Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
26

Prorocie despre dărâmarea Ierusalimului și a Templului

261La începutul domniei lui Ioiachim, fiul lui Iosia, împăratul lui Iuda, a fost rostit următorul cuvânt din partea Domnului: 2„Așa vorbește Domnul: ‘Stai în curtea

26:2
Cap. 19:14.
Casei Domnului și spune acelora care vin din toate cetăţile lui Iuda să se închine în Casa Domnului, toate cuvintele
26:2
Ezec. 3:10Mat. 28:20
pe care-ţi poruncesc să li le spui; nu lăsa
26:2
Fapte 20:27
niciun cuvânt din ele. 3Poate
26:3
Cap. 36:3.
că vor asculta și se va întoarce fiecare de la calea lui cea rea; atunci Mă voi căi
26:3
Cap. 18:8.
de răul pe care mă gândisem să li-l fac din pricina răutăţii faptelor lor.’ 4Să le spui: ‘Așa vorbește Domnul: «Dacă nu
26:4
Lev. 26:14Deut. 28:15
Mă ascultaţi când vă poruncesc să urmaţi Legea Mea, pe care v-am pus-o înainte; 5dacă nu ascultaţi cuvintele robilor Mei proroci pe care vi-i trimit, pe care vi i-am trimis
26:5
Cap. 7:13,25;
dis-de-dimineaţă și pe care nu i-aţi ascultat, 6atunci voi face Casei acesteia ca lui Silo
26:6
1 Sam. 4:10,11Ps. 78:60
și voi face din cetatea aceasta o pricină de blestem
26:6
Is. 65:15
pentru toate neamurile pământului.»’” 7Preoţii, prorocii și tot poporul au auzit pe Ieremia rostind aceste cuvinte în Casa Domnului. 8Și, când a isprăvit de spus Ieremia tot ce-i poruncise Domnul să spună întregului popor, preoţii, prorocii și tot poporul au pus mâna pe el și au zis: „Trebuie să mori negreșit! 9Pentru ce prorocești în Numele Domnului și zici: ‘Casa aceasta va ajunge ca Silo și cetatea aceasta va fi pustiită și lipsită de locuitori’?” Tot poporul s-a îngrămădit în jurul lui Ieremia în Casa Domnului. 10Când au auzit căpeteniile lui Iuda aceste lucruri, s-au suit din casa împăratului la Casa Domnului și au șezut la intrarea porţii celei noi a Casei Domnului. 11Atunci, preoţii și prorocii au vorbit căpeteniilor și întregului popor: „Omul acesta este vinovat de pedeapsa cu moartea, căci
26:11
Cap. 38:4.
a prorocit împotriva cetăţii acesteia, cum aţi auzit voi înșivă cu urechile voastre!” 12Ieremia a zis tuturor căpeteniilor și întregului popor: „Domnul m-a trimis să prorocesc împotriva Casei acesteia și împotriva cetăţii acesteia toate lucrurile pe care le-aţi auzit voi. 13Acum îndreptaţi-vă
26:13
Cap. 7:3.
căile și faptele, ascultaţi glasul Domnului Dumnezeului vostru și Domnul Se va căi
26:13
Vers. 3,19.
de răul pe care l-a rostit împotriva voastră! 14Cât despre mine, iată-mă
26:14
Cap. 38:5.
în mâinile voastre; faceţi-mi ce vi se va părea că este bine și drept! 15Numai să știţi că, dacă mă veţi omorî, vă veţi face vinovaţi de sânge nevinovat, voi, cetatea aceasta și locuitorii ei; căci Domnul m-a trimis în adevăr la voi să rostesc în auzul vostru toate aceste cuvinte!” 16Căpeteniile și tot poporul au zis preoţilor și prorocilor: „Omul acesta nu este vinovat de pedeapsa cu moartea, căci ne-a vorbit în Numele Domnului Dumnezeului nostru!” 17Și unii din bătrânii ţării s-au sculat
26:17
Fapte 5:34
și au zis întregii adunări a poporului: 18„Mica
26:18
Mica 1:1
din Moreșet prorocea pe vremea lui Ezechia, împăratul lui Iuda, și spunea întregului popor al lui Iuda: ‘Așa vorbește Domnul oștirilor: «Sionul
26:18
Mica 3:12
va fi arat ca un ogor, Ierusalimul va ajunge un morman de pietre și muntele Casei Domnului, o înălţime acoperită cu păduri.»’ 19L-au omorât însă oare Ezechia, împăratul lui Iuda, și tot Iuda? Nu s-a temut
26:19
2 Cron. 32:26
Ezechia de Domnul? Nu s-a rugat el Domnului? Și atunci, Domnul S-a căit
26:19
Exod 32:142 Sam. 24:16
de răul pe care-l rostise împotriva lor. Și noi
26:19
Fapte 5:39
să ne împovărăm sufletul cu o nelegiuire așa de mare?” 20(A mai fost însă un om care prorocea în Numele Domnului: Urie, fiul lui Șemaia, din Chiriat-Iearim. El a prorocit împotriva cetăţii acesteia și împotriva ţării acesteia tocmai aceleași lucruri ca Ieremia. 21Împăratul Ioiachim, toţi vitejii lui și toate căpeteniile lui au auzit cuvintele lui, și împăratul a căutat să-l omoare. Dar Urie, care a fost înștiinţat de lucrul acesta, s-a temut, a fugit și s-a dus în Egipt. 22Împăratul Ioiachim a trimis niște oameni în Egipt, și anume pe Elnatan, fiul lui Acbor, și pe alţii împreună cu el în Egipt. 23Aceștia au scos din Egipt pe Urie și l-au adus la împăratul Ioiachim, care l-a omorât cu sabia și i-a aruncat trupul mort în mormintele copiilor poporului.) 24Totuși mâna
26:24
2 Împ. 22:12,14
lui Ahicam, fiul lui Șafan, a fost cu Ieremia, și el n-a lăsat să fie dat pe mâna poporului ca să fie omorât.

