Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
31

311„În vremea

31:1
Cap. 30:24.
aceea”, zice Domnul, „Eu voi fi
31:1
Cap. 30:22.
Dumnezeul tuturor seminţiilor lui Israel, și ei vor fi poporul meu.” 2Așa vorbește Domnul: „Poporul celor ce-au scăpat de sabie a căpătat trecere în pustie: Israel merge
31:2
Num. 10:33Deut. 1:33Ps. 95:11Is. 63:14
spre locul lui de odihnă.” 3Domnul mi Se arată de departe: „Te iubesc
31:3
Mal. 1:2
cu o iubire
31:3
Rom. 11:28,29
veșnică, de aceea îţi păstrez
31:3
Osea 11:4
bunătatea Mea! 4Te voi așeza
31:4
Cap. 33:7.
din nou, și vei fi așezată din nou, fecioara lui Israel! Te vei împodobi iarăși cu timpanele
31:4
Exod 15:20Jud. 11:34Ps. 149:3
tale și vei ieși în mijlocul jocurilor voioase. 5Vei sădi
31:5
Is. 65:21Amos 9:14
iarăși vii pe înălţimile Samariei; cei ce le vor sădi le vor culege și roadele. 6Căci vine ziua când străjerii vor striga pe muntele lui Efraim: ‘Sculaţi-vă
31:6
Is. 2:3Mica 4:2
să ne suim în Sion, la Domnul Dumnezeul nostru!’” 7Căci așa vorbește Domnul: „Strigaţi
31:7
Is. 12:5,6
de bucurie asupra lui Iacov, chiuiţi de veselie în fruntea neamurilor! Înălţaţi-vă glasurile, cântaţi laude și ziceţi: ‘Doamne, izbăvește pe poporul Tău, pe rămășiţa lui Israel!’ 8Iată, îi aduc înapoi din ţara
31:8
Cap. 3:12,18;
de la miazănoapte, îi adun
31:8
Ezec. 20:34,41
34:13
de la marginile pământului: între ei este și orbul și șchiopul, femeia însărcinată și cea în durerile nașterii; o mare mulţime se întoarce înapoi aici! 9Plângând vin
31:9
Ps. 126:5,6
și îi duc în mijlocul rugăciunilor lor; îi duc la
31:9
Is. 35:8
43:19
49:10,11
râuri de apă, pe un drum neted pe care nu se poticnesc. Căci Eu sunt Tatăl lui Israel, și Efraim este întâiul Meu născut
31:9
Exod 4:22
. 10Ascultaţi Cuvântul Domnului, neamuri, și vestiţi-l în ostroave depărtate! Spuneţi: ‘Cel ce a risipit pe Israel îl va aduna
31:10
Is. 40:11Ezec. 34:12-14
și-l va păzi cum își păzește păstorul turma.’ 11Căci Domnul
31:11
Is. 44:23
48:20
răscumpără pe Iacov și-l izbăvește din
31:11
Is. 49:24,25
mâna unuia mai tare decât el. 12Ei vor veni și vor chiui de bucurie pe înălţimile
31:12
Ezec. 17:23
20:40
Sionului; vor alerga la bunătăţile
31:12
Osea 3:5
Domnului, la grâu, la must, la untdelemn, la oi și boi; sufletul le va fi ca o grădină bine
31:12
Is. 58:11
udată și nu vor mai
31:12
Is. 35:10
65:19Apoc. 21:4
tânji. 13Atunci, fetele se vor veseli la joc, tinerii și bătrânii se vor bucura și ei; le voi preface jalea în veselie și-i voi mângâia, le voi da bucurie după necazurile lor. 14Voi sătura de grăsime sufletul preoţilor și poporul Meu se va sătura de bunătăţile Mele”, zice Domnul. 15Așa vorbește Domnul: „Un ţipăt
31:15
Mat. 2:17,18
se aude la Rama
31:15
Ios. 18:25
, plângeri și lacrimi amare: Rahela își plânge copiii și nu vrea să se mângâie pentru copiii ei, căci nu mai
31:15
Gen. 42:13
sunt!” 16Așa vorbește Domnul: „Oprește-ţi plânsul, oprește-ţi lacrimile din ochi, căci truda îţi va fi răsplătită”, zice Domnul; „ei se vor întoarce
31:16
Vers. 4,5.
iarăși din ţara vrăjmașului. 17Este nădejde pentru urmașii tăi”, zice Domnul; „copiii tăi se vor întoarce în ţinutul lor! 18Aud pe Efraim bocindu-se: ‘M-ai pedepsit și am fost pedepsit ca un junc nedeprins la jug; întoarce-mă
31:18
Plâng. 5:21
Tu, și mă voi întoarce, căci Tu ești Domnul Dumnezeul meu! 19După ce m-am întors
31:19
Deut. 30:2
, m-am căit și, după ce mi-am recunoscut greșelile, mă bat pe pulpă; sunt rușinat și roșu de rușine, căci port ocara tinereţii mele.’ 20Îmi este Efraim un fiu scump, un copil iubit de Mine? Căci, când vorbesc de el, Îmi aduc aminte cu gingășie de el, de aceea Îmi arde
31:20
Deut. 32:36Is. 63:15Osea 11:8
inima în Mine pentru el și voi avea milă
31:20
Is. 57:18Osea 14:4
negreșit de el”, zice Domnul. 21„Ridică semne pe drum, pune stâlpi, ia
31:21
Cap. 50:5.
seama la cale, la drumul pe care l-ai urmat… Întoarce-te, fecioara lui Israel, întoarce-te în cetăţile acestea care sunt ale tale! 22Până când
31:22
Cap. 2:18,23,26.
vei fi pribeagă, fiică rătăcită
31:22
Cap. 3:6,8,11,12,14,22.
? Căci Domnul face un lucru nou pe pământ: femeia va peţi pe bărbat.”

