Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
18

Vasul olarului și nepocăinţa poporului

181Cuvântul vorbit lui Ieremia din partea Domnului și care sună astfel: 2„Scoală-te și coboară-te în casa olarului; acolo te voi face să auzi cuvintele Mele!” 3Când m-am coborât în casa olarului, iată că el lucra pe roată. 4Vasul pe care-l făcea n-a izbutit – cum se întâmplă cu lutul în mâna olarului. Atunci, el a făcut un alt vas, cum i-a plăcut lui să-l facă. 5Și Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: 6„Nu pot Eu să fac cu voi ca olarul acesta, casă

18:6
Is. 45:9Rom. 9:20,21
a lui Israel?”, zice Domnul. „Iată, cum
18:6
Is. 64:8
este lutul în mâna olarului, așa sunteţi voi în mâna Mea, casă a lui Israel! 7Deodată zic despre un neam, despre o împărăţie, că-l voi smulge
18:7
Cap. 1:10.
, că-l voi surpa și că-l voi nimici, 8dar, dacă neamul acesta
18:8
Ezec. 18:21
33:11
despre care am vorbit astfel se întoarce de la răutatea lui, atunci și Mie Îmi pare rău
18:8
Cap. 26:3.
de răul pe care Îmi pusesem în gând să i-l fac. 9Tot așa însă, deodată zic despre un neam sau despre o împărăţie că-l voi zidi sau că-l voi sădi, 10dar, dacă neamul acesta face ce este rău înaintea Mea și n-ascultă glasul Meu, atunci Îmi pare rău și de binele pe care aveam de gând să i-l fac. 11De aceea, vorbește acum oamenilor lui Iuda și locuitorilor Ierusalimului și zi: ‘Așa vorbește Domnul: «Iată, pregătesc o nenorocire împotriva voastră și fac un plan împotriva voastră. De aceea, întoarceţi-vă
18:11
2 Împ. 17:1325:5
fiecare de la calea voastră cea rea, îndreptaţi-vă umbletele și faptele!»’” 12Dar ei zic: „Degeaba
18:12
Cap. 2:25.
! Căci noi ne vom urma gândurile noastre și vom lucra fiecare după pornirile inimii noastre rele!” 13De aceea, așa vorbește Domnul: „Întrebaţi
18:13
Cap. 2:10.
pe neamuri! Cine a auzit vreodată asemenea lucruri? Fecioara lui Israel a făcut grozave
18:13
Cap. 5:30.
blestemăţii. 14Părăsește zăpada Libanului stânca ogoarelor? Sau se văd secând apele care vin de departe proaspete și curgătoare? 15Totuși poporul Meu M-a uitat
18:15
Cap. 2:13,32;
și aduce tămâie idolilor
18:15
Cap. 10:15;
; s-a abătut din căile lui, a părăsit vechile cărări
18:15
Cap. 6:16.
și a apucat pe cărări și drumuri nebătute, 16făcând astfel din ţara lor o pustietate
18:16
Cap. 19:8;
, o veșnică batjocură
18:16
1 Împ. 9:8Plâng. 2:15Mica 6:16
; toţi cei ce trec prin ea sunt uimiţi și dau din cap. 17Ca
18:17
Ps. 48:7
vântul de la răsărit îi voi risipi
18:17
Cap. 13:24.
înaintea vrăjmașului, iar în ziua necazului lor, le voi întoarce
18:17
Cap. 2:27.
spatele și nu Mă voi uita la ei!” 18Atunci ei au zis: „Veniţi
18:18
Cap. 11:19.
să urzim rele împotriva lui Ieremia! Căci
18:18
Lev. 10:11Mal. 2:7Ioan 7:48,49
doar nu va pieri Legea din lipsă de preoţi, nici sfatul din lipsă de înţelepţi, nici cuvântul din lipsă de proroci. Haidem să-l ucidem cu vorba și să nu luăm seama la toate vorbirile lui!” 19Ascultă-mă, Doamne, și auzi glasul potrivnicilor mei! 20Cu rău
18:20
Ps. 109:4,5
se răsplătește binele? Căci au săpat
18:20
Ps. 35:7
57:6
o groapă ca să-mi ia viaţa. Adu-Ţi aminte că am stat înaintea Ta ca să vorbesc bine pentru ei și să abat mânia Ta de la ei. 21De aceea, dă
18:21
Ps. 109:9,10
pe copiii lor pradă foametei și doboară-i cu sabia! Nevestele lor să fie lipsite de copii și să rămână văduve, și bărbaţii lor să fie luaţi de ciumă; tinerii lor să fie uciși de sabie în luptă! 22Să se audă strigăte ieșind din casele lor când cetele aduse de Tine vor cădea deodată peste ei! Căci au săpat
18:22
Vers. 20.
o groapă ca să mă prindă și mi-au întins laţuri sub picioare. 23Dar Tu, Doamne, cunoști toate uneltirile lor făcute ca să mă omoare. Nu le ierta
18:23
Ps. 35:4
109:14
nelegiuirea și nu le șterge păcatul dinaintea Ta, ci să fie doborâţi în Faţa Ta! Lucrează împotriva lor la vremea mâniei Tale!

