Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
20

201Pașhur, fiul lui Imer

20:1
1 Cron. 24:11
, preot și priveghetor de căpetenie în Casa Domnului, a auzit pe Ieremia prorocind aceste lucruri. 2Și Pașhur a lovit pe prorocul Ieremia și l-a aruncat în temniţa cu butuci, care era la poarta de sus a lui Beniamin, în Casa Domnului. 3Dar a doua zi, Pașhur a scos pe Ieremia din temniţă. Și Ieremia i-a zis: „Domnul nu te mai numește Pașhur (Noroc din toate părţile), ci Magor-Misabib (Spaimă din toate părţile). 4Căci așa vorbește Domnul: ‘Iată, te voi face de groază, pe tine și pe toţi prietenii tăi; ei vor cădea uciși de sabia vrăjmașilor lor, și ochii tăi vor vedea lucrul acesta. Voi da, de asemenea, pe tot Iuda în mâinile împăratului Babilonului, care-i va duce robi la Babilon și-i va ucide cu sabia. 5Toate bogăţiile cetăţii acesteia, tot rodul muncii ei, tot ce are ea mai scump și toate vistieriile împăraţilor lui Iuda le voi da
20:5
2 Împ. 20:17
24:12-16
25:13
în mâinile vrăjmașilor lor; aceștia le vor jefui, le vor lua și le vor duce la Babilon. 6Chiar și tu, Pașhur, și toţi cei ce locuiesc în casa ta veţi merge la Babilon în robie; acolo vei muri și acolo vei fi îngropat, tu și toţi prietenii tăi cărora le-ai prorocit
20:6
Cap. 14:13,14;
minciuni.’”

Plângerile prorocului

7M-ai înduplecat, Doamne, și m-am lăsat înduplecat; ai

20:7
Cap. 1:6,7.
fost mai tare decât mine și m-ai biruit! În fiecare zi sunt o pricină de râs
20:7
Plâng. 3:14
, toată lumea își bate joc de mine. 8Căci ori de câte ori vorbesc, trebuie să
20:8
Cap. 6:7.
strig: „Silnicie și apăsare!” Așa încât Cuvântul Domnului îmi aduce numai ocară și batjocură toată ziua. 9Dacă zic: „Nu voi mai pomeni de El și nu voi mai vorbi în Numele Lui”, iată că în inima mea este ca un foc
20:9
Iov 32:18,19Ps. 39:3
mistuitor, închis în oasele mele. Caut să-l opresc, dar nu
20:9
Iov 32:18Fapte 18:5
pot. 10Căci aud
20:10
Ps. 31:13
vorbele rele ale multora, spaima care domnește împrejur. „Învinuiţi-l”, strigă ei. „Haidem să-l învinuim!” Toţi cei ce trăiau în pace
20:10
Iov 19:19Ps. 41:9
55:13,14Luca 11:53,54
cu mine pândesc să vadă dacă mă clatin și zic: „Poate că se va lăsa prins, vom pune mâna pe el și ne vom răzbuna pe el!” 11Dar Domnul
20:11
Cap. 1:8,19.
este cu mine ca un viteaz puternic, de aceea prigonitorii mei se vor poticni și nu vor
20:11
Cap. 15:20;
birui. Se vor umple de rușine că n-au lucrat cu chibzuinţă; de o veșnică rușine
20:11
Cap. 23:40.
, care nu se va uita! 12Și acum, Doamne, Dumnezeul oștirilor, care încerci pe cel
20:12
Cap. 11:20;
neprihănit, care pătrunzi rărunchii și inimile, fă-mă
20:12
Ps. 54:7
59:10
să văd răzbunarea Ta împotriva lor! Căci Ţie îmi încredinţez pricina. 13Cântaţi Domnului, lăudaţi pe Domnul! Căci El izbăvește
20:13
Ps. 35:9,10
109:30,31
sufletul celui nenorocit din mâna celor răi. 14Blestemată
20:14
Iov 3:3
să fie ziua când m-am născut! Ziua în care m-a născut mama să nu fie binecuvântată! 15Blestemat să fie omul care a adus vestea aceasta tatălui meu: „Ţi s-a născut un copil de parte bărbătească”, și l-a umplut de bucurie cu ea! 16Omul acela să ajungă precum cetăţile pe care le-a nimicit
20:16
Gen. 19:25
Domnul fără milă! Să audă gemete dimineaţa
20:16
Cap. 18:22.
și strigăte de război la amiază! 17De ce n-am fost
20:17
Iov 3:10,11
omorât în pântecele mamei, ca să-mi fi fost ea mormântul meu! De ce n-a rămas ea veșnic însărcinată cu mine? 18Pentru ce am ieșit
20:18
Iov 3:20
din pântecele mamei ca să văd
20:18
Plâng. 3:1
numai suferinţă și durere și să-mi isprăvesc zilele în rușine?