Israel și Iuda vor propăși împreună

23Așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel: „Iată ce se va zice iarăși în ţara lui Iuda și în cetăţile sale, când voi aduce înapoi pe prinșii lor de război: ‘Domnul

31:23
Ps. 122:5-8Is. 1:26
să te binecuvânteze, locaș al neprihănirii, munte
31:23
Zah. 8:3
sfânt!’ 24Iuda va locui acolo fără teamă în toate
31:24
Cap. 33:12,13.
cetăţile lui, plugarii și cei ce umblă cu turmele la pășune. 25Căci voi răcori sufletul însetat și voi sătura orice suflet lihnit de foame.” 26(La aceste lucruri m-am trezit și am privit, și somnul îmi fusese dulce.) 27„Iată vin zile”, zice Domnul, „când voi însămânţa
31:27
Ezec. 36:9-11Osea 2:23Zah. 10:9
casa lui Israel și casa lui Iuda cu o sămânţă de oameni și o sămânţă de dobitoace. 28Și cum am vegheat
31:28
Cap. 44:27.
asupra lor ca să-i smulg
31:28
Cap. 1:10;
, să-i tai, să-i dărâm, să-i nimicesc și să le fac rău, tot așa voi veghea asupra lor ca să-i zidesc și să-i
31:28
Cap. 24:6.
sădesc”, zice Domnul. 29„În zilele
31:29
Ezec. 18:2,3
acelea, nu se va mai zice: ‘Părinţii au mâncat aguridă, și copiilor li s-au strepezit dinţii’, 30ci fiecare
31:30
Gal. 6:5,7
va muri pentru nelegiuirea lui; oricărui om care va mânca aguridă i se vor strepezi dinţii!

