Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
33

331Cuvântul Domnului a vorbit lui Ieremia a doua oară, pe când era încă închis

33:1
Cap. 32:2,3.

în curtea temniţei: 2„Așa vorbește Domnul, care
33:2
Is. 37:26
face aceste lucruri, Domnul, care le urzește și le înfăptuiește, El, al cărui Nume este Domnul
33:2
Exod 15:3Amos 5:8
9:6
: 3‘Cheamă-Mă
33:3
Ps. 91:15
, și-ţi voi răspunde și îţi voi vesti lucruri mari, lucruri ascunse, pe care nu le cunoști.’ 4Căci așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel despre casele cetăţii acesteia și despre casele împăraţilor lui Iuda, care vor fi surpate ca să facă loc pentru șanţurile de întărire
33:4
Cap. 32:24.

și pentru săbii, 5când vor înainta să lupte
33:5
Cap. 32:5.

împotriva haldeenilor și când se vor umple cu trupurile moarte ale oamenilor pe care-i voi lovi în mânia Mea și în urgia Mea și din pricina răutăţii cărora Îmi voi ascunde Faţa de această cetate: 6‘Iată, îi voi da vindecare
33:6
Cap. 30:17.

și sănătate, îi voi vindeca și le voi deschide un izvor bogat în pace și credincioșie. 7Voi aduce
33:7
Cap. 30:3;
32:44
înapoi pe prinșii de război ai lui Iuda și pe prinșii de război ai lui Israel și-i voi așeza iarăși ca odinioară
33:7
Is. 1:2630:2042:10
. 8Îi voi curăţi
33:8
Ezec. 36:25Zah. 13:1Evr. 9:13,14
de toate nelegiuirile pe care le-au săvârșit împotriva Mea, le voi ierta
33:8
Cap. 31:34.
Mica 7:18
toate nelegiuirile prin care M-au supărat și prin care s-au răzvrătit împotriva Mea. 9Cetatea aceasta
33:9
Is. 62:7
va fi pentru Mine o pricină de laudă și de slavă printre toate neamurile pământului. Ele vor afla tot binele pe care li-l voi face, vor rămâne mirate
33:9
Is. 60:5
și uimite de toată fericirea și de toată propășirea pe care le-o voi da.’ 10Așa vorbește Domnul: ‘Se vor mai auzi iarăși în locul acesta, despre
33:10
Cap. 32:43.

care ziceţi că este pustiu, că nu mai are oameni, nici dobitoace, se vor mai auzi iarăși în cetăţile lui Iuda și pe uliţele Ierusalimului, pustiite, lipsite de oameni, de locuitori, de dobitoace, 11strigătele
33:11
Cap. 7:34;
16:9
25:10Apoc. 18:23
de bucurie și strigătele de veselie, cântecele mirelui și cântecele miresei, glasul celor ce zic: «Lăudaţi
33:11
1 Cron. 16:8,342 Cron. 5:13
7:3Ezra 3:11Ps. 136:1Is. 12:4
pe Domnul oștirilor, căci Domnul este bun, căci în veac ţine îndurarea Lui!», glasul celor ce aduc jertfe
33:11
Lev. 7:12Ps. 107:22
116:17
de mulţumire în Casa Domnului. Căci voi aduce înapoi
33:11
Vers. 7.

pe prinșii de război ai ţării și îi voi așeza iarăși ca odinioară’, zice Domnul. 12Așa vorbește Domnul oștirilor: ‘În locul
33:12
Is. 65:10
acesta pustiu, fără oameni și fără dobitoace, și în toate cetăţile lui, vor mai fi iarăși locuinţe de păstori, care-și vor odihni turmele. În cetăţile de la munte
33:12
Cap. 17:26;
32:44
, 13în cetăţile din câmpie, în cetăţile de la miazăzi, în ţara lui Beniamin și în împrejurimile Ierusalimului, și în cetăţile lui Iuda, vor mai trece iarăși
33:13
Lev. 27:32
oile pe sub mâna celui ce le numără’, zice Domnul. 14‘Iată
33:14
Cap. 23:5;
31:27,31
, vin zile’, zice Domnul, ‘când voi împlini
33:14
Cap. 29:10.

cuvântul cel bun pe care l-am spus despre casa lui Israel și despre casa lui Iuda. 15În zilele acelea și în vremurile acelea voi face să răsară lui David o Odraslă
33:15
Is. 4:2
11:1
neprihănită, care va înfăptui dreptatea și judecata în ţară. 16În zilele
33:16
Cap. 23:6.

acelea, Iuda va fi mântuit și Ierusalimul va locui în liniște. Și iată cum Îl vor numi: «Domnul, Neprihănirea33:16 Sau: Starea noastră după voia lui Dumnezeu. noastră».’ 17Căci așa vorbește Domnul: ‘David nu va
33:17
2 Sam. 7:161 Împ. 2:4Ps. 89:29,36Luca 1:32,33
fi lipsit niciodată de un urmaș care să stea pe scaunul de domnie al casei lui Israel. 18Nici preoţii și leviţii nu vor fi lipsiţi niciodată înaintea Mea de urmași care să aducă arderi-de-tot
33:18
Rom. 12:1
15:161 Pet. 2:5,9Apoc. 1:6
, să ardă tămâie împreună cu darurile de mâncare și să aducă jertfe în toate zilele.’” 19Cuvântul Domnului a vorbit lui Ieremia astfel: 20„Așa vorbește Domnul: ‘Dacă puteţi
33:20
Ps. 89:37Is. 54:9
să rupeţi legământul Meu cu ziua și legământul Meu cu noaptea, așa încât ziua și noaptea să nu mai fie la vremea lor, 21atunci se va putea rupe și legământul
33:21
Ps. 89:34
Meu cu robul Meu David, așa încât să nu mai aibă fii care să domnească pe scaunul lui de domnie, și legământul Meu cu leviţii, preoţii, care Îmi fac slujba. 22Ca
33:22
Gen. 13:16
15:5
22:17
oștirea cerurilor, care nu se poate număra, și ca nisipul mării, care nu se poate măsura, așa voi înmulţi sămânţa robului Meu David și pe leviţii care-Mi slujesc.’” 23Cuvântul Domnului a vorbit lui Ieremia astfel: 24„N-ai băgat de seamă ce zic oamenii aceștia: ‘A lepădat Domnul cele
33:24
Vers. 21,22.

două familii pe care le alesese’? Atât de mult dispreţuiesc ei pe poporul Meu că nu-l mai privesc ca un popor. 25Așa vorbește Domnul: ‘Dacă n-am făcut legământul
33:25
Vers. 20.
Gen. 8:22
Meu cu ziua și cu noaptea, dacă n-am așezat
33:25
Ps. 74:16,17Ps. 104:19
legile cerurilor și ale pământului, 26atunci
33:26
Cap. 31:37.

voi lepăda și sămânţa lui Iacov și a robului Meu David și nu voi mai lua din sămânţa lui pe cei ce vor stăpâni peste urmașii lui Avraam, lui Isaac și lui Iacov, căci voi aduce înapoi
33:26
Vers. 7,11.
Ezra 2:1
pe prinșii lor de război și voi avea milă de ei!’”