Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
25

Cei șaptezeci de ani de robie. Pedepsirea Babilonului și a tuturor neamurilor

251Cuvântul care a fost spus lui Ieremia despre tot poporul lui Iuda în al patrulea

25:1
Cap. 36:1.

an al lui Ioiachim, fiul lui Iosia, împăratul lui Iuda – acesta era cel dintâi an al lui Nebucadneţar, împăratul Babilonului –, 2cuvânt pe care l-a rostit Ieremia înaintea întregului popor al lui Iuda și înaintea tuturor locuitorilor Ierusalimului, zicând: 3„De la al treisprezecelea an
25:3
Cap. 1:2.

al lui Iosia, fiul lui Amon, împăratul lui Iuda, sunt douăzeci și trei de ani de când mi-a vorbit Cuvântul Domnului; v-am vorbit de dimineaţă, și n-aţi
25:3
Cap. 7:13;
11:7,8,10
13:10,11
16:12
17:23
18:12
19:15
22:21
ascultat. 4Domnul v-a trimis pe toţi slujitorii Săi prorocii, i-a trimis dis-de-dimineaţă
25:4
Cap. 7:13,25;
26:5
29:19
, și n-aţi ascultat, n-aţi plecat urechea să ascultaţi. 5Ei au zis: ‘Întoarceţi-vă fiecare
25:5
2 Împ. 17:13Iona 3:8
de la calea voastră cea rea și de la răutatea faptelor voastre, și veţi rămâne în ţara pe care v-am dat-o vouă și părinţilor voștri, din veșnicie în veșnicie; 6nu vă duceţi după alţi dumnezei, ca să le slujiţi și să vă închinaţi înaintea lor, nu Mă mâniaţi prin lucrarea mâinilor voastre, și nu vă voi face niciun rău!’ 7‘Dar nu M-aţi ascultat’, zice Domnul, ‘ci M-aţi mâniat
25:7
Deut. 32:2132:30
prin lucrarea mâinilor voastre, spre nenorocirea voastră.’ 8De aceea, așa vorbește Domnul oștirilor: ‘Pentru că n-aţi ascultat cuvintele Mele, 9iată, voi trimite să aducă toate
25:9
Cap. 1:15.

popoarele de la miazănoapte’, zice Domnul, ‘și voi trimite la robul
25:9
Cap. 27:1;
43:10Is. 44:28
45:1
Meu Nebucadneţar, împăratul Babilonului; îi voi aduce împotriva acestei ţări și împotriva locuitorilor ei, și împotriva tuturor acestor neamuri de jur împrejur, ca să le nimicească cu desăvârșire și să facă din ele un pustiu
25:9
Cap. 18:16.

și o pricină de batjocură, niște dărâmături veșnice. 10Voi face să înceteze între ei strigătele de bucurie
25:10
Is. 24:7,815:9Ezec. 16:13Osea 2:11Apoc. 18:23
și strigătele de veselie, cântecele mirelui și cântecele miresei, huruitul morii
25:10
Ecl. 12:4
și lumina lămpii. 11Toată ţara aceasta va fi o paragină, un pustiu, și neamurile acestea vor fi supuse împăratului Babilonului timp de șaptezeci de ani. 12Dar, când se vor împlini
25:12
2 Cron. 36:21,22Ezra 1:1Dan. 9:2
acești șaptezeci de ani, voi pedepsi pe împăratul Babilonului și pe neamul acela’, zice Domnul, ‘pentru nelegiuirile lor; voi pedepsi ţara haldeenilor și o voi preface în niște dărâmături
25:12
Is. 13:19
14:23
21:1
47:1
veșnice. 13Voi aduce peste ţara aceea toate lucrurile pe care le-am vestit despre ea, tot ce este scris în cartea aceasta, tot ce a prorocit Ieremia despre toate neamurile. 14Căci
25:14
Cap. 50:9;
51:27,28
neamuri puternice și împăraţi
25:14
Cap. 50:41;
51:27
mari le vor supune
25:14
Cap. 27:7.

și pe ele, și le voi răsplăti
25:14
Cap. 50:29;
51:6,21
după faptele și lucrarea mâinilor lor.’” 15Căci așa mi-a vorbit Domnul Dumnezeul lui Israel: „Ia
25:15
Iov 21:20Ps. 75:8Is. 51:17Apoc. 14:10
din mâna Mea acest potir plin cu vinul mâniei Mele și dă-l să-l bea toate neamurile la care te voi trimite. 16Vor bea
25:16
Cap. 51:7.
Ezec. 23:34Naum 3:11
și se vor ameţi și vor fi ca niște nebuni la vederea sabiei pe care o voi trimite în mijlocul lor!” 17Eu am luat potirul din mâna Domnului și l-am dat să-l bea toate neamurile la care mă trimitea Domnul: 18Ierusalimului și cetăţilor lui Iuda, împăraţilor și căpeteniilor sale, ca să le prefacă în dărâmături
25:18
Vers. 9,11.

