2:6
răsplătesc fiecăruia după purtarea lui, după rodul faptelor lui. 11Ca o potârniche care clocește niște ouă pe care nu le-a ouat ea, așa este cel ce agonisește bogăţii pe nedrept; trebuie să le părăsească
17:11
Ps. 55:23
în mijlocul zilelor sale, și la urmă nu este decât un
17:11
Luca 12:20
nebun.” 12Scaun de domnie plin de slavă, înălţat de la început, loc al Sfântului nostru Locaș, 13Doamne, nădejdea
17:13
Cap. 14:8.
lui Israel! Toţi cei ce
17:13
Ps. 73:27Is. 1:28
Te părăsesc vor fi acoperiţi de rușine. „Cei ce se abat de la Mine vor fi scriși
17:13
Luca 10:20
pe pământ, căci părăsesc pe Domnul, izvorul
17:13
Cap. 2:13.
de apă vie.” 14Vindecă-mă Tu, Doamne, și voi fi vindecat; mântuiește-mă Tu și voi fi mântuit, căci Tu
17:14
Deut. 10:21Ps. 109:1
148:14
ești slava mea! 15Iată, ei îmi zic: „Unde
17:15
Is. 5:19Ezec. 12:22Amos 5:182 Pet. 3:4
este Cuvântul Domnului? Să se împlinească dar!” 16Și eu, ca să Te ascult, n-am
17:16
Cap. 1:4.
vrut să nu fiu păstor, nici n-am dorit ziua nenorocirii, știi, și ce a ieșit din buzele mele este descoperit înaintea Ta. 17De aceea, nu fi o pricină de groază pentru mine, căci Tu ești scăparea
17:17
Cap. 16:19.
mea în ziua nenorocirii! 18Prigonitorii mei să fie acoperiţi de rușine
17:18
Ps. 35:4
40:14
70:2
, dar să nu fiu rușinat
17:18
Ps. 25:2
eu; să tremure ei, dar să nu tremur eu! Adu peste ei ziua nenorocirii, lovește-i
17:18
Cap. 11:20.
cu o îndoită urgie!

Sfinţirea Sabatului

19Așa mi-a vorbit Domnul: „Du-te și stai la poarta copiilor poporului, pe care intră și ies împăraţii lui Iuda, și la toate porţile Ierusalimului 20și spune-le: ‘Ascultaţi

17:20
Cap. 19:3;
Cuvântul Domnului, împăraţi ai lui Iuda, tot Iuda, și toţi locuitorii Ierusalimului care intraţi pe aceste porţi! 21Așa vorbește Domnul: «Luaţi seama
17:21
Num. 15:32Neem. 13:19
, în sufletele voastre, să nu purtaţi nicio povară în ziua Sabatului și să n-o aduceţi înăuntru pe porţile Ierusalimului. 22Să nu scoateţi din casele voastre nicio povară în ziua Sabatului și să nu faceţi nicio lucrare, ci sfinţiţi ziua Sabatului, cum am poruncit
17:22
Exod 20:8
23:12
31:13Ezec. 20:12
părinţilor voștri.»’” 23Dar
17:23
Cap. 7:24,26;
ei n-au ascultat și n-au luat aminte, ci și-au înţepenit gâtul, ca să n-asculte și să nu ia învăţătură. 24„Dacă Mă veţi asculta în adevăr”, zice Domnul, „și nu veţi aduce nicio sarcină înăuntru, pe porţile acestei cetăţi, în ziua Sabatului, ci veţi sfinţi ziua Sabatului și nu veţi face nicio lucrare în ziua aceasta, 25atunci pe porţile acestei cetăţi vor
17:25
Cap. 22:4.
intra împăraţi și voievozi care vor ședea pe scaunul de domnie al lui David; ei vor veni în care și călare pe cai, ei și voievozii lor, oamenii lui Iuda și locuitorii Ierusalimului, și cetatea aceasta va fi locuită în veci. 26Vor veni din cetăţile lui Iuda și din împrejurimile
17:26
Cap. 32:44;
Ierusalimului, din ţara lui Beniamin, din vale, de pe munte și de la miazăzi
17:26
Zah. 7:7
, ca să aducă arderi-de-tot și jertfe
17:26
Zah. 7:7
, să aducă daruri de mâncare și tămâie și să aducă jertfe de mulţumire
17:26
Ps. 107:22
116:17
în Casa Domnului. 27Dar, dacă nu veţi asculta când vă poruncesc să sfinţiţi ziua Sabatului, să nu duceţi nicio povară și să n-o aduceţi înăuntru pe porţile Ierusalimului, în ziua Sabatului, atunci voi aprinde
17:27
Cap. 21:14;
un foc la porţile cetăţii, care
17:27
2 Împ. 25:9
va arde casele cele mari ale Ierusalimului și nu se va stinge.”

