Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
30

Întoarcerea din robie

301Iată Cuvântul rostit lui Ieremia din partea Domnului: 2„Așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel: ‘Scrie într-o carte toate cuvintele pe care ţi le-am spus. 3Iată, vin zile’, zice Domnul, ‘când voi aduce înapoi

30:3
Vers. 18. Cap. 32:44.
Ezec. 39:25Amos 9:14,15
prinșii de război ai poporului Meu Israel și Iuda’, zice Domnul; ‘îi voi aduce înapoi
30:3
Cap. 16:15.

în ţara pe care am dat-o părinţilor lor și o vor stăpâni.’” 4Iată însă cuvintele pe care le-a rostit Domnul asupra lui Israel și asupra lui Iuda: 5„Așa vorbește Domnul: ‘Auzim strigăte de groază; e spaimă, nu este pace! 6Întrebaţi și vedeţi dacă nu cumva naște vreun bărbat! Pentru ce văd pe toţi bărbaţii cu mâinile pe coapse, ca o femeie
30:6
Cap. 4:31;
6:24
la facere? Pentru ce s-au îngălbenit toate feţele? 7Vai! căci
30:7
Ioel 2:11,31Amos 5:18Ţef. 1:14
ziua aceea este mare! Niciuna n-a fost
30:7
Dan. 12:1
ca ea! Este o vreme de necaz pentru Iacov, dar Iacov va fi izbăvit din ea. 8În ziua aceea’, zice Domnul oștirilor, ‘voi sfărâma jugul de pe grumazul lui, îi voi rupe legăturile, și străinii nu-l vor mai supune. 9Ci vor sluji Domnului Dumnezeului lor și împăratului lor
30:9
Is. 55:3,4Ezec. 34:23
37:24Osea 3:5
David, pe care li-l voi scula
30:9
Luca 1:69Fapte 2:30
13:23
. 10De aceea, nu
30:10
Is. 41:13
43:5
44:2
te teme, robul Meu Iacov’, zice Domnul, ‘și nu te speria, Israele! Căci te voi izbăvi din
30:10
Cap. 3:18.

ţara cea depărtată și îţi voi izbăvi sămânţa din ţara în care este roabă; Iacov se va întoarce iarăși, va avea odihnă și liniște și nu-l va mai tulbura nimeni. 11Căci Eu sunt cu tine’, zice Domnul, ‘ca să te izbăvesc; voi nimici
30:11
Amos 9:8
pe toate neamurile printre care te-am risipit, dar pe tine
30:11
Cap. 4:27.

nu te voi nimici; te voi pedepsi cu dreptate
30:11
Ps. 6:1Is. 27:8
, nu pot să te las nepedepsit.’ 12Așa vorbește Domnul: ‘Lovitura
30:12
2 Cron. 36:16
ta este de nevindecat și rana ta este usturătoare. 13Niciunul nu-ţi apără pricina, ca să-ţi lege rana; nu-i niciun leac
30:13
Cap. 8:22.

, niciun mijloc de vindecare! 14Toţi cei ce te iubeau
30:14
Plâng. 1:2
te uită, niciunuia nu-i pasă de tine, căci te-am lovit cum lovesc pe un vrăjmaș
30:14
Iov 13:24
16:9
19:11
, te-am pedepsit cu putere
30:14
Iov 30:21
din pricina mulţimii
30:14
Cap. 5:6.

nelegiuirilor tale și a marelui număr al păcatelor tale. 15De ce te
30:15
Cap. 15:18.

plângi de rana ta, de durerea pe care ţi-o pricinuiește boala ta? Pentru mulţimea nelegiuirilor tale, pentru marele număr al păcatelor tale, te-am făcut să suferi aceste lucruri! 16Totuși toţi cei ce te mănâncă
30:16
Exod 23:22Is. 33:1
41:11
vor fi mâncaţi și toţi vrăjmașii tăi, toţi, vor merge în robie; cei ce te jefuiesc vor fi jefuiţi și voi da pradă pe toţi cei ce te prădează. 17Dar
30:17
Cap. 33:6.

te voi vindeca și îţi voi lega rănile’, zice Domnul. ‘Căci ei te numesc: «Cel izgonit, Sionul acela de care nimănui nu-i pasă».’ 18Așa vorbește Domnul: ‘Iată, aduc înapoi
30:18
Vers. 3. Cap. 33:7,11.

pe prinșii de război ai corturilor lui Iacov și Mi-e milă
30:18
Ps. 102:13
de locașurile lui; cetatea va fi zidită iarăși pe dealurile ei și casa împărătească va fi locuită iarăși cum era. 19Din mijlocul
30:19
Is. 35:10
51:1133:10,11
lor se vor înălţa mulţumiri și strigăte de bucurie; Îi voi
30:19
Zah. 10:8
înmulţi și nu se vor împuţina; îi voi cinsti și nu vor fi dispreţuiţi. 20Fiii lui vor fi ca altădată
30:20
Is. 1:26
, adunarea lui va rămâne înaintea Mea și voi pedepsi pe toţi asupritorii lui. 21Căpetenia lui va fi din mijlocul lui și
30:21
Gen. 49:10
stăpânitorul lui va ieși din mijlocul lui; îl voi apropia
30:21
Num. 16:5
, și va veni la Mine, căci cine ar îndrăzni să se apropie din capul lui de Mine?’, zice Domnul. 22‘Voi veţi fi poporul
30:22
Cap. 24:7;
31:1,33
32:38Ezec. 11:20
36:28
37:27
Meu, și Eu voi fi Dumnezeul vostru.’” 23Iată furtuna
30:23
Cap. 23:19,20;
25:32
Domnului, urgia izbucnește, se năpustește vijelia și cade peste capul celor răi! 24Mânia aprinsă a Domnului nu se va potoli până ce va împlini și va înfăptui gândurile inimii Lui. Veţi înţelege în totul lucrul acesta în
30:24
Gen. 49:1
cursul vremurilor.