Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
2

Mustrarea poporului

21Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: 2„Du-te și strigă la urechile cetăţii Ierusalimului: ‘Așa vorbește Domnul: «Mi-aduc aminte încă de dragostea pe care o aveai când erai tânără

2:2
Ezec. 16:8,22,60
23:3,8,19Osea 2:15
, de iubirea ta când erai logodită, când Mă urmai
2:2
Deut. 2:7
în pustie, într-un pământ nesemănat. 3Atunci, Israel
2:3
Exod 19:5,6
era închinat Domnului, era cele dintâi roade
2:3
Iac. 1:18Apoc. 14:4
ale Lui; toţi cei ce mâncau
2:3
Cap. 12:14;
din ele se făceau vinovaţi și venea nenorocirea peste ei», zice Domnul.’” 4Ascultaţi Cuvântul Domnului, casa lui Iacov și voi, toate familiile casei lui Israel! 5Așa vorbește Domnul: „Ce nelegiuire
2:5
Is. 5:4Mica 6:3
au găsit părinţii voștri în Mine, de s-au depărtat de Mine și au mers după nimicuri
2:5
2 Împ. 17:15Iona 2:8
și au ajuns ei înșiși de nimic? 6Ei n-au întrebat: ‘Unde este Domnul care ne-a scos
2:6
Is. 63:9,11,13Osea 13:4
din ţara Egiptului, care ne-a povăţuit prin pustie
2:6
Deut. 8:15
32:10
, printr-un pământ uscat și plin de gropi, printr-un pământ unde domnesc seceta și umbra morţii, printr-un pământ pe unde nimeni nu trece și unde nu locuiește niciun om?’ 7V-am adus într-o ţară ca o livadă de pomi
2:7
Num. 13:27
14:7,8Deut. 8:7,8,9
, ca să-i mâncaţi roadele și bunătăţile, dar voi aţi venit, Mi-aţi spurcat
2:7
Lev. 18:25,27,28Num. 35:33,34Ps. 78:58,59
106:38
ţara și Mi-aţi prefăcut moștenirea într-o urâciune. 8Preoţii n-au întrebat: ‘Unde este Domnul?’ Păzitorii Legii
2:8
Mal. 2:6,7Rom. 2:20
nu M-au cunoscut, păstorii sufletești Mi-au fost necredincioși, prorocii
2:8
Cap. 23:13.
au prorocit prin Baal și au alergat după cei ce nu sunt de niciun
2:8
Vers. 11.
ajutor. 9De aceea, Mă voi mai certa
2:9
Ezec. 20:35,36Mica 6:2
cu voi”, zice Domnul, „și Mă voi certa cu copiii
2:9
Exod 20:5Lev. 20:5
copiilor voștri. 10Treceţi în ostroavele Chitim și priviţi! Trimiteţi la Chedar, uitaţi-vă bine și vedeţi dacă s-a întâmplat acolo așa ceva: 11și-a schimbat
2:11
Mica 4:5
vreodată un popor dumnezeii, măcar că ei nu sunt
2:11
Ps. 115:4Is. 37:19
dumnezei? Dar poporul Meu și-a
2:11
Ps. 106:20Rom. 1:23
schimbat Slava cu ceva
2:11
Vers. 8.
care nu este de niciun ajutor! 12Miraţi-vă
2:12
Is. 1:2
de așa ceva, ceruri, înfioraţi-vă de spaimă și groază”, zice Domnul. 13„Căci poporul Meu a săvârșit un îndoit păcat: M-au părăsit pe Mine, Izvorul apelor vii
2:13
Ps. 36:918:14Ioan 4:14
, și și-au săpat puţuri, puţuri crăpate, care nu ţin apă. 14Este Israel un rob
2:14
Exod 4:22
cumpărat sau fiu de rob născut în casă? Atunci pentru ce a ajuns de pradă? 15Niște pui
2:15
Is. 1:7
de lei mugesc și strigă împotriva lui și-i pustiesc ţara; cetăţile îi sunt arse și fără locuitori. 16Chiar și cei din Nof și Tahpanes
2:16
Cap. 43:7-9.
îţi vor zdrobi creștetul capului. 17Nu ţi-ai făcut
2:17
Cap. 4:18.
tu singur lucrul acesta pentru că ai părăsit pe Domnul Dumnezeul tău, când te îndrepta
2:17
Deut. 32:10
pe calea cea bună? 18Și acum, ce cauţi să te duci
2:18
Is. 30:1,2
în Egipt să bei apa
2:18
Ios. 13:3
Nilului? Ce cauţi să te duci în Asiria să bei apa râului? 19Tu singur te pedepsești cu răutatea
2:19
Is. 3:9Osea 5:5
ta și tu singur te lovești cu necredincioșia ta și vei ști și vei vedea ce rău și amar este să părăsești pe Domnul Dumnezeul tău și să n-ai nicio frică de Mine”, zice Domnul Dumnezeul oștirilor. 20„De mult ţi-ai sfărâmat jugul, ţi-ai rupt legăturile și ai
