Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
35

Recabiţii

351Cuvântul rostit către Ieremia din partea Domnului pe vremea lui Ioiachim, fiul lui Iosia, împăratul lui Iuda, sună astfel: 2„Du-te la casa recabiţilor

35:2
2 Împ. 10:151 Cron. 2:55
, vorbește cu ei și adu-i în Casa Domnului, în una din chilii
35:2
1 Împ. 6:5
, și dă-le să bea vin!” 3Am luat pe Iaazania, fiul lui Ieremia, fiul lui Habazinia, pe fraţii săi, pe toţi fiii săi și toată casa recabiţilor 4și i-am dus la Casa Domnului, în chilia fiilor lui Hanan, fiul lui Igdalia, omul lui Dumnezeu, lângă chilia căpeteniilor, deasupra chiliei lui Maaseia, fiul lui Șalum, ușierul
35:4
2 Împ. 12:9
25:181 Cron. 9:18,19
. 5Am pus înaintea fiilor casei recabiţilor niște vase pline cu vin și pahare și le-am zis: „Beţi vin!” 6Dar ei au răspuns: „Noi nu bem vin! Căci Ionadab
35:6
2 Împ. 10:15
, fiul lui Recab, tatăl nostru, ne-a dat următoarea poruncă: ‘Să nu beţi niciodată vin, nici voi, nici fiii voștri, 7și nici să nu zidiţi case, să nu semănaţi nicio sămânţă, să nu sădiţi vii, nici să nu stăpâniţi vii, ci toată viaţa voastră să locuiţi în corturi, ca să
35:7
Exod 20:12Efes. 6:2,3
trăiţi multă vreme în ţara în care sunteţi străini.’ 8Astfel, noi ascultăm tot ce ne-a poruncit Ionadab, fiul lui Recab, tatăl nostru; nu bem vin toată viaţa noastră, nici noi, nici nevestele noastre, nici fiii, nici fiicele noastre; 9nu zidim nici case ca locuinţe pentru noi și nu stăpânim nici vii, nici ogoare, nici pământuri însămânţate, 10ci locuim în corturi și urmăm și împlinim tot ce ne-a poruncit tatăl nostru Ionadab. 11Când s-a suit însă Nebucadneţar, împăratul Babilonului, împotriva ţării acesteia, am zis: ‘Haidem să fugim la Ierusalim de oastea haldeenilor și de oastea Siriei.’ Așa se face că acum locuim la Ierusalim.” 12Atunci, Cuvântul Domnului a vorbit lui Ieremia astfel: 13„Așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel: ‘Du-te și spune oamenilor lui Iuda și locuitorilor Ierusalimului: «Nu voiţi
35:13
Cap. 32:33.
să luaţi învăţătură ca să ascultaţi de cuvintele Mele?», zice Domnul. 14«Cuvintele lui Ionadab, fiul lui Recab, care a poruncit fiilor săi să nu bea vin, sunt păzite, căci ei nu beau vin până în ziua de azi și ascultă astfel de porunca tatălui lor. Iar
35:14
2 Cron. 36:15
Eu v-am vorbit și devreme
35:14
Cap. 7:13;
, și târziu, și nu M-aţi ascultat! 15V-am
35:15
Cap. 7:25;
trimis pe toţi slujitorii Mei prorocii, i-am trimis întruna la voi, să vă spună: ‹Întoarceţi-vă
35:15
Cap. 18:11;
, fiecare, de la calea voastră cea rea, îndreptaţi-vă faptele, nu mergeţi după alţi dumnezei, ca să le slujiţi, și veţi rămâne în ţara pe care v-am dat-o vouă și părinţilor voștri!› Dar voi n-aţi luat aminte și nu M-aţi ascultat. 16Da, fiii lui Ionadab, fiul lui Recab, păzesc porunca pe care le-a dat-o tatăl lor, însă poporul acesta nu M-ascultă!»’ 17De aceea, așa vorbește Domnul Dumnezeul oștirilor, Dumnezeul lui Israel: ‘Iată, voi aduce peste Iuda și peste toţi locuitorii Ierusalimului toate nenorocirile pe care le-am vestit cu privire la ei, pentru că
35:17
Prov. 1:24Is. 65:12
66:4
le-am vorbit, și nu M-au ascultat, pentru că i-am chemat, și n-au răspuns!’” 18Și Ieremia a zis casei recabiţilor: „Așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel: ‘Pentru că aţi ascultat de poruncile tatălui vostru Ionadab, pentru că aţi păzit toate orânduirile lui și aţi făcut tot ce v-a poruncit el, 19pentru aceasta, așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel: «Ionadab, fiul lui Recab, nu va fi lipsit niciodată de urmași care să stea
35:19
Cap. 15:19.
înaintea Mea!»’”