Legământul cel nou

31Iată

31:31
Cap. 32:40;
, vin zile”, zice Domnul, „când voi face cu casa lui Israel și cu casa lui Iuda un legământ nou. 32Nu ca legământul pe care l-am încheiat cu părinţii lor în ziua
31:32
Deut. 1:31
când i-am apucat de mână să-i scot din ţara Egiptului, legământ pe care l-au călcat, măcar că aveam drepturi de soţ asupra lor”, zice Domnul. 33„Ci iată legământul
31:33
Cap. 32:40.
pe care-l voi face cu casa lui Israel după zilele acelea”, zice Domnul: „Voi
31:33
Ps. 40:8Ezec. 11:19,20
36:26,272 Cor. 3:3
pune Legea Mea înăuntrul lor, o voi scrie în inima lor, și Eu voi fi Dumnezeul
31:33
Cap. 24:7;
lor, iar ei vor fi poporul Meu. 34Niciunul nu va mai învăţa pe aproapele sau pe fratele său, zicând: ‘Cunoaște pe Domnul!’ Ci toţi
31:34
Is. 54:13Ioan 6:451 Cor. 2:101 Ioan 2:20
Mă vor cunoaște, de la cel mai mic până la cel mai mare”, zice Domnul, „căci le voi ierta
31:34
Cap. 33:8;
nelegiuirea și nu-Mi voi mai aduce aminte de păcatul lor.”

Primirea lui Israel tot atât de sigură ca legile firii

35Așa vorbește Domnul, care a făcut soarele

31:35
Gen. 1:16Ps. 72:5,17
89:2,36,37
119:91
să lumineze ziua, care a rânduit luna și stelele să lumineze noaptea, care întărâtă
31:35
Is. 51:15
marea și face valurile ei să urle, El, al cărui Nume este Domnul
31:35
Cap. 10:16.
oștirilor: 36„Dacă vor înceta aceste legi
31:36
Ps. 148:6Is. 54:9,10
dinaintea Mea”, zice Domnul, „și neamul lui Israel va înceta pe vecie să mai fie un neam înaintea Mea!” 37Așa vorbește Domnul: „Dacă cerurile sus
31:37
Cap. 33:22.
pot fi măsurate și dacă temeliile pământului jos pot fi cercetate, atunci voi lepăda și Eu pe tot neamul lui Israel, pentru tot ce a făcut”, zice Domnul. 38„Iată, vin zile”, zice Domnul, „când cetatea va fi zidită iarăși în cinstea Domnului, de la turnul lui Hananeel
31:38
Neem. 3:1Zah. 14:10
până la Poarta Unghiului. 39Frânghia
31:39
Ezec. 40:8Zah. 2:1
de măsurat va trece încă pe dinaintea ei până la dealul Gareb și de acolo va face un ocol înspre Goat. 40Toată valea unde se aruncă trupurile moarte și cenușa și toate ogoarele până la pârâul Chedron, până la unghiul porţii
31:40
2 Cron. 23:15Neem. 3:28
cailor, la răsărit, vor fi închinate
31:40
Ioel 3:17
Domnului și nu vor mai fi niciodată nici surpate, nici nimicite.”

