Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
33

331Cuvântul Domnului a vorbit lui Ieremia a doua oară, pe când era încă închis

33:1
Cap. 32:2,3.
în curtea temniţei: 2„Așa vorbește Domnul, care
33:2
Is. 37:26
face aceste lucruri, Domnul, care le urzește și le înfăptuiește, El, al cărui Nume este Domnul
33:2
Exod 15:3Amos 5:8
9:6
: 3‘Cheamă-Mă
33:3
Ps. 91:15
, și-ţi voi răspunde și îţi voi vesti lucruri mari, lucruri ascunse, pe care nu le cunoști.’ 4Căci așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel despre casele cetăţii acesteia și despre casele împăraţilor lui Iuda, care vor fi surpate ca să facă loc pentru șanţurile de întărire
33:4
Cap. 32:24.
și pentru săbii, 5când vor înainta să lupte
33:5
Cap. 32:5.
împotriva haldeenilor și când se vor umple cu trupurile moarte ale oamenilor pe care-i voi lovi în mânia Mea și în urgia Mea și din pricina răutăţii cărora Îmi voi ascunde Faţa de această cetate: 6‘Iată, îi voi da vindecare
33:6
Cap. 30:17.
și sănătate, îi voi vindeca și le voi deschide un izvor bogat în pace și credincioșie. 7Voi aduce
33:7
Cap. 30:3;
înapoi pe prinșii de război ai lui Iuda și pe prinșii de război ai lui Israel și-i voi așeza iarăși ca odinioară
33:7
Is. 1:2630:2042:10
. 8Îi voi curăţi
33:8
Ezec. 36:25Zah. 13:1Evr. 9:13,14
de toate nelegiuirile pe care le-au săvârșit împotriva Mea, le voi ierta
33:8
Cap. 31:34.
toate nelegiuirile prin care M-au supărat și prin care s-au răzvrătit împotriva Mea. 9Cetatea aceasta
33:9
Is. 62:7
va fi pentru Mine o pricină de laudă și de slavă printre toate neamurile pământului. Ele vor afla tot binele pe care li-l voi face, vor rămâne mirate
33:9
Is. 60:5
și uimite de toată fericirea și de toată propășirea pe care le-o voi da.’ 10Așa vorbește Domnul: ‘Se vor mai auzi iarăși în locul acesta, despre
33:10
Cap. 32:43.
care ziceţi că este pustiu, că nu mai are oameni, nici dobitoace, se vor mai auzi iarăși în cetăţile lui Iuda și pe uliţele Ierusalimului, pustiite, lipsite de oameni, de locuitori, de dobitoace, 11strigătele
33:11
Cap. 7:34;
de bucurie și strigătele de veselie, cântecele mirelui și cântecele miresei, glasul celor ce zic: «Lăudaţi
33:11
1 Cron. 16:8,342 Cron. 5:13
7:3Ezra 3:11Ps. 136:1Is. 12:4
pe Domnul oștirilor, căci Domnul este bun, căci în veac ţine îndurarea Lui!», glasul celor ce aduc jertfe
33:11
Lev. 7:12Ps. 107:22
116:17
de mulţumire în Casa Domnului. Căci voi aduce înapoi
33:11
Vers. 7.
pe prinșii de război ai ţării și îi voi așeza iarăși ca odinioară’, zice Domnul. 12Așa vorbește Domnul oștirilor: ‘În locul
33:12
Is. 65:10
acesta pustiu, fără oameni și fără dobitoace, și în toate cetăţile lui, vor mai fi iarăși locuinţe de păstori, care-și vor odihni turmele. În cetăţile de la munte
33:12
Cap. 17:26;
, 13în cetăţile din câmpie, în cetăţile de la miazăzi, în ţara lui Beniamin și în împrejurimile Ierusalimului, și în cetăţile lui Iuda, vor mai trece iarăși
33:13
Lev. 27:32
oile pe sub mâna celui ce le numără’, zice Domnul. 14‘Iată
33:14
Cap. 23:5;
, vin zile’, zice Domnul, ‘când voi împlini
33:14
Cap. 29:10.
cuvântul cel bun pe care l-am spus despre casa lui Israel și despre casa lui Iuda. 15În zilele acelea și în vremurile acelea voi face să răsară lui David o Odraslă
33:15
Is. 4:2
11:1
neprihănită, care va înfăptui dreptatea și judecata în ţară. 16În zilele
33:16
Cap. 23:6.
acelea, Iuda va fi mântuit și Ierusalimul va locui în liniște. Și iată cum Îl vor numi: «Domnul, Neprihănirea33:16 Sau: Starea noastră după voia lui Dumnezeu. noastră».’ 17Căci așa vorbește Domnul: ‘David nu va
33:17
2 Sam. 7:161 Împ. 2:4Ps. 89:29,36Luca 1:32,33
fi lipsit niciodată de un urmaș care să stea pe scaunul de domnie al casei lui Israel. 18Nici preoţii și leviţii nu vor fi lipsiţi niciodată înaintea Mea de urmași care să aducă arderi-de-tot
33:18
Rom. 12:1
15:161 Pet. 2:5,9Apoc. 1:6
, să ardă tămâie împreună cu darurile de mâncare și să aducă jertfe în toate zilele.’” 19Cuvântul Domnului a vorbit lui Ieremia astfel: 20„Așa vorbește Domnul: ‘Dacă puteţi
33:20
Ps. 89:37Is. 54:9
să rupeţi legământul Meu cu ziua și legământul Meu cu noaptea, așa încât ziua și noaptea să nu mai fie la vremea lor, 21atunci se va putea rupe și legământul
33:21
Ps. 89:34
Meu cu robul Meu David, așa încât să nu mai aibă fii care să domnească pe scaunul lui de domnie, și legământul Meu cu leviţii, preoţii, care Îmi fac slujba. 22Ca
33:22
Gen. 13:16
15:5
22:17
oștirea cerurilor, care nu se poate număra, și ca nisipul mării, care nu se poate măsura, așa voi înmulţi sămânţa robului Meu David și pe leviţii care-Mi slujesc.’” 23Cuvântul Domnului a vorbit lui Ieremia astfel: 24„N-ai băgat de seamă ce zic oamenii aceștia: ‘A lepădat Domnul cele
33:24
Vers. 21,22.
două familii pe care le alesese’? Atât de mult dispreţuiesc ei pe poporul Meu că nu-l mai privesc ca un popor. 25Așa vorbește Domnul: ‘Dacă n-am făcut legământul
33:25
Vers. 20.
Meu cu ziua și cu noaptea, dacă n-am așezat
33:25
Ps. 74:16,17Ps. 104:19
legile cerurilor și ale pământului, 26atunci
33:26
Cap. 31:37.
voi lepăda și sămânţa lui Iacov și a robului Meu David și nu voi mai lua din sămânţa lui pe cei ce vor stăpâni peste urmașii lui Avraam, lui Isaac și lui Iacov, căci voi aduce înapoi
33:26
Vers. 7,11.
pe prinșii lor de război și voi avea milă de ei!’”