2:20
Exod 19:8Ios. 24:18Jud. 10:161 Sam. 12:10
zis: ‘Nu mai vreau să slujesc ca un rob!’ Căci, pe orice deal
2:20
Deut. 12:2Is. 57:5,7
înalt și sub orice copac verde, te-ai întins ca o
2:20
Exod 34:15,16
curvă. 21Te sădisem ca o vie minunată
2:21
Exod 15:17Ps. 44:2
80:8Is. 5:1
60:21Mat. 21:33Marcu 12:1Luca 20:9
și de cel mai bun soi. Cum te-ai schimbat și te-ai prefăcut într-o coardă
2:21
Deut. 32:32Is. 1:21
5:4
de viţă sălbatică?! 22Chiar dacă te-ai spăla cu silitră
2:22
Iov 9:30
, chiar dacă ai da cu multă sodă, nelegiuirea
2:22
Deut. 32:34Iov 14:17Osea 13:12
ta tot ar rămâne scrisă înaintea Mea”, zice Domnul Dumnezeu. 23„Cum
2:23
Prov. 30:12
poţi să zici: ‘Nu m-am spurcat și nu m-am dus după baali’? Privește-ţi urma pașilor în vale
2:23
Cap. 7:31.
și vezi ce ai făcut, dromaderă
2:23
Iov 39:5-8
iute la mers și care baţi drumurile și le încrucișezi, 24măgăriţă sălbatică, deprinsă cu pustia, care gâfâie în aprinderea patimii ei! Cine o va împiedica să-și facă pofta? Toţi cei ce o caută n-au nevoie să se ostenească: o găsesc în luna ei. 25Nu te lăsa cu picioarele goale, nu-ţi usca gâtlejul de sete! Dar
2:25
Cap. 18:12.
tu zici: ‘Degeaba, nu! Căci iubesc dumnezeii
2:25
Deut. 32:16
străini și vreau să merg după ei.’ 26Cum rămâne uluit un hoţ când este prins, așa de uluiţi vor rămâne cei din casa lui Israel, ei, împăraţii lor, căpeteniile lor, preoţii lor și prorocii lor. 27Ei zic lemnului: ‘Tu ești tatăl meu!’ și pietrei: ‘Tu mi-ai dat viaţa!’ Căci ei Îmi întorc spatele și nu se uită la Mine. Dar, când sunt în nenorocire
2:27
Jud. 10:10Ps. 78:34Is. 26:16
, zic: ‘Scoală-Te și scapă-ne!’ 28Unde sunt
2:28
Deut. 32:37Jud. 10:14
dumnezeii tăi pe care ţi i-ai făcut? Să se scoale ei, dacă pot să te scape
2:28
Is. 45:20
în vremea nenorocirii! Căci câte
2:28
Cap. 11:13.
cetăţi ai, atâţia dumnezei ai, Iuda! 29Pentru ce
2:29
Vers. 23,35.
vă certaţi cu Mine? Toţi Mi-aţi fost necredincioși”, zice Domnul. 30„Degeaba v-am lovit
2:30
Is. 1:5
9:13
copiii; n-au luat seama la certare; sabia voastră a mâncat
2:30
2 Cron. 36:16Neem. 9:26Mat. 23:29Fapte 7:521 Tes. 2:15
pe prorocii voștri ca un leu nimicitor. 31O, neam rău de oameni, uitaţi-vă bine la Cuvântul Domnului, care zice: ‘Am fost Eu o pustie
2:31
Vers. 5.
pentru Israel sau o ţară plină de întuneric beznă?’ Pentru ce zice atunci poporul Meu: ‘Suntem slobozi
2:31
Ps. 12:4
, nu voim
2:31
Deut. 32:15
să ne întoarcem la Tine’? 32Își uită fata podoabele sau mireasa brâul? Dar poporul Meu M-a uitat
2:32
Ps. 106:21Osea 8:14
de zile fără număr. 33Ce bine știi să-ţi întocmești căile când este vorba să cauţi ce iubești! Chiar și la nelegiuire te deprinzi. 34Până și pe poalele hainei tale se află sângele sărmanilor
2:34
Ps. 106:38
nevinovaţi, pe care nu i-ai prins făcând nicio spargere. 35Și, cu toate acestea
2:35
Vers. 23,29.
, tu zici: ‘Da, sunt nevinovat! Să se întoarcă acum mânia Lui de la mine!’ Iată
2:35
Vers. 9.
, Mă voi certa cu tine, pentru că
2:35
Prov. 28:131 Ioan 1:8,10
zici: ‘N-am păcătuit!’ 36Pentru ce
2:36
Vers. 18. Cap. 31:22.
atâta grabă ca să-ţi schimbi drumul? Din Egipt îţi va veni rușinea
2:36
Is. 30:3
, cum
2:36
2 Cron. 28:16,20,21
ţi-a venit și din Asiria! 37Tot de-acolo vei ieși cu mâinile
2:37
2 Sam. 13:19
pe cap, căci Domnul leapădă pe aceia în care te încrezi și nu vei izbuti cu ei.