32

Începutul istoriei celor doi ani dinaintea dărâmării Ierusalimului

321Iată cuvântul spus lui Ieremia din partea Domnului în al zecelea

32:1
2 Împ. 25:1,2
an al lui Zedechia, împăratul lui Iuda. Acesta era anul al optsprezecelea al lui Nebucadneţar. 2Oastea împăratului Babilonului împresura pe atunci Ierusalimul și prorocul Ieremia era închis în curtea
32:2
Neem. 3:25
temniţei, care ţinea de casa împăratului lui Iuda. 3Zedechia, împăratul lui Iuda, pusese să-l închidă și-i zisese: „Pentru ce prorocești și zici: ‘Așa vorbește Domnul: «Iată
32:3
Cap. 34:2.
, dau cetatea aceasta în mâinile împăratului Babilonului, și o va lua; 4Zedechia, împăratul lui Iuda, nu va
32:4
Cap. 34:3;
scăpa de haldeeni, ci va fi dat în mâinile împăratului Babilonului, îi va vorbi gură către gură și se vor vedea faţă în faţă. 5Împăratul Babilonului va duce pe Zedechia la Babilon, unde va rămâne până când
32:5
Cap. 27:22.
Îmi voi aduce Eu aminte de el», zice Domnul. «Chiar dacă
32:5
Cap. 21:4;
vă bateţi împotriva haldeenilor, nu veţi avea izbândă»’?” 6Ieremia a zis: „Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: 7‘Iată că Hanameel, fiul unchiului tău Șalum, va veni la tine să-ţi spună: «Cumpără ogorul meu care este la Anatot, căci tu ai drept
32:7
Lev. 25:24,25,32Rut 4:4
de răscumpărare ca să-l cumperi.»’ 8Și Hanameel, fiul unchiului meu, a venit la mine, după Cuvântul Domnului, în curtea temniţei și mi-a zis: ‘Cumpără ogorul meu, care este la Anatot, în ţara lui Beniamin, căci tu ai drept de moștenire și de răscumpărare. Cumpără-l!’ Am cunoscut că era Cuvântul Domnului. 9Și am cumpărat de la Hanameel, fiul unchiului meu, ogorul de la Anatot și i-am cântărit
32:9
Gen. 23:16Zah. 11:12
argintul – șaptesprezece sicli de argint. 10Am scris un zapis, pe care l-am pecetluit, am pus martori și am cântărit argintul într-o cumpănă. 11Am luat apoi zapisul de cumpărare, pe cel care era pecetluit după lege și obiceiuri și pe cel ce era deschis 12și am dat zapisul de cumpărare lui
32:12
Cap. 36:4.
Baruc, fiul lui Neriia, fiul lui Mahseia, în faţa lui Hanameel, fiul unchiului meu, în faţa martorilor
32:12
Is. 8:2
care iscăliseră zapisul de cumpărare și în faţa tuturor iudeilor care se aflau în curtea temniţei. 13Și am dat lui Baruc înaintea lor următoarea poruncă: 14‘Așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel: «Ia zapisele acestea de cumpărare, cel pecetluit și cel deschis, și pune-le într-un vas de pământ, ca să se păstreze multă vreme!» 15Căci așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel: «Iarăși
32:15
Vers. 37,43.
se vor mai cumpăra case, ogoare și vii în ţara aceasta.»’ 16După ce am dat zapisul de cumpărare lui Baruc, fiul lui Neriia, am făcut Domnului această rugăciune: 17‘Ah, Doamne Dumnezeule, iată, Tu ai făcut
32:17
2 Împ. 19:15
cerurile și pământul cu puterea Ta cea mare și cu braţul Tău întins: nimic nu este de mirat
32:17
Gen. 18:14Luca 1:37
din partea Ta! 18Tu dai îndurare până la al miilea
32:18
Exod 20:6
34:7Deut. 5:9,10
neam de oameni și pedepsești nelegiuirea părinţilor în sânul copiilor lor după ei. Tu ești Dumnezeul cel mare, cel puternic
32:18
Is. 9:6
, al cărui Nume este Domnul
32:18
Cap. 10:16.
oștirilor! 19Tu ești mare
32:19
Is. 28:29
la sfat și puternic la faptă, Tu ai ochii
32:19
Iov 34:21Ps. 33:13Prov. 5:21
deschiși asupra tuturor căilor copiilor oamenilor, ca să
32:19
Cap. 17:10.
dai fiecăruia după căile lui, după rodul faptelor lui. 20Tu ai făcut minuni și semne mari în ţara Egiptului și până în ziua de azi și în Israel și printre oameni și Ţi-ai făcut un Nume
32:20
Exod 9:161 Cron. 17:21Is. 63:12Dan. 9:15
așa cum este astăzi. 21Ai scos
32:21
Exod 6:62 Sam. 7:231 Cron. 17:21Ps. 136:11,12
din ţara Egiptului pe poporul tău Israel, cu minuni și semne mari, cu mână tare și cu braţ întins și cu o mare groază. 22Tu le-ai dat ţara
32:22
Exod 3:8,17
aceasta pe care juraseși părinţilor lor că le-o vei da, ţară în care curge lapte și miere. 23Ei au venit și au luat-o în stăpânire. Dar n-au
32:23
Neem. 9:26Dan. 9:10-14
