Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
23

Păstorii lui Israel

231„Vai de păstorii

23:1
Cap. 10:21;
22:22Ezec. 34:2
care nimicesc și risipesc turma pășunii Mele”, zice Domnul. 2De aceea, așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel împotriva păstorilor care pasc pe poporul meu: „Pentru că Mi-aţi risipit oile, le-aţi izgonit și nu v-aţi îngrijit de ele, iată
23:2
Exod 32:34
că vă voi pedepsi din pricina răutăţii faptelor voastre”, zice Domnul. 3„Și Eu Însumi voi strânge
23:3
Cap. 32:37.
Ezec. 34:13
rămășiţa oilor Mele din toate ţările în care le-am izgonit; le voi aduce înapoi în pășunea lor și vor crește și se vor înmulţi. 4Voi pune peste ele păstori
23:4
Cap. 3:15.
Ezec. 34:23
care le vor paște; nu le va mai fi teamă, nici groază și nu va mai lipsi niciuna din ele”, zice Domnul. 5„Iată
23:5
Is. 4:2
11:1
40:10,11Dan. 9:24Zah. 3:8
6:12Ioan 1:45
vin zile”, zice Domnul, „când voi ridica lui David o Odraslă neprihănită. El va împărăţi, va lucra cu înţelepciune și va face dreptate
23:5
Ps. 72:2Is. 9:7
32:1,18
și judecată în ţară. 6În vremea Lui, Iuda
23:6
Deut. 33:28Zah. 14:11
va fi mântuit și Israel va avea liniște
23:6
Cap. 32:37.

în locuinţa lui; și iată Numele
23:6
Cap. 33:16.
1 Cor. 1:30
pe care i-L vor da: ‘Domnul, Neprihănirea noastră’! 7De aceea iată vin
23:7
Cap. 16:14,15.

zile”, zice Domnul, „când nu se va mai zice: ‘Viu este Domnul, care a scos din ţara Egiptului pe copiii lui Israel!’ 8Ci se va zice: ‘Viu este Domnul, care a scos și a adus înapoi sămânţa casei lui Israel din ţara de la miazănoapte și din toate ţările
23:8
Is. 43:5,6
în care îi risipisem!’ Și vor locui în ţara lor.” 9Asupra prorocilor.

„Inima îmi este zdrobită în mine, toate oasele

23:9
Hab. 3:16
îmi tremură; sunt ca un om beat, ca un om ameţit de vin, din pricina Domnului și din pricina sfintelor Lui cuvinte. 10Căci ţara
23:10
Cap. 5:7,8;
9:2
este plină de preacurvii și ţara se jelește din pricina jurămintelor
23:10
Osea 4:2,3
; câmpiile
23:10
Cap. 9:10;
12:4
pustiei sunt uscate. Toată alergătura lor ţintește numai la rău și toată vitejia lor este pentru nelegiuire!” 11„Prorocii
23:11
Cap. 6:13;
8:10Ţef. 3:4
și preoţii sunt stricaţi; le-am găsit răutatea chiar și în
23:11
Cap. 7:30;
11:15
32:34Ezec. 8:11
23:39
Casa Mea”, zice Domnul. 12„De aceea, calea
23:12
Ps. 35:6Prov. 4:19
lor va fi lunecoasă și întunecoasă, vor fi împinși și vor cădea, căci voi aduce nenorocirea
23:12
Cap. 11:23.

peste ei în anul când îi voi pedepsi”, zice Domnul. 13„În prorocii Samariei am văzut următoarea nebunie: au prorocit pe
23:13
Cap. 2:8.

Baal și au rătăcit
23:13
Is. 9:16
pe poporul Meu Israel! 14Dar în prorocii Ierusalimului am văzut lucruri grozave. Sunt preacurvari
23:14
Cap. 29:23.

, trăiesc în
23:14
Vers. 26.

minciună, întăresc
23:14
Ezec. 13:22
mâinile celor răi, așa că niciunul nu se mai întoarce de la răutatea lui; toţi sunt înaintea Mea ca Sodoma
23:14
Deut. 32:32Is. 1:9,10
și locuitorii Ierusalimului, ca Gomora.” 15De aceea, așa vorbește Domnul oștirilor despre proroci: „Iată, îi voi hrăni cu
23:15
Cap. 8:14;
9:15
pelin și le voi da să bea ape otrăvite; căci prin prorocii Ierusalimului s-a răspândit nelegiuirea în toată ţara.” 16Așa vorbește Domnul oștirilor: „N-ascultaţi cuvintele prorocilor care vă prorocesc! Ei vă leagănă în închipuiri zadarnice; spun
23:16
Cap. 14:14. Vers. 21.

vedenii ieșite din inima lor, nu ce vine din gura Domnului. 17Ei spun celor ce Mă nesocotesc: ‘Domnul a zis: «Veţi avea
23:17
Cap. 6:14;
8:11Ezec. 13:10Zah. 10:2
pace!»’ și zic tuturor celor ce trăiesc după aplecările inimii lor: ‘Nu
23:17
Mica 3:11
vi se va întâmpla niciun rău.’ 18Cine
23:18
Iov 15:81 Cor. 2:16
a fost de faţă la sfatul Domnului ca să vadă și să asculte cuvântul Lui? Cine a plecat urechea la cuvântul Lui și cine l-a auzit? 19Iată că furtuna
23:19
Cap. 25:32;
30:23
Domnului, urgia izbucnește, se năpustește vijelia și cade peste capul celor răi! 20Mânia
23:20
Cap. 30:24.