3

31El zice: ‘Când se desparte un bărbat de nevastă-sa, pe care o părăsește, și ea ajunge nevasta altuia, se mai întoarce

3:1
Deut. 24:4
bărbatul acesta la ea?’ N-ar fi chiar și ţara
3:1
Cap. 2:7.
aceea spurcată? Și tu ai curvit
3:1
Cap. 2:20.
cu mulţi ibovnici, și să
3:1
Cap. 4:1.
te întorci iarăși la Mine?”, zice Domnul. 2„Ridică-ţi ochii spre înălţimi
3:2
Deut. 12:2
și privește. Unde n-ai curvit? Te ţineai
3:2
Gen. 38:14Prov. 23:28Ezec. 16:24,25
la drumuri, ca arabul în pustie, și ai spurcat
3:2
Cap. 2:7. Vers. 9.
ţara prin curviile tale și cu răutatea ta! 3Măcar că ploile au fost oprite
3:3
Lev. 26:19Deut. 28:23,2414:4
și ploaia de primăvară a lipsit, totuși tu ţi-ai păstrat fruntea de curvă
3:3
Cap. 5:3;
și n-ai vrut să ai rușine! 4Acum – nu-i așa? – strigi la Mine: ‘Tată! Tu ai fost
3:4
Prov. 2:17
Prietenul tinereţii
3:4
Cap. 2:2.
mele! 5Își va ţine El mânia
3:5
Ps. 77:7
103:9Is. 57:16
pe vecie? O va păstra El totdeauna?’ Iată, așa ai vorbit, și totuși ai făcut lucruri nelegiuite cât ai putut!”

Îndemnuri la pocăinţă

6Domnul mi-a zis pe vremea împăratului Iosia: „Ai văzut ce a făcut necredincioasa

