Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
2

Mustrarea poporului

21Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: 2„Du-te și strigă la urechile cetăţii Ierusalimului: ‘Așa vorbește Domnul: «Mi-aduc aminte încă de dragostea pe care o aveai când erai tânără

2:2
Ezec. 16:8,22,60
23:3,8,19Osea 2:15
, de iubirea ta când erai logodită, când Mă urmai
2:2
Deut. 2:7
în pustie, într-un pământ nesemănat. 3Atunci, Israel
2:3
Exod 19:5,6
era închinat Domnului, era cele dintâi roade
2:3
Iac. 1:18Apoc. 14:4
ale Lui; toţi cei ce mâncau
2:3
Cap. 12:14;
50:7
din ele se făceau vinovaţi și venea nenorocirea peste ei», zice Domnul.’” 4Ascultaţi Cuvântul Domnului, casa lui Iacov și voi, toate familiile casei lui Israel! 5Așa vorbește Domnul: „Ce nelegiuire
2:5
Is. 5:4Mica 6:3
au găsit părinţii voștri în Mine, de s-au depărtat de Mine și au mers după nimicuri
2:5
2 Împ. 17:15Iona 2:8
și au ajuns ei înșiși de nimic? 6Ei n-au întrebat: ‘Unde este Domnul care ne-a scos
2:6
Is. 63:9,11,13Osea 13:4
din ţara Egiptului, care ne-a povăţuit prin pustie
2:6
Deut. 8:15
32:10
, printr-un pământ uscat și plin de gropi, printr-un pământ unde domnesc seceta și umbra morţii, printr-un pământ pe unde nimeni nu trece și unde nu locuiește niciun om?’ 7V-am adus într-o ţară ca o livadă de pomi
2:7
Num. 13:27
14:7,8Deut. 8:7,8,9
, ca să-i mâncaţi roadele și bunătăţile, dar voi aţi venit, Mi-aţi spurcat
2:7
Lev. 18:25,27,28Num. 35:33,34Ps. 78:58,59
106:38
ţara și Mi-aţi prefăcut moștenirea într-o urâciune. 8Preoţii n-au întrebat: ‘Unde este Domnul?’ Păzitorii Legii
2:8
Mal. 2:6,7Rom. 2:20
nu M-au cunoscut, păstorii sufletești Mi-au fost necredincioși, prorocii
2:8
Cap. 23:13.

au prorocit prin Baal și au alergat după cei ce nu sunt de niciun
2:8
Vers. 11.
Hab. 2:18
ajutor. 9De aceea, Mă voi mai certa
2:9
Ezec. 20:35,36Mica 6:2
cu voi”, zice Domnul, „și Mă voi certa cu copiii
2:9
Exod 20:5Lev. 20:5
copiilor voștri. 10Treceţi în ostroavele Chitim și priviţi! Trimiteţi la Chedar, uitaţi-vă bine și vedeţi dacă s-a întâmplat acolo așa ceva: 11și-a schimbat
2:11
Mica 4:5
vreodată un popor dumnezeii, măcar că ei nu sunt
2:11
Ps. 115:4Is. 37:19
dumnezei? Dar poporul Meu și-a
2:11
Ps. 106:20Rom. 1:23
schimbat Slava cu ceva
2:11
Vers. 8.

care nu este de niciun ajutor! 12Miraţi-vă
2:12
Is. 1:2
de așa ceva, ceruri, înfioraţi-vă de spaimă și groază”, zice Domnul. 13„Căci poporul Meu a săvârșit un îndoit păcat: M-au părăsit pe Mine, Izvorul apelor vii
2:13
Ps. 36:918:14Ioan 4:14
, și și-au săpat puţuri, puţuri crăpate, care nu ţin apă. 14Este Israel un rob
2:14
Exod 4:22
cumpărat sau fiu de rob născut în casă? Atunci pentru ce a ajuns de pradă? 15Niște pui
2:15
Is. 1:7
de lei mugesc și strigă împotriva lui și-i pustiesc ţara; cetăţile îi sunt arse și fără locuitori. 16Chiar și cei din Nof și Tahpanes
2:16
Cap. 43:7-9.

îţi vor zdrobi creștetul capului. 17Nu ţi-ai făcut
2:17
Cap. 4:18.

