Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
25

Cei șaptezeci de ani de robie. Pedepsirea Babilonului și a tuturor neamurilor

251Cuvântul care a fost spus lui Ieremia despre tot poporul lui Iuda în al patrulea

25:1
Cap. 36:1.
an al lui Ioiachim, fiul lui Iosia, împăratul lui Iuda – acesta era cel dintâi an al lui Nebucadneţar, împăratul Babilonului –, 2cuvânt pe care l-a rostit Ieremia înaintea întregului popor al lui Iuda și înaintea tuturor locuitorilor Ierusalimului, zicând: 3„De la al treisprezecelea an
25:3
Cap. 1:2.
al lui Iosia, fiul lui Amon, împăratul lui Iuda, sunt douăzeci și trei de ani de când mi-a vorbit Cuvântul Domnului; v-am vorbit de dimineaţă, și n-aţi
25:3
Cap. 7:13;
ascultat. 4Domnul v-a trimis pe toţi slujitorii Săi prorocii, i-a trimis dis-de-dimineaţă
25:4
Cap. 7:13,25;
, și n-aţi ascultat, n-aţi plecat urechea să ascultaţi. 5Ei au zis: ‘Întoarceţi-vă fiecare
25:5
2 Împ. 17:13Iona 3:8
de la calea voastră cea rea și de la răutatea faptelor voastre, și veţi rămâne în ţara pe care v-am dat-o vouă și părinţilor voștri, din veșnicie în veșnicie; 6nu vă duceţi după alţi dumnezei, ca să le slujiţi și să vă închinaţi înaintea lor, nu Mă mâniaţi prin lucrarea mâinilor voastre, și nu vă voi face niciun rău!’ 7‘Dar nu M-aţi ascultat’, zice Domnul, ‘ci M-aţi mâniat
25:7
Deut. 32:2132:30
prin lucrarea mâinilor voastre, spre nenorocirea voastră.’ 8De aceea, așa vorbește Domnul oștirilor: ‘Pentru că n-aţi ascultat cuvintele Mele, 9iată, voi trimite să aducă toate
25:9
Cap. 1:15.
popoarele de la miazănoapte’, zice Domnul, ‘și voi trimite la robul
25:9
Cap. 27:1;
Meu Nebucadneţar, împăratul Babilonului; îi voi aduce împotriva acestei ţări și împotriva locuitorilor ei, și împotriva tuturor acestor neamuri de jur împrejur, ca să le nimicească cu desăvârșire și să facă din ele un pustiu
25:9
Cap. 18:16.
și o pricină de batjocură, niște dărâmături veșnice. 10Voi face să înceteze între ei strigătele de bucurie
25:10
Is. 24:7,815:9Ezec. 16:13Osea 2:11Apoc. 18:23
și strigătele de veselie, cântecele mirelui și cântecele miresei, huruitul morii
25:10
Ecl. 12:4
și lumina lămpii. 11Toată ţara aceasta va fi o paragină, un pustiu, și neamurile acestea vor fi supuse împăratului Babilonului timp de șaptezeci de ani. 12Dar, când se vor împlini
25:12
2 Cron. 36:21,22Ezra 1:1Dan. 9:2
acești șaptezeci de ani, voi pedepsi pe împăratul Babilonului și pe neamul acela’, zice Domnul, ‘pentru nelegiuirile lor; voi pedepsi ţara haldeenilor și o voi preface în niște dărâmături
25:12
Is. 13:19
14:23
21:1
47:1
veșnice. 13Voi aduce peste ţara aceea toate lucrurile pe care le-am vestit despre ea, tot ce este scris în cartea aceasta, tot ce a prorocit Ieremia despre toate neamurile. 14Căci
25:14
Cap. 50:9;
neamuri puternice și împăraţi
25:14
Cap. 50:41;
mari le vor supune
25:14
Cap. 27:7.
și pe ele, și le voi răsplăti
25:14
Cap. 50:29;
după faptele și lucrarea mâinilor lor.’” 15Căci așa mi-a vorbit Domnul Dumnezeul lui Israel: „Ia
25:15
Iov 21:20Ps. 75:8Is. 51:17Apoc. 14:10
din mâna Mea acest potir plin cu vinul mâniei Mele și dă-l să-l bea toate neamurile la care te voi trimite. 16Vor bea
25:16
Cap. 51:7.
și se vor ameţi și vor fi ca niște nebuni la vederea sabiei pe care o voi trimite în mijlocul lor!” 17Eu am luat potirul din mâna Domnului și l-am dat să-l bea toate neamurile la care mă trimitea Domnul: 18Ierusalimului și cetăţilor lui Iuda, împăraţilor și căpeteniilor sale, ca să le prefacă în dărâmături
25:18
Vers. 9,11.
, într-un pustiu, să-i facă de batjocură și de blestem
