Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
34

Prorocie asupra sorţii lui Zedechia

341Iată cuvântul spus lui Ieremia din partea Domnului când

34:1
2 Împ. 25:1
Nebucadneţar, împăratul Babilonului, cu toată oștirea sa și toate împărăţiile
34:1
Cap. 1:15.
pământului de sub stăpânirea lui și toate popoarele făceau război împotriva Ierusalimului și împotriva tuturor cetăţilor care ţineau de el: 2„Așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel: ‘Du-te de spune lui Zedechia, împăratul lui Iuda, și zi-i: «Așa vorbește Domnul: ‹Iată
34:2
Cap. 21:10;
, dau cetatea aceasta în mâinile împăratului Babilonului și o va
34:2
Cap. 32:29. Vers. 22.
arde cu foc. 3Și tu
34:3
Cap. 32:4.
nu vei scăpa din mâinile lui, ci vei fi luat și dat în mâna lui, vei da ochi cu împăratul Babilonului, el îţi va vorbi gură către gură și vei merge la Babilon.›»’ 4Numai, ascultă Cuvântul Domnului, Zedechia, împăratul lui Iuda! Așa vorbește Domnul despre tine: ‘Nu vei muri ucis de sabie, 5ci vei muri în pace și, cum au ars miresme
34:5
2 Cron. 16:14
21:19
pentru părinţii tăi, vechii împăraţi, care au fost înaintea ta, tot așa vor arde
34:5
Dan. 2:46
și pentru tine și te vor
34:5
Cap. 22:18.
jeli, zicând: «Vai, doamne!» Căci Eu am rostit cuvântul acesta’, zice Domnul.” 6Prorocul Ieremia a spus toate aceste cuvinte lui Zedechia, împăratul lui Iuda, la Ierusalim, 7pe când oastea împăratului Babilonului lupta împotriva Ierusalimului și împotriva tuturor celorlalte cetăţi ale lui Iuda, împotriva Lachisului și Azechei, căci acestea erau cetăţile
34:7
2 Împ. 18:13
19:82 Cron. 11:5,9
care mai rămăseseră din toate cetăţile întărite ale lui Iuda.

Ameninţări

8Iată cuvântul spus lui Ieremia din partea Domnului, după ce împăratul Zedechia făcuse o învoială cu tot poporul Ierusalimului ca să vestească slobozenia

34:8
Exod 21:2Lev. 25:10
robilor, 9pentru ca
34:9
Neem. 5:11
fiecare să lase slobozi pe robul și roaba sa, pe evreu și pe evreică, și nimeni
34:9
Lev. 25:39-46
să nu mai ţină în robie pe fratele său iudeu. 10Toate căpeteniile și tot poporul care făcuseră învoiala s-au legat să lase slobozi fiecare pe robul și roaba lui și să nu-i mai ţină în robie. Ei au ascultat și le-au dat drumul. 11Dar, mai pe urmă
34:11
Vers. 21. Cap. 37:5.
, s-au răzgândit, au luat înapoi pe robii și roabele pe care-i sloboziseră și i-au silit să le fie iarăși robi și roabe. 12Atunci, Cuvântul Domnului a vorbit lui Ieremia din partea Domnului astfel: 13„Așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel: ‘Eu am făcut un legământ cu părinţii voștri în ziua când i-am scos din ţara Egiptului, din casa robiei și le-am zis: 14«După șapte
34:14
Exod 21:2
23:10Deut. 15:12
ani, fiecare din voi să lase slobod pe fratele său evreu care i se vinde lui; șase ani să-ţi slujească și apoi să-l lași slobod de la tine.» Dar părinţii voștri nu M-au ascultat și n-au luat aminte la Mine. 15Voi v-aţi întors astăzi în voi înșivă, aţi făcut ce este bine înaintea Mea, vestind fiecare slobozenia pentru aproapele său, și aţi făcut o învoială
34:15
2 Împ. 23:3Neem. 10:29
înaintea Mea, în Casa
34:15
Cap. 7:10.
peste care este chemat Numele Meu. 16Dar pe urmă v-aţi luat vorba îndărăt și Mi-aţi pângărit
34:16
Exod 20:7Lev. 19:12
Numele, luând iarăși înapoi fiecare pe robii și roabele pe care-i sloboziserăţi și-i lăsaserăţi în voia lor, și i-aţi silit să vă fie iarăși robi și roabe.’ 17De aceea așa vorbește Domnul: ‘Nu M-aţi ascultat ca să vestiţi slobozenia
34:17
Mat. 7:2Gal. 6:7Iac. 2:13
fiecare pentru fratele său, fiecare pentru aproapele său. Iată, Eu vestesc împotriva voastră’, zice Domnul, ‘slobozenia sabiei
34:17
Cap. 32:24,36.
, ciumei și foametei și vă voi face de pomină printre toate împărăţiile
34:17
Deut. 28:25,64
pământului. 18Și pe oamenii care au călcat legământul Meu, care n-au păzit îndatoririle învoielii pe care o făcuseră înaintea Mea, tăind
34:18
Gen. 15:10,17
un viţel în două și trecând printre cele două jumătăţi ale lui, 19și anume pe căpeteniile lui Iuda și pe căpeteniile Ierusalimului, pe famenii dregători, pe preoţi și pe tot poporul ţării, care au trecut printre bucăţile viţelului, 20îi voi da în mâinile vrăjmașilor lor, în mâinile celor ce vor să le ia viaţa, și trupurile lor moarte
34:20
Cap. 7:33;
vor sluji ca hrană păsărilor cerului și fiarelor câmpului. 21Dar pe Zedechia, împăratul lui Iuda, și pe căpeteniile lui, îi voi da în mâinile vrăjmașilor lor, în mâinile celor ce vor să le ia viaţa, în mâinile oștirii împăratului Babilonului, care
34:21
Cap. 37:5,11.
a plecat de la voi! 22Iată
34:22
Cap. 37:8,10.
, voi da poruncă’, zice Domnul, ‘și-i voi aduce înapoi împotriva cetăţii acesteia; o vor
34:22
Cap. 38:3;
bate, o vor lua și o vor arde cu foc. Și voi preface
34:22
Cap. 9:11;
cetăţile lui Iuda într-un pustiu fără locuitori.’”