21

Prorocie despre luarea Ierusalimului

211Cuvântul spus lui Ieremia din partea Domnului, când i-a trimis împăratul Zedechia pe Pașhur

21:1
Cap. 38:1.
, fiul lui Malchia, și pe Ţefania
21:1
2 Împ. 25:18
, fiul lui Maaseia, preotul, ca să-i zică: 2„Întreabă pe Domnul
21:2
Cap. 37:3,7.
pentru noi, căci Nebucadneţar, împăratul Babilonului, este în război cu noi! Poate că Domnul va face pentru noi vreuna din minunile Lui, ca să-l depărteze de la noi.” 3Ieremia le-a răspuns: „Să spuneţi lui Zedechia: 4‘Așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel: «Iată, voi întoarce armele de război care sunt în mâinile voastre și cu care vă luptaţi în afară de ziduri, împotriva împăratului Babilonului și împotriva haldeenilor care vă împresoară și le voi strânge
21:4
Is. 13:4
în mijlocul cetăţii acesteia. 5Apoi Eu Însumi voi lupta împotriva voastră, cu mâna întinsă
21:5
Exod 6:6
și cu braţ tare, cu mânie, urgie și mare supărare. 6Voi lovi pe locuitorii cetăţii acesteia, atât oameni, cât și dobitoace, și vor muri de o ciumă grozavă. 7După aceea», zice Domnul, «voi
21:7
Cap. 37:17;
da pe Zedechia, împăratul lui Iuda, pe slujitorii lui, pe popor și pe cei ce vor scăpa în cetatea aceasta de ciumă, de sabie și de foamete, îi voi da în mâinile lui Nebucadneţar, împăratul Babilonului, în mâinile vrăjmașilor lor, în mâinile celor ce vor să le ia viaţa, și Nebucadneţar îi va trece prin ascuţișul sabiei, nu-i va cruţa
21:7
Deut. 28:502 Cron. 36:17
, nu va avea nicio milă de ei și nu se va îndura de ei.»’ 8Iar poporului acestuia să-i spui: ‘Așa vorbește Domnul: «Iată că vă pun
21:8
Deut. 30:19
înainte calea vieţii și calea morţii. 9Cine va
21:9
Cap. 38:2,17,18.
rămâne în cetatea aceasta va muri ucis de sabie, de foamete sau de ciumă, dar cine va ieși să se ducă la haldeenii care vă împresoară va scăpa cu viaţă, care va fi singura
21:9
Cap. 39:18;
lui pradă. 10Căci Eu Îmi îndrept privirile
21:10
Lev. 17:10Amos 9:4
împotriva cetăţii acesteia ca să-i fac rău, nu bine», zice Domnul; «ea va fi dată în mâinile
21:10
Cap. 38:3.
împăratului Babilonului, care o va arde
21:10
Cap. 34:2,22;
cu foc.»’ 11Și să spui casei împăratului lui Iuda: ‘Ascultaţi Cuvântul Domnului, 12casă a lui David! Așa vorbește Domnul: «Faceţi dreptate
21:12
Cap. 22:3.
dis-de-dimineaţă
21:12
Ps. 101:8
și scoateţi pe cel asuprit din mâinile asupritorului, ca să nu izbucnească mânia Mea ca un foc și să se aprindă, fără să se poată stinge, din pricina răutăţii faptelor voastre! 13Iată, am necaz pe
21:13
Ezec. 13:8
tine, cetate așezată în vale, pe stânca din câmpie», zice Domnul, «pe voi care ziceţi: ‹Cine
21:13
Cap. 49:4.
se va coborî împotriva noastră? Cine va intra în locuinţele noastre?› 14Vă voi pedepsi după rodul
21:14
Prov. 1:31Is. 3:10,11
faptelor voastre», zice Domnul; «voi pune foc pădurii voastre și va mânca toate
21:14
2 Cron. 36:19
împrejurimile.»’”