25:18
Cap. 24:9.
, cum se vede lucrul acesta astăzi; 19lui Faraon
25:19
Cap. 46:2,25.
, împăratul Egiptului, slujitorilor lui, căpeteniilor lui și tot poporului lui; 20la toată Arabia
25:20
Vers. 24.
, tuturor împăraţilor ţării Uţ
25:20
Iov 1:1
, tuturor împăraţilor
25:20
Cap. 47:1,5,7.
ţării filistenilor, Ascalonului, Gazei, Ecronului și celor ce au mai rămas
25:20
Is. 20:1
din Asdod; 21Edomului
25:21
Cap. 49:7.
, Moabului
25:21
Cap. 48:1.
și copiilor lui Amon
25:21
Cap. 49:1.
; 22tuturor împăraţilor Tirului
25:22
Cap. 47:4.
, tuturor împăraţilor Sidonului și împăraţilor ostroavelor care sunt dincolo de mare
25:22
Cap. 49:23.
; 23Dedanului
25:23
Cap. 49:8.
, Temei, Buzului și tuturor celor ce își rad colţurile bărbii, 24tuturor împăraţilor Arabiei
25:24
2 Cron. 9:11
și tuturor împăraţilor arabilor
25:24
Vers. 20. Cap. 49:31;
care locuiesc în pustie; 25tuturor împăraţilor Zimrei, tuturor împăraţilor Elamului
25:25
Cap. 49:34.
și tuturor împăraţilor Mediei; 26tuturor împăraţilor
25:26
Cap. 50:9.
de la miazănoapte, de aproape sau de departe, și unora, și altora, și tuturor împărăţiilor lumii care sunt pe faţa pământului. Iar împăratul Șeșacului
25:26
Cap. 51:41.
va bea după ei. 27„Să le spui: ‘Așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel: «Beţi
25:27
Hab. 2:16
, îmbătaţi-vă
25:27
Is. 51:21
63:6
și vărsaţi și cădeţi fără să vă mai ridicaţi la vederea sabiei pe care o voi trimite în mijlocul vostru!»’ 28Și, dacă nu vor vrea să ia din mâna ta potirul ca să bea, spune-le: ‘Așa vorbește Domnul oștirilor: «Beţi! 29Căci iată că, în cetatea
25:29
Dan. 9:18,19
peste care se cheamă Numele Meu, încep
25:29
Prov. 11:31Ezec. 9:6Obad. 16Luca 23:311 Pet. 4:17
să fac rău. Și voi să rămâneţi nepedepsiţi? Nu veţi rămâne nepedepsiţi, căci voi chema
25:29
Ezec. 38:21
sabia peste toţi locuitorii pământului», zice Domnul oștirilor.’ 30Și tu să le prorocești toate aceste lucruri și să le spui: ‘Domnul va răcni
25:30
Is. 42:13Ioel 3:16Amos 1:2
de sus; din Locașul Lui
25:30
Ps. 11:4
cel Sfânt, va face să-I răsune glasul; va răcni împotriva locului
25:30
1 Împ. 9:3Ps. 132:14
locuinţei Lui; va striga
25:30
Is. 16:9
, precum cei ce calcă în teasc, împotriva tuturor locuitorilor pământului. 31Vuietul ajunge până la marginea pământului, căci Domnul Se ceartă cu
25:31
Osea 4:1Mica 6:2
neamurile, intră
25:31
Is. 66:16Ioel 3:2
la judecată împotriva oricărei făpturi și dă pe cei răi pradă sabiei’”, zice Domnul. 32Așa vorbește Domnul oștirilor: „Iată, nenorocirea merge din popor în popor și o mare furtună
25:32
Cap. 23:19;
se ridică de la marginile pământului. 33Cei pe care-i va ucide
25:33
Is. 66:16
Domnul în ziua aceea vor fi întinși de la un capăt al pământului până la celălalt; nu vor fi nici jeliţi
25:33
Cap. 16:4,6.
, nici adunaţi
25:33
Ps. 79:3Apoc. 11:9
, nici îngropaţi, ci vor fi un gunoi de pământ. 34Gemeţi
25:34
Cap. 4:8;
, păstori, și strigaţi! Tăvăliţi-vă în cenușă, povăţuitori ai turmelor! Căci au venit zilele înjunghierii voastre. Vă voi zdrobi, și veţi cădea la pământ ca un vas de preţ. 35Nu mai este niciun loc de adăpost pentru păstori! Nu mai este nicio scăpare pentru povăţuitorii turmelor! 36Se aud strigătele păstorilor și gemetele povăţuitorilor turmelor, căci Domnul le pustiește locul de pășune 37și colibele cele liniștite sunt nimicite de mânia aprinsă a Domnului. 38El Și-a părăsit locuinţa
25:38
Ps. 76:2
, ca un pui de leu vizuina; așa că ţara le este prefăcută în pustie de urgia nimicitorului și de mânia lui aprinsă.”