34

Prorocie asupra sorţii lui Zedechia

341Iată cuvântul spus lui Ieremia din partea Domnului când

34:1
2 Împ. 25:1
Nebucadneţar, împăratul Babilonului, cu toată oștirea sa și toate împărăţiile
34:1
Cap. 1:15.
pământului de sub stăpânirea lui și toate popoarele făceau război împotriva Ierusalimului și împotriva tuturor cetăţilor care ţineau de el: 2„Așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel: ‘Du-te de spune lui Zedechia, împăratul lui Iuda, și zi-i: «Așa vorbește Domnul: ‹Iată
34:2
Cap. 21:10;
, dau cetatea aceasta în mâinile împăratului Babilonului și o va
34:2
Cap. 32:29. Vers. 22.
arde cu foc. 3Și tu
34:3
Cap. 32:4.
nu vei scăpa din mâinile lui, ci vei fi luat și dat în mâna lui, vei da ochi cu împăratul Babilonului, el îţi va vorbi gură către gură și vei merge la Babilon.›»’ 4Numai, ascultă Cuvântul Domnului, Zedechia, împăratul lui Iuda! Așa vorbește Domnul despre tine: ‘Nu vei muri ucis de sabie, 5ci vei muri în pace și, cum au ars miresme
34:5
2 Cron. 16:14
21:19
pentru părinţii tăi, vechii împăraţi, care au fost înaintea ta, tot așa vor arde
34:5
Dan. 2:46
și pentru tine și te vor
34:5
Cap. 22:18.
jeli, zicând: «Vai, doamne!» Căci Eu am rostit cuvântul acesta’, zice Domnul.” 6Prorocul Ieremia a spus toate aceste cuvinte lui Zedechia, împăratul lui Iuda, la Ierusalim, 7pe când oastea împăratului Babilonului lupta împotriva Ierusalimului și împotriva tuturor celorlalte cetăţi ale lui Iuda, împotriva Lachisului și Azechei, căci acestea erau cetăţile
34:7
2 Împ. 18:13
19:82 Cron. 11:5,9
care mai rămăseseră din toate cetăţile întărite ale lui Iuda.

