Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
29

Scrisoare către prinșii de război

291Iată cuprinsul epistolei pe care a trimis-o prorocul Ieremia din Ierusalim către rămășiţa bătrânilor din robie, preoţilor, prorocilor și întregului popor pe care-i dusese în robie Nebucadneţar, din Ierusalim la Babilon, 2după ce împăratul Ieconia

29:2
2 Împ. 24:12
, împărăteasa, famenii dregători, căpeteniile lui Iuda și ale Ierusalimului, lemnarii și fierarii au părăsit Ierusalimul. 3Le-a trimis-o prin Eleasa, fiul lui Șafan, și prin Ghemaria, fiul lui Hilchia, trimiși la Babilon de Zedechia, împăratul lui Iuda, la Nebucadneţar, împăratul Babilonului. Ea cuprindea următoarele: 4„Așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel, către toţi prinșii de război pe care i-am dus din Ierusalim la Babilon: 5‘Zidiţi
29:5
Vers. 28.
case și locuiţi-le; sădiţi grădini și mâncaţi din roadele lor! 6Luaţi-vă neveste și faceţi fii și fiice; însuraţi-vă fiii și măritaţi-vă fetele, să facă fii și fiice, ca să vă înmulţiţi acolo unde sunteţi și să nu vă împuţinaţi. 7Urmăriţi binele cetăţii în care v-am dus în robie și rugaţi-vă
29:7
Ezra 6:101 Tim. 2:2
Domnului pentru ea, pentru că fericirea voastră atârnă de fericirea ei!’ 8Căci așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel: ‘Nu vă lăsaţi
29:8
Cap. 14:14;
amăgiţi de prorocii voștri, care sunt în mijlocul vostru, nici de ghicitorii voștri; n-ascultaţi nici de visătorii voștri, ale căror vise voi le pricinuiţi! 9Căci ei
29:9
Vers. 31.
vă prorocesc minciuni în Numele Meu. Eu nu i-am trimis’, zice Domnul. 10Dar iată ce zice Domnul: ‘De îndată ce vor trece șaptezeci
29:10
2 Cron. 36:21,22Ezra 1:1Dan. 9:2
de ani ai Babilonului, Îmi voi aduce aminte de voi și voi împlini faţă de voi făgăduinţa Mea cea bună, aducându-vă înapoi în locul acesta. 11Căci Eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi’, zice Domnul, ‘gânduri de pace, și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. 12Voi Mă veţi chema
29:12
Dan. 9:3
, și veţi pleca; Mă veţi ruga, și vă voi asculta. 13Mă veţi
29:13
Lev. 26:39,40Deut. 30:1
căuta, și Mă veţi găsi dacă Mă veţi căuta cu toată
29:13
Cap. 24:7.
inima. 14Mă voi lăsa
29:14
Deut. 4:7Ps. 32:6
46:1Is. 55:6
să fiu găsit de voi’, zice Domnul, ‘și voi aduce înapoi pe prinșii voștri de război; vă voi strânge
29:14
Cap. 23:3,8;
din toate neamurile și din toate locurile în care v-am izgonit’, zice Domnul, ‘și vă voi aduce înapoi în locul de unde v-am dus în robie.’ 15Totuși voi ziceţi: ‘Dumnezeu ne-a ridicat proroci în Babilon!’ 16Așa vorbește Domnul asupra împăratului care șade pe scaunul de domnie al lui David, asupra întregului popor care locuiește în cetatea aceasta, asupra fraţilor voștri care n-au mers cu voi în robie, 17așa vorbește Domnul oștirilor: ‘Iată, voi trimite între ei sabie
29:17
Cap. 24:10.