26

Prorocie despre dărâmarea Ierusalimului și a Templului

261La începutul domniei lui Ioiachim, fiul lui Iosia, împăratul lui Iuda, a fost rostit următorul cuvânt din partea Domnului: 2„Așa vorbește Domnul: ‘Stai în curtea

26:2
Cap. 19:14.
Casei Domnului și spune acelora care vin din toate cetăţile lui Iuda să se închine în Casa Domnului, toate cuvintele
26:2
Ezec. 3:10Mat. 28:20
pe care-ţi poruncesc să li le spui; nu lăsa
26:2
Fapte 20:27
niciun cuvânt din ele. 3Poate
26:3
Cap. 36:3.
că vor asculta și se va întoarce fiecare de la calea lui cea rea; atunci Mă voi căi
26:3
Cap. 18:8.
de răul pe care mă gândisem să li-l fac din pricina răutăţii faptelor lor.’ 4Să le spui: ‘Așa vorbește Domnul: «Dacă nu
26:4
Lev. 26:14Deut. 28:15
Mă ascultaţi când vă poruncesc să urmaţi Legea Mea, pe care v-am pus-o înainte; 5dacă nu ascultaţi cuvintele robilor Mei proroci pe care vi-i trimit, pe care vi i-am trimis
26:5
Cap. 7:13,25;
dis-de-dimineaţă și pe care nu i-aţi ascultat, 6atunci voi face Casei acesteia ca lui Silo
26:6
1 Sam. 4:10,11Ps. 78:60
și voi face din cetatea aceasta o pricină de blestem
26:6
Is. 65:15
pentru toate neamurile pământului.»’” 7Preoţii, prorocii și tot poporul au auzit pe Ieremia rostind aceste cuvinte în Casa Domnului. 8Și, când a isprăvit de spus Ieremia tot ce-i poruncise Domnul să spună întregului popor, preoţii, prorocii și tot poporul au pus mâna pe el și au zis: „Trebuie să mori negreșit! 9Pentru ce prorocești în Numele Domnului și zici: ‘Casa aceasta va ajunge ca Silo și cetatea aceasta va fi pustiită și lipsită de locuitori’?” Tot poporul s-a îngrămădit în jurul lui Ieremia în Casa Domnului. 10Când au auzit căpeteniile lui Iuda aceste lucruri, s-au suit din casa împăratului la Casa Domnului și au șezut la intrarea porţii celei noi a Casei Domnului. 11Atunci, preoţii și prorocii au vorbit căpeteniilor și întregului popor: „Omul acesta este vinovat de pedeapsa cu moartea, căci
26:11
Cap. 38:4.
a prorocit împotriva cetăţii acesteia, cum aţi auzit voi înșivă cu urechile voastre!” 12Ieremia a zis tuturor căpeteniilor și întregului popor: „Domnul m-a trimis să prorocesc împotriva Casei acesteia și împotriva cetăţii acesteia toate lucrurile pe care le-aţi auzit voi. 13Acum îndreptaţi-vă
