Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
30

Întoarcerea din robie

301Iată Cuvântul rostit lui Ieremia din partea Domnului: 2„Așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel: ‘Scrie într-o carte toate cuvintele pe care ţi le-am spus. 3Iată, vin zile’, zice Domnul, ‘când voi aduce înapoi

30:3
Vers. 18. Cap. 32:44.
prinșii de război ai poporului Meu Israel și Iuda’, zice Domnul; ‘îi voi aduce înapoi
30:3
Cap. 16:15.
în ţara pe care am dat-o părinţilor lor și o vor stăpâni.’” 4Iată însă cuvintele pe care le-a rostit Domnul asupra lui Israel și asupra lui Iuda: 5„Așa vorbește Domnul: ‘Auzim strigăte de groază; e spaimă, nu este pace! 6Întrebaţi și vedeţi dacă nu cumva naște vreun bărbat! Pentru ce văd pe toţi bărbaţii cu mâinile pe coapse, ca o femeie
30:6
Cap. 4:31;
la facere? Pentru ce s-au îngălbenit toate feţele? 7Vai! căci
30:7
Ioel 2:11,31Amos 5:18Ţef. 1:14
ziua aceea este mare! Niciuna n-a fost
30:7
Dan. 12:1
ca ea! Este o vreme de necaz pentru Iacov, dar Iacov va fi izbăvit din ea. 8În ziua aceea’, zice Domnul oștirilor, ‘voi sfărâma jugul de pe grumazul lui, îi voi rupe legăturile, și străinii nu-l vor mai supune. 9Ci vor sluji Domnului Dumnezeului lor și împăratului lor
30:9
Is. 55:3,4Ezec. 34:23
37:24Osea 3:5
David, pe care li-l voi scula
30:9
Luca 1:69Fapte 2:30
13:23
. 10De aceea, nu
30:10
Is. 41:13
43:5
44:2
te teme, robul Meu Iacov’, zice Domnul, ‘și nu te speria, Israele! Căci te voi izbăvi din
30:10
Cap. 3:18.
ţara cea depărtată și îţi voi izbăvi sămânţa din ţara în care este roabă; Iacov se va întoarce iarăși, va avea odihnă și liniște și nu-l va mai tulbura nimeni. 11Căci Eu sunt cu tine’, zice Domnul, ‘ca să te izbăvesc; voi nimici
30:11
Amos 9:8
pe toate neamurile printre care te-am risipit, dar pe tine
30:11
Cap. 4:27.
nu te voi nimici; te voi pedepsi cu dreptate
30:11
Ps. 6:1Is. 27:8
, nu pot să te las nepedepsit.’ 12Așa vorbește Domnul: ‘Lovitura
30:12
2 Cron. 36:16
ta este de nevindecat și rana ta este usturătoare. 13Niciunul nu-ţi apără pricina, ca să-ţi lege rana; nu-i niciun leac
30:13
Cap. 8:22.
, niciun mijloc de vindecare! 14Toţi cei ce te iubeau
30:14
Plâng. 1:2
te uită, niciunuia nu-i pasă de tine, căci te-am lovit cum lovesc pe un vrăjmaș
30:14
Iov 13:24
16:9
19:11
, te-am pedepsit cu putere
30:14
Iov 30:21
din pricina mulţimii
30:14
Cap. 5:6.
nelegiuirilor tale și a marelui număr al păcatelor tale. 15De ce te
30:15
Cap. 15:18.
plângi de rana ta, de durerea pe care ţi-o pricinuiește boala ta? Pentru mulţimea nelegiuirilor tale, pentru marele număr al păcatelor tale, te-am făcut să suferi aceste lucruri! 16Totuși toţi cei ce te mănâncă
30:16
Exod 23:22Is. 33:1
41:11
vor fi mâncaţi și toţi vrăjmașii tăi, toţi, vor merge în robie; cei ce te jefuiesc vor fi jefuiţi și voi da pradă pe toţi cei ce te prădează. 17Dar
30:17
Cap. 33:6.
te voi vindeca și îţi voi lega rănile’, zice Domnul. ‘Căci ei te numesc: «Cel izgonit, Sionul acela de care nimănui nu-i pasă».’ 18Așa vorbește Domnul: ‘Iată, aduc înapoi
30:18
Vers. 3. Cap. 33:7,11.
pe prinșii de război ai corturilor lui Iacov și Mi-e milă
30:18
Ps. 102:13
de locașurile lui; cetatea va fi zidită iarăși pe dealurile ei și casa împărătească va fi locuită iarăși cum era. 19Din mijlocul
30:19
Is. 35:10
51:1133:10,11
lor se vor înălţa mulţumiri și strigăte de bucurie; Îi voi
30:19
Zah. 10:8
înmulţi și nu se vor împuţina; îi voi cinsti și nu vor fi dispreţuiţi. 20Fiii lui vor fi ca altădată
30:20
Is. 1:26
, adunarea lui va rămâne înaintea Mea și voi pedepsi pe toţi asupritorii lui. 21Căpetenia lui va fi din mijlocul lui și
30:21
Gen. 49:10
stăpânitorul lui va ieși din mijlocul lui; îl voi apropia
30:21
Num. 16:5
, și va veni la Mine, căci cine ar îndrăzni să se apropie din capul lui de Mine?’, zice Domnul. 22‘Voi veţi fi poporul
30:22
Cap. 24:7;
Meu, și Eu voi fi Dumnezeul vostru.’” 23Iată furtuna
30:23
Cap. 23:19,20;
Domnului, urgia izbucnește, se năpustește vijelia și cade peste capul celor răi! 24Mânia aprinsă a Domnului nu se va potoli până ce va împlini și va înfăptui gândurile inimii Lui. Veţi înţelege în totul lucrul acesta în
30:24
Gen. 49:1
cursul vremurilor.