, foamete și ciumă și-i voi face ca niște smochine
29:17
Cap. 24:8.
grozave care, de rele ce sunt, nu se pot mânca. 18Îi voi urmări
29:18
Deut. 28:252 Cron. 29:824:9
34:17
cu sabie, cu foamete și cu ciumă, îi voi face o pricină de spaimă pentru toate împărăţiile pământului, de blestem
29:18
Cap. 26:6;
, de pustiire, de batjocură și de ocară printre toate neamurile pe unde îi voi izgoni, 19pentru că n-au ascultat cuvintele Mele’, zice Domnul, ‘ei, cărora în nenumărate rânduri le-am trimis
29:19
Cap. 25:4;
pe robii Mei, prorocii, dar n-aţi vrut să ascultaţi’, zice Domnul. 20Voi însă ascultaţi Cuvântul Domnului, voi, toţi prinșii de război pe care v-am trimis din Ierusalim în Babilon! 21Așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel, despre Ahab, fiul lui Colaia, și despre Zedechia, fiul lui Maaseia, care vă prorocesc minciuni în Numele Meu: ‘Iată, îi dau în mâinile lui Nebucadneţar, împăratul Babilonului, și-i va omorî sub ochii voștri. 22Vor sluji ca prilej de blestem
29:22
Gen. 48:20Is. 65:15
între toţi prinșii de război ai lui Iuda care sunt la Babilon. Și se va zice: «Să-ţi facă Domnul ca lui Zedechia și ca lui Ahab, pe care
29:22
Dan. 3:6
împăratul Babilonului i-a fript în foc!» 23Și lucrul acesta se va întâmpla pentru că au făcut o
29:23
Cap. 23:14.
mișelie în Israel, preacurvind cu nevestele aproapelui lor, și pentru că au spus minciuni în Numele Meu, când Eu nu le dădusem nicio poruncă. Știu lucrul acesta și sunt martor’, zice Domnul. 24Iar lui Șemaia, Nehelamitul, să-i spui: 25‘Așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel: «Tu ai trimis în numele tău întregului popor din Ierusalim, lui
29:25
2 Împ. 25:18
Ţefania, fiul lui Maaseia, preotul, și tuturor preoţilor, o scrisoare cu următorul cuprins: 26‹Domnul te-a pus preot în locul preotului Iehoiada, ca să priveghezi
29:26
Cap. 20:1.
în Casa Domnului peste toţi nebunii
29:26
2 Împ. 9:11Fapte 26:24
și peste toţi cei ce se dau drept proroci, ca să-i arunci în butuci
29:26
Cap. 20:2.
și în fiare. 27Acum, pentru ce nu pedepsești pe Ieremia din Anatot, care prorocește printre voi? 28Ba încă a trimis chiar să ne spună în Babilon: „Robia va fi lungă; zidiţi
29:28
Vers. 5.
case și locuiţi-le; sădiţi grădini și mâncaţi din roadele lor!”›»’ 29(Preotul Ţefania citise în adevăr scrisoarea aceasta în faţa prorocului Ieremia.) 30Și Cuvântul Domnului a vorbit lui Ieremia astfel: 31‘Trimite să spună tuturor celor din robie: «Așa vorbește Domnul despre Șemaia, Nehelamitul: ‹Pentru că Șemaia vă prorocește fără
29:31
Cap. 28:15.
să-l fi trimis Eu și vă insuflă o încredere mincinoasă, 32iată ce zice Domnul: „Voi pedepsi pe Șemaia, Nehelamitul, și sămânţa lui: niciunul din ai lui nu va locui în mijlocul poporului acestuia și nu va vedea binele pe care-l voi face poporului Meu”, zice Domnul, „căci
29:32
Cap. 28:16.
el a propovăduit răzvrătire împotriva Domnului.”›»’”