26:13
Cap. 7:3.
căile și faptele, ascultaţi glasul Domnului Dumnezeului vostru și Domnul Se va căi
26:13
Vers. 3,19.
de răul pe care l-a rostit împotriva voastră! 14Cât despre mine, iată-mă
26:14
Cap. 38:5.
în mâinile voastre; faceţi-mi ce vi se va părea că este bine și drept! 15Numai să știţi că, dacă mă veţi omorî, vă veţi face vinovaţi de sânge nevinovat, voi, cetatea aceasta și locuitorii ei; căci Domnul m-a trimis în adevăr la voi să rostesc în auzul vostru toate aceste cuvinte!” 16Căpeteniile și tot poporul au zis preoţilor și prorocilor: „Omul acesta nu este vinovat de pedeapsa cu moartea, căci ne-a vorbit în Numele Domnului Dumnezeului nostru!” 17Și unii din bătrânii ţării s-au sculat
26:17
Fapte 5:34
și au zis întregii adunări a poporului: 18„Mica
26:18
Mica 1:1
din Moreșet prorocea pe vremea lui Ezechia, împăratul lui Iuda, și spunea întregului popor al lui Iuda: ‘Așa vorbește Domnul oștirilor: «Sionul
26:18
Mica 3:12
va fi arat ca un ogor, Ierusalimul va ajunge un morman de pietre și muntele Casei Domnului, o înălţime acoperită cu păduri.»’ 19L-au omorât însă oare Ezechia, împăratul lui Iuda, și tot Iuda? Nu s-a temut
26:19
2 Cron. 32:26
Ezechia de Domnul? Nu s-a rugat el Domnului? Și atunci, Domnul S-a căit
26:19
Exod 32:142 Sam. 24:16
de răul pe care-l rostise împotriva lor. Și noi
26:19
Fapte 5:39
să ne împovărăm sufletul cu o nelegiuire așa de mare?” 20(A mai fost însă un om care prorocea în Numele Domnului: Urie, fiul lui Șemaia, din Chiriat-Iearim. El a prorocit împotriva cetăţii acesteia și împotriva ţării acesteia tocmai aceleași lucruri ca Ieremia. 21Împăratul Ioiachim, toţi vitejii lui și toate căpeteniile lui au auzit cuvintele lui, și împăratul a căutat să-l omoare. Dar Urie, care a fost înștiinţat de lucrul acesta, s-a temut, a fugit și s-a dus în Egipt. 22Împăratul Ioiachim a trimis niște oameni în Egipt, și anume pe Elnatan, fiul lui Acbor, și pe alţii împreună cu el în Egipt. 23Aceștia au scos din Egipt pe Urie și l-au adus la împăratul Ioiachim, care l-a omorât cu sabia și i-a aruncat trupul mort în mormintele copiilor poporului.) 24Totuși mâna
26:24
2 Împ. 22:12,14
lui Ahicam, fiul lui Șafan, a fost cu Ieremia, și el n-a lăsat să fie dat pe mâna poporului ca să fie omorât.

