Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
32

Începutul istoriei celor doi ani dinaintea dărâmării Ierusalimului

321Iată cuvântul spus lui Ieremia din partea Domnului în al zecelea

32:1
2 Împ. 25:1,2
an al lui Zedechia, împăratul lui Iuda. Acesta era anul al optsprezecelea al lui Nebucadneţar. 2Oastea împăratului Babilonului împresura pe atunci Ierusalimul și prorocul Ieremia era închis în curtea
32:2
Neem. 3:25
temniţei, care ţinea de casa împăratului lui Iuda. 3Zedechia, împăratul lui Iuda, pusese să-l închidă și-i zisese: „Pentru ce prorocești și zici: ‘Așa vorbește Domnul: «Iată
32:3
Cap. 34:2.

, dau cetatea aceasta în mâinile împăratului Babilonului, și o va lua; 4Zedechia, împăratul lui Iuda, nu va
32:4
Cap. 34:3;
38:18,23
39:5
52:9
scăpa de haldeeni, ci va fi dat în mâinile împăratului Babilonului, îi va vorbi gură către gură și se vor vedea faţă în faţă. 5Împăratul Babilonului va duce pe Zedechia la Babilon, unde va rămâne până când
32:5
Cap. 27:22.

Îmi voi aduce Eu aminte de el», zice Domnul. «Chiar dacă
32:5
Cap. 21:4;
33:5
vă bateţi împotriva haldeenilor, nu veţi avea izbândă»’?” 6Ieremia a zis: „Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: 7‘Iată că Hanameel, fiul unchiului tău Șalum, va veni la tine să-ţi spună: «Cumpără ogorul meu care este la Anatot, căci tu ai drept
32:7
Lev. 25:24,25,32Rut 4:4
de răscumpărare ca să-l cumperi.»’ 8Și Hanameel, fiul unchiului meu, a venit la mine, după Cuvântul Domnului, în curtea temniţei și mi-a zis: ‘Cumpără ogorul meu, care este la Anatot, în ţara lui Beniamin, căci tu ai drept de moștenire și de răscumpărare. Cumpără-l!’ Am cunoscut că era Cuvântul Domnului. 9Și am cumpărat de la Hanameel, fiul unchiului meu, ogorul de la Anatot și i-am cântărit
32:9
Gen. 23:16Zah. 11:12
argintul – șaptesprezece sicli de argint. 10Am scris un zapis, pe care l-am pecetluit, am pus martori și am cântărit argintul într-o cumpănă. 11Am luat apoi zapisul de cumpărare, pe cel care era pecetluit după lege și obiceiuri și pe cel ce era deschis 12și am dat zapisul de cumpărare lui
32:12
Cap. 36:4.

Baruc, fiul lui Neriia, fiul lui Mahseia, în faţa lui Hanameel, fiul unchiului meu, în faţa martorilor
32:12
Is. 8:2
care iscăliseră zapisul de cumpărare și în faţa tuturor iudeilor care se aflau în curtea temniţei. 13Și am dat lui Baruc înaintea lor următoarea poruncă: 14‘Așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel: «Ia zapisele acestea de cumpărare, cel pecetluit și cel deschis, și pune-le într-un vas de pământ, ca să se păstreze multă vreme!» 15Căci așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel: «Iarăși
32:15
Vers. 37,43.

se vor mai cumpăra case, ogoare și vii în ţara aceasta.»’ 16După ce am dat zapisul de cumpărare lui Baruc, fiul lui Neriia, am făcut Domnului această rugăciune: 17‘Ah, Doamne Dumnezeule, iată, Tu ai făcut
32:17
2 Împ. 19:15
cerurile și pământul cu puterea Ta cea mare și cu braţul Tău întins: nimic nu este de mirat
32:17
Gen. 18:14Luca 1:37
din partea Ta! 18Tu dai îndurare până la al miilea
32:18
Exod 20:6
34:7Deut. 5:9,10
neam de oameni și pedepsești nelegiuirea părinţilor în sânul copiilor lor după ei. Tu ești Dumnezeul cel mare, cel puternic
32:18
Is. 9:6
, al cărui Nume este Domnul
32:18
Cap. 10:16.

oștirilor! 19Tu ești mare
32:19
Is. 28:29
la sfat și puternic la faptă, Tu ai ochii
32:19
Iov 34:21Ps. 33:13Prov. 5:21
deschiși asupra tuturor căilor copiilor oamenilor, ca să
32:19
Cap. 17:10.

dai fiecăruia după căile lui, după rodul faptelor lui. 20Tu ai făcut minuni și semne mari în ţara Egiptului și până în ziua de azi și în Israel și printre oameni și Ţi-ai făcut un Nume
32:20
Exod 9:161 Cron. 17:21Is. 63:12Dan. 9:15
așa cum este astăzi. 21Ai scos
32:21
Exod 6:62 Sam. 7:231 Cron. 17:21Ps. 136:11,12
din ţara Egiptului pe poporul tău Israel, cu minuni și semne mari, cu mână tare și cu braţ întins și cu o mare groază. 22Tu le-ai dat ţara
32:22
Exod 3:8,17
aceasta pe care juraseși părinţilor lor că le-o vei da, ţară în care curge lapte și miere. 23Ei au venit și au luat-o în stăpânire. Dar n-au
32:23
Neem. 9:26Dan. 9:10-14
ascultat de glasul Tău, n-au păzit Legea Ta și n-au făcut tot ce le porunciseși să facă. Și atunci ai trimis peste ei toate aceste nenorociri! 24Iată, șanţurile de apărare se înalţă împotriva cetăţii și o ameninţă; cetatea va fi
32:24
Vers. 25,36.

dată în mâinile haldeenilor, care luptă împotriva ei, biruită de sabie
32:24
Cap. 14:12.