27

Sfatul lui Ieremia

271La începutul domniei lui Ioiachim, fiul lui Iosia, împăratul

27:1
Vers. 3,12,20. Cap. 28:1.
lui Iuda, a fost rostit către Ieremia, din partea Domnului, următorul cuvânt: 2„Așa mi-a vorbit Domnul: ‘Fă-ţi niște legături și niște juguri și puneţi-le
27:2
Cap. 28:10,12.
la gât. 3Trimite-le împăratului Edomului, împăratului Moabului, împăratului copiilor lui Amon, împăratului Tirului și împăratului Sidonului, prin trimișii care au venit la Ierusalim, la Zedechia, împăratul lui Iuda. 4Și spune-le să spună stăpânilor lor: «Așa vorbește Domnul oștirilor, Împăratul lui Israel. Iată ce să spuneţi stăpânilor voștri: 5‹Eu am
27:5
Ps. 115:15
146:6Is. 45:12
făcut pământul, pe oameni și dobitoacele care sunt pe pământ, cu puterea Mea cea mare și cu braţul Meu întins, și dau
27:5
Ps. 115:16Dan. 4:17,25,32
pământul cui Îmi place. 6Acum
27:6
Cap. 28:14.
dau toate aceste ţări în mâinile robului
27:6
Cap. 25:9;
Meu Nebucadneţar, împăratul Babilonului; îi dau chiar și fiarele
27:6
Cap. 28:14.
câmpului ca să-i fie supuse. 7Toate
27:7
2 Cron. 36:20
neamurile vor fi supuse lui, fiului său și fiului fiului său, până va veni și vremea
27:7
Cap. 25:12;
ţării lui și o vor supune
27:7
Cap. 25:14.
neamuri puternice și împăraţi mari. 8Dar, dacă un popor sau o împărăţie nu se va supune lui Nebucadneţar, împăratul Babilonului, și nu-și va pleca grumazul sub jugul împăratului Babilonului, voi pedepsi pe poporul acela cu sabie, cu foamete și cu ciumă›, zice Domnul, ‹până îl voi nimici prin mâna lui. 9De aceea, să n-ascultaţi pe prorocii voștri, pe ghicitorii voștri, pe visătorii voștri, pe cititorii voștri în stele și pe vrăjitorii voștri, care vă zic: „Nu veţi fi supuși împăratului Babilonului!” 10Căci
27:10
Vers. 14.
ei vă prorocesc minciuni, ca să fiţi depărtaţi din ţara voastră, ca să vă izgonesc și să pieriţi. 11Dar, pe poporul care își va pleca grumazul sub jugul împăratului Babilonului și care-i va fi supus, îl voi lăsa în ţara lui›, zice Domnul, ‹ca s-o lucreze și să locuiască în ea.›»’” 12Am spus întocmai aceleași lucruri lui Zedechia
27:12
Cap. 28:1;
, împăratul lui Iuda: „Plecaţi-vă grumazul sub jugul împăratului Babilonului, supuneţi-vă lui și poporului lui, și veţi trăi. 13Pentru ce să muriţi
27:13
Ezec. 18:31
, tu și poporul tău, de sabie, de foamete și de ciumă, cum a hotărât Domnul asupra poporului care nu se va supune împăratului Babilonului? 14N-ascultaţi de cuvintele prorocilor care vă zic: ‘Nu veţi fi supuși împăratului Babilonului!’ Căci ei vă prorocesc
27:14
Cap. 14:14;
minciuni. 15Nu i-am trimis Eu”, zice Domnul, „ci prorocesc minciuni în Numele Meu, ca să vă izgonesc și să pieriţi, voi și prorocii care vă prorocesc!” 16Am vorbit și preoţilor și întregului popor și le-am spus: „Așa vorbește Domnul: ‘N-ascultaţi de cuvintele prorocilor voștri, care vă prorocesc și zic: «Iată că uneltele
27:16
2 Cron. 36:7,10Dan. 1:2
Casei Domnului vor fi aduse în curând din Babilon!» Căci ei vă prorocesc minciuni. 17Nu-i ascultaţi; supuneţi-vă împăratului Babilonului și veţi trăi. Pentru ce să ajungă cetatea aceasta o dărâmătură? 18Dacă sunt ei proroci și dacă este cu ei Cuvântul Domnului, să mijlocească la Domnul oștirilor, pentru ca uneltele care au mai rămas în Casa Domnului, în casa împăratului lui Iuda și în Ierusalim să nu se ducă în Babilon.’ 19Căci așa vorbește Domnul oștirilor cu privire la stâlpi
27:19
2 Împ. 25:13
, la marea de aramă, la temelii și la toate celelalte unelte care au mai rămas în cetatea aceasta 20și care n-au fost ridicate de Nebucadneţar, împăratul Babilonului, când a luat robi din Ierusalim
27:20
2 Împ. 24:14,15
în Babilon pe Ieconia, fiul lui Ioiachim, împăratul lui Iuda, și pe toţi mai-marii lui Iuda și ai Ierusalimului; 21așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel, despre uneltele care au mai rămas în Casa Domnului, în casa împăratului lui Iuda și în Ierusalim: 22‘Ele vor fi duse
27:22
2 Împ. 25:132 Cron. 36:18
în Babilon și vor rămâne acolo până în ziua când le voi căuta
27:22
2 Cron. 36:2132:5
Eu’, zice Domnul, ‘când le voi ridica
27:22
Ezra 1:7
7:19
iarăși și le voi aduce înapoi în locul acesta.’”