3:6
Vers. 11,14. Cap. 7:24.
Israel? S-a dus
3:6
Cap. 2:20.
pe orice munte înalt și sub orice copac verde și a curvit acolo. 7Eu ziceam că, după ce a făcut
3:7
2 Împ. 17:13
toate aceste lucruri, se va întoarce la Mine. Dar nu s-a întors. Și sora
3:7
Ezec. 16:46
23:2,4
ei, vicleana Iuda, a fost martoră la aceasta. 8Și, cu toate că a
3:8
Ezec. 23:9
văzut că M-am despărţit
3:8
2 Împ. 17:6,18
de necredincioasa Israel din pricina tuturor preacurviilor ei și i-am dat cartea ei de despărţire, totuși soră-sa, vicleana
3:8
Ezec. 23:11
Iuda, nu s-a temut, ci s-a dus să curvească la fel. 9Și astfel, prin necurăţia ei strigătoare, Israel a spurcat
3:9
Cap. 2:7. Vers. 2.
ţara, a preacurvit cu piatra
3:9
Cap. 2:27.
și lemnul. 10Cu toate acestea, vicleana Iuda, sora ei, nu s-a întors la Mine din toată inima
3:10
2 Cron. 34:33Osea 7:14
ei, ci cu prefăcătorie”, zice Domnul. 11Domnul mi-a zis: „Necredincioasa Israel pare nevinovată faţă de vicleana
3:11
Ezec. 16:51
23:11
Iuda. 12Du-te de strigă aceste cuvinte spre miazănoapte
3:12
2 Împ. 17:6
și zi: ‘Întoarce-te, necredincioasă Israel’, zice Domnul. ‘Nu voi arunca o privire întunecoasă împotriva voastră, căci sunt
3:12
Ps. 86:15
103:8,9
milostiv’, zice Domnul, ‘și nu ţin mânie pe vecie. 13Recunoaște-ţi
3:13
Lev. 26:40Deut. 30:1,2Prov. 28:13
numai nelegiuirea, recunoaște că ai fost necredincioasă Domnului Dumnezeului tău, că ai alergat
3:13
Vers. 2.
încoace și încolo la dumnezei străini
3:13
Cap. 2:25.
, sub orice copac
3:13
Deut. 12:2
verde, și că n-ai ascultat glasul Meu’, zice Domnul. 14Întoarceţi-vă, copii răzvrătiţi”, zice Domnul, „căci
3:14
Cap. 31:32.
Eu sunt Stăpânul vostru, Eu vă voi lua pe unul
3:14
Rom. 11:5
dintr-o cetate, pe doi dintr-o familie și vă voi aduce înapoi, în Sion. 15Vă voi da păstori
3:15
Cap. 23:4.
după inima Mea și vă vor paște
3:15
Fapte 20:28
cu pricepere și cu înţelepciune. 16Când vă veţi înmulţi și veţi crește în ţară, în zilele acelea”, zice Domnul, „nu se va mai vorbi de chivotul legământului Domnului și nu-i va mai veni nimănui
3:16
Is. 65:17
în gând, nu-și vor mai aduce aminte de el, nu-i vor mai simţi lipsa și nici nu vor mai face altul. 17În vremea aceea, Ierusalimul se va numi scaunul de domnie al Domnului; toate neamurile se vor strânge la Ierusalim în
3:17
Is. 60:9
Numele Domnului și nu vor mai urma pornirile inimii lor rele. 18În zilele acelea, casa
3:18
Is. 11:13Ezec. 37:16-22Osea 1:11
lui Iuda va umbla cu casa lui Israel și vor veni împreună din ţara de la miazănoapte
3:18
Vers. 12. Cap. 31:8.
în ţara
3:18
Amos 9:15
pe care am dat-o în stăpânire părinţilor voștri. 19Eu ziceam: ‘Cum să te pun printre copiii Mei și să-ţi dau o ţară plăcută
3:19
Ps. 106:24Ezec. 20:6Dan. 8:9
11:16,41,45
, o moștenire, podoabă între podoabele neamurilor?’ Mă gândeam că Mă vei chema: ‘Tată
3:19
Is. 63:16
!’ și nu te vei mai abate de la Mine. 20Dar, cum este necredincioasă iubitului său o femeie, așa Mi-aţi fost necredincioși
3:20
Is. 48:8
voi, casa lui Israel”, zice Domnul. 21Un vuiet se aude pe înălţimi
3:21
Is. 15:2
: sunt plânsetele și rugăminţile de iertare ale copiilor lui Israel, căci și-au sucit calea și au uitat pe Domnul Dumnezeul lor. 22„Întoarceţi-vă
3:22
Vers. 14.
, copii răzvrătiţi, și vă voi ierta
3:22
Osea 6:1
14:4
abaterile.” – „Iată-ne, venim la Tine, căci Tu ești Domnul Dumnezeul nostru. 23În adevăr
3:23
Ps. 121:1,2
, zadarnic se așteaptă mântuire de la dealuri și de la mulţimea munţilor; în adevăr, în
3:23
Ps. 3:8
Domnul Dumnezeul nostru este mântuirea lui Israel. 24Idolii, dimpotrivă
3:24
Cap. 11:13.
, au mâncat rodul muncii părinţilor noștri din tinereţea noastră: oile și boii lor, fiii și fiicele lor. 25Să ne culcăm în rușinea noastră și să ne învelim cu ocara noastră, căci am păcătuit
3:25
Ezra 9:7
împotriva Domnului Dumnezeului nostru, noi și părinţii noștri, din tinereţea noastră și până în ziua de azi, și n-am ascultat
3:25
Cap. 22:21.
glasul Domnului Dumnezeului nostru.”