Ameninţări

8Iată cuvântul spus lui Ieremia din partea Domnului, după ce împăratul Zedechia făcuse o învoială cu tot poporul Ierusalimului ca să vestească slobozenia

34:8
Exod 21:2Lev. 25:10
robilor, 9pentru ca
34:9
Neem. 5:11
fiecare să lase slobozi pe robul și roaba sa, pe evreu și pe evreică, și nimeni
34:9
Lev. 25:39-46
să nu mai ţină în robie pe fratele său iudeu. 10Toate căpeteniile și tot poporul care făcuseră învoiala s-au legat să lase slobozi fiecare pe robul și roaba lui și să nu-i mai ţină în robie. Ei au ascultat și le-au dat drumul. 11Dar, mai pe urmă
34:11
Vers. 21. Cap. 37:5.
, s-au răzgândit, au luat înapoi pe robii și roabele pe care-i sloboziseră și i-au silit să le fie iarăși robi și roabe. 12Atunci, Cuvântul Domnului a vorbit lui Ieremia din partea Domnului astfel: 13„Așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel: ‘Eu am făcut un legământ cu părinţii voștri în ziua când i-am scos din ţara Egiptului, din casa robiei și le-am zis: 14«După șapte
34:14
Exod 21:2
23:10Deut. 15:12
ani, fiecare din voi să lase slobod pe fratele său evreu care i se vinde lui; șase ani să-ţi slujească și apoi să-l lași slobod de la tine.» Dar părinţii voștri nu M-au ascultat și n-au luat aminte la Mine. 15Voi v-aţi întors astăzi în voi înșivă, aţi făcut ce este bine înaintea Mea, vestind fiecare slobozenia pentru aproapele său, și aţi făcut o învoială
34:15
2 Împ. 23:3Neem. 10:29
înaintea Mea, în Casa
34:15
Cap. 7:10.
peste care este chemat Numele Meu. 16Dar pe urmă v-aţi luat vorba îndărăt și Mi-aţi pângărit
34:16
Exod 20:7Lev. 19:12
Numele, luând iarăși înapoi fiecare pe robii și roabele pe care-i sloboziserăţi și-i lăsaserăţi în voia lor, și i-aţi silit să vă fie iarăși robi și roabe.’ 17De aceea așa vorbește Domnul: ‘Nu M-aţi ascultat ca să vestiţi slobozenia
34:17
Mat. 7:2Gal. 6:7Iac. 2:13
fiecare pentru fratele său, fiecare pentru aproapele său. Iată, Eu vestesc împotriva voastră’, zice Domnul, ‘slobozenia sabiei
34:17
Cap. 32:24,36.
, ciumei și foametei și vă voi face de pomină printre toate împărăţiile
34:17
Deut. 28:25,64
pământului. 18Și pe oamenii care au călcat legământul Meu, care n-au păzit îndatoririle învoielii pe care o făcuseră înaintea Mea, tăind
34:18
Gen. 15:10,17
un viţel în două și trecând printre cele două jumătăţi ale lui, 19și anume pe căpeteniile lui Iuda și pe căpeteniile Ierusalimului, pe famenii dregători, pe preoţi și pe tot poporul ţării, care au trecut printre bucăţile viţelului, 20îi voi da în mâinile vrăjmașilor lor, în mâinile celor ce vor să le ia viaţa, și trupurile lor moarte
34:20
Cap. 7:33;
vor sluji ca hrană păsărilor cerului și fiarelor câmpului. 21Dar pe Zedechia, împăratul lui Iuda, și pe căpeteniile lui, îi voi da în mâinile vrăjmașilor lor, în mâinile celor ce vor să le ia viaţa, în mâinile oștirii împăratului Babilonului, care
34:21
Cap. 37:5,11.
a plecat de la voi! 22Iată
34:22
Cap. 37:8,10.
, voi da poruncă’, zice Domnul, ‘și-i voi aduce înapoi împotriva cetăţii acesteia; o vor
34:22
Cap. 38:3;
bate, o vor lua și o vor arde cu foc. Și voi preface
34:22
Cap. 9:11;
cetăţile lui Iuda într-un pustiu fără locuitori.’”