28

Prorocia lui Ieremia împotriva lui Hanania

281În același

28:1
Cap. 27:1.
an, la începutul domniei lui Zedechia, împăratul lui Iuda, în luna a cincea a anului al patrulea, Hanania, fiul lui Azur, proroc din Gabaon, mi-a zis în Casa Domnului, în faţa preoţilor și a întregului popor: 2„Așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel: ‘Eu sfărâm jugul
28:2
Cap. 27:12.
împăratului Babilonului! 3Peste doi
28:3
Cap. 27:16.
ani, voi aduce înapoi în locul acesta toate uneltele Casei Domnului, pe care le-a ridicat Nebucadneţar, împăratul Babilonului, din locul acesta și le-a dus în Babilon. 4Și voi aduce înapoi, în locul acesta’, zice Domnul, ‘pe Ieconia, fiul lui Ioiachim, împăratul lui Iuda, și pe toţi prinșii de război ai lui Iuda, care s-au dus în Babilon, căci voi sfărâma jugul împăratului Babilonului.’” 5Prorocul Ieremia a răspuns prorocului Hanania în faţa preoţilor și a întregului popor, care stăteau în Casa Domnului. 6Ieremia, prorocul, a zis: „Amin!
28:6
1 Împ. 1:36
Așa să facă Domnul! Să împlinească Domnul cuvintele pe care le-ai prorocit tu și să aducă înapoi din Babilon în locul acesta uneltele Casei Domnului și pe toţi prinșii de război! 7Numai ascultă cuvântul pe care-l rostesc eu în auzul tău și în auzul întregului popor: 8‘Prorocii care au fost înaintea mea și înaintea ta, din vremurile străvechi, au prorocit război, foamete și ciumă împotriva unor ţări puternice și împotriva unor împărăţii mari. 9Dar, dacă un proroc
28:9
Deut. 18:22
prorocește pacea, numai după împlinirea celor ce prorocește se va cunoaște că este cu adevărat trimis de Domnul.’” 10Atunci, prorocul Hanania a ridicat jugul
28:10
Cap. 27:2.
de pe grumazul prorocului Ieremia și l-a sfărâmat. 11Și Hanania a zis în faţa întregului popor: „Așa vorbește Domnul: ‘Așa voi sfărâma peste doi ani de pe
28:11
Cap. 27:7.
grumazul tuturor neamurilor jugul lui Nebucadneţar, împăratul Babilonului!’” Prorocul Ieremia a plecat. 12După ce a sfărâmat prorocul Hanania jugul de pe grumazul prorocului Ieremia, Cuvântul Domnului a vorbit lui Ieremia astfel: 13„Du-te și spune lui Hanania: ‘Așa vorbește Domnul: «Ai sfărâmat un jug de lemn, dar cu aceasta ai făcut în locul lui un jug de fier!» 14Căci așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel: «Pun un jug de fier
28:14
Deut. 28:48
pe grumazul tuturor acestor neamuri, ca să fie subjugate de Nebucadneţar, împăratul Babilonului, și-i vor sluji; și-i dau chiar
28:14
Cap. 27:6.
și fiarele câmpului!»’” 15Și prorocul Ieremia a zis prorocului Hanania: „Ascultă, Hanania! Domnul nu te-a trimis, ci tu
28:15
Cap. 29:31.
insufli poporului o încredere mincinoasă. 16De aceea, așa vorbește Domnul: ‘Iată, te izgonesc de pe pământ și vei muri chiar în anul acesta, căci cuvintele tale sunt o răzvrătire
28:16
Deut. 13:5
împotriva Domnului.’” 17Și prorocul Hanania a murit chiar în anul acela, în luna a șaptea.