36

Cartea lui Ieremia, arsă

361În al patrulea an al lui Ioiachim, fiul lui Iosia, împăratul lui Iuda, următorul cuvânt a fost rostit către Ieremia din partea Domnului: 2„Ia

36:2
Is. 8:1Ezec. 2:9Zah. 5:1
un sul de carte și scrie
36:2
Cap. 30:2.
în ea toate cuvintele pe care ţi le-am spus cu privire la Israel, cu privire la Iuda și cu privire la toate
36:2
Cap. 25:15.
neamurile, din ziua când ţi-am vorbit, pe vremea lui Iosia
36:2
Cap. 25:3.
, până în ziua de azi! 3Poate
36:3
Vers. 7. Cap. 26:3.
că, dacă va auzi casa lui Iuda tot răul pe care am de gând să i-l fac, se vor întoarce
36:3
Cap. 18:8.
, fiecare, de la calea lor cea rea, și le voi ierta astfel nelegiuirea și păcatul.” 4Ieremia a chemat
36:4
Cap. 32:12.
pe Baruc, fiul lui Neriia, și Baruc
36:4
Cap. 45:1.
a scris într-o carte, după cum spunea Ieremia, toate cuvintele pe care le spusese lui Ieremia Domnul. 5Apoi Ieremia a dat următoarea poruncă lui Baruc: „Eu sunt închis și nu pot să merg la Casa Domnului. 6De aceea, du-te tu însuţi și citește din carte ce ai scris în ea după spusele mele, și anume cuvintele Domnului, citește-le în auzul poporului, în Casa Domnului; în ziua
36:6
Lev. 16:29
23:27-32Fapte 27:9
postului să le citești și în auzul tuturor acelora din Iuda care vor veni din cetăţile lor. 7Poate
36:7
Vers. 3.
că se vor smeri cu rugăciuni înaintea Domnului și se va întoarce fiecare de la calea sa cea rea. Căci mare este mânia și urgia cu care a ameninţat Domnul pe poporul acesta!” 8Baruc, fiul lui Neriia, a făcut tot ce-i poruncise prorocul Ieremia și a citit din carte cuvintele Domnului, în Casa Domnului. 9În al cincilea an al lui Ioiachim, fiul lui Iosia, împăratul lui Iuda, în luna a noua, au chemat la un post înaintea Domnului pe tot poporul Ierusalimului și pe tot poporul venit din cetăţile lui Iuda la Ierusalim. 10Atunci, Baruc a citit din carte cuvintele lui Ieremia în auzul întregului popor, în Casa Domnului, în chilia lui Ghemaria, fiul lui Șafan, logofătul, în curtea de sus, la intrarea
36:10
Cap. 26:10.
porţii celei noi a Casei Domnului. 11Însă Mica, fiul lui Ghemaria, fiul lui Șafan, auzind toate cuvintele Domnului cuprinse în carte, 12s-a coborât la casa împăratului, în odaia de scris a logofătului, unde stăteau toate căpeteniile: logofătul Elișama, Delaia, fiul lui Șemaia, Elnatan, fiul lui Acbor, Ghemaria, fiul lui Șafan, Zedechia, fiul lui Hanania, și toate celelalte căpetenii. 13Și Mica le-a spus toate cuvintele pe care le auzise când citea Baruc din carte în auzul poporului. 14Atunci, toate căpeteniile au trimis la Baruc pe Iehudi, fiul lui Netania, fiul lui Șelemia, fiul lui Cuși, să-i spună: „Ia în mână cartea din care ai citit în auzul poporului și vino!” Baruc, fiul lui Neriia, a luat cartea în mână și s-a dus la ei. 15Ei i-au zis: „Șezi și citește-o în auzul nostru.” Astfel, Baruc a citit-o în auzul lor. 16Când au auzit ei toate cuvintele, s-au uitat cu groază unii la alţii și au zis lui Baruc: „Vom spune împăratului toate cuvintele acestea.” 