35

Recabiţii

351Cuvântul rostit către Ieremia din partea Domnului pe vremea lui Ioiachim, fiul lui Iosia, împăratul lui Iuda, sună astfel: 2„Du-te la casa recabiţilor

35:2
2 Împ. 10:151 Cron. 2:55
, vorbește cu ei și adu-i în Casa Domnului, în una din chilii
35:2
1 Împ. 6:5
, și dă-le să bea vin!” 3Am luat pe Iaazania, fiul lui Ieremia, fiul lui Habazinia, pe fraţii săi, pe toţi fiii săi și toată casa recabiţilor 4și i-am dus la Casa Domnului, în chilia fiilor lui Hanan, fiul lui Igdalia, omul lui Dumnezeu, lângă chilia căpeteniilor, deasupra chiliei lui Maaseia, fiul lui Șalum, ușierul
35:4
2 Împ. 12:9
25:181 Cron. 9:18,19
. 5Am pus înaintea fiilor casei recabiţilor niște vase pline cu vin și pahare și le-am zis: „Beţi vin!” 6Dar ei au răspuns: „Noi nu bem vin! Căci Ionadab
35:6
2 Împ. 10:15
, fiul lui Recab, tatăl nostru, ne-a dat următoarea poruncă: ‘Să nu beţi niciodată vin, nici voi, nici fiii voștri, 7și nici să nu zidiţi case, să nu semănaţi nicio sămânţă, să nu sădiţi vii, nici să nu stăpâniţi vii, ci toată viaţa voastră să locuiţi în corturi, ca să
35:7
Exod 20:12Efes. 6:2,3
trăiţi multă vreme în ţara în care sunteţi străini.’ 8Astfel, noi ascultăm tot ce ne-a poruncit Ionadab, fiul lui Recab, tatăl nostru; nu bem vin toată viaţa noastră, nici noi, nici nevestele noastre, nici fiii, nici fiicele noastre; 9nu zidim nici case ca locuinţe pentru noi și nu stăpânim nici vii, nici ogoare, nici pământuri însămânţate, 10ci locuim în corturi și urmăm și împlinim tot ce ne-a poruncit tatăl nostru Ionadab. 11Când s-a suit însă Nebucadneţar, împăratul Babilonului, împotriva ţării acesteia, am zis: ‘Haidem să fugim la Ierusalim de oastea haldeenilor și de oastea Siriei.’ Așa se face că acum locuim la Ierusalim.” 12Atunci, Cuvântul Domnului a vorbit lui Ieremia astfel: 13„Așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel: ‘Du-te și spune oamenilor lui Iuda și locuitorilor Ierusalimului: «Nu voiţi
35:13
Cap. 32:33.
să luaţi învăţătură ca să ascultaţi de cuvintele Mele?», zice Domnul. 14«Cuvintele lui Ionadab, fiul lui Recab, care a poruncit fiilor săi să nu bea vin, sunt păzite, căci ei nu beau vin până în ziua de azi și ascultă astfel de porunca tatălui lor. Iar
35:14
2 Cron. 36:15
Eu v-am vorbit și devreme
35:14
Cap. 7:13;
, și târziu, și nu M-aţi ascultat! 15V-am
35:15
Cap. 7:25;
trimis pe toţi slujitorii Mei prorocii, i-am trimis întruna la voi, să vă spună: ‹Întoarceţi-vă
35:15
Cap. 18:11;
, fiecare, de la calea voastră cea rea, îndreptaţi-vă faptele, nu mergeţi după alţi dumnezei, ca să le slujiţi, și veţi rămâne în ţara pe care v-am dat-o vouă și părinţilor voștri!› Dar voi n-aţi luat aminte și nu M-aţi ascultat. 16Da, fiii lui Ionadab, fiul lui Recab, păzesc porunca pe care le-a dat-o tatăl lor, însă poporul acesta nu M-ascultă!»’ 17De aceea, așa vorbește Domnul Dumnezeul oștirilor, Dumnezeul lui Israel: ‘Iată, voi aduce peste Iuda și peste toţi locuitorii Ierusalimului toate nenorocirile pe care le-am vestit cu privire la ei, pentru că
35:17
Prov. 1:24Is. 65:12
66:4
le-am vorbit, și nu M-au ascultat, pentru că i-am chemat, și n-au răspuns!’” 18Și Ieremia a zis casei recabiţilor: „Așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel: ‘Pentru că aţi ascultat de poruncile tatălui vostru Ionadab, pentru că aţi păzit toate orânduirile lui și aţi făcut tot ce v-a poruncit el, 19pentru aceasta, așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel: «Ionadab, fiul lui Recab, nu va fi lipsit niciodată de urmași care să stea
35:19
Cap. 15:19.
înaintea Mea!»’”