30

Întoarcerea din robie

301Iată Cuvântul rostit lui Ieremia din partea Domnului: 2„Așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel: ‘Scrie într-o carte toate cuvintele pe care ţi le-am spus. 3Iată, vin zile’, zice Domnul, ‘când voi aduce înapoi

30:3
Vers. 18. Cap. 32:44.
prinșii de război ai poporului Meu Israel și Iuda’, zice Domnul; ‘îi voi aduce înapoi
30:3
Cap. 16:15.
în ţara pe care am dat-o părinţilor lor și o vor stăpâni.’” 4Iată însă cuvintele pe care le-a rostit Domnul asupra lui Israel și asupra lui Iuda: 5„Așa vorbește Domnul: ‘Auzim strigăte de groază; e spaimă, nu este pace! 6Întrebaţi și vedeţi dacă nu cumva naște vreun bărbat! Pentru ce văd pe toţi bărbaţii cu mâinile pe coapse, ca o femeie
30:6
Cap. 4:31;
la facere? Pentru ce s-au îngălbenit toate feţele? 7Vai! căci
30:7
Ioel 2:11,31Amos 5:18Ţef. 1:14
ziua aceea este mare! Niciuna n-a fost
30:7
Dan. 12:1
ca ea! Este o vreme de necaz pentru Iacov, dar Iacov va fi izbăvit din ea. 8În ziua aceea’, zice Domnul oștirilor, ‘voi sfărâma jugul de pe grumazul lui, îi voi rupe legăturile, și străinii nu-l vor mai supune. 9Ci vor sluji Domnului Dumnezeului lor și împăratului lor
30:9
Is. 55:3,4Ezec. 34:23
37:24Osea 3:5
David, pe care li-l voi scula
30:9
Luca 1:69Fapte 2:30
13:23
. 10De aceea, nu
30:10
Is. 41:13
43:5
44:2
te teme, robul Meu Iacov’, zice Domnul, ‘și nu te speria, Israele! Căci te voi izbăvi din
30:10
Cap. 3:18.
ţara cea depărtată și îţi voi izbăvi sămânţa din ţara în care este roabă; Iacov se va întoarce iarăși, va avea odihnă și liniște și nu-l va mai tulbura nimeni. 11Căci Eu sunt cu tine’, zice Domnul, ‘ca să te izbăvesc; voi nimici
30:11
Amos 9:8
pe toate neamurile printre care te-am risipit, dar pe tine
30:11
Cap. 4:27.
nu te voi nimici; te voi pedepsi cu dreptate
30:11
Ps. 6:1Is. 27:8
, nu pot să te las nepedepsit.’ 12Așa vorbește Domnul: ‘Lovitura
30:12
2 Cron. 36:16
ta este de nevindecat și rana ta este usturătoare. 13Niciunul nu-ţi apără pricina, ca să-ţi lege rana; nu-i niciun leac
30:13
Cap. 8:22.
, niciun mijloc de vindecare! 14Toţi cei ce te iubeau
30:14
Plâng. 1:2
te uită, niciunuia nu-i pasă de tine, căci te-am lovit cum lovesc pe un vrăjmaș
30:14
Iov 13:24
16:9
19:11
, te-am pedepsit cu putere
30:14
Iov 30:21
din pricina mulţimii
30:14
Cap. 5:6.
nelegiuirilor tale și a marelui număr al păcatelor tale. 15De ce te
30:15
Cap. 15:18.
plângi de rana ta, de durerea pe care ţi-o pricinuiește boala ta? Pentru mulţimea nelegiuirilor tale, pentru marele număr al păcatelor tale, te-am făcut să suferi aceste lucruri! 16Totuși toţi cei ce te mănâncă
30:16
Exod 23:22Is. 33:1
41:11
vor fi mâncaţi și toţi vrăjmașii tăi, toţi, vor merge în robie; cei ce te jefuiesc vor fi jefuiţi și voi da pradă pe toţi cei ce te prădează. 17Dar
30:17
Cap. 33:6.
te voi vindeca și îţi voi lega rănile’, zice Domnul. ‘Căci ei te numesc: «Cel izgonit, Sionul acela de care nimănui nu-i pasă».’ 18Așa vorbește Domnul: ‘Iată, aduc înapoi
30:18
Vers. 3. Cap. 33:7,11.
pe prinșii de război ai corturilor lui Iacov și Mi-e milă
30:18
Ps. 102:13
de locașurile lui; cetatea va fi zidită iarăși pe dealurile ei și casa împărătească va fi locuită iarăși cum era. 19Din mijlocul
30:19
Is. 35:10
51:1133:10,11
lor se vor înălţa mulţumiri și strigăte de bucurie; Îi voi
30:19
Zah. 10:8
înmulţi și nu se vor împuţina; îi voi cinsti și nu vor fi dispreţuiţi. 20Fiii lui vor fi ca altădată
30:20
Is. 1:26
, adunarea lui va rămâne înaintea Mea și voi pedepsi pe toţi asupritorii lui. 21Căpetenia lui va fi din mijlocul lui și
30:21
Gen. 49:10
stăpânitorul lui va ieși din mijlocul lui; îl voi apropia
30:21
Num. 16:5
, și va veni la Mine, căci cine ar îndrăzni să se apropie din capul lui de Mine?’, zice Domnul. 22‘Voi veţi fi poporul
30:22
Cap. 24:7;
Meu, și Eu voi fi Dumnezeul vostru.’” 23Iată furtuna
30:23
Cap. 23:19,20;
Domnului, urgia izbucnește, se năpustește vijelia și cade peste capul celor răi! 24Mânia aprinsă a Domnului nu se va potoli până ce va împlini și va înfăptui gândurile inimii Lui. Veţi înţelege în totul lucrul acesta în
30:24
Gen. 49:1
cursul vremurilor.