4

41„Israele, de te vei întoarce, dacă te vei întoarce

4:1
Cap. 3:1,22.
la Mine”, zice Domnul, „dacă vei scoate urâciunile tale dinaintea Mea, nu vei mai rătăci. 2Dacă
4:2
Deut. 10:20Is. 45:23
65:16
vei jura: ‘Viu este Domnul!’ cu adevăr
4:2
Is. 48:1Zah. 8:8
, cu neprihănire și cu dreptate, atunci neamurile
4:2
Gen. 22:18Ps. 72:17Gal. 3:8
vor fi binecuvântate în El și se vor făli
4:2
Is. 45:251 Cor. 1:31
cu El.” 3Căci așa vorbește Domnul către oamenii din Iuda și din Ierusalim: „Desţeleniţi-vă
4:3
Osea 10:12
un ogor nou și nu semănaţi între
4:3
Mat. 13:7,22
spini! 4Tăiaţi-vă împrejur
4:4
Deut. 10:16
30:6Rom. 2:28,29Col. 2:11
pentru Domnul, tăiaţi-vă împrejur inimile, oamenii lui Iuda și locuitori ai Ierusalimului, ca nu cumva să izbucnească mânia Mea ca un foc și să se aprindă fără să se poată stinge din pricina răutăţii faptelor voastre!”

O năvălire străină

5Daţi de știre în Iuda, vestiţi la Ierusalim și spuneţi: „Sunaţi din trâmbiţă în ţară! Strigaţi în gura mare și ziceţi: ‘Strângeţi-vă