35

Recabiţii

351Cuvântul rostit către Ieremia din partea Domnului pe vremea lui Ioiachim, fiul lui Iosia, împăratul lui Iuda, sună astfel: 2„Du-te la casa recabiţilor

35:2
2 Împ. 10:151 Cron. 2:55
, vorbește cu ei și adu-i în Casa Domnului, în una din chilii
35:2
1 Împ. 6:5
, și dă-le să bea vin!” 3Am luat pe Iaazania, fiul lui Ieremia, fiul lui Habazinia, pe fraţii săi, pe toţi fiii săi și toată casa recabiţilor 4și i-am dus la Casa Domnului, în chilia fiilor lui Hanan, fiul lui Igdalia, omul lui Dumnezeu, lângă chilia căpeteniilor, deasupra chiliei lui Maaseia, fiul lui Șalum, ușierul
35:4
2 Împ. 12:9
25:181 Cron. 9:18,19
. 5Am pus înaintea fiilor casei recabiţilor niște vase pline cu vin și pahare și le-am zis: „Beţi vin!” 6Dar ei au răspuns: „Noi nu bem vin! Căci Ionadab
35:6
2 Împ. 10:15
, fiul lui Recab, tatăl nostru, ne-a dat următoarea poruncă: ‘Să nu beţi niciodată vin, nici voi, nici fiii voștri, 7și nici să nu zidiţi case, să nu semănaţi nicio sămânţă, să nu sădiţi vii, nici să nu stăpâniţi vii, ci toată viaţa voastră să locuiţi în corturi, ca să
35:7
Exod 20:12Efes. 6:2,3
trăiţi multă vreme în ţara în care sunteţi străini.’ 8Astfel, noi ascultăm tot ce ne-a poruncit Ionadab, fiul lui Recab, tatăl nostru; nu bem vin toată viaţa noastră, nici noi, nici nevestele noastre, nici fiii, nici fiicele noastre; 9nu zidim nici case ca locuinţe pentru noi și nu stăpânim nici vii, nici ogoare, nici pământuri însămânţate, 10ci locuim în corturi și urmăm și împlinim tot ce ne-a poruncit tatăl nostru Ionadab. 11Când s-a suit însă Nebucadneţar, împăratul Babilonului, împotriva ţării acesteia, am zis: ‘Haidem să fugim la Ierusalim de oastea haldeenilor și de oastea Siriei.’ Așa se face că acum locuim la Ierusalim.” 12Atunci, Cuvântul Domnului a vorbit lui Ieremia astfel: 13„Așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel: ‘Du-te și spune oamenilor lui Iuda și locuitorilor Ierusalimului: «Nu voiţi
35:13
Cap. 32:33.
să luaţi învăţătură ca să ascultaţi de cuvintele Mele?», zice Domnul. 14«Cuvintele lui Ionadab, fiul lui Recab, care a poruncit fiilor săi să nu bea vin, sunt păzite, căci ei nu beau vin până în ziua de azi și ascultă astfel de porunca tatălui lor. Iar
35:14
2 Cron. 36:15
Eu v-am vorbit și devreme
35:14
Cap. 7:13;
, și târziu, și nu M-aţi ascultat! 15V-am
35:15
Cap. 7:25;
trimis pe toţi slujitorii Mei prorocii, i-am trimis întruna la voi, să vă spună: ‹Întoarceţi-vă
35:15
Cap. 18:11;
, fiecare, de la calea voastră cea rea, îndreptaţi-vă faptele, nu mergeţi după alţi dumnezei, ca să le slujiţi, și veţi rămâne în ţara pe care v-am dat-o vouă și părinţilor voștri!› Dar voi n-aţi luat aminte și nu M-aţi ascultat. 16Da, fiii lui Ionadab, fiul lui Recab, păzesc porunca pe care le-a dat-o tatăl lor, însă poporul acesta nu M-ascultă!»’ 17De aceea, așa vorbește Domnul Dumnezeul oștirilor, Dumnezeul lui Israel: ‘Iată, voi aduce peste Iuda și peste toţi locuitorii Ierusalimului toate nenorocirile pe care le-am vestit cu privire la ei, pentru că
35:17
Prov. 1:24Is. 65:12
66:4
le-am vorbit, și nu M-au ascultat, pentru că i-am chemat, și n-au răspuns!’” 18Și Ieremia a zis casei recabiţilor: „Așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel: ‘Pentru că aţi ascultat de poruncile tatălui vostru Ionadab, pentru că aţi păzit toate orânduirile lui și aţi făcut tot ce v-a poruncit el, 19pentru aceasta, așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel: «Ionadab, fiul lui Recab, nu va fi lipsit niciodată de urmași care să stea
35:19
Cap. 15:19.
înaintea Mea!»’”