18

Vasul olarului și nepocăinţa poporului

181Cuvântul vorbit lui Ieremia din partea Domnului și care sună astfel: 2„Scoală-te și coboară-te în casa olarului; acolo te voi face să auzi cuvintele Mele!” 3Când m-am coborât în casa olarului, iată că el lucra pe roată. 4Vasul pe care-l făcea n-a izbutit – cum se întâmplă cu lutul în mâna olarului. Atunci, el a făcut un alt vas, cum i-a plăcut lui să-l facă. 5Și Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: 6„Nu pot Eu să fac cu voi ca olarul acesta, casă

18:6
Is. 45:9Rom. 9:20,21
a lui Israel?”, zice Domnul. „Iată, cum
18:6
Is. 64:8
este lutul în mâna olarului, așa sunteţi voi în mâna Mea, casă a lui Israel! 7Deodată zic despre un neam, despre o împărăţie, că-l voi smulge
18:7
Cap. 1:10.
, că-l voi surpa și că-l voi nimici, 8dar, dacă neamul acesta
18:8
Ezec. 18:21
33:11
despre care am vorbit astfel se întoarce de la răutatea lui, atunci și Mie Îmi pare rău
18:8
Cap. 26:3.
de răul pe care Îmi pusesem în gând să i-l fac. 9Tot așa însă, deodată zic despre un neam sau despre o împărăţie că-l voi zidi sau că-l voi sădi, 10dar, dacă neamul acesta face ce este rău înaintea Mea și n-ascultă glasul Meu, atunci Îmi pare rău și de binele pe care aveam de gând să i-l fac. 11De aceea, vorbește acum oamenilor lui Iuda și locuitorilor Ierusalimului și zi: ‘Așa vorbește Domnul: «Iată, pregătesc o nenorocire împotriva voastră și fac un plan împotriva voastră. De aceea, întoarceţi-vă
18:11
2 Împ. 17:1325:5
fiecare de la calea voastră cea rea, îndreptaţi-vă umbletele și faptele!»’” 12Dar ei zic: „Degeaba
18:12
Cap. 2:25.
! Căci noi ne vom urma gândurile noastre și vom lucra fiecare după pornirile inimii noastre rele!” 13De aceea, așa vorbește Domnul: „Întrebaţi
18:13
Cap. 2:10.
pe neamuri! Cine a auzit vreodată asemenea lucruri? Fecioara lui Israel a făcut grozave
18:13
Cap. 5:30.
blestemăţii. 14Părăsește zăpada Libanului stânca ogoarelor? Sau se văd secând apele care vin de departe proaspete și curgătoare? 15Totuși poporul Meu M-a uitat
18:15
Cap. 2:13,32;
și aduce tămâie idolilor
18:15
Cap. 10:15;
; s-a abătut din căile lui, a părăsit vechile cărări
18:15
Cap. 6:16.
și a apucat pe cărări și drumuri nebătute, 16făcând astfel din ţara lor o pustietate
18:16
Cap. 19:8;
, o veșnică batjocură
18:16
1 Împ. 9:8Plâng. 2:15Mica 6:16
; toţi cei ce trec prin ea sunt uimiţi și dau din cap. 17Ca
18:17
Ps. 48:7
vântul de la răsărit îi voi risipi
18:17
Cap. 13:24.
înaintea vrăjmașului, iar în ziua necazului lor, le voi întoarce
18:17
Cap. 2:27.
spatele și nu Mă voi uita la ei!” 18Atunci ei au zis: „Veniţi
18:18
Cap. 11:19.
să urzim rele împotriva lui Ieremia! Căci
18:18
Lev. 10:11Mal. 2:7Ioan 7:48,49
doar nu va pieri Legea din lipsă de preoţi, nici sfatul din lipsă de înţelepţi, nici cuvântul din lipsă de proroci. Haidem să-l ucidem cu vorba și să nu luăm seama la toate vorbirile lui!” 19Ascultă-mă, Doamne, și auzi glasul potrivnicilor mei! 20Cu rău
18:20
Ps. 109:4,5
se răsplătește binele? Căci au săpat
18:20
Ps. 35:7
57:6
o groapă ca să-mi ia viaţa. Adu-Ţi aminte că am stat înaintea Ta ca să vorbesc bine pentru ei și să abat mânia Ta de la ei. 21De aceea, dă
18:21
Ps. 109:9,10
pe copiii lor pradă foametei și doboară-i cu sabia! Nevestele lor să fie lipsite de copii și să rămână văduve, și bărbaţii lor să fie luaţi de ciumă; tinerii lor să fie uciși de sabie în luptă! 22Să se audă strigăte ieșind din casele lor când cetele aduse de Tine vor cădea deodată peste ei! Căci au săpat
18:22
Vers. 20.
o groapă ca să mă prindă și mi-au întins laţuri sub picioare. 23Dar Tu, Doamne, cunoști toate uneltirile lor făcute ca să mă omoare. Nu le ierta
18:23
Ps. 35:4
109:14
nelegiuirea și nu le șterge păcatul dinaintea Ta, ci să fie doborâţi în Faţa Ta! Lucrează împotriva lor la vremea mâniei Tale!