31

311„În vremea

31:1
Cap. 30:24.
aceea”, zice Domnul, „Eu voi fi
31:1
Cap. 30:22.
Dumnezeul tuturor seminţiilor lui Israel, și ei vor fi poporul meu.” 2Așa vorbește Domnul: „Poporul celor ce-au scăpat de sabie a căpătat trecere în pustie: Israel merge
31:2
Num. 10:33Deut. 1:33Ps. 95:11Is. 63:14
spre locul lui de odihnă.” 3Domnul mi Se arată de departe: „Te iubesc
31:3
Mal. 1:2
cu o iubire
31:3
Rom. 11:28,29
veșnică, de aceea îţi păstrez
31:3
Osea 11:4
bunătatea Mea! 4Te voi așeza
31:4
Cap. 33:7.
din nou, și vei fi așezată din nou, fecioara lui Israel! Te vei împodobi iarăși cu timpanele
31:4
Exod 15:20Jud. 11:34Ps. 149:3
tale și vei ieși în mijlocul jocurilor voioase. 5Vei sădi
31:5
Is. 65:21Amos 9:14
iarăși vii pe înălţimile Samariei; cei ce le vor sădi le vor culege și roadele. 6Căci vine ziua când străjerii vor striga pe muntele lui Efraim: ‘Sculaţi-vă
31:6
Is. 2:3Mica 4:2
să ne suim în Sion, la Domnul Dumnezeul nostru!’” 7Căci așa vorbește Domnul: „Strigaţi
31:7
Is. 12:5,6
de bucurie asupra lui Iacov, chiuiţi de veselie în fruntea neamurilor! Înălţaţi-vă glasurile, cântaţi laude și ziceţi: ‘Doamne, izbăvește pe poporul Tău, pe rămășiţa lui Israel!’ 8Iată, îi aduc înapoi din ţara
31:8
Cap. 3:12,18;
de la miazănoapte, îi adun
31:8
Ezec. 20:34,41
34:13
de la marginile pământului: între ei este și orbul și șchiopul, femeia însărcinată și cea în durerile nașterii; o mare mulţime se întoarce înapoi aici! 9Plângând vin
31:9
Ps. 126:5,6
și îi duc în mijlocul rugăciunilor lor; îi duc la
31:9
Is. 35:8
43:19
49:10,11
râuri de apă, pe un drum neted pe care nu se poticnesc. Căci Eu sunt Tatăl lui Israel, și Efraim este întâiul Meu născut
31:9
Exod 4:22
. 10Ascultaţi Cuvântul Domnului, neamuri, și vestiţi-l în ostroave depărtate! Spuneţi: ‘Cel ce a risipit pe Israel îl va aduna
31:10
Is. 40:11Ezec. 34:12-14
și-l va păzi cum își păzește păstorul turma.’ 11Căci Domnul
31:11
Is. 44:23
48:20
răscumpără pe Iacov și-l izbăvește din
31:11
Is. 49:24,25
mâna unuia mai tare decât el. 12Ei vor veni și vor chiui de bucurie pe înălţimile
31:12
Ezec. 17:23
20:40
Sionului; vor alerga la bunătăţile
31:12
Osea 3:5
Domnului, la grâu, la must, la untdelemn, la oi și boi; sufletul le va fi ca o grădină bine
31:12
Is. 58:11
udată și nu vor mai
31:12
Is. 35:10
65:19Apoc. 21:4
tânji. 13Atunci, fetele se vor veseli la joc, tinerii și bătrânii se vor bucura și ei; le voi preface jalea în veselie și-i voi mângâia, le voi da bucurie după necazurile lor. 14Voi sătura de grăsime sufletul preoţilor și poporul Meu se va sătura de bunătăţile Mele”, zice Domnul. 15Așa vorbește Domnul: „Un ţipăt
31:15
Mat. 2:17,18
se aude la Rama
31:15
Ios. 18:25
, plângeri și lacrimi amare: Rahela își plânge copiii și nu vrea să se mângâie pentru copiii ei, căci nu mai
31:15
Gen. 42:13
sunt!” 16Așa vorbește Domnul: „Oprește-ţi plânsul, oprește-ţi lacrimile din ochi, căci truda îţi va fi răsplătită”, zice Domnul; „ei se vor întoarce
31:16
Vers. 4,5.
iarăși din ţara vrăjmașului. 17Este nădejde pentru urmașii tăi”, zice Domnul; „copiii tăi se vor întoarce în ţinutul lor! 18Aud pe Efraim bocindu-se: ‘M-ai pedepsit și am fost pedepsit ca un junc nedeprins la jug; întoarce-mă
31:18
Plâng. 5:21
Tu, și mă voi întoarce, căci Tu ești Domnul Dumnezeul meu! 19După ce m-am întors
31:19
Deut. 30:2
, m-am căit și, după ce mi-am recunoscut greșelile, mă bat pe pulpă; sunt rușinat și roșu de rușine, căci port ocara tinereţii mele.’ 20Îmi este Efraim un fiu scump, un copil iubit de Mine? Căci, când vorbesc de el, Îmi aduc aminte cu gingășie de el, de aceea Îmi arde
31:20
Deut. 32:36Is. 63:15Osea 11:8
inima în Mine pentru el și voi avea milă
31:20
Is. 57:18Osea 14:4
negreșit de el”, zice Domnul. 21„Ridică semne pe drum, pune stâlpi, ia
31:21
Cap. 50:5.
seama la cale, la drumul pe care l-ai urmat… Întoarce-te, fecioara lui Israel, întoarce-te în cetăţile acestea care sunt ale tale! 22Până când
31:22
Cap. 2:18,23,26.
vei fi pribeagă, fiică rătăcită
31:22
Cap. 3:6,8,11,12,14,22.
? Căci Domnul face un lucru nou pe pământ: femeia va peţi pe bărbat.”