19

Vasul zdrobit și dărâmarea Ierusalimului

191Așa a vorbit Domnul: „Du-te de cumpără de la un olar un vas de pământ și ia cu tine pe câţiva din bătrânii poporului și din bătrânii preoţilor. 2Du-te în valea

19:2
Ios. 15:82 Împ. 23:10
Ben-Hinom, care este la intrarea porţii olăriei, și acolo să vestești cuvintele pe care ţi le voi spune. 3Să spui
19:3
Cap. 17:20.
: ‘Ascultaţi Cuvântul Domnului, împăraţi ai lui Iuda și locuitori ai Ierusalimului!

Așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel: «Iată, voi aduce peste locul acesta o nenorocire care va face să ţiuie urechile

19:3
1 Sam. 3:112 Împ. 21:12
oricui va auzi vorbindu-se de ea. 4Pentru că M-au părăsit
19:4
Deut. 28:20Is. 65:1115:6
17:13
, au spurcat locul acesta, au adus în el tămâie altor dumnezei pe care nu-i cunoșteau nici ei, nici părinţii lor, nici împăraţii lui Iuda și au umplut locul acesta cu sânge
19:4
2 Împ. 21:16
nevinovat. 5Au zidit
19:5
Cap. 7:31,32;
și înălţimi lui Baal, ca să ardă pe copiii lor în foc ca arderi-de-tot lui Baal – lucru pe care nici nu-l poruncisem
19:5
Lev. 18:21
, nici nu-l rânduisem și nici nu-Mi trecuse prin minte. 6De aceea, iată, vin zile», zice Domnul, «când locul acesta nu se va mai numi Tofet, nici
19:6
Ios. 15:8
Valea Ben-Hinom, ci se va numi Valea Măcelului! 7În locul acesta voi zădărnici sfatul lui Iuda și al Ierusalimului, îi voi face
19:7
Lev. 26:17Deut. 28:25
să cadă uciși de sabie înaintea vrăjmașilor lor și de mâna celor ce vor să le ia viaţa. Trupurile lor moarte
19:7
Ps. 79:216:4
34:20
le voi da hrană păsărilor cerului și fiarelor pământului. 8Voi face din cetatea aceasta o groază și o batjocură
19:8
Cap. 18:16;
; așa că toţi cei ce vor trece pe lângă ea se vor îngrozi și vor șuiera când vor vedea toate rănile ei. 9Îi voi face să mănânce carnea
19:9
Lev. 26:29Deut. 28:53Is. 9:20Plâng. 4:10
fiilor și fiicelor lor, așa că își vor mânca unii carnea altora, în mijlocul necazului și strâmtorării în care-i vor aduce vrăjmașii lor și cei ce vor să le ia viaţa.»’ 10Să spargi
19:10
Cap. 51:63,64.
apoi vasul sub ochii oamenilor care vor merge cu tine. 11Și să le spui: ‘Așa vorbește Domnul oștirilor: «Tocmai așa voi zdrobi
19:11
Ps. 2:9Is. 30:14Plâng. 4:2
pe poporul acesta și cetatea aceasta cum se sparge vasul unui olar, fără să poată fi făcut la loc. Și morţii vor fi îngropaţi
19:11
Cap. 7:32.
în Tofet din lipsă de loc pentru îngropare. 12Așa voi face locului acestuia», zice Domnul, «și locuitorilor lui și voi face cetatea aceasta ca Tofetul. 13Casele Ierusalimului și casele împăraţilor lui Iuda vor fi necurate ca
19:13
2 Împ. 23:10
Tofetul, toate casele pe acoperișul
19:13
2 Împ. 23:12Ţef. 1:5
cărora se aducea tămâie întregii oștiri a cerurilor și se turnau jertfe de băutură
19:13
Cap. 7:18.
altor dumnezei!»’”

Închiderea lui Ieremia

14Ieremia s-a întors din Tofet, unde-l trimisese Domnul să prorocească. Apoi a stat în curtea

19:14
2 Cron. 20:5
Casei Domnului și a zis întregului popor: 15„Așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel: ‘Iată, voi aduce peste cetatea aceasta și peste toate cetăţile care ţin de ea toate nenorocirile pe care i le-am vestit mai dinainte, pentru că și-au înţepenit gâtul
19:15
Cap. 7:26;
ca să n-asculte cuvintele Mele.’”