22

Împotriva casei împărătești a lui Iuda

221Așa vorbește Domnul: „Coboară-te în casa împăratului lui Iuda și acolo rostește cuvintele acestea. 2Să spui: ‘Ascultă Cuvântul

22:2
Cap. 17:20.
Domnului, împărat al lui Iuda, care stai pe scaunul de domnie al lui David, tu, slujitorii tăi și tot poporul care intraţi pe porţile acestea! 3Așa vorbește Domnul: «Faceţi dreptate
22:3
Cap. 21:12.
și judecată; scoateţi pe cel asuprit din mâinile asupritorului; nu chinuiţi
22:3
Vers. 17.
pe străin, pe orfan și pe văduvă; nu apăsaţi și nu vărsaţi sânge nevinovat în locul acesta! 4Căci, dacă lucraţi după cuvântul acesta, vor intra
22:4
Cap. 17:25.
pe porţile casei acesteia împăraţi care stau pe scaunul de domnie al lui David, suiţi în care și călări pe cai, ei, slujitorii lor și poporul lor. 5Dar, dacă nu veţi asculta cuvintele acestea, pe Mine Însumi
22:5
Evr. 6:13,17
jur», zice Domnul, «că această casă va ajunge o dărâmătură!»’” 6Căci așa vorbește Domnul asupra casei împăratului lui Iuda: „Tu ești pentru Mine precum Galaadul, ca vârful Libanului, dar, cu adevărat, voi face din tine un pustiu, o cetate fără locuitori! 7Pregătesc împotriva ta niște nimicitori, fiecare cu armele lui: ei vor tăia cei mai frumoși
22:7
Is. 37:24
cedri ai tăi și-i vor
22:7
Cap. 21:14.
arunca în foc. 8Multe neamuri vor trece pe lângă cetatea aceasta și vor zice unul altuia: ‘Pentru ce a făcut Domnul
22:8
Deut. 29:24,251 Împ. 9:8,9
așa acestei cetăţi mari?’ 9Și se va răspunde: ‘Pentru că
22:9
2 Împ. 22:172 Cron. 34:25
au părăsit legământul Domnului Dumnezeului lor, pentru că s-au închinat înaintea altor dumnezei și le-au slujit!’” 10Nu plângeţi pe cel
22:10
2 Împ. 22:20
mort și nu vă bociţi pentru el, ci plângeţi mai degrabă pe cel ce se duce
22:10
Vers. 11.
, care nu se va mai întoarce și nu-și va mai vedea ţara de naștere! 11Căci așa vorbește Domnul despre Șalum
22:11
1 Cron. 3:152 Împ. 23:30
, fiul lui Iosia, împăratul lui Iuda, care domnea în locul tatălui său Iosia și care
22:11
2 Împ. 23:34
a ieșit din locul acesta: „Nu se va mai întoarce în el, 12ci va muri în locul unde este dus rob și nu va mai vedea ţara aceasta. 13Vai
22:13
2 Împ. 23:35
de cel ce își zidește casa cu nedreptate și odăile, cu nelegiuire; care pune
22:13
Lev. 19:13Deut. 24:14,15Mica 3:10Hab. 2:9Iac. 5:4
pe aproapele său să lucreze degeaba, fără să-i dea plata; 14care zice: ‘Îmi voi zidi o casă mare și odăi încăpătoare’ și-i face ferestre multe, o căptușește cu cedru și o vopsește cu roșu! 15Împărat ești tu oare, de te întreci în cedri? Nu mânca tatăl
22:15
2 Împ. 23:25