17Și au mai pus lui Baruc următoarea întrebare: „Spune-ne cum ai scris toate cuvintele acestea după spusele lui!” 18Baruc le-a răspuns: „El îmi spunea cu gura lui toate cuvintele acestea, și eu le-am scris în cartea aceasta cu cerneală.” 19Căpeteniile au zis lui Baruc: „Du-te de te ascunde, tu și Ieremia, ca să nu știe nimeni unde sunteţi.” 20Ei s-au dus apoi la împăratul în curte, lăsând cartea în odaia de scris a logofătului Elișama și au spus toate cuvintele din ea în auzul împăratului. 21Împăratul a trimis pe Iehudi să ia cartea. Iehudi a luat-o din odaia logofătului Elișama și a citit-o în auzul împăratului și în auzul tuturor căpeteniilor care stăteau împrejurul împăratului. 22Împăratul ședea în casa
36:22
Amos 3:15
de iarnă, căci era în luna a noua, și înaintea lui era un foc de cărbuni aprinși. 23După ce Iehudi a citit trei sau patru foi, împăratul a tăiat cartea cu briceagul logofătului și a aruncat-o în jăraticul de cărbuni, unde a fost arsă de tot. 24Împăratul și toţi slujitorii lui care au auzit toate cuvintele acelea nu s-au înspăimântat și nu și-au sfâșiat
36:24
2 Împ. 22:11Is. 36:22
37:1
hainele. 25Elnatan, Delaia și Ghemaria stăruiseră de împărat să nu ardă cartea, dar el nu i-a ascultat. 26Ci împăratul a poruncit lui Ierahmeel, fiul împăratului, lui Seraia, fiul lui Azriel, și lui Șelemia, fiul lui Abdel, să pună mâna pe logofătul Baruc și pe prorocul Ieremia. Dar Domnul i-a ascuns. 27După ce a ars împăratul cartea care cuprindea cuvintele pe care le scrisese Baruc după spusele lui Ieremia, Cuvântul Domnului a vorbit astfel lui Ieremia: 28„Ia din nou o altă carte și scrie în ea toate cuvintele care erau în cea dintâi carte pe care a ars-o Ioiachim, împăratul lui Iuda. 29Și despre Ioiachim, împăratul lui Iuda, spune: ‘Așa vorbește Domnul: «Tu ai ars cartea aceasta, zicând: ‹Pentru ce ai scris în ea cuvintele acestea: „Împăratul Babilonului va veni, va nimici ţara aceasta și va nimici din ea oamenii și dobitoacele”?›» 30De aceea, așa vorbește Domnul despre Ioiachim, împăratul lui Iuda: «Niciunul
36:30
Cap. 22:30.
din ai lui nu va ședea pe scaunul de domnie al lui David. Trupul lui mort va fi lăsat la căldură
36:30
Cap. 22:19.
ziua și la frig noaptea. 31Îl voi pedepsi pe el, sămânţa lui și pe slujitorii lui pentru nelegiuirea lor și voi aduce peste ei, peste locuitorii Ierusalimului și peste oamenii lui Iuda toate nenorocirile cu care i-am ameninţat, fără ca ei să fi vrut să Mă asculte!»’” 32Ieremia a luat o altă carte și a dat-o lui Baruc, fiul lui Neriia, logofătul. Baruc a scris în ea, după spusele lui Ieremia, toate cuvintele din cartea pe care o arsese în foc Ioiachim, împăratul lui Iuda. Multe alte cuvinte de felul acesta au mai fost adăugate la ea.