27

Sfatul lui Ieremia

271La începutul domniei lui Ioiachim, fiul lui Iosia, împăratul

27:1
Vers. 3,12,20. Cap. 28:1.
lui Iuda, a fost rostit către Ieremia, din partea Domnului, următorul cuvânt: 2„Așa mi-a vorbit Domnul: ‘Fă-ţi niște legături și niște juguri și puneţi-le
27:2
Cap. 28:10,12.
la gât. 3Trimite-le împăratului Edomului, împăratului Moabului, împăratului copiilor lui Amon, împăratului Tirului și împăratului Sidonului, prin trimișii care au venit la Ierusalim, la Zedechia, împăratul lui Iuda. 4Și spune-le să spună stăpânilor lor: «Așa vorbește Domnul oștirilor, Împăratul lui Israel. Iată ce să spuneţi stăpânilor voștri: 5‹Eu am
27:5
Ps. 115:15
146:6Is. 45:12
făcut pământul, pe oameni și dobitoacele care sunt pe pământ, cu puterea Mea cea mare și cu braţul Meu întins, și dau
27:5
Ps. 115:16Dan. 4:17,25,32
pământul cui Îmi place. 6Acum
27:6
Cap. 28:14.
dau toate aceste ţări în mâinile robului
27:6
Cap. 25:9;
Meu Nebucadneţar, împăratul Babilonului; îi dau chiar și fiarele
27:6
Cap. 28:14.
câmpului ca să-i fie supuse. 7Toate
27:7
2 Cron. 36:20
neamurile vor fi supuse lui, fiului său și fiului fiului său, până va veni și vremea
27:7
Cap. 25:12;
ţării lui și o vor supune
27:7
Cap. 25:14.
neamuri puternice și împăraţi mari. 8Dar, dacă un popor sau o împărăţie nu se va supune lui Nebucadneţar, împăratul Babilonului, și nu-și va pleca grumazul sub jugul împăratului Babilonului, voi pedepsi pe poporul acela cu sabie, cu foamete și cu ciumă›, zice Domnul, ‹până îl voi nimici prin mâna lui. 9De aceea, să n-ascultaţi pe prorocii voștri, pe ghicitorii voștri, pe visătorii voștri, pe cititorii voștri în stele și pe vrăjitorii voștri, care vă zic: „Nu veţi fi supuși împăratului Babilonului!” 10Căci
27:10
Vers. 14.
ei vă prorocesc minciuni, ca să fiţi depărtaţi din ţara voastră, ca să vă izgonesc și să pieriţi. 11Dar, pe poporul care își va pleca grumazul sub jugul împăratului Babilonului și care-i va fi supus, îl voi lăsa în ţara lui›, zice Domnul, ‹ca s-o lucreze și să locuiască în ea.›»’” 12Am spus întocmai aceleași lucruri lui Zedechia
27:12
Cap. 28:1;
, împăratul lui Iuda: „Plecaţi-vă grumazul sub jugul împăratului Babilonului, supuneţi-vă lui și poporului lui, și veţi trăi. 13Pentru ce să muriţi
27:13
Ezec. 18:31
, tu și poporul tău, de sabie, de foamete și de ciumă, cum a hotărât Domnul asupra poporului care nu se va supune împăratului Babilonului? 14N-ascultaţi de cuvintele prorocilor care vă zic: ‘Nu veţi fi supuși împăratului Babilonului!’ Căci ei vă prorocesc
27:14
Cap. 14:14;
minciuni. 15Nu i-am trimis Eu”, zice Domnul, „ci prorocesc minciuni în Numele Meu, ca să vă izgonesc și să pieriţi, voi și prorocii care vă prorocesc!” 16Am vorbit și preoţilor și întregului popor și le-am spus: „Așa vorbește Domnul: ‘N-ascultaţi de cuvintele prorocilor voștri, care vă prorocesc și zic: «Iată că uneltele
27:16
2 Cron. 36:7,10Dan. 1:2
Casei Domnului vor fi aduse în curând din Babilon!» Căci ei vă prorocesc minciuni. 17Nu-i ascultaţi; supuneţi-vă împăratului Babilonului și veţi trăi. Pentru ce să ajungă cetatea aceasta o dărâmătură? 18Dacă sunt ei proroci și dacă este cu ei Cuvântul Domnului, să mijlocească la Domnul oștirilor, pentru ca uneltele care au mai rămas în Casa Domnului, în casa împăratului lui Iuda și în Ierusalim să nu se ducă în Babilon.’ 19Căci așa vorbește Domnul oștirilor cu privire la stâlpi
27:19
2 Împ. 25:13
, la marea de aramă, la temelii și la toate celelalte unelte care au mai rămas în cetatea aceasta 20și care n-au fost ridicate de Nebucadneţar, împăratul Babilonului, când a luat robi din Ierusalim
27:20
2 Împ. 24:14,15
în Babilon pe Ieconia, fiul lui Ioiachim, împăratul lui Iuda, și pe toţi mai-marii lui Iuda și ai Ierusalimului; 21așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel, despre uneltele care au mai rămas în Casa Domnului, în casa împăratului lui Iuda și în Ierusalim: 22‘Ele vor fi duse
27:22
2 Împ. 25:132 Cron. 36:18
în Babilon și vor rămâne acolo până în ziua când le voi căuta
27:22
2 Cron. 36:2132:5
Eu’, zice Domnul, ‘când le voi ridica
27:22
Ezra 1:7
7:19
iarăși și le voi aduce înapoi în locul acesta.’”