Israel și Iuda vor propăși împreună

23Așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel: „Iată ce se va zice iarăși în ţara lui Iuda și în cetăţile sale, când voi aduce înapoi pe prinșii lor de război: ‘Domnul

31:23
Ps. 122:5-8Is. 1:26
să te binecuvânteze, locaș al neprihănirii, munte
31:23
Zah. 8:3
sfânt!’ 24Iuda va locui acolo fără teamă în toate
31:24
Cap. 33:12,13.
cetăţile lui, plugarii și cei ce umblă cu turmele la pășune. 25Căci voi răcori sufletul însetat și voi sătura orice suflet lihnit de foame.” 26(La aceste lucruri m-am trezit și am privit, și somnul îmi fusese dulce.) 27„Iată vin zile”, zice Domnul, „când voi însămânţa
31:27
Ezec. 36:9-11Osea 2:23Zah. 10:9
casa lui Israel și casa lui Iuda cu o sămânţă de oameni și o sămânţă de dobitoace. 28Și cum am vegheat
31:28
Cap. 44:27.
asupra lor ca să-i smulg
31:28
Cap. 1:10;
, să-i tai, să-i dărâm, să-i nimicesc și să le fac rău, tot așa voi veghea asupra lor ca să-i zidesc și să-i
31:28
Cap. 24:6.
sădesc”, zice Domnul. 29„În zilele
31:29
Ezec. 18:2,3
acelea, nu se va mai zice: ‘Părinţii au mâncat aguridă, și copiilor li s-au strepezit dinţii’, 30ci fiecare
31:30
Gal. 6:5,7
va muri pentru nelegiuirea lui; oricărui om care va mânca aguridă i se vor strepezi dinţii!

Legământul cel nou

31Iată

31:31
Cap. 32:40;
, vin zile”, zice Domnul, „când voi face cu casa lui Israel și cu casa lui Iuda un legământ nou. 32Nu ca legământul pe care l-am încheiat cu părinţii lor în ziua
31:32
Deut. 1:31
când i-am apucat de mână să-i scot din ţara Egiptului, legământ pe care l-au călcat, măcar că aveam drepturi de soţ asupra lor”, zice Domnul. 33„Ci iată legământul
31:33
Cap. 32:40.
pe care-l voi face cu casa lui Israel după zilele acelea”, zice Domnul: „Voi
31:33
Ps. 40:8Ezec. 11:19,20
36:26,272 Cor. 3:3
pune Legea Mea înăuntrul lor, o voi scrie în inima lor, și Eu voi fi Dumnezeul
31:33
Cap. 24:7;
lor, iar ei vor fi poporul Meu. 34Niciunul nu va mai învăţa pe aproapele sau pe fratele său, zicând: ‘Cunoaște pe Domnul!’ Ci toţi
31:34
Is. 54:13Ioan 6:451 Cor. 2:101 Ioan 2:20
Mă vor cunoaște, de la cel mai mic până la cel mai mare”, zice Domnul, „căci le voi ierta
31:34
Cap. 33:8;
nelegiuirea și nu-Mi voi mai aduce aminte de păcatul lor.”