19

Vasul zdrobit și dărâmarea Ierusalimului

191Așa a vorbit Domnul: „Du-te de cumpără de la un olar un vas de pământ și ia cu tine pe câţiva din bătrânii poporului și din bătrânii preoţilor. 2Du-te în valea

19:2
Ios. 15:82 Împ. 23:10
Ben-Hinom, care este la intrarea porţii olăriei, și acolo să vestești cuvintele pe care ţi le voi spune. 3Să spui
19:3
Cap. 17:20.
: ‘Ascultaţi Cuvântul Domnului, împăraţi ai lui Iuda și locuitori ai Ierusalimului!

Așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel: «Iată, voi aduce peste locul acesta o nenorocire care va face să ţiuie urechile

19:3
1 Sam. 3:112 Împ. 21:12
oricui va auzi vorbindu-se de ea. 4Pentru că M-au părăsit
19:4
Deut. 28:20Is. 65:1115:6
17:13
, au spurcat locul acesta, au adus în el tămâie altor dumnezei pe care nu-i cunoșteau nici ei, nici părinţii lor, nici împăraţii lui Iuda și au umplut locul acesta cu sânge
19:4
2 Împ. 21:16
nevinovat. 5Au zidit
19:5
Cap. 7:31,32;
și înălţimi lui Baal, ca să ardă pe copiii lor în foc ca arderi-de-tot lui Baal – lucru pe care nici nu-l poruncisem
19:5
Lev. 18:21
, nici nu-l rânduisem și nici nu-Mi trecuse prin minte. 6De aceea, iată, vin zile», zice Domnul, «când locul acesta nu se va mai numi Tofet, nici
19:6
Ios. 15:8
Valea Ben-Hinom, ci se va numi Valea Măcelului! 7În locul acesta voi zădărnici sfatul lui Iuda și al Ierusalimului, îi voi face
19:7
Lev. 26:17Deut. 28:25
să cadă uciși de sabie înaintea vrăjmașilor lor și de mâna celor ce vor să le ia viaţa. Trupurile lor moarte
19:7
Ps. 79:216:4
34:20
le voi da hrană păsărilor cerului și fiarelor pământului. 8Voi face din cetatea aceasta o groază și o batjocură
19:8
Cap. 18:16;
; așa că toţi cei ce vor trece pe lângă ea se vor îngrozi și vor șuiera când vor vedea toate rănile ei. 9Îi voi face să mănânce carnea
19:9
Lev. 26:29Deut. 28:53Is. 9:20Plâng. 4:10
fiilor și fiicelor lor, așa că își vor mânca unii carnea altora, în mijlocul necazului și strâmtorării în care-i vor aduce vrăjmașii lor și cei ce vor să le ia viaţa.»’ 10Să spargi
19:10
Cap. 51:63,64.
apoi vasul sub ochii oamenilor care vor merge cu tine. 11Și să le spui: ‘Așa vorbește Domnul oștirilor: «Tocmai așa voi zdrobi
19:11
Ps. 2:9Is. 30:14Plâng. 4:2
pe poporul acesta și cetatea aceasta cum se sparge vasul unui olar, fără să poată fi făcut la loc. Și morţii vor fi îngropaţi
19:11
Cap. 7:32.
în Tofet din lipsă de loc pentru îngropare. 12Așa voi face locului acestuia», zice Domnul, «și locuitorilor lui și voi face cetatea aceasta ca Tofetul. 13Casele Ierusalimului și casele împăraţilor lui Iuda vor fi necurate ca
19:13
2 Împ. 23:10
Tofetul, toate casele pe acoperișul
19:13
2 Împ. 23:12Ţef. 1:5
cărora se aducea tămâie întregii oștiri a cerurilor și se turnau jertfe de băutură
19:13
Cap. 7:18.
altor dumnezei!»’”

Închiderea lui Ieremia

14Ieremia s-a întors din Tofet, unde-l trimisese Domnul să prorocească. Apoi a stat în curtea

19:14
2 Cron. 20:5
Casei Domnului și a zis întregului popor: 15„Așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel: ‘Iată, voi aduce peste cetatea aceasta și peste toate cetăţile care ţin de ea toate nenorocirile pe care i le-am vestit mai dinainte, pentru că și-au înţepenit gâtul
19:15
Cap. 7:26;
ca să n-asculte cuvintele Mele.’”