, de foamete și de ciumă. Ce ai spus Tu s-a întâmplat: Tu Însuţi vezi! 25Și totuși, Doamne Dumnezeule, Tu mi-ai zis: «Cumpără-ţi un ogor cu argint și pune și martori!», când totuși cetatea este
32:25
Vers. 24.

dată în mâinile haldeenilor!’” 26Cuvântul Domnului a vorbit atunci lui Ieremia astfel: 27„Iată, Eu sunt Domnul Dumnezeul
32:27
Num. 16:22
oricărei făpturi. Este ceva de mirat
32:27
Vers. 17.

din partea Mea?” 28De aceea, așa vorbește Domnul: „Iată, dau
32:28
Vers. 3.

cetatea aceasta în mâinile haldeenilor și în mâinile lui Nebucadneţar, împăratul Babilonului, și o va lua. 29Haldeenii, care luptă împotriva cetăţii acesteia, vor intra, îi vor pune
32:29
Cap. 12:10;
37:8,10
52:13
foc și o vor arde, împreună cu casele pe acoperișul
32:29
Cap. 19:13.

cărora au adus tămâie lui Baal și au turnat jertfe de băutură altor dumnezei, ca să Mă mânie. 30Căci copiii lui Israel și copiii lui Iuda n-au făcut din tinereţea lor decât ce este rău
32:30
Cap. 2:7;
3:25
7:22,26
22:21Ezec. 20:28
înaintea Mea; copiii lui Israel numai M-au mâniat întruna cu lucrarea mâinilor lor”, zice Domnul. 31„Căci cetatea aceasta Îmi aţâţă mânia și urgia din ziua când s-a zidit și până azi, de aceea vreau s-o iau
32:31
2 Împ. 23:27
24:3
dinaintea Feţei Mele, 32din pricina tot răului pe care l-au făcut copiii lui Israel și copiii lui Iuda ca să Mă mânie, ei
32:32
Is. 1:4,6Dan. 9:8
, împăraţii lor, căpeteniile lor, preoţii lor și prorocii lor, oamenii lui Iuda și locuitorii Ierusalimului. 33Mi-au întors
32:33
Cap. 2:27;
7:24
spatele, nu s-au uitat la Mine; i-am învăţat
32:33
Cap. 7:13.

, i-am învăţat întruna, dar n-au ascultat și nu s-au învăţat. 34Ci și-au pus urâciunile
32:34
Cap. 7:30,31;
23:11Ezec. 8:5,6
idolești în Casa peste care este chemat Numele Meu și au spurcat-o. 35Au zidit înălţimi lui Baal în valea Ben-Hinom, ca să treacă prin
32:35
Cap. 7:31;
19:5
foc lui Moloh
32:35
Lev. 18:211 Împ. 11:33
pe fiii și fiicele lor; lucru pe care nu
32:35
Cap. 7:31.

li-l poruncisem și nici nu-Mi trecuse prin gând că au să facă asemenea grozăvii ca să ducă pe Iuda în păcat.” 36Și acum, așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel despre cetatea aceasta, despre care ziceţi: „Va
32:36
Vers. 24.

fi dată în mâinile împăratului Babilonului, biruită prin sabie, prin foamete și prin ciumă”: 37„Iată, îi voi strânge
32:37
Deut. 30:329:14
31:10Ezec. 37:21
din toate ţările unde i-am izgonit în mânia Mea, în urgia Mea și în marea Mea supărare; îi voi aduce înapoi în locul acesta și-i voi face să locuiască în
32:37
Cap. 23:6;
33:16
liniște acolo. 38Ei vor
32:38
Cap. 24:7;
30:22
31:33
fi poporul Meu, și Eu voi fi Dumnezeul lor. 39Le voi da o inimă
32:39
Cap. 24:7.
Ezec. 11:19,20
și o cale ca să se teamă de Mine totdeauna, spre fericirea lor și a copiilor lor după ei. 40Voi încheia
32:40
Is. 55:3
cu ei un legământ veșnic, că nu Mă voi mai întoarce de la ei, ci le voi face bine și le voi pune în inimă frica
32:40
Cap. 31:33.

de Mine, ca să nu se depărteze de Mine. 41Mă voi
32:41
Deut. 30:9Ţef. 3:17
bucura să le fac bine, îi voi sădi
32:41
Cap. 24:6;
31:28Amos 9:15
cu adevărat în ţara aceasta, din toată inima și din tot sufletul Meu.” 42Căci așa vorbește Domnul: „După cum
32:42
Cap. 31:28.

am adus peste poporul acesta toate aceste mari nenorociri, tot așa voi aduce peste ei tot binele pe care li-l făgăduiesc. 43Se vor cumpăra
32:43
Vers. 15.

iarăși ogoare în ţara aceasta, despre
32:43
Cap. 33:10.

care ziceţi că este o pustie fără oameni și fără dobitoace și că este dată în mâinile haldeenilor. 44Se vor cumpăra iarăși ogoare pe argint, se vor scrie zapise, se vor pecetlui, se vor pune martori în ţara
32:44
Cap. 17:26.

lui Beniamin și în împrejurimile Ierusalimului, în cetăţile lui Iuda, în cetăţile de la munte, în cetăţile de la câmpie și în cetăţile de la miazăzi, căci voi aduce
32:44
Cap. 33:7,11,26.

înapoi pe prinșii lor de război”, zice Domnul.