Domnului nu se va potoli până nu va împlini și va înfăptui planurile inimii Lui. Veţi înţelege în totul lucrul acesta în cursul
23:20
Gen. 49:1
vremurilor. 21Eu n-am trimis
23:21
Cap. 14:14;
27:15
29:9
pe prorocii aceștia, și totuși ei au alergat; nu le-am vorbit, și totuși au prorocit. 22Dacă ar fi fost
23:22
Vers. 18.

de faţă la sfatul Meu, ar fi trebuit să spună cuvintele Mele poporului Meu și să-i întoarcă
23:22
Cap. 25:5.

de la calea lor rea, de la răutatea faptelor lor! 23Sunt Eu numai un Dumnezeu de aproape”, zice Domnul, „și nu sunt Eu și un Dumnezeu de departe? 24Poate cineva să stea într-un loc ascuns
23:24
Ps. 139:7Amos 9:2,3
fără să-l văd Eu?”, zice Domnul. „Nu umplu
23:24
1 Împ. 8:27Ps. 139:7
Eu cerurile și pământul?”, zice Domnul. 25„Am auzit ce spun prorocii care prorocesc minciuni în Numele Meu, zicând: ‘Am avut un vis! Am visat un vis!’ 26Până când vor prorocii aceștia să prorocească minciuni, să prorocească înșelătoriile inimii lor? 27Cred ei oare că pot face pe poporul Meu să uite Numele Meu, prin visele pe care le istorisește fiecare din ei, aproapelui lor, cum
23:27
Jud. 3:7
8:33,34
Mi-au uitat părinţii lor Numele din pricina lui Baal? 28Prorocul care a avut un vis să istorisească visul acesta și cine a auzit Cuvântul Meu să spună întocmai Cuvântul Meu! Pentru ce să amesteci paiele cu grâul?”, zice Domnul. 29„Nu este Cuvântul Meu ca un foc”, zice Domnul, „și ca un ciocan care sfărâmă stânca? 30De aceea, iată”, zice Domnul, „am necaz
23:30
Deut. 18:20
pe prorocii care își ascund unul altuia cuvintele Mele. 31Iată”, zice Domnul, „am necaz pe prorocii care iau cuvântul lor și-l dau drept cuvânt al Meu. 32Iată”, zice Domnul, „am necaz pe cei ce prorocesc vise neadevărate, care le istorisesc și rătăcesc pe poporul Meu cu minciunile și cu îndrăzneala
23:32
Ţef. 3:4
lor; nu i-am trimis Eu, nu Eu le-am dat poruncă, și nu sunt de niciun folos poporului acestuia”, zice Domnul. 33„Dacă poporul acesta sau un proroc, sau un preot te va întreba: ‘Care este ameninţarea
23:33
Mal. 1:1
Domnului?’, să le spui care este această ameninţare: ‘«Vă voi
23:33
Vers. 39.

lepăda», zice Domnul.’ 34Și pe prorocul, pe preotul sau pe acela din popor care va zice: ‘O ameninţare a Domnului’, îl voi pedepsi, pe el și casa lui! 35Așa să spuneţi însă, fiecare aproapelui său, fiecare fratelui său: ‘Ce a răspuns Domnul?’ sau: ‘Ce a zis Domnul?’ 36Dar să nu mai ziceţi: ‘O ameninţare a Domnului’, căci cuvântul fiecăruia va fi o ameninţare pentru el, dacă veţi suci astfel cuvintele Dumnezeului celui viu, cuvintele Domnului oștirilor, Dumnezeului nostru! 37Așa să zici prorocului: ‘Ce ţi-a răspuns Domnul?’ sau: ‘Ce a zis Domnul?’ 38Dar, dacă veţi mai zice: ‘O ameninţare a Domnului’, atunci așa vorbește Domnul: ‘Pentru că spuneţi cuvintele acestea: «O ameninţare a Domnului», măcar că am trimis să vă spună să nu mai ziceţi: «O ameninţare a Domnului», 39din pricina aceasta
23:39
Osea 4:6
, iată, vă voi uita și vă voi lepăda
23:39
Vers. 33.

pe voi și cetatea pe care v-o dădusem vouă și părinţilor voștri, vă voi arunca dinaintea Mea 40și voi pune peste voi o
23:40
Cap. 20:11.

veșnică ocară și o veșnică necinste, care nu se va uita.’”