Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
27

Sfatul lui Ieremia

271La începutul domniei lui Ioiachim, fiul lui Iosia, împăratul

27:1
Vers. 3,12,20. Cap. 28:1.
lui Iuda, a fost rostit către Ieremia, din partea Domnului, următorul cuvânt: 2„Așa mi-a vorbit Domnul: ‘Fă-ţi niște legături și niște juguri și puneţi-le
27:2
Cap. 28:10,12.
la gât. 3Trimite-le împăratului Edomului, împăratului Moabului, împăratului copiilor lui Amon, împăratului Tirului și împăratului Sidonului, prin trimișii care au venit la Ierusalim, la Zedechia, împăratul lui Iuda. 4Și spune-le să spună stăpânilor lor: «Așa vorbește Domnul oștirilor, Împăratul lui Israel. Iată ce să spuneţi stăpânilor voștri: 5‹Eu am
27:5
Ps. 115:15
146:6Is. 45:12
făcut pământul, pe oameni și dobitoacele care sunt pe pământ, cu puterea Mea cea mare și cu braţul Meu întins, și dau
27:5
Ps. 115:16Dan. 4:17,25,32
pământul cui Îmi place. 6Acum
27:6
Cap. 28:14.
dau toate aceste ţări în mâinile robului
27:6
Cap. 25:9;
Meu Nebucadneţar, împăratul Babilonului; îi dau chiar și fiarele
27:6
Cap. 28:14.
câmpului ca să-i fie supuse. 7Toate
27:7
2 Cron. 36:20
neamurile vor fi supuse lui, fiului său și fiului fiului său, până va veni și vremea
27:7
Cap. 25:12;
ţării lui și o vor supune
27:7
Cap. 25:14.
neamuri puternice și împăraţi mari. 8Dar, dacă un popor sau o împărăţie nu se va supune lui Nebucadneţar, împăratul Babilonului, și nu-și va pleca grumazul sub jugul împăratului Babilonului, voi pedepsi pe poporul acela cu sabie, cu foamete și cu ciumă›, zice Domnul, ‹până îl voi nimici prin mâna lui. 9De aceea, să n-ascultaţi pe prorocii voștri, pe ghicitorii voștri, pe visătorii voștri, pe cititorii voștri în stele și pe vrăjitorii voștri, care vă zic: „Nu veţi fi supuși împăratului Babilonului!” 10Căci
27:10
Vers. 14.
ei vă prorocesc minciuni, ca să fiţi depărtaţi din ţara voastră, ca să vă izgonesc și să pieriţi. 11Dar, pe poporul care își va pleca grumazul sub jugul împăratului Babilonului și care-i va fi supus, îl voi lăsa în ţara lui›, zice Domnul, ‹ca s-o lucreze și să locuiască în ea.›»’” 12Am spus întocmai aceleași lucruri lui Zedechia
27:12
Cap. 28:1;
, împăratul lui Iuda: „Plecaţi-vă grumazul sub jugul împăratului Babilonului, supuneţi-vă lui și poporului lui, și veţi trăi. 13Pentru ce să muriţi
27:13
Ezec. 18:31
, tu și poporul tău, de sabie, de foamete și de ciumă, cum a hotărât Domnul asupra poporului care nu se va supune împăratului Babilonului? 14N-ascultaţi de cuvintele prorocilor care vă zic: ‘Nu veţi fi supuși împăratului Babilonului!’ Căci ei vă prorocesc
27:14
Cap. 14:14;
minciuni. 15Nu i-am trimis Eu”, zice Domnul, „ci prorocesc minciuni în Numele Meu, ca să vă izgonesc și să pieriţi, voi și prorocii care vă prorocesc!” 16Am vorbit și preoţilor și întregului popor și le-am spus: „Așa vorbește Domnul: ‘N-ascultaţi de cuvintele prorocilor voștri, care vă prorocesc și zic: «Iată că uneltele
27:16
2 Cron. 36:7,10Dan. 1:2
Casei Domnului vor fi aduse în curând din Babilon!» Căci ei vă prorocesc minciuni. 17Nu-i ascultaţi; supuneţi-vă împăratului Babilonului și veţi trăi. Pentru ce să ajungă cetatea aceasta o dărâmătură? 18Dacă sunt ei proroci și dacă este cu ei Cuvântul Domnului, să mijlocească la Domnul oștirilor, pentru ca uneltele care au mai rămas în Casa Domnului, în casa împăratului lui Iuda și în Ierusalim să nu se ducă în Babilon.’ 19Căci așa vorbește Domnul oștirilor cu privire la stâlpi
27:19
2 Împ. 25:13
, la marea de aramă, la temelii și la toate celelalte unelte care au mai rămas în cetatea aceasta 20și care n-au fost ridicate de Nebucadneţar, împăratul Babilonului, când a luat robi din Ierusalim
27:20
2 Împ. 24:14,15
în Babilon pe Ieconia, fiul lui Ioiachim, împăratul lui Iuda, și pe toţi mai-marii lui Iuda și ai Ierusalimului; 21așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel, despre uneltele care au mai rămas în Casa Domnului, în casa împăratului lui Iuda și în Ierusalim: 22‘Ele vor fi duse
27:22
2 Împ. 25:132 Cron. 36:18
în Babilon și vor rămâne acolo până în ziua când le voi căuta
27:22
2 Cron. 36:2132:5
Eu’, zice Domnul, ‘când le voi ridica
27:22
Ezra 1:7
7:19
iarăși și le voi aduce înapoi în locul acesta.’”