36

Cartea lui Ieremia, arsă

361În al patrulea an al lui Ioiachim, fiul lui Iosia, împăratul lui Iuda, următorul cuvânt a fost rostit către Ieremia din partea Domnului: 2„Ia

36:2
Is. 8:1Ezec. 2:9Zah. 5:1
un sul de carte și scrie
36:2
Cap. 30:2.
în ea toate cuvintele pe care ţi le-am spus cu privire la Israel, cu privire la Iuda și cu privire la toate
36:2
Cap. 25:15.
neamurile, din ziua când ţi-am vorbit, pe vremea lui Iosia
36:2
Cap. 25:3.
, până în ziua de azi! 3Poate
36:3
Vers. 7. Cap. 26:3.
că, dacă va auzi casa lui Iuda tot răul pe care am de gând să i-l fac, se vor întoarce
36:3
Cap. 18:8.
, fiecare, de la calea lor cea rea, și le voi ierta astfel nelegiuirea și păcatul.” 4Ieremia a chemat
36:4
Cap. 32:12.
pe Baruc, fiul lui Neriia, și Baruc
36:4
Cap. 45:1.
a scris într-o carte, după cum spunea Ieremia, toate cuvintele pe care le spusese lui Ieremia Domnul. 5Apoi Ieremia a dat următoarea poruncă lui Baruc: „Eu sunt închis și nu pot să merg la Casa Domnului. 6De aceea, du-te tu însuţi și citește din carte ce ai scris în ea după spusele mele, și anume cuvintele Domnului, citește-le în auzul poporului, în Casa Domnului; în ziua
36:6
Lev. 16:29
23:27-32Fapte 27:9
postului să le citești și în auzul tuturor acelora din Iuda care vor veni din cetăţile lor. 7Poate
36:7
Vers. 3.
că se vor smeri cu rugăciuni înaintea Domnului și se va întoarce fiecare de la calea sa cea rea. Căci mare este mânia și urgia cu care a ameninţat Domnul pe poporul acesta!” 8Baruc, fiul lui Neriia, a făcut tot ce-i poruncise prorocul Ieremia și a citit din carte cuvintele Domnului, în Casa Domnului. 9În al cincilea an al lui Ioiachim, fiul lui Iosia, împăratul lui Iuda, în luna a noua, au chemat la un post înaintea Domnului pe tot poporul Ierusalimului și pe tot poporul venit din cetăţile lui Iuda la Ierusalim. 10Atunci, Baruc a citit din carte cuvintele lui Ieremia în auzul întregului popor, în Casa Domnului, în chilia lui Ghemaria, fiul lui Șafan, logofătul, în curtea de sus, la intrarea
36:10
Cap. 26:10.
porţii celei noi a Casei Domnului. 11Însă Mica, fiul lui Ghemaria, fiul lui Șafan, auzind toate cuvintele Domnului cuprinse în carte, 12s-a coborât la casa împăratului, în odaia de scris a logofătului, unde stăteau toate căpeteniile: logofătul Elișama, Delaia, fiul lui Șemaia, Elnatan, fiul lui Acbor, Ghemaria, fiul lui Șafan, Zedechia, fiul lui Hanania, și toate celelalte căpetenii. 13Și Mica le-a spus toate cuvintele pe care le auzise când citea Baruc din carte în auzul poporului. 14Atunci, toate căpeteniile au trimis la Baruc pe Iehudi, fiul lui Netania, fiul lui Șelemia, fiul lui Cuși, să-i spună: „Ia în mână cartea din care ai citit în auzul poporului și vino!” Baruc, fiul lui Neriia, a luat cartea în mână și s-a dus la ei. 15Ei i-au zis: „Șezi și citește-o în auzul nostru.” Astfel, Baruc a citit-o în auzul lor. 16Când au auzit ei toate cuvintele, s-au uitat cu groază unii la alţii și au zis lui Baruc: „Vom spune împăratului toate cuvintele acestea.” 