Primirea lui Israel tot atât de sigură ca legile firii

35Așa vorbește Domnul, care a făcut soarele

31:35
Gen. 1:16Ps. 72:5,17
89:2,36,37
119:91
să lumineze ziua, care a rânduit luna și stelele să lumineze noaptea, care întărâtă
31:35
Is. 51:15
marea și face valurile ei să urle, El, al cărui Nume este Domnul
31:35
Cap. 10:16.
oștirilor: 36„Dacă vor înceta aceste legi
31:36
Ps. 148:6Is. 54:9,10
dinaintea Mea”, zice Domnul, „și neamul lui Israel va înceta pe vecie să mai fie un neam înaintea Mea!” 37Așa vorbește Domnul: „Dacă cerurile sus
31:37
Cap. 33:22.
pot fi măsurate și dacă temeliile pământului jos pot fi cercetate, atunci voi lepăda și Eu pe tot neamul lui Israel, pentru tot ce a făcut”, zice Domnul. 38„Iată, vin zile”, zice Domnul, „când cetatea va fi zidită iarăși în cinstea Domnului, de la turnul lui Hananeel
31:38
Neem. 3:1Zah. 14:10
până la Poarta Unghiului. 39Frânghia
31:39
Ezec. 40:8Zah. 2:1
de măsurat va trece încă pe dinaintea ei până la dealul Gareb și de acolo va face un ocol înspre Goat. 40Toată valea unde se aruncă trupurile moarte și cenușa și toate ogoarele până la pârâul Chedron, până la unghiul porţii
31:40
2 Cron. 23:15Neem. 3:28
cailor, la răsărit, vor fi închinate
31:40
Ioel 3:17
Domnului și nu vor mai fi niciodată nici surpate, nici nimicite.”