28

Prorocia lui Ieremia împotriva lui Hanania

281În același

28:1
Cap. 27:1.
an, la începutul domniei lui Zedechia, împăratul lui Iuda, în luna a cincea a anului al patrulea, Hanania, fiul lui Azur, proroc din Gabaon, mi-a zis în Casa Domnului, în faţa preoţilor și a întregului popor: 2„Așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel: ‘Eu sfărâm jugul
28:2
Cap. 27:12.
împăratului Babilonului! 3Peste doi
28:3
Cap. 27:16.
ani, voi aduce înapoi în locul acesta toate uneltele Casei Domnului, pe care le-a ridicat Nebucadneţar, împăratul Babilonului, din locul acesta și le-a dus în Babilon. 4Și voi aduce înapoi, în locul acesta’, zice Domnul, ‘pe Ieconia, fiul lui Ioiachim, împăratul lui Iuda, și pe toţi prinșii de război ai lui Iuda, care s-au dus în Babilon, căci voi sfărâma jugul împăratului Babilonului.’” 5Prorocul Ieremia a răspuns prorocului Hanania în faţa preoţilor și a întregului popor, care stăteau în Casa Domnului. 6Ieremia, prorocul, a zis: „Amin!
28:6
1 Împ. 1:36
Așa să facă Domnul! Să împlinească Domnul cuvintele pe care le-ai prorocit tu și să aducă înapoi din Babilon în locul acesta uneltele Casei Domnului și pe toţi prinșii de război! 7Numai ascultă cuvântul pe care-l rostesc eu în auzul tău și în auzul întregului popor: 8‘Prorocii care au fost înaintea mea și înaintea ta, din vremurile străvechi, au prorocit război, foamete și ciumă împotriva unor ţări puternice și împotriva unor împărăţii mari. 9Dar, dacă un proroc
28:9
Deut. 18:22
prorocește pacea, numai după împlinirea celor ce prorocește se va cunoaște că este cu adevărat trimis de Domnul.’” 10Atunci, prorocul Hanania a ridicat jugul
28:10
Cap. 27:2.
de pe grumazul prorocului Ieremia și l-a sfărâmat. 11Și Hanania a zis în faţa întregului popor: „Așa vorbește Domnul: ‘Așa voi sfărâma peste doi ani de pe
28:11
Cap. 27:7.
grumazul tuturor neamurilor jugul lui Nebucadneţar, împăratul Babilonului!’” Prorocul Ieremia a plecat. 12După ce a sfărâmat prorocul Hanania jugul de pe grumazul prorocului Ieremia, Cuvântul Domnului a vorbit lui Ieremia astfel: 13„Du-te și spune lui Hanania: ‘Așa vorbește Domnul: «Ai sfărâmat un jug de lemn, dar cu aceasta ai făcut în locul lui un jug de fier!» 14Căci așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel: «Pun un jug de fier
28:14
Deut. 28:48
pe grumazul tuturor acestor neamuri, ca să fie subjugate de Nebucadneţar, împăratul Babilonului, și-i vor sluji; și-i dau chiar
28:14
Cap. 27:6.
și fiarele câmpului!»’” 15Și prorocul Ieremia a zis prorocului Hanania: „Ascultă, Hanania! Domnul nu te-a trimis, ci tu
28:15
Cap. 29:31.
insufli poporului o încredere mincinoasă. 16De aceea, așa vorbește Domnul: ‘Iată, te izgonesc de pe pământ și vei muri chiar în anul acesta, căci cuvintele tale sunt o răzvrătire
28:16
Deut. 13:5
împotriva Domnului.’” 17Și prorocul Hanania a murit chiar în anul acela, în luna a șaptea.