ascultat de glasul Tău, n-au păzit Legea Ta și n-au făcut tot ce le porunciseși să facă. Și atunci ai trimis peste ei toate aceste nenorociri! 24Iată, șanţurile de apărare se înalţă împotriva cetăţii și o ameninţă; cetatea va fi
32:24
Vers. 25,36.
dată în mâinile haldeenilor, care luptă împotriva ei, biruită de sabie
32:24
Cap. 14:12.
, de foamete și de ciumă. Ce ai spus Tu s-a întâmplat: Tu Însuţi vezi! 25Și totuși, Doamne Dumnezeule, Tu mi-ai zis: «Cumpără-ţi un ogor cu argint și pune și martori!», când totuși cetatea este
32:25
Vers. 24.
dată în mâinile haldeenilor!’” 26Cuvântul Domnului a vorbit atunci lui Ieremia astfel: 27„Iată, Eu sunt Domnul Dumnezeul
32:27
Num. 16:22
oricărei făpturi. Este ceva de mirat
32:27
Vers. 17.
din partea Mea?” 28De aceea, așa vorbește Domnul: „Iată, dau
32:28
Vers. 3.
cetatea aceasta în mâinile haldeenilor și în mâinile lui Nebucadneţar, împăratul Babilonului, și o va lua. 29Haldeenii, care luptă împotriva cetăţii acesteia, vor intra, îi vor pune
32:29
Cap. 12:10;
foc și o vor arde, împreună cu casele pe acoperișul
32:29
Cap. 19:13.
cărora au adus tămâie lui Baal și au turnat jertfe de băutură altor dumnezei, ca să Mă mânie. 30Căci copiii lui Israel și copiii lui Iuda n-au făcut din tinereţea lor decât ce este rău
32:30
Cap. 2:7;
înaintea Mea; copiii lui Israel numai M-au mâniat întruna cu lucrarea mâinilor lor”, zice Domnul. 31„Căci cetatea aceasta Îmi aţâţă mânia și urgia din ziua când s-a zidit și până azi, de aceea vreau s-o iau
32:31
2 Împ. 23:27
24:3
dinaintea Feţei Mele, 32din pricina tot răului pe care l-au făcut copiii lui Israel și copiii lui Iuda ca să Mă mânie, ei
32:32
Is. 1:4,6Dan. 9:8
, împăraţii lor, căpeteniile lor, preoţii lor și prorocii lor, oamenii lui Iuda și locuitorii Ierusalimului. 33Mi-au întors
32:33
Cap. 2:27;
spatele, nu s-au uitat la Mine; i-am învăţat
32:33
Cap. 7:13.
, i-am învăţat întruna, dar n-au ascultat și nu s-au învăţat. 34Ci și-au pus urâciunile
32:34
Cap. 7:30,31;
idolești în Casa peste care este chemat Numele Meu și au spurcat-o. 35Au zidit înălţimi lui Baal în valea Ben-Hinom, ca să treacă prin
32:35
Cap. 7:31;
foc lui Moloh
32:35
Lev. 18:211 Împ. 11:33
pe fiii și fiicele lor; lucru pe care nu
32:35
Cap. 7:31.
li-l poruncisem și nici nu-Mi trecuse prin gând că au să facă asemenea grozăvii ca să ducă pe Iuda în păcat.” 36Și acum, așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel despre cetatea aceasta, despre care ziceţi: „Va
32:36
Vers. 24.
fi dată în mâinile împăratului Babilonului, biruită prin sabie, prin foamete și prin ciumă”: 37„Iată, îi voi strânge
32:37
Deut. 30:329:14
31:10Ezec. 37:21
din toate ţările unde i-am izgonit în mânia Mea, în urgia Mea și în marea Mea supărare; îi voi aduce înapoi în locul acesta și-i voi face să locuiască în
32:37
Cap. 23:6;
liniște acolo. 38Ei vor
32:38
Cap. 24:7;
fi poporul Meu, și Eu voi fi Dumnezeul lor. 39Le voi da o inimă
32:39
Cap. 24:7.
și o cale ca să se teamă de Mine totdeauna, spre fericirea lor și a copiilor lor după ei. 40Voi încheia
32:40
Is. 55:3
cu ei un legământ veșnic, că nu Mă voi mai întoarce de la ei, ci le voi face bine și le voi pune în inimă frica
32:40
Cap. 31:33.
de Mine, ca să nu se depărteze de Mine. 41Mă voi
32:41
Deut. 30:9Ţef. 3:17
bucura să le fac bine, îi voi sădi
32:41
Cap. 24:6;
cu adevărat în ţara aceasta, din toată inima și din tot sufletul Meu.” 42Căci așa vorbește Domnul: „După cum
32:42
Cap. 31:28.
am adus peste poporul acesta toate aceste mari nenorociri, tot așa voi aduce peste ei tot binele pe care li-l făgăduiesc. 43Se vor cumpăra
32:43
Vers. 15.
iarăși ogoare în ţara aceasta, despre
32:43
Cap. 33:10.
care ziceţi că este o pustie fără oameni și fără dobitoace și că este dată în mâinile haldeenilor. 44Se vor cumpăra iarăși ogoare pe argint, se vor scrie zapise, se vor pecetlui, se vor pune martori în ţara
32:44
Cap. 17:26.
lui Beniamin și în împrejurimile Ierusalimului, în cetăţile lui Iuda, în cetăţile de la munte, în cetăţile de la câmpie și în cetăţile de la miazăzi, căci voi aduce
32:44
Cap. 33:7,11,26.
înapoi pe prinșii lor de război”, zice Domnul.