31

311„În vremea

31:1
Cap. 30:24.
aceea”, zice Domnul, „Eu voi fi
31:1
Cap. 30:22.
Dumnezeul tuturor seminţiilor lui Israel, și ei vor fi poporul meu.” 2Așa vorbește Domnul: „Poporul celor ce-au scăpat de sabie a căpătat trecere în pustie: Israel merge
31:2
Num. 10:33Deut. 1:33Ps. 95:11Is. 63:14
spre locul lui de odihnă.” 3Domnul mi Se arată de departe: „Te iubesc
31:3
Mal. 1:2
cu o iubire
31:3
Rom. 11:28,29
veșnică, de aceea îţi păstrez
31:3
Osea 11:4
bunătatea Mea! 4Te voi așeza
31:4
Cap. 33:7.
din nou, și vei fi așezată din nou, fecioara lui Israel! Te vei împodobi iarăși cu timpanele
31:4
Exod 15:20Jud. 11:34Ps. 149:3
tale și vei ieși în mijlocul jocurilor voioase. 5Vei sădi
31:5
Is. 65:21Amos 9:14
iarăși vii pe înălţimile Samariei; cei ce le vor sădi le vor culege și roadele. 6Căci vine ziua când străjerii vor striga pe muntele lui Efraim: ‘Sculaţi-vă
31:6
Is. 2:3Mica 4:2
să ne suim în Sion, la Domnul Dumnezeul nostru!’” 7Căci așa vorbește Domnul: „Strigaţi
31:7
Is. 12:5,6
de bucurie asupra lui Iacov, chiuiţi de veselie în fruntea neamurilor! Înălţaţi-vă glasurile, cântaţi laude și ziceţi: ‘Doamne, izbăvește pe poporul Tău, pe rămășiţa lui Israel!’ 8Iată, îi aduc înapoi din ţara
31:8
Cap. 3:12,18;
de la miazănoapte, îi adun
31:8
Ezec. 20:34,41
34:13
de la marginile pământului: între ei este și orbul și șchiopul, femeia însărcinată și cea în durerile nașterii; o mare mulţime se întoarce înapoi aici! 9Plângând vin
31:9
Ps. 126:5,6
și îi duc în mijlocul rugăciunilor lor; îi duc la
31:9
Is. 35:8
43:19
49:10,11
râuri de apă, pe un drum neted pe care nu se poticnesc. Căci Eu sunt Tatăl lui Israel, și Efraim este întâiul Meu născut
31:9
Exod 4:22
. 10Ascultaţi Cuvântul Domnului, neamuri, și vestiţi-l în ostroave depărtate! Spuneţi: ‘Cel ce a risipit pe Israel îl va aduna
31:10
Is. 40:11Ezec. 34:12-14
și-l va păzi cum își păzește păstorul turma.’ 11Căci Domnul
31:11
Is. 44:23
48:20
răscumpără pe Iacov și-l izbăvește din
31:11
Is. 49:24,25
mâna unuia mai tare decât el. 12Ei vor veni și vor chiui de bucurie pe înălţimile
31:12
Ezec. 17:23
20:40
Sionului; vor alerga la bunătăţile
31:12
Osea 3:5