tu singur lucrul acesta pentru că ai părăsit pe Domnul Dumnezeul tău, când te îndrepta
2:17
Deut. 32:10
pe calea cea bună? 18Și acum, ce cauţi să te duci
2:18
Is. 30:1,2
în Egipt să bei apa
2:18
Ios. 13:3
Nilului? Ce cauţi să te duci în Asiria să bei apa râului? 19Tu singur te pedepsești cu răutatea
2:19
Is. 3:9Osea 5:5
ta și tu singur te lovești cu necredincioșia ta și vei ști și vei vedea ce rău și amar este să părăsești pe Domnul Dumnezeul tău și să n-ai nicio frică de Mine”, zice Domnul Dumnezeul oștirilor. 20„De mult ţi-ai sfărâmat jugul, ţi-ai rupt legăturile și ai
2:20
Exod 19:8Ios. 24:18Jud. 10:161 Sam. 12:10
zis: ‘Nu mai vreau să slujesc ca un rob!’ Căci, pe orice deal
2:20
Deut. 12:2Is. 57:5,7
înalt și sub orice copac verde, te-ai întins ca o
2:20
Exod 34:15,16
curvă. 21Te sădisem ca o vie minunată
2:21
Exod 15:17Ps. 44:2
80:8Is. 5:1
60:21Mat. 21:33Marcu 12:1Luca 20:9
și de cel mai bun soi. Cum te-ai schimbat și te-ai prefăcut într-o coardă
2:21
Deut. 32:32Is. 1:21
5:4
de viţă sălbatică?! 22Chiar dacă te-ai spăla cu silitră
2:22
Iov 9:30
, chiar dacă ai da cu multă sodă, nelegiuirea
2:22
Deut. 32:34Iov 14:17Osea 13:12
ta tot ar rămâne scrisă înaintea Mea”, zice Domnul Dumnezeu. 23„Cum
2:23
Prov. 30:12
poţi să zici: ‘Nu m-am spurcat și nu m-am dus după baali’? Privește-ţi urma pașilor în vale
2:23
Cap. 7:31.

și vezi ce ai făcut, dromaderă
2:23
Iov 39:5-8
iute la mers și care baţi drumurile și le încrucișezi, 24măgăriţă sălbatică, deprinsă cu pustia, care gâfâie în aprinderea patimii ei! Cine o va împiedica să-și facă pofta? Toţi cei ce o caută n-au nevoie să se ostenească: o găsesc în luna ei. 25Nu te lăsa cu picioarele goale, nu-ţi usca gâtlejul de sete! Dar
2:25
Cap. 18:12.

tu zici: ‘Degeaba, nu! Căci iubesc dumnezeii
2:25
Deut. 32:16
străini și vreau să merg după ei.’ 26Cum rămâne uluit un hoţ când este prins, așa de uluiţi vor rămâne cei din casa lui Israel, ei, împăraţii lor, căpeteniile lor, preoţii lor și prorocii lor. 27Ei zic lemnului: ‘Tu ești tatăl meu!’ și pietrei: ‘Tu mi-ai dat viaţa!’ Căci ei Îmi întorc spatele și nu se uită la Mine. Dar, când sunt în nenorocire
2:27
Jud. 10:10Ps. 78:34Is. 26:16
, zic: ‘Scoală-Te și scapă-ne!’ 28Unde sunt
2:28
Deut. 32:37Jud. 10:14
dumnezeii tăi pe care ţi i-ai făcut? Să se scoale ei, dacă pot să te scape
2:28
Is. 45:20
în vremea nenorocirii! Căci câte
2:28
Cap. 11:13.

cetăţi ai, atâţia dumnezei ai, Iuda! 29Pentru ce
2:29
Vers. 23,35.

vă certaţi cu Mine? Toţi Mi-aţi fost necredincioși”, zice Domnul. 30„Degeaba v-am lovit
2:30
Is. 1:5
9:13
copiii; n-au luat seama la certare; sabia voastră a mâncat
2:30
2 Cron. 36:16Neem. 9:26Mat. 23:29Fapte 7:521 Tes. 2:15
pe prorocii voștri ca un leu nimicitor. 31O, neam rău de oameni, uitaţi-vă bine la Cuvântul Domnului, care zice: ‘Am fost Eu o pustie
2:31
Vers. 5.

pentru Israel sau o ţară plină de întuneric beznă?’ Pentru ce zice atunci poporul Meu: ‘Suntem slobozi
2:31
Ps. 12:4
, nu voim
2:31
Deut. 32:15
să ne întoarcem la Tine’? 32Își uită fata podoabele sau mireasa brâul? Dar poporul Meu M-a uitat
2:32
Ps. 106:21Osea 8:14
de zile fără număr. 33Ce bine știi să-ţi întocmești căile când este vorba să cauţi ce iubești! Chiar și la nelegiuire te deprinzi. 34Până și pe poalele hainei tale se află sângele sărmanilor
2:34
Ps. 106:38
nevinovaţi, pe care nu i-ai prins făcând nicio spargere. 35Și, cu toate acestea
2:35
Vers. 23,29.

, tu zici: ‘Da, sunt nevinovat! Să se întoarcă acum mânia Lui de la mine!’ Iată
2:35
Vers. 9.

, Mă voi certa cu tine, pentru că
2:35
Prov. 28:131 Ioan 1:8,10
zici: ‘N-am păcătuit!’ 36Pentru ce
2:36
Vers. 18. Cap. 31:22.
Osea 5:13
12:1
atâta grabă ca să-ţi schimbi drumul? Din Egipt îţi va veni rușinea
2:36
Is. 30:3
, cum
2:36
2 Cron. 28:16,20,21
ţi-a venit și din Asiria! 37Tot de-acolo vei ieși cu mâinile
2:37
2 Sam. 13:19
pe cap, căci Domnul leapădă pe aceia în care te încrezi și nu vei izbuti cu ei.