32

Începutul istoriei celor doi ani dinaintea dărâmării Ierusalimului

321Iată cuvântul spus lui Ieremia din partea Domnului în al zecelea

32:1
2 Împ. 25:1,2
an al lui Zedechia, împăratul lui Iuda. Acesta era anul al optsprezecelea al lui Nebucadneţar. 2Oastea împăratului Babilonului împresura pe atunci Ierusalimul și prorocul Ieremia era închis în curtea
32:2
Neem. 3:25
temniţei, care ţinea de casa împăratului lui Iuda. 3Zedechia, împăratul lui Iuda, pusese să-l închidă și-i zisese: „Pentru ce prorocești și zici: ‘Așa vorbește Domnul: «Iată
32:3
Cap. 34:2.
, dau cetatea aceasta în mâinile împăratului Babilonului, și o va lua; 4Zedechia, împăratul lui Iuda, nu va
32:4
Cap. 34:3;
scăpa de haldeeni, ci va fi dat în mâinile împăratului Babilonului, îi va vorbi gură către gură și se vor vedea faţă în faţă. 5Împăratul Babilonului va duce pe Zedechia la Babilon, unde va rămâne până când
32:5
Cap. 27:22.
Îmi voi aduce Eu aminte de el», zice Domnul. «Chiar dacă
32:5
Cap. 21:4;
vă bateţi împotriva haldeenilor, nu veţi avea izbândă»’?” 6Ieremia a zis: „Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: 7‘Iată că Hanameel, fiul unchiului tău Șalum, va veni la tine să-ţi spună: «Cumpără ogorul meu care este la Anatot, căci tu ai drept
32:7
Lev. 25:24,25,32Rut 4:4
de răscumpărare ca să-l cumperi.»’ 8Și Hanameel, fiul unchiului meu, a venit la mine, după Cuvântul Domnului, în curtea temniţei și mi-a zis: ‘Cumpără ogorul meu, care este la Anatot, în ţara lui Beniamin, căci tu ai drept de moștenire și de răscumpărare. Cumpără-l!’ Am cunoscut că era Cuvântul Domnului. 9Și am cumpărat de la Hanameel, fiul unchiului meu, ogorul de la Anatot și i-am cântărit
32:9
Gen. 23:16Zah. 11:12
argintul – șaptesprezece sicli de argint. 10Am scris un zapis, pe care l-am pecetluit, am pus martori și am cântărit argintul într-o cumpănă. 11Am luat apoi zapisul de cumpărare, pe cel care era pecetluit după lege și obiceiuri și pe cel ce era deschis 12și am dat zapisul de cumpărare lui
32:12
Cap. 36:4.
Baruc, fiul lui Neriia, fiul lui Mahseia, în faţa lui Hanameel, fiul unchiului meu, în faţa martorilor
32:12
Is. 8:2
care iscăliseră zapisul de cumpărare și în faţa tuturor iudeilor care se aflau în curtea temniţei. 13Și am dat lui Baruc înaintea lor următoarea poruncă: 14‘Așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel: «Ia zapisele acestea de cumpărare, cel pecetluit și cel deschis, și pune-le într-un vas de pământ, ca să se păstreze multă vreme!» 15Căci așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel: «Iarăși
32:15
Vers. 37,43.
se vor mai cumpăra case, ogoare și vii în ţara aceasta.»’ 16După ce am dat zapisul de cumpărare lui Baruc, fiul lui Neriia, am făcut Domnului această rugăciune: 17‘Ah, Doamne Dumnezeule, iată, Tu ai făcut