tău și nu bea și el? Și totuși el făcea dreptate și judecată, și era
22:15
Ps. 128:2Is. 3:10
fericit! 16Judeca pricina săracului și a celui lipsit și era fericit. Nu înseamnă lucrul acesta a Mă cunoaște?”, zice Domnul. 17„Dar tu n-ai ochi
22:17
Ezec. 19:6
și inimă decât ca să te dedai la lăcomie, ca să verși sânge nevinovat și să întrebuinţezi asuprire și silnicie.” 18De aceea, așa vorbește Domnul despre Ioachim, fiul lui Iosia, împăratul lui Iuda: „Nu-l vor
22:18
Cap. 16:4,6.
plânge zicând: ‘Vai
22:18
1 Împ. 13:30
, fratele meu! Vai, sora mea!’ Nici nu-l vor plânge zicând: ‘Vai, doamne! Vai, Măria Sa!’ 19Ci va
22:19
2 Cron. 36:6
fi înmormântat ca un măgar, va fi târât și aruncat afară din porţile Ierusalimului! 20Suie-te pe Liban și strigă! Înalţă-ţi glasul de pe Basan! Și strigă de pe înălţimea Abarim! Căci toţi cei ce te iubeau sunt zdrobiţi! 21Ţi-am vorbit când îţi mergea bine, dar tu ziceai: ‘Nu pot s-ascult!’ Așa ai lucrat
22:21
Cap. 3:25;
din tinereţea ta și n-ai ascultat glasul Meu. 22Pe toţi păstorii
22:22
Cap. 23:1.
tăi îi va paște vântul și cei ce te iubesc
22:22
Vers. 20.
vor merge în robie. Atunci vei fi acoperit de rușine și vei roși din pricina întregii tale răutăţi. 23Tu, care locuiești pe Liban acum, care îţi ai cuibul în cedri, cum vei geme când te vor ajunge durerile, dureri
22:23
Cap. 6:24.
ca ale unei femei în munci! 24Pe viaţa Mea”, zice Domnul, „că, și chiar dacă
22:24
2 Împ. 24:6,81 Cron. 3:16
Ieconia22:24 Sau: Ioiachin., fiul lui Ioiachim, împăratul lui Iuda, ar fi un inel
22:24
Cânt. 8:6Hag. 2:23
de pecetluit în mâna Mea cea dreaptă, te-aș scoate și de acolo. 25Te voi da
22:25
Cap. 34:20.
în mâinile celor ce vor să-ţi ia viaţa, în mâinile acelora înaintea cărora tremuri, în mâinile lui Nebucadneţar, împăratul Babilonului, în mâinile
22:25
2 Împ. 24:152 Cron. 36:10
haldeenilor. 26Te voi arunca, pe tine și pe mamă-ta care te-a născut, într-o altă ţară, unde nu v-aţi născut și acolo veţi muri! 27Dar, în ţara în care vor dori să se întoarcă, nu se vor mai întoarce! 28Este un vas dispreţuit, sfărâmat, acest Ieconia? Este el un lucru
22:28
Ps. 31:12Osea 8:8
căruia nu-i dai niciun preţ? Pentru ce sunt aruncaţi oare, el și sămânţa lui, și azvârliţi într-o ţară pe care n-o cunosc? 29Ţară
22:29
Deut. 32:1Is. 1:2
34:1Mica 1:2
, ţară, ţară, ascultă glasul Domnului! 30Așa vorbește Domnul: ‘Scrieţi pe omul acesta ca lipsit de
22:30
1 Cron. 3:16,17Mat. 1:12
copii, ca un om căruia nu-i va merge bine toată viaţa lui, căci niciunul din urmașii lui nu va izbuti să șadă pe scaunul de domnie al lui David
22:30
Cap. 36:30.
și să domnească peste Iuda.’”