Domnului, la grâu, la must, la untdelemn, la oi și boi; sufletul le va fi ca o grădină bine
31:12
Is. 58:11
udată și nu vor mai
31:12
Is. 35:10
65:19Apoc. 21:4
tânji. 13Atunci, fetele se vor veseli la joc, tinerii și bătrânii se vor bucura și ei; le voi preface jalea în veselie și-i voi mângâia, le voi da bucurie după necazurile lor. 14Voi sătura de grăsime sufletul preoţilor și poporul Meu se va sătura de bunătăţile Mele”, zice Domnul. 15Așa vorbește Domnul: „Un ţipăt
31:15
Mat. 2:17,18
se aude la Rama
31:15
Ios. 18:25
, plângeri și lacrimi amare: Rahela își plânge copiii și nu vrea să se mângâie pentru copiii ei, căci nu mai
31:15
Gen. 42:13
sunt!” 16Așa vorbește Domnul: „Oprește-ţi plânsul, oprește-ţi lacrimile din ochi, căci truda îţi va fi răsplătită”, zice Domnul; „ei se vor întoarce
31:16
Vers. 4,5.
iarăși din ţara vrăjmașului. 17Este nădejde pentru urmașii tăi”, zice Domnul; „copiii tăi se vor întoarce în ţinutul lor! 18Aud pe Efraim bocindu-se: ‘M-ai pedepsit și am fost pedepsit ca un junc nedeprins la jug; întoarce-mă
31:18
Plâng. 5:21
Tu, și mă voi întoarce, căci Tu ești Domnul Dumnezeul meu! 19După ce m-am întors
31:19
Deut. 30:2
, m-am căit și, după ce mi-am recunoscut greșelile, mă bat pe pulpă; sunt rușinat și roșu de rușine, căci port ocara tinereţii mele.’ 20Îmi este Efraim un fiu scump, un copil iubit de Mine? Căci, când vorbesc de el, Îmi aduc aminte cu gingășie de el, de aceea Îmi arde
31:20
Deut. 32:36Is. 63:15Osea 11:8
inima în Mine pentru el și voi avea milă
31:20
Is. 57:18Osea 14:4
negreșit de el”, zice Domnul. 21„Ridică semne pe drum, pune stâlpi, ia
31:21
Cap. 50:5.
seama la cale, la drumul pe care l-ai urmat… Întoarce-te, fecioara lui Israel, întoarce-te în cetăţile acestea care sunt ale tale! 22Până când
31:22
Cap. 2:18,23,26.
vei fi pribeagă, fiică rătăcită
31:22
Cap. 3:6,8,11,12,14,22.
? Căci Domnul face un lucru nou pe pământ: femeia va peţi pe bărbat.”

Israel și Iuda vor propăși împreună

23Așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel: „Iată ce se va zice iarăși în ţara lui Iuda și în cetăţile sale, când voi aduce înapoi pe prinșii lor de război: ‘Domnul

