Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
26

Prorocie despre dărâmarea Ierusalimului și a Templului

261La începutul domniei lui Ioiachim, fiul lui Iosia, împăratul lui Iuda, a fost rostit următorul cuvânt din partea Domnului: 2„Așa vorbește Domnul: ‘Stai în curtea

26:2
Cap. 19:14.

Casei Domnului și spune acelora care vin din toate cetăţile lui Iuda să se închine în Casa Domnului, toate cuvintele
26:2
Ezec. 3:10Mat. 28:20
pe care-ţi poruncesc să li le spui; nu lăsa
26:2
Fapte 20:27
niciun cuvânt din ele. 3Poate
26:3
Cap. 36:3.

că vor asculta și se va întoarce fiecare de la calea lui cea rea; atunci Mă voi căi
26:3
Cap. 18:8.
Iona 3:8,9
de răul pe care mă gândisem să li-l fac din pricina răutăţii faptelor lor.’ 4Să le spui: ‘Așa vorbește Domnul: «Dacă nu
26:4
Lev. 26:14Deut. 28:15
Mă ascultaţi când vă poruncesc să urmaţi Legea Mea, pe care v-am pus-o înainte; 5dacă nu ascultaţi cuvintele robilor Mei proroci pe care vi-i trimit, pe care vi i-am trimis
26:5
Cap. 7:13,25;
11:7
25:3,4
dis-de-dimineaţă și pe care nu i-aţi ascultat, 6atunci voi face Casei acesteia ca lui Silo
26:6
1 Sam. 4:10,11Ps. 78:60
și voi face din cetatea aceasta o pricină de blestem
26:6
Is. 65:15
pentru toate neamurile pământului.»’” 7Preoţii, prorocii și tot poporul au auzit pe Ieremia rostind aceste cuvinte în Casa Domnului. 8Și, când a isprăvit de spus Ieremia tot ce-i poruncise Domnul să spună întregului popor, preoţii, prorocii și tot poporul au pus mâna pe el și au zis: „Trebuie să mori negreșit! 9Pentru ce prorocești în Numele Domnului și zici: ‘Casa aceasta va ajunge ca Silo și cetatea aceasta va fi pustiită și lipsită de locuitori’?” Tot poporul s-a îngrămădit în jurul lui Ieremia în Casa Domnului. 10Când au auzit căpeteniile lui Iuda aceste lucruri, s-au suit din casa împăratului la Casa Domnului și au șezut la intrarea porţii celei noi a Casei Domnului. 11Atunci, preoţii și prorocii au vorbit căpeteniilor și întregului popor: „Omul acesta este vinovat de pedeapsa cu moartea, căci
26:11
Cap. 38:4.

a prorocit împotriva cetăţii acesteia, cum aţi auzit voi înșivă cu urechile voastre!” 12Ieremia a zis tuturor căpeteniilor și întregului popor: „Domnul m-a trimis să prorocesc împotriva Casei acesteia și împotriva cetăţii acesteia toate lucrurile pe care le-aţi auzit voi. 13Acum îndreptaţi-vă
26:13
Cap. 7:3.

căile și faptele, ascultaţi glasul Domnului Dumnezeului vostru și Domnul Se va căi
26:13
Vers. 3,19.

de răul pe care l-a rostit împotriva voastră! 14Cât despre mine, iată-mă
26:14
Cap. 38:5.

în mâinile voastre; faceţi-mi ce vi se va părea că este bine și drept! 15Numai să știţi că, dacă mă veţi omorî, vă veţi face vinovaţi de sânge nevinovat, voi, cetatea aceasta și locuitorii ei; căci Domnul m-a trimis în adevăr la voi să rostesc în auzul vostru toate aceste cuvinte!” 16Căpeteniile și tot poporul au zis preoţilor și prorocilor: „Omul acesta nu este vinovat de pedeapsa cu moartea, căci ne-a vorbit în Numele Domnului Dumnezeului nostru!” 17Și unii din bătrânii ţării s-au sculat
26:17
Fapte 5:34
și au zis întregii adunări a poporului: 18„Mica
26:18
Mica 1:1
din Moreșet prorocea pe vremea lui Ezechia, împăratul lui Iuda, și spunea întregului popor al lui Iuda: ‘Așa vorbește Domnul oștirilor: «Sionul
26:18
Mica 3:12
va fi arat ca un ogor, Ierusalimul va ajunge un morman de pietre și muntele Casei Domnului, o înălţime acoperită cu păduri.»’ 19L-au omorât însă oare Ezechia, împăratul lui Iuda, și tot Iuda? Nu s-a temut
26:19
2 Cron. 32:26
Ezechia de Domnul? Nu s-a rugat el Domnului? Și atunci, Domnul S-a căit
26:19
Exod 32:142 Sam. 24:16
de răul pe care-l rostise împotriva lor. Și noi
26:19
Fapte 5:39
să ne împovărăm sufletul cu o nelegiuire așa de mare?” 20(A mai fost însă un om care prorocea în Numele Domnului: Urie, fiul lui Șemaia, din Chiriat-Iearim. El a prorocit împotriva cetăţii acesteia și împotriva ţării acesteia tocmai aceleași lucruri ca Ieremia. 21Împăratul Ioiachim, toţi vitejii lui și toate căpeteniile lui au auzit cuvintele lui, și împăratul a căutat să-l omoare. Dar Urie, care a fost înștiinţat de lucrul acesta, s-a temut, a fugit și s-a dus în Egipt. 22Împăratul Ioiachim a trimis niște oameni în Egipt, și anume pe Elnatan, fiul lui Acbor, și pe alţii împreună cu el în Egipt. 23Aceștia au scos din Egipt pe Urie și l-au adus la împăratul Ioiachim, care l-a omorât cu sabia și i-a aruncat trupul mort în mormintele copiilor poporului.) 24Totuși mâna
26:24
2 Împ. 22:12,14
lui Ahicam, fiul lui Șafan, a fost cu Ieremia, și el n-a lăsat să fie dat pe mâna poporului ca să fie omorât.