29

Scrisoare către prinșii de război

291Iată cuprinsul epistolei pe care a trimis-o prorocul Ieremia din Ierusalim către rămășiţa bătrânilor din robie, preoţilor, prorocilor și întregului popor pe care-i dusese în robie Nebucadneţar, din Ierusalim la Babilon, 2după ce împăratul Ieconia

29:2
2 Împ. 24:12
, împărăteasa, famenii dregători, căpeteniile lui Iuda și ale Ierusalimului, lemnarii și fierarii au părăsit Ierusalimul. 3Le-a trimis-o prin Eleasa, fiul lui Șafan, și prin Ghemaria, fiul lui Hilchia, trimiși la Babilon de Zedechia, împăratul lui Iuda, la Nebucadneţar, împăratul Babilonului. Ea cuprindea următoarele: 4„Așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel, către toţi prinșii de război pe care i-am dus din Ierusalim la Babilon: 5‘Zidiţi
29:5
Vers. 28.
case și locuiţi-le; sădiţi grădini și mâncaţi din roadele lor! 6Luaţi-vă neveste și faceţi fii și fiice; însuraţi-vă fiii și măritaţi-vă fetele, să facă fii și fiice, ca să vă înmulţiţi acolo unde sunteţi și să nu vă împuţinaţi. 7Urmăriţi binele cetăţii în care v-am dus în robie și rugaţi-vă
29:7
Ezra 6:101 Tim. 2:2
Domnului pentru ea, pentru că fericirea voastră atârnă de fericirea ei!’ 8Căci așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel: ‘Nu vă lăsaţi
29:8
Cap. 14:14;
amăgiţi de prorocii voștri, care sunt în mijlocul vostru, nici de ghicitorii voștri; n-ascultaţi nici de visătorii voștri, ale căror vise voi le pricinuiţi! 9Căci ei
29:9
Vers. 31.
vă prorocesc minciuni în Numele Meu. Eu nu i-am trimis’, zice Domnul. 10Dar iată ce zice Domnul: ‘De îndată ce vor trece șaptezeci
29:10
2 Cron. 36:21,22Ezra 1:1Dan. 9:2
de ani ai Babilonului, Îmi voi aduce aminte de voi și voi împlini faţă de voi făgăduinţa Mea cea bună, aducându-vă înapoi în locul acesta. 11Căci Eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi’, zice Domnul, ‘gânduri de pace, și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. 12Voi Mă veţi chema
29:12
Dan. 9:3
, și veţi pleca; Mă veţi ruga, și vă voi asculta. 13Mă veţi
29:13
Lev. 26:39,40Deut. 30:1
căuta, și Mă veţi găsi dacă Mă veţi căuta cu toată
29:13
Cap. 24:7.
inima. 14Mă voi lăsa
29:14
Deut. 4:7Ps. 32:6
46:1Is. 55:6
să fiu găsit de voi’, zice Domnul, ‘și voi aduce înapoi pe prinșii voștri de război; vă voi strânge
29:14
Cap. 23:3,8;
din toate neamurile și din toate locurile în care v-am izgonit’, zice Domnul, ‘și vă voi aduce înapoi în locul de unde v-am dus în robie.’ 15Totuși voi ziceţi: ‘Dumnezeu ne-a ridicat proroci în Babilon!’ 16Așa vorbește Domnul asupra împăratului care șade pe scaunul de domnie al lui David, asupra întregului popor care locuiește în cetatea aceasta, asupra fraţilor voștri care n-au mers cu voi în robie, 17așa vorbește Domnul oștirilor: ‘Iată, voi trimite între ei sabie
29:17
Cap. 24:10.
, foamete și ciumă și-i voi face ca niște smochine