, într-un pustiu, să-i facă de batjocură și de blestem
25:18
Cap. 24:9.

, cum se vede lucrul acesta astăzi; 19lui Faraon
25:19
Cap. 46:2,25.

, împăratul Egiptului, slujitorilor lui, căpeteniilor lui și tot poporului lui; 20la toată Arabia
25:20
Vers. 24.

, tuturor împăraţilor ţării Uţ
25:20
Iov 1:1
, tuturor împăraţilor
25:20
Cap. 47:1,5,7.

ţării filistenilor, Ascalonului, Gazei, Ecronului și celor ce au mai rămas
25:20
Is. 20:1
din Asdod; 21Edomului
25:21
Cap. 49:7.

, Moabului
25:21
Cap. 48:1.

și copiilor lui Amon
25:21
Cap. 49:1.

; 22tuturor împăraţilor Tirului
25:22
Cap. 47:4.

, tuturor împăraţilor Sidonului și împăraţilor ostroavelor care sunt dincolo de mare
25:22
Cap. 49:23.

; 23Dedanului
25:23
Cap. 49:8.

, Temei, Buzului și tuturor celor ce își rad colţurile bărbii, 24tuturor împăraţilor Arabiei
25:24
2 Cron. 9:11
și tuturor împăraţilor arabilor
25:24
Vers. 20. Cap. 49:31;
50:37Ezec. 30:5
care locuiesc în pustie; 25tuturor împăraţilor Zimrei, tuturor împăraţilor Elamului
25:25
Cap. 49:34.

și tuturor împăraţilor Mediei; 26tuturor împăraţilor
25:26
Cap. 50:9.

de la miazănoapte, de aproape sau de departe, și unora, și altora, și tuturor împărăţiilor lumii care sunt pe faţa pământului. Iar împăratul Șeșacului
25:26
Cap. 51:41.

va bea după ei. 27„Să le spui: ‘Așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel: «Beţi
25:27
Hab. 2:16
, îmbătaţi-vă
25:27
Is. 51:21
63:6
și vărsaţi și cădeţi fără să vă mai ridicaţi la vederea sabiei pe care o voi trimite în mijlocul vostru!»’ 28Și, dacă nu vor vrea să ia din mâna ta potirul ca să bea, spune-le: ‘Așa vorbește Domnul oștirilor: «Beţi! 29Căci iată că, în cetatea
25:29
Dan. 9:18,19
peste care se cheamă Numele Meu, încep
25:29
Prov. 11:31Ezec. 9:6Obad. 16Luca 23:311 Pet. 4:17
să fac rău. Și voi să rămâneţi nepedepsiţi? Nu veţi rămâne nepedepsiţi, căci voi chema
25:29
Ezec. 38:21
sabia peste toţi locuitorii pământului», zice Domnul oștirilor.’ 30Și tu să le prorocești toate aceste lucruri și să le spui: ‘Domnul va răcni
25:30
Is. 42:13Ioel 3:16Amos 1:2
de sus; din Locașul Lui
25:30
Ps. 11:4
cel Sfânt, va face să-I răsune glasul; va răcni împotriva locului
25:30
1 Împ. 9:3Ps. 132:14
locuinţei Lui; va striga
25:30
Is. 16:9
, precum cei ce calcă în teasc, împotriva tuturor locuitorilor pământului. 31Vuietul ajunge până la marginea pământului, căci Domnul Se ceartă cu
25:31
Osea 4:1Mica 6:2
neamurile, intră
25:31
Is. 66:16Ioel 3:2
la judecată împotriva oricărei făpturi și dă pe cei răi pradă sabiei’”, zice Domnul. 32Așa vorbește Domnul oștirilor: „Iată, nenorocirea merge din popor în popor și o mare furtună
25:32
Cap. 23:19;
30:23
se ridică de la marginile pământului. 33Cei pe care-i va ucide
25:33
Is. 66:16
Domnul în ziua aceea vor fi întinși de la un capăt al pământului până la celălalt; nu vor fi nici jeliţi
25:33
Cap. 16:4,6.

, nici adunaţi
25:33
Ps. 79:3Apoc. 11:9
, nici îngropaţi, ci vor fi un gunoi de pământ. 34Gemeţi
25:34
Cap. 4:8;
6:26
, păstori, și strigaţi! Tăvăliţi-vă în cenușă, povăţuitori ai turmelor! Căci au venit zilele înjunghierii voastre. Vă voi zdrobi, și veţi cădea la pământ ca un vas de preţ. 35Nu mai este niciun loc de adăpost pentru păstori! Nu mai este nicio scăpare pentru povăţuitorii turmelor! 36Se aud strigătele păstorilor și gemetele povăţuitorilor turmelor, căci Domnul le pustiește locul de pășune 37și colibele cele liniștite sunt nimicite de mânia aprinsă a Domnului. 38El Și-a părăsit locuinţa
25:38
Ps. 76:2
, ca un pui de leu vizuina; așa că ţara le este prefăcută în pustie de urgia nimicitorului și de mânia lui aprinsă.”