37

Ieremia în temniţă

371În locul lui Ieconia, fiul lui Ioiachim, a început să domnească Zedechia

37:1
2 Împ. 24:172 Cron. 36:10
, fiul lui Iosia. El a fost pus împărat în ţara lui Iuda de Nebucadneţar, împăratul Babilonului. 2Dar
37:2
2 Cron. 36:12,14
nici el, nici slujitorii lui, nici poporul din ţară n-au ascultat cuvintele pe care le-a rostit Domnul prin prorocul Ieremia. 3Împăratul Zedechia a trimis pe Iucal, fiul lui Șelemia, și pe Ţefania
37:3
Cap. 21:1,2;
, fiul lui Maaseia, preotul, la prorocul Ieremia, să-i spună: „Mijlocește pentru noi la Domnul Dumnezeul nostru!” 4Pe atunci, Ieremia umbla slobod prin popor: nu-l aruncaseră încă în temniţă. 5Oastea
37:5
2 Împ. 24:7Ezec. 17:15
lui Faraon ieșise din Egipt, și haldeenii
37:5
Vers. 11. Cap. 34:21.
care împresurau Ierusalimul, când auziseră vestea aceasta, plecaseră din Ierusalim. 6Atunci, Cuvântul Domnului a vorbit prorocului Ieremia astfel: 7„Așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel: ‘Iată ce să spuneţi împăratului lui Iuda, care
37:7
Cap. 21:2.
v-a trimis la Mine să Mă întrebaţi: «Iată că oastea lui Faraon, care pornise să vă ajute, se întoarce în ţara ei, în Egipt; 8iar
37:8
Cap. 34:22.
haldeenii se vor întoarce, vor bate iarăși cetatea aceasta, o vor lua și o vor arde cu foc.»’ 9Așa vorbește Domnul: ‘Nu vă înșelaţi zicând: «Haldeenii se vor depărta de la noi!» Căci nu se vor depărta! 10Și chiar dacă
37:10
Cap. 21:4,5.
aţi bate toată oastea haldeenilor, care se războiesc cu voi, chiar dacă n-ar mai rămâne din ei decât vreo câţiva oameni răniţi, tot s-ar ridica fiecare din cortul lui și ar arde cetatea aceasta cu foc.’” 11Pe când se depărtase oastea
37:11
Vers. 5.
haldeenilor de Ierusalim de frica oastei lui Faraon, 12Ieremia a vrut să iasă din Ierusalim, ca să se ducă în ţara lui Beniamin și să scape din mijlocul poporului. 13Când a ajuns însă la poarta lui Beniamin, căpitanul străjerilor, numit Ireia, fiul lui Șelemia, fiul lui Hanania, era acolo și a pus mâna pe prorocul Ieremia, zicând: „Tu vrei să treci la haldeeni!” 14Ieremia a răspuns: „Nu este adevărat! Nu vreau să trec la haldeeni!” Dar Ireia n-a vrut să-l creadă, ci l-a apucat pe Ieremia și l-a dus înaintea căpeteniilor. 15Căpeteniile, mâniate pe Ieremia, l-au lovit și l-au aruncat în temniţă
37:15
Cap. 38:26.
, în casa logofătului Ionatan, căci o prefăcuseră în temniţă. 16Așa a intrat
37:16
Cap. 38:6.
Ieremia în temniţă și în gherlă, unde a stat multă vreme. 17Împăratul Zedechia a trimis să-l aducă și l-a întrebat în taină la el acasă. El a zis: „Ai vreun cuvânt din partea Domnului?” Ieremia a răspuns: „Da.” Și a adăugat: „Vei fi dat în mâinile împăratului Babilonului!” 18Ieremia a mai spus împăratului Zedechia: „Cu ce am păcătuit eu împotriva ta, împotriva slujitorilor tăi și împotriva poporului acestuia de m-aţi aruncat în temniţă? 19Și unde sunt prorocii voștri care vă proroceau și ziceau: ‘Împăratul Babilonului nu va veni împotriva voastră, nici împotriva ţării acesteia’? 20Acum ascultă, te rog, împărate, domnul meu! Fie bine primite înaintea ta rugăminţile mele! Nu mă trimite iarăși în casa logofătului Ionatan, ca nu cumva să mor acolo!” 21Împăratul Zedechia a poruncit să păzească pe Ieremia în curtea
37:21
Cap. 32:2;
temniţei și să-i dea în fiecare zi o pâine din uliţa brutarilor, până
37:21
Cap. 38:9;
s-a sfârșit toată pâinea din cetate. Astfel, Ieremia a rămas în curtea temniţei.