29:17
Cap. 24:8.
grozave care, de rele ce sunt, nu se pot mânca. 18Îi voi urmări
29:18
Deut. 28:252 Cron. 29:824:9
34:17
cu sabie, cu foamete și cu ciumă, îi voi face o pricină de spaimă pentru toate împărăţiile pământului, de blestem
29:18
Cap. 26:6;
, de pustiire, de batjocură și de ocară printre toate neamurile pe unde îi voi izgoni, 19pentru că n-au ascultat cuvintele Mele’, zice Domnul, ‘ei, cărora în nenumărate rânduri le-am trimis
29:19
Cap. 25:4;
pe robii Mei, prorocii, dar n-aţi vrut să ascultaţi’, zice Domnul. 20Voi însă ascultaţi Cuvântul Domnului, voi, toţi prinșii de război pe care v-am trimis din Ierusalim în Babilon! 21Așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel, despre Ahab, fiul lui Colaia, și despre Zedechia, fiul lui Maaseia, care vă prorocesc minciuni în Numele Meu: ‘Iată, îi dau în mâinile lui Nebucadneţar, împăratul Babilonului, și-i va omorî sub ochii voștri. 22Vor sluji ca prilej de blestem
29:22
Gen. 48:20Is. 65:15
între toţi prinșii de război ai lui Iuda care sunt la Babilon. Și se va zice: «Să-ţi facă Domnul ca lui Zedechia și ca lui Ahab, pe care
29:22
Dan. 3:6
împăratul Babilonului i-a fript în foc!» 23Și lucrul acesta se va întâmpla pentru că au făcut o
29:23
Cap. 23:14.
mișelie în Israel, preacurvind cu nevestele aproapelui lor, și pentru că au spus minciuni în Numele Meu, când Eu nu le dădusem nicio poruncă. Știu lucrul acesta și sunt martor’, zice Domnul. 24Iar lui Șemaia, Nehelamitul, să-i spui: 25‘Așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel: «Tu ai trimis în numele tău întregului popor din Ierusalim, lui
29:25
2 Împ. 25:18
Ţefania, fiul lui Maaseia, preotul, și tuturor preoţilor, o scrisoare cu următorul cuprins: 26‹Domnul te-a pus preot în locul preotului Iehoiada, ca să priveghezi
29:26
Cap. 20:1.
în Casa Domnului peste toţi nebunii
29:26
2 Împ. 9:11Fapte 26:24
și peste toţi cei ce se dau drept proroci, ca să-i arunci în butuci
29:26
Cap. 20:2.
și în fiare. 27Acum, pentru ce nu pedepsești pe Ieremia din Anatot, care prorocește printre voi? 28Ba încă a trimis chiar să ne spună în Babilon: „Robia va fi lungă; zidiţi
29:28
Vers. 5.
case și locuiţi-le; sădiţi grădini și mâncaţi din roadele lor!”›»’ 29(Preotul Ţefania citise în adevăr scrisoarea aceasta în faţa prorocului Ieremia.) 30Și Cuvântul Domnului a vorbit lui Ieremia astfel: 31‘Trimite să spună tuturor celor din robie: «Așa vorbește Domnul despre Șemaia, Nehelamitul: ‹Pentru că Șemaia vă prorocește fără
29:31
Cap. 28:15.
să-l fi trimis Eu și vă insuflă o încredere mincinoasă, 32iată ce zice Domnul: „Voi pedepsi pe Șemaia, Nehelamitul, și sămânţa lui: niciunul din ai lui nu va locui în mijlocul poporului acestuia și nu va vedea binele pe care-l voi face poporului Meu”, zice Domnul, „căci
29:32
Cap. 28:16.
el a propovăduit răzvrătire împotriva Domnului.”›»’”