17Și au mai pus lui Baruc următoarea întrebare: „Spune-ne cum ai scris toate cuvintele acestea după spusele lui!” 18Baruc le-a răspuns: „El îmi spunea cu gura lui toate cuvintele acestea, și eu le-am scris în cartea aceasta cu cerneală.” 19Căpeteniile au zis lui Baruc: „Du-te de te ascunde, tu și Ieremia, ca să nu știe nimeni unde sunteţi.” 20Ei s-au dus apoi la împăratul în curte, lăsând cartea în odaia de scris a logofătului Elișama și au spus toate cuvintele din ea în auzul împăratului. 21Împăratul a trimis pe Iehudi să ia cartea. Iehudi a luat-o din odaia logofătului Elișama și a citit-o în auzul împăratului și în auzul tuturor căpeteniilor care stăteau împrejurul împăratului. 22Împăratul ședea în casa
36:22
Amos 3:15
de iarnă, căci era în luna a noua, și înaintea lui era un foc de cărbuni aprinși. 23După ce Iehudi a citit trei sau patru foi, împăratul a tăiat cartea cu briceagul logofătului și a aruncat-o în jăraticul de cărbuni, unde a fost arsă de tot. 24Împăratul și toţi slujitorii lui care au auzit toate cuvintele acelea nu s-au înspăimântat și nu și-au sfâșiat
36:24
2 Împ. 22:11Is. 36:22
37:1
hainele. 25Elnatan, Delaia și Ghemaria stăruiseră de împărat să nu ardă cartea, dar el nu i-a ascultat. 26Ci împăratul a poruncit lui Ierahmeel, fiul împăratului, lui Seraia, fiul lui Azriel, și lui Șelemia, fiul lui Abdel, să pună mâna pe logofătul Baruc și pe prorocul Ieremia. Dar Domnul i-a ascuns. 27După ce a ars împăratul cartea care cuprindea cuvintele pe care le scrisese Baruc după spusele lui Ieremia, Cuvântul Domnului a vorbit astfel lui Ieremia: 28„Ia din nou o altă carte și scrie în ea toate cuvintele care erau în cea dintâi carte pe care a ars-o Ioiachim, împăratul lui Iuda. 29Și despre Ioiachim, împăratul lui Iuda, spune: ‘Așa vorbește Domnul: «Tu ai ars cartea aceasta, zicând: ‹Pentru ce ai scris în ea cuvintele acestea: „Împăratul Babilonului va veni, va nimici ţara aceasta și va nimici din ea oamenii și dobitoacele”?›» 30De aceea, așa vorbește Domnul despre Ioiachim, împăratul lui Iuda: «Niciunul
36:30
Cap. 22:30.
din ai lui nu va ședea pe scaunul de domnie al lui David. Trupul lui mort va fi lăsat la căldură
36:30
Cap. 22:19.
ziua și la frig noaptea. 31Îl voi pedepsi pe el, sămânţa lui și pe slujitorii lui pentru nelegiuirea lor și voi aduce peste ei, peste locuitorii Ierusalimului și peste oamenii lui Iuda toate nenorocirile cu care i-am ameninţat, fără ca ei să fi vrut să Mă asculte!»’” 32Ieremia a luat o altă carte și a dat-o lui Baruc, fiul lui Neriia, logofătul. Baruc a scris în ea, după spusele lui Ieremia, toate cuvintele din cartea pe care o arsese în foc Ioiachim, împăratul lui Iuda. Multe alte cuvinte de felul acesta au mai fost adăugate la ea.