20

201Pașhur, fiul lui Imer

20:1
1 Cron. 24:11
, preot și priveghetor de căpetenie în Casa Domnului, a auzit pe Ieremia prorocind aceste lucruri. 2Și Pașhur a lovit pe prorocul Ieremia și l-a aruncat în temniţa cu butuci, care era la poarta de sus a lui Beniamin, în Casa Domnului. 3Dar a doua zi, Pașhur a scos pe Ieremia din temniţă. Și Ieremia i-a zis: „Domnul nu te mai numește Pașhur (Noroc din toate părţile), ci Magor-Misabib (Spaimă din toate părţile). 4Căci așa vorbește Domnul: ‘Iată, te voi face de groază, pe tine și pe toţi prietenii tăi; ei vor cădea uciși de sabia vrăjmașilor lor, și ochii tăi vor vedea lucrul acesta. Voi da, de asemenea, pe tot Iuda în mâinile împăratului Babilonului, care-i va duce robi la Babilon și-i va ucide cu sabia. 5Toate bogăţiile cetăţii acesteia, tot rodul muncii ei, tot ce are ea mai scump și toate vistieriile împăraţilor lui Iuda le voi da
20:5
2 Împ. 20:17
24:12-16
25:13
în mâinile vrăjmașilor lor; aceștia le vor jefui, le vor lua și le vor duce la Babilon. 6Chiar și tu, Pașhur, și toţi cei ce locuiesc în casa ta veţi merge la Babilon în robie; acolo vei muri și acolo vei fi îngropat, tu și toţi prietenii tăi cărora le-ai prorocit
20:6
Cap. 14:13,14;
minciuni.’”

Plângerile prorocului

7M-ai înduplecat, Doamne, și m-am lăsat înduplecat; ai

20:7
Cap. 1:6,7.
fost mai tare decât mine și m-ai biruit! În fiecare zi sunt o pricină de râs
20:7
Plâng. 3:14
, toată lumea își bate joc de mine. 8Căci ori de câte ori vorbesc, trebuie să
20:8
Cap. 6:7.
strig: „Silnicie și apăsare!” Așa încât Cuvântul Domnului îmi aduce numai ocară și batjocură toată ziua. 9Dacă zic: „Nu voi mai pomeni de El și nu voi mai vorbi în Numele Lui”, iată că în inima mea este ca un foc
20:9
Iov 32:18,19Ps. 39:3
mistuitor, închis în oasele mele. Caut să-l opresc, dar nu
20:9
Iov 32:18Fapte 18:5
pot. 10Căci aud
20:10
Ps. 31:13
vorbele rele ale multora, spaima care domnește împrejur. „Învinuiţi-l”, strigă ei. „Haidem să-l învinuim!” Toţi cei ce trăiau în pace
20:10
Iov 19:19Ps. 41:9
55:13,14Luca 11:53,54
cu mine pândesc să vadă dacă mă clatin și zic: „Poate că se va lăsa prins, vom pune mâna pe el și ne vom răzbuna pe el!” 11Dar Domnul
20:11
Cap. 1:8,19.
este cu mine ca un viteaz puternic, de aceea prigonitorii mei se vor poticni și nu vor
20:11
Cap. 15:20;
birui. Se vor umple de rușine că n-au lucrat cu chibzuinţă; de o veșnică rușine
20:11
Cap. 23:40.
, care nu se va uita! 12Și acum, Doamne, Dumnezeul oștirilor, care încerci pe cel
20:12
Cap. 11:20;
neprihănit, care pătrunzi rărunchii și inimile, fă-mă
20:12
Ps. 54:7
59:10
să văd răzbunarea Ta împotriva lor! Căci Ţie îmi încredinţez pricina. 13Cântaţi Domnului, lăudaţi pe Domnul! Căci El izbăvește
20:13
Ps. 35:9,10
109:30,31
sufletul celui nenorocit din mâna celor răi. 14Blestemată
20:14
Iov 3:3
să fie ziua când m-am născut! Ziua în care m-a născut mama să nu fie binecuvântată! 15Blestemat să fie omul care a adus vestea aceasta tatălui meu: „Ţi s-a născut un copil de parte bărbătească”, și l-a umplut de bucurie cu ea! 16Omul acela să ajungă precum cetăţile pe care le-a nimicit
20:16
Gen. 19:25
Domnul fără milă! Să audă gemete dimineaţa
20:16
Cap. 18:22.
și strigăte de război la amiază! 17De ce n-am fost
20:17
Iov 3:10,11
omorât în pântecele mamei, ca să-mi fi fost ea mormântul meu! De ce n-a rămas ea veșnic însărcinată cu mine? 18Pentru ce am ieșit
20:18
Iov 3:20
din pântecele mamei ca să văd
20:18
Plâng. 3:1
numai suferinţă și durere și să-mi isprăvesc zilele în rușine?