33

331Cuvântul Domnului a vorbit lui Ieremia a doua oară, pe când era încă închis

33:1
Cap. 32:2,3.
în curtea temniţei: 2„Așa vorbește Domnul, care
33:2
Is. 37:26
face aceste lucruri, Domnul, care le urzește și le înfăptuiește, El, al cărui Nume este Domnul
33:2
Exod 15:3Amos 5:8
9:6
: 3‘Cheamă-Mă
33:3
Ps. 91:15
, și-ţi voi răspunde și îţi voi vesti lucruri mari, lucruri ascunse, pe care nu le cunoști.’ 4Căci așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel despre casele cetăţii acesteia și despre casele împăraţilor lui Iuda, care vor fi surpate ca să facă loc pentru șanţurile de întărire
33:4
Cap. 32:24.
și pentru săbii, 5când vor înainta să lupte
33:5
Cap. 32:5.
împotriva haldeenilor și când se vor umple cu trupurile moarte ale oamenilor pe care-i voi lovi în mânia Mea și în urgia Mea și din pricina răutăţii cărora Îmi voi ascunde Faţa de această cetate: 6‘Iată, îi voi da vindecare
33:6
Cap. 30:17.
și sănătate, îi voi vindeca și le voi deschide un izvor bogat în pace și credincioșie. 7Voi aduce
33:7
Cap. 30:3;
înapoi pe prinșii de război ai lui Iuda și pe prinșii de război ai lui Israel și-i voi așeza iarăși ca odinioară
33:7
Is. 1:2630:2042:10
. 8Îi voi curăţi
33:8
Ezec. 36:25Zah. 13:1Evr. 9:13,14
de toate nelegiuirile pe care le-au săvârșit împotriva Mea, le voi ierta
33:8
Cap. 31:34.
toate nelegiuirile prin care M-au supărat și prin care s-au răzvrătit împotriva Mea. 9Cetatea aceasta
33:9
Is. 62:7
va fi pentru Mine o pricină de laudă și de slavă printre toate neamurile pământului. Ele vor afla tot binele pe care li-l voi face, vor rămâne mirate
33:9
Is. 60:5
și uimite de toată fericirea și de toată propășirea pe care le-o voi da.’ 10Așa vorbește Domnul: ‘Se vor mai auzi iarăși în locul acesta, despre
33:10
Cap. 32:43.
care ziceţi că este pustiu, că nu mai are oameni, nici dobitoace, se vor mai auzi iarăși în cetăţile lui Iuda și pe uliţele Ierusalimului, pustiite, lipsite de oameni, de locuitori, de dobitoace, 11strigătele
33:11
Cap. 7:34;
de bucurie și strigătele de veselie, cântecele mirelui și cântecele miresei, glasul celor ce zic: «Lăudaţi
33:11
1 Cron. 16:8,342 Cron. 5:13
7:3Ezra 3:11Ps. 136:1Is. 12:4
pe Domnul oștirilor, căci Domnul este bun, căci în veac ţine îndurarea Lui!», glasul celor ce aduc jertfe
33:11
Lev. 7:12Ps. 107:22
116:17
de mulţumire în Casa Domnului. Căci voi aduce înapoi
33:11
Vers. 7.
pe prinșii de război ai ţării și îi voi așeza iarăși ca odinioară’, zice Domnul. 12Așa vorbește Domnul oștirilor: ‘În locul
33:12
Is. 65:10
acesta pustiu, fără oameni și fără dobitoace, și în toate cetăţile lui, vor mai fi iarăși locuinţe de păstori, care-și vor odihni turmele. În cetăţile de la munte