32:17
2 Împ. 19:15
cerurile și pământul cu puterea Ta cea mare și cu braţul Tău întins: nimic nu este de mirat
32:17
Gen. 18:14Luca 1:37
din partea Ta! 18Tu dai îndurare până la al miilea
32:18
Exod 20:6
34:7Deut. 5:9,10
neam de oameni și pedepsești nelegiuirea părinţilor în sânul copiilor lor după ei. Tu ești Dumnezeul cel mare, cel puternic
32:18
Is. 9:6
, al cărui Nume este Domnul
32:18
Cap. 10:16.
oștirilor! 19Tu ești mare
32:19
Is. 28:29
la sfat și puternic la faptă, Tu ai ochii
32:19
Iov 34:21Ps. 33:13Prov. 5:21
deschiși asupra tuturor căilor copiilor oamenilor, ca să
32:19
Cap. 17:10.
dai fiecăruia după căile lui, după rodul faptelor lui. 20Tu ai făcut minuni și semne mari în ţara Egiptului și până în ziua de azi și în Israel și printre oameni și Ţi-ai făcut un Nume
32:20
Exod 9:161 Cron. 17:21Is. 63:12Dan. 9:15
așa cum este astăzi. 21Ai scos
32:21
Exod 6:62 Sam. 7:231 Cron. 17:21Ps. 136:11,12
din ţara Egiptului pe poporul tău Israel, cu minuni și semne mari, cu mână tare și cu braţ întins și cu o mare groază. 22Tu le-ai dat ţara
32:22
Exod 3:8,17
aceasta pe care juraseși părinţilor lor că le-o vei da, ţară în care curge lapte și miere. 23Ei au venit și au luat-o în stăpânire. Dar n-au
32:23
Neem. 9:26Dan. 9:10-14
ascultat de glasul Tău, n-au păzit Legea Ta și n-au făcut tot ce le porunciseși să facă. Și atunci ai trimis peste ei toate aceste nenorociri! 24Iată, șanţurile de apărare se înalţă împotriva cetăţii și o ameninţă; cetatea va fi
32:24
Vers. 25,36.
dată în mâinile haldeenilor, care luptă împotriva ei, biruită de sabie
32:24
Cap. 14:12.
, de foamete și de ciumă. Ce ai spus Tu s-a întâmplat: Tu Însuţi vezi! 25Și totuși, Doamne Dumnezeule, Tu mi-ai zis: «Cumpără-ţi un ogor cu argint și pune și martori!», când totuși cetatea este
32:25
Vers. 24.
dată în mâinile haldeenilor!’” 26Cuvântul Domnului a vorbit atunci lui Ieremia astfel: 27„Iată, Eu sunt Domnul Dumnezeul
32:27
Num. 16:22
oricărei făpturi. Este ceva de mirat
32:27
Vers. 17.
din partea Mea?” 28De aceea, așa vorbește Domnul: „Iată, dau
32:28
Vers. 3.
cetatea aceasta în mâinile haldeenilor și în mâinile lui Nebucadneţar, împăratul Babilonului, și o va lua. 29Haldeenii, care luptă împotriva cetăţii acesteia, vor intra, îi vor pune
32:29
Cap. 12:10;
foc și o vor arde, împreună cu casele pe acoperișul
32:29
Cap. 19:13.
cărora au adus tămâie lui Baal și au turnat jertfe de băutură altor dumnezei, ca să Mă mânie. 30Căci copiii lui Israel și copiii lui Iuda n-au făcut din tinereţea lor decât ce este rău
32:30
Cap. 2:7;
înaintea Mea; copiii lui Israel numai M-au mâniat întruna cu lucrarea mâinilor lor”, zice Domnul. 31„Căci cetatea aceasta Îmi aţâţă mânia și urgia din ziua când s-a zidit și până azi, de aceea vreau s-o iau
