Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
31

311„În vremea

31:1
Cap. 30:24.

aceea”, zice Domnul, „Eu voi fi
31:1
Cap. 30:22.

Dumnezeul tuturor seminţiilor lui Israel, și ei vor fi poporul meu.” 2Așa vorbește Domnul: „Poporul celor ce-au scăpat de sabie a căpătat trecere în pustie: Israel merge
31:2
Num. 10:33Deut. 1:33Ps. 95:11Is. 63:14
spre locul lui de odihnă.” 3Domnul mi Se arată de departe: „Te iubesc
31:3
Mal. 1:2
cu o iubire
31:3
Rom. 11:28,29
veșnică, de aceea îţi păstrez
31:3
Osea 11:4
bunătatea Mea! 4Te voi așeza
31:4
Cap. 33:7.

din nou, și vei fi așezată din nou, fecioara lui Israel! Te vei împodobi iarăși cu timpanele
31:4
Exod 15:20Jud. 11:34Ps. 149:3
tale și vei ieși în mijlocul jocurilor voioase. 5Vei sădi
31:5
Is. 65:21Amos 9:14
iarăși vii pe înălţimile Samariei; cei ce le vor sădi le vor culege și roadele. 6Căci vine ziua când străjerii vor striga pe muntele lui Efraim: ‘Sculaţi-vă
31:6
Is. 2:3Mica 4:2
să ne suim în Sion, la Domnul Dumnezeul nostru!’” 7Căci așa vorbește Domnul: „Strigaţi
31:7
Is. 12:5,6
de bucurie asupra lui Iacov, chiuiţi de veselie în fruntea neamurilor! Înălţaţi-vă glasurile, cântaţi laude și ziceţi: ‘Doamne, izbăvește pe poporul Tău, pe rămășiţa lui Israel!’ 8Iată, îi aduc înapoi din ţara
31:8
Cap. 3:12,18;
23:8
de la miazănoapte, îi adun
31:8
Ezec. 20:34,41
34:13
de la marginile pământului: între ei este și orbul și șchiopul, femeia însărcinată și cea în durerile nașterii; o mare mulţime se întoarce înapoi aici! 9Plângând vin
31:9
Ps. 126:5,6
și îi duc în mijlocul rugăciunilor lor; îi duc la
31:9
Is. 35:8
43:19
49:10,11
râuri de apă, pe un drum neted pe care nu se poticnesc. Căci Eu sunt Tatăl lui Israel, și Efraim este întâiul Meu născut
31:9
Exod 4:22
. 10Ascultaţi Cuvântul Domnului, neamuri, și vestiţi-l în ostroave depărtate! Spuneţi: ‘Cel ce a risipit pe Israel îl va aduna
31:10
Is. 40:11Ezec. 34:12-14
și-l va păzi cum își păzește păstorul turma.’ 11Căci Domnul
31:11
Is. 44:23
48:20
răscumpără pe Iacov și-l izbăvește din
31:11
Is. 49:24,25
mâna unuia mai tare decât el. 12Ei vor veni și vor chiui de bucurie pe înălţimile
31:12
Ezec. 17:23
20:40
Sionului; vor alerga la bunătăţile
31:12
Osea 3:5
Domnului, la grâu, la must, la untdelemn, la oi și boi; sufletul le va fi ca o grădină bine
31:12
Is. 58:11
udată și nu vor mai
31:12
Is. 35:10
65:19Apoc. 21:4
tânji. 13Atunci, fetele se vor veseli la joc, tinerii și bătrânii se vor bucura și ei; le voi preface jalea în veselie și-i voi mângâia, le voi da bucurie după necazurile lor. 14Voi sătura de grăsime sufletul preoţilor și poporul Meu se va sătura de bunătăţile Mele”, zice Domnul. 15Așa vorbește Domnul: „Un ţipăt
31:15
Mat. 2:17,18
se aude la Rama
31:15
Ios. 18:25
, plângeri și lacrimi amare: Rahela își plânge copiii și nu vrea să se mângâie pentru copiii ei, căci nu mai
31:15
Gen. 42:13
sunt!” 16Așa vorbește Domnul: „Oprește-ţi plânsul, oprește-ţi lacrimile din ochi, căci truda îţi va fi răsplătită”, zice Domnul; „ei se vor întoarce
31:16
Vers. 4,5.
Ezra 1:5Osea 1:11
iarăși din ţara vrăjmașului. 17Este nădejde pentru urmașii tăi”, zice Domnul; „copiii tăi se vor întoarce în ţinutul lor! 18Aud pe Efraim bocindu-se: ‘M-ai pedepsit și am fost pedepsit ca un junc nedeprins la jug; întoarce-mă
31:18
Plâng. 5:21
Tu, și mă voi întoarce, căci Tu ești Domnul Dumnezeul meu! 19După ce m-am întors
31:19
Deut. 30:2
, m-am căit și, după ce mi-am recunoscut greșelile, mă bat pe pulpă; sunt rușinat și roșu de rușine, căci port ocara tinereţii mele.’ 20Îmi este Efraim un fiu scump, un copil iubit de Mine? Căci, când vorbesc de el, Îmi aduc aminte cu gingășie de el, de aceea Îmi arde
31:20
Deut. 32:36Is. 63:15Osea 11:8
inima în Mine pentru el și voi avea milă
31:20
Is. 57:18Osea 14:4
negreșit de el”, zice Domnul. 21„Ridică semne pe drum, pune stâlpi, ia
31:21
Cap. 50:5.

seama la cale, la drumul pe care l-ai urmat… Întoarce-te, fecioara lui Israel, întoarce-te în cetăţile acestea care sunt ale tale! 22Până când
31:22
Cap. 2:18,23,26.

vei fi pribeagă, fiică rătăcită
31:22
Cap. 3:6,8,11,12,14,22.