33:12
Cap. 17:26;
, 13în cetăţile din câmpie, în cetăţile de la miazăzi, în ţara lui Beniamin și în împrejurimile Ierusalimului, și în cetăţile lui Iuda, vor mai trece iarăși
33:13
Lev. 27:32
oile pe sub mâna celui ce le numără’, zice Domnul. 14‘Iată
33:14
Cap. 23:5;
, vin zile’, zice Domnul, ‘când voi împlini
33:14
Cap. 29:10.
cuvântul cel bun pe care l-am spus despre casa lui Israel și despre casa lui Iuda. 15În zilele acelea și în vremurile acelea voi face să răsară lui David o Odraslă
33:15
Is. 4:2
11:1
neprihănită, care va înfăptui dreptatea și judecata în ţară. 16În zilele
33:16
Cap. 23:6.
acelea, Iuda va fi mântuit și Ierusalimul va locui în liniște. Și iată cum Îl vor numi: «Domnul, Neprihănirea33:16 Sau: Starea noastră după voia lui Dumnezeu. noastră».’ 17Căci așa vorbește Domnul: ‘David nu va
33:17
2 Sam. 7:161 Împ. 2:4Ps. 89:29,36Luca 1:32,33
fi lipsit niciodată de un urmaș care să stea pe scaunul de domnie al casei lui Israel. 18Nici preoţii și leviţii nu vor fi lipsiţi niciodată înaintea Mea de urmași care să aducă arderi-de-tot
33:18
Rom. 12:1
15:161 Pet. 2:5,9Apoc. 1:6
, să ardă tămâie împreună cu darurile de mâncare și să aducă jertfe în toate zilele.’” 19Cuvântul Domnului a vorbit lui Ieremia astfel: 20„Așa vorbește Domnul: ‘Dacă puteţi
33:20
Ps. 89:37Is. 54:9
să rupeţi legământul Meu cu ziua și legământul Meu cu noaptea, așa încât ziua și noaptea să nu mai fie la vremea lor, 21atunci se va putea rupe și legământul
33:21
Ps. 89:34
Meu cu robul Meu David, așa încât să nu mai aibă fii care să domnească pe scaunul lui de domnie, și legământul Meu cu leviţii, preoţii, care Îmi fac slujba. 22Ca
33:22
Gen. 13:16
15:5
22:17
oștirea cerurilor, care nu se poate număra, și ca nisipul mării, care nu se poate măsura, așa voi înmulţi sămânţa robului Meu David și pe leviţii care-Mi slujesc.’” 23Cuvântul Domnului a vorbit lui Ieremia astfel: 24„N-ai băgat de seamă ce zic oamenii aceștia: ‘A lepădat Domnul cele
33:24
Vers. 21,22.
două familii pe care le alesese’? Atât de mult dispreţuiesc ei pe poporul Meu că nu-l mai privesc ca un popor. 25Așa vorbește Domnul: ‘Dacă n-am făcut legământul
33:25
Vers. 20.
Meu cu ziua și cu noaptea, dacă n-am așezat
33:25
Ps. 74:16,17Ps. 104:19
legile cerurilor și ale pământului, 26atunci
33:26
Cap. 31:37.
voi lepăda și sămânţa lui Iacov și a robului Meu David și nu voi mai lua din sămânţa lui pe cei ce vor stăpâni peste urmașii lui Avraam, lui Isaac și lui Iacov, căci voi aduce înapoi
33:26
Vers. 7,11.
pe prinșii lor de război și voi avea milă de ei!’”