31:23
Ps. 122:5-8Is. 1:26
să te binecuvânteze, locaș al neprihănirii, munte
31:23
Zah. 8:3
sfânt!’ 24Iuda va locui acolo fără teamă în toate
31:24
Cap. 33:12,13.
cetăţile lui, plugarii și cei ce umblă cu turmele la pășune. 25Căci voi răcori sufletul însetat și voi sătura orice suflet lihnit de foame.” 26(La aceste lucruri m-am trezit și am privit, și somnul îmi fusese dulce.) 27„Iată vin zile”, zice Domnul, „când voi însămânţa
31:27
Ezec. 36:9-11Osea 2:23Zah. 10:9
casa lui Israel și casa lui Iuda cu o sămânţă de oameni și o sămânţă de dobitoace. 28Și cum am vegheat
31:28
Cap. 44:27.
asupra lor ca să-i smulg
31:28
Cap. 1:10;
, să-i tai, să-i dărâm, să-i nimicesc și să le fac rău, tot așa voi veghea asupra lor ca să-i zidesc și să-i
31:28
Cap. 24:6.
sădesc”, zice Domnul. 29„În zilele
31:29
Ezec. 18:2,3
acelea, nu se va mai zice: ‘Părinţii au mâncat aguridă, și copiilor li s-au strepezit dinţii’, 30ci fiecare
31:30
Gal. 6:5,7
va muri pentru nelegiuirea lui; oricărui om care va mânca aguridă i se vor strepezi dinţii!

Legământul cel nou

31Iată

31:31
Cap. 32:40;
, vin zile”, zice Domnul, „când voi face cu casa lui Israel și cu casa lui Iuda un legământ nou. 32Nu ca legământul pe care l-am încheiat cu părinţii lor în ziua
31:32
Deut. 1:31
când i-am apucat de mână să-i scot din ţara Egiptului, legământ pe care l-au călcat, măcar că aveam drepturi de soţ asupra lor”, zice Domnul. 33„Ci iată legământul
31:33
Cap. 32:40.
pe care-l voi face cu casa lui Israel după zilele acelea”, zice Domnul: „Voi
31:33
Ps. 40:8Ezec. 11:19,20
36:26,272 Cor. 3:3
pune Legea Mea înăuntrul lor, o voi scrie în inima lor, și Eu voi fi Dumnezeul
31:33
Cap. 24:7;
lor, iar ei vor fi poporul Meu. 34Niciunul nu va mai învăţa pe aproapele sau pe fratele său, zicând: ‘Cunoaște pe Domnul!’ Ci toţi
31:34
Is. 54:13Ioan 6:451 Cor. 2:101 Ioan 2:20
Mă vor cunoaște, de la cel mai mic până la cel mai mare”, zice Domnul, „căci le voi ierta
31:34
Cap. 33:8;
nelegiuirea și nu-Mi voi mai aduce aminte de păcatul lor.”

Primirea lui Israel tot atât de sigură ca legile firii

35Așa vorbește Domnul, care a făcut soarele

31:35
Gen. 1:16Ps. 72:5,17
89:2,36,37
119:91
să lumineze ziua, care a rânduit luna și stelele să lumineze noaptea, care întărâtă
31:35
Is. 51:15
marea și face valurile ei să urle, El, al cărui Nume este Domnul
31:35
Cap. 10:16.
oștirilor: 36„Dacă vor înceta aceste legi
31:36
Ps. 148:6Is. 54:9,10
dinaintea Mea”, zice Domnul, „și neamul lui Israel va înceta pe vecie să mai fie un neam înaintea Mea!” 37Așa vorbește Domnul: „Dacă cerurile sus
31:37
Cap. 33:22.
pot fi măsurate și dacă temeliile pământului jos pot fi cercetate, atunci voi lepăda și Eu pe tot neamul lui Israel, pentru tot ce a făcut”, zice Domnul. 38„Iată, vin zile”, zice Domnul, „când cetatea va fi zidită iarăși în cinstea Domnului, de la turnul lui Hananeel
31:38
Neem. 3:1Zah. 14:10
până la Poarta Unghiului. 39Frânghia
31:39
Ezec. 40:8Zah. 2:1
de măsurat va trece încă pe dinaintea ei până la dealul Gareb și de acolo va face un ocol înspre Goat. 40Toată valea unde se aruncă trupurile moarte și cenușa și toate ogoarele până la pârâul Chedron, până la unghiul porţii
31:40
2 Cron. 23:15Neem. 3:28
cailor, la răsărit, vor fi închinate
31:40
Ioel 3:17
Domnului și nu vor mai fi niciodată nici surpate, nici nimicite.”