? Căci Domnul face un lucru nou pe pământ: femeia va peţi pe bărbat.”

Israel și Iuda vor propăși împreună

23Așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel: „Iată ce se va zice iarăși în ţara lui Iuda și în cetăţile sale, când voi aduce înapoi pe prinșii lor de război: ‘Domnul

31:23
Ps. 122:5-8Is. 1:26
să te binecuvânteze, locaș al neprihănirii, munte
31:23
Zah. 8:3
sfânt!’ 24Iuda va locui acolo fără teamă în toate
31:24
Cap. 33:12,13.

cetăţile lui, plugarii și cei ce umblă cu turmele la pășune. 25Căci voi răcori sufletul însetat și voi sătura orice suflet lihnit de foame.” 26(La aceste lucruri m-am trezit și am privit, și somnul îmi fusese dulce.) 27„Iată vin zile”, zice Domnul, „când voi însămânţa
31:27
Ezec. 36:9-11Osea 2:23Zah. 10:9
casa lui Israel și casa lui Iuda cu o sămânţă de oameni și o sămânţă de dobitoace. 28Și cum am vegheat
31:28
Cap. 44:27.

asupra lor ca să-i smulg
31:28
Cap. 1:10;
18:7
, să-i tai, să-i dărâm, să-i nimicesc și să le fac rău, tot așa voi veghea asupra lor ca să-i zidesc și să-i
31:28
Cap. 24:6.

sădesc”, zice Domnul. 29„În zilele
31:29
Ezec. 18:2,3
acelea, nu se va mai zice: ‘Părinţii au mâncat aguridă, și copiilor li s-au strepezit dinţii’, 30ci fiecare
31:30
Gal. 6:5,7
va muri pentru nelegiuirea lui; oricărui om care va mânca aguridă i se vor strepezi dinţii!

Legământul cel nou

31Iată

31:31
Cap. 32:40;
33:14Ezec. 37:26Evr. 8:8-12
10:16,17
, vin zile”, zice Domnul, „când voi face cu casa lui Israel și cu casa lui Iuda un legământ nou. 32Nu ca legământul pe care l-am încheiat cu părinţii lor în ziua
31:32
Deut. 1:31
când i-am apucat de mână să-i scot din ţara Egiptului, legământ pe care l-au călcat, măcar că aveam drepturi de soţ asupra lor”, zice Domnul. 33„Ci iată legământul
31:33
Cap. 32:40.

pe care-l voi face cu casa lui Israel după zilele acelea”, zice Domnul: „Voi
31:33
Ps. 40:8Ezec. 11:19,20
36:26,272 Cor. 3:3
pune Legea Mea înăuntrul lor, o voi scrie în inima lor, și Eu voi fi Dumnezeul
31:33
Cap. 24:7;
30:22
32:38
lor, iar ei vor fi poporul Meu. 34Niciunul nu va mai învăţa pe aproapele sau pe fratele său, zicând: ‘Cunoaște pe Domnul!’ Ci toţi
31:34
Is. 54:13Ioan 6:451 Cor. 2:101 Ioan 2:20
Mă vor cunoaște, de la cel mai mic până la cel mai mare”, zice Domnul, „căci le voi ierta
31:34
Cap. 33:8;
50:20Mica 7:18Fapte 10:43
13:39Rom. 11:27
nelegiuirea și nu-Mi voi mai aduce aminte de păcatul lor.”

Primirea lui Israel tot atât de sigură ca legile firii

35Așa vorbește Domnul, care a făcut soarele

31:35
Gen. 1:16Ps. 72:5,17
89:2,36,37
119:91
să lumineze ziua, care a rânduit luna și stelele să lumineze noaptea, care întărâtă
31:35
Is. 51:15
marea și face valurile ei să urle, El, al cărui Nume este Domnul
31:35
Cap. 10:16.

oștirilor: 36„Dacă vor înceta aceste legi
31:36
Ps. 148:6Is. 54:9,10
dinaintea Mea”, zice Domnul, „și neamul lui Israel va înceta pe vecie să mai fie un neam înaintea Mea!” 37Așa vorbește Domnul: „Dacă cerurile sus
31:37
Cap. 33:22.

pot fi măsurate și dacă temeliile pământului jos pot fi cercetate, atunci voi lepăda și Eu pe tot neamul lui Israel, pentru tot ce a făcut”, zice Domnul. 38„Iată, vin zile”, zice Domnul, „când cetatea va fi zidită iarăși în cinstea Domnului, de la turnul lui Hananeel
31:38
Neem. 3:1Zah. 14:10
până la Poarta Unghiului. 39Frânghia
31:39
Ezec. 40:8Zah. 2:1
de măsurat va trece încă pe dinaintea ei până la dealul Gareb și de acolo va face un ocol înspre Goat. 40Toată valea unde se aruncă trupurile moarte și cenușa și toate ogoarele până la pârâul Chedron, până la unghiul porţii
31:40
2 Cron. 23:15Neem. 3:28
cailor, la răsărit, vor fi închinate
31:40
Ioel 3:17
Domnului și nu vor mai fi niciodată nici surpate, nici nimicite.”