32:31
2 Împ. 23:27
24:3
dinaintea Feţei Mele, 32din pricina tot răului pe care l-au făcut copiii lui Israel și copiii lui Iuda ca să Mă mânie, ei
32:32
Is. 1:4,6Dan. 9:8
, împăraţii lor, căpeteniile lor, preoţii lor și prorocii lor, oamenii lui Iuda și locuitorii Ierusalimului. 33Mi-au întors
32:33
Cap. 2:27;
spatele, nu s-au uitat la Mine; i-am învăţat
32:33
Cap. 7:13.
, i-am învăţat întruna, dar n-au ascultat și nu s-au învăţat. 34Ci și-au pus urâciunile
32:34
Cap. 7:30,31;
idolești în Casa peste care este chemat Numele Meu și au spurcat-o. 35Au zidit înălţimi lui Baal în valea Ben-Hinom, ca să treacă prin
32:35
Cap. 7:31;
foc lui Moloh
32:35
Lev. 18:211 Împ. 11:33
pe fiii și fiicele lor; lucru pe care nu
32:35
Cap. 7:31.
li-l poruncisem și nici nu-Mi trecuse prin gând că au să facă asemenea grozăvii ca să ducă pe Iuda în păcat.” 36Și acum, așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel despre cetatea aceasta, despre care ziceţi: „Va
32:36
Vers. 24.
fi dată în mâinile împăratului Babilonului, biruită prin sabie, prin foamete și prin ciumă”: 37„Iată, îi voi strânge
32:37
Deut. 30:329:14
31:10Ezec. 37:21
din toate ţările unde i-am izgonit în mânia Mea, în urgia Mea și în marea Mea supărare; îi voi aduce înapoi în locul acesta și-i voi face să locuiască în
32:37
Cap. 23:6;
liniște acolo. 38Ei vor
32:38
Cap. 24:7;
fi poporul Meu, și Eu voi fi Dumnezeul lor. 39Le voi da o inimă
32:39
Cap. 24:7.
și o cale ca să se teamă de Mine totdeauna, spre fericirea lor și a copiilor lor după ei. 40Voi încheia
32:40
Is. 55:3
cu ei un legământ veșnic, că nu Mă voi mai întoarce de la ei, ci le voi face bine și le voi pune în inimă frica
32:40
Cap. 31:33.
de Mine, ca să nu se depărteze de Mine. 41Mă voi
32:41
Deut. 30:9Ţef. 3:17
bucura să le fac bine, îi voi sădi
32:41
Cap. 24:6;
cu adevărat în ţara aceasta, din toată inima și din tot sufletul Meu.” 42Căci așa vorbește Domnul: „După cum
32:42
Cap. 31:28.
am adus peste poporul acesta toate aceste mari nenorociri, tot așa voi aduce peste ei tot binele pe care li-l făgăduiesc. 43Se vor cumpăra
32:43
Vers. 15.
iarăși ogoare în ţara aceasta, despre
32:43
Cap. 33:10.
care ziceţi că este o pustie fără oameni și fără dobitoace și că este dată în mâinile haldeenilor. 44Se vor cumpăra iarăși ogoare pe argint, se vor scrie zapise, se vor pecetlui, se vor pune martori în ţara
32:44
Cap. 17:26.
lui Beniamin și în împrejurimile Ierusalimului, în cetăţile lui Iuda, în cetăţile de la munte, în cetăţile de la câmpie și în cetăţile de la miazăzi, căci voi aduce
32:44
Cap. 33:7,11,26.
înapoi pe prinșii lor de război”, zice Domnul.