4:5
Cap. 8:14.
și haidem în cetăţile întărite!’ 6Înălţaţi un steag spre Sion, fugiţi și nu vă opriţi! Căci de la miazănoapte
4:6
Cap. 1:13-15;
aduc nenorocirea și un mare prăpăd.” 7Leul se aruncă
4:7
2 Împ. 24:1Dan. 7:4
din tufarul său, nimicitorul
4:7
Cap. 25:9.
neamurilor a pornit, și-a părăsit locul, ca să-ţi pustiască
4:7
Is. 1:7
ţara, să-ţi dărâme cetăţile și nimeni să nu mai locuiască în ele. 8De aceea, acoperiţi-vă
4:8
Is. 22:12
cu saci, plângeţi și gemeţi, căci mânia aprinsă a Domnului nu se abate de la noi. 9„În ziua aceea”, zice Domnul, „împăratul și căpeteniile își vor pierde inima, preoţii vor rămâne încremeniţi și prorocii, uimiţi.” 10Eu am zis: „Ah, Doamne Dumnezeule! Ai înșelat
4:10
Ezec. 14:92 Tes. 2:11
în adevăr pe poporul acesta și Ierusalimul când
4:10
Cap. 5:12;
ai zis: ‘Veţi avea pace!’ Și totuși sabia le ameninţă viaţa.” 11În vremea aceea, se va zice poporului acestuia și Ierusalimului: „Un vânt
4:11
Cap. 51:1.
arzător suflă din locurile înalte ale pustiei pe drumul fiicei poporului Meu, nu ca să vânture, nici ca să curăţească grâul. 12Ci un vânt năprasnic vine de acolo până la Mine! Acum le voi
4:12
Cap. 1:16.
rosti hotărârea!” 13„Iată, nimicitorul înaintează ca norii; carele lui
4:13
Is. 5:28
sunt ca un vârtej, caii
4:13
Deut. 28:49Plâng. 4:19Osea 8:1Hab. 1:8
lui sunt mai ușori decât vulturii. Vai de noi, căci suntem prăpădiţi!” 14Curăţește-ţi inima
4:14
Is. 1:16Iac. 4:8
de rău, Ierusalime, ca să fii mântuit! Până când vei păstra gânduri nelegiuite în inima ta? 15Căci un glas care pornește de la Dan
4:15
Cap. 8:16.
și vestește nenorocirea o vestește de la muntele lui Efraim. 16„Spuneţi lucrul acesta neamurilor, faceţi-l cunoscut Ierusalimului. Vin niște împresurători dintr-o ţară
4:16
Cap. 5:15.
depărtată și strigă împotriva cetăţilor lui Iuda. 17Ca cei ce păzesc un ogor
4:17
2 Împ. 25:1,4
, ei înconjoară Ierusalimul, căci s-a răzvrătit împotriva Mea”, zice Domnul. 18„Acesta este rodul căilor și faptelor tale
4:18
Ps. 107:17Is. 50:1
, este vina răutăţii tale, dacă este așa de amar și te pătrunde până la inimă.” 19Măruntaiele
4:19
Is. 15:5
16:11
21:3
22:4Luca 19:42
mele! Măruntaiele mele! Cum mă doare înăuntrul inimii mele! Îmi bate inima, nu pot să tac! Căci auzi, suflete, sunetul trâmbiţei și strigătul de război. 20Se vestește dărâmare
4:20
Ps. 42:7Ezec. 7:26
peste dărâmare, căci toată ţara este pustiită; colibele
4:20
Cap. 10:20.
îmi sunt pustiite deodată și corturile, într-o clipă! 21Până când voi vedea steagul fâlfăind și voi auzi sunetul trâmbiţei? 22„Căci poporul Meu este nebun, nu Mă cunoaște; sunt niște copii fără minte și lipsiţi de pricepere; sunt meșteri
4:22
Rom. 16:19
să facă răul, dar nu știu să facă binele.” 23Mă uit la pământ
4:23
Is. 24:19
, și iată că este pustiu
4:23
Gen. 1:2
și gol; mă uit la ceruri, și lumina lor a pierit! 24Mă uit
4:24
Is. 5:25Ezec. 38:20
la munţi, și iată că sunt zguduiţi și toate dealurile se clatină! 25Mă uit, și iată că nu este niciun om și toate păsările cerurilor
4:25
Ţef. 1:3
au fugit! 26Mă uit, și, iată, Carmelul este un pustiu și toate cetăţile sale sunt nimicite înaintea Domnului și înaintea mâniei Lui aprinse! 27Căci așa vorbește Domnul: „Toată ţara va fi pustiită, dar nu o voi nimici
4:27
Cap. 5:10,18;
de tot. 28Din pricina aceasta, ţara
4:28
Osea 4:3
este în jale și cerurile
4:28
Is. 5:30
50:3
sus sunt întunecate, căci Eu am zis, am hotărât lucrul acesta, și nu-Mi pare rău
4:28
Num. 23:19
de el, nu Mă voi întoarce. 29La vuietul călăreţilor și arcașilor, toate cetăţile fug; se ascund în păduri și se suie pe stânci; toate cetăţile sunt părăsite, nu mai au locuitori. 30Și tu, pustiito, ce vei face? Te vei îmbrăca în cârmâz, te vei împodobi cu podoabe de aur, îţi vei sulemeni
4:30
2 Împ. 9:30Ezec. 23:40
ochii, dar degeaba te vei înfrumuseţa: ibovnicii tăi
4:30
Cap. 22:20,22.
te dispreţuiesc și vor să-ţi ia viaţa. 31Căci Eu aud niște ţipete ca ale unei femei în chinurile nașterii, ţipete de durere ca la cea dintâi facere. Este glasul fiicei Sionului, care suspină și întinde
4:31
Is. 1:15Plâng. 1:17
mâinile zicând: ‘Nenorocita de mine! Mor din pricina ucigașilor!’