Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
42

Împotriva lui Ieremia

421Toate căpeteniile oștilor, Iohanan

42:1
Cap. 40:8,13;
, fiul lui Careah, Iezania, fiul lui Hosea, și tot poporul, de la cel mai mic până la cel mai mare, au înaintat 2și au zis prorocului Ieremia: „Fie bine primită înaintea ta rugămintea noastră! Mijlocește
42:2
1 Sam. 7:8
12:19Is. 37:4Iac. 5:16
pentru noi la Domnul Dumnezeul tău, pentru toţi cei ce au mai rămas, căci eram mulţi
42:2
Lev. 26:22
, dar am mai rămas numai un mic număr, cum bine vezi tu însuţi cu ochii tăi. 3Binevoiască Domnul Dumnezeul tău să ne arate drumul
42:3
Ezra 8:21
pe care trebuie să mergem și să ne spună ce avem de făcut!” 4Prorocul Ieremia le-a zis: „Am auzit! Iată că mă voi ruga Domnului Dumnezeului vostru, după cererea voastră, și vă voi face cunoscut, fără să vă ascund
42:4
1 Sam. 3:18Fapte 20:20
ceva, tot
42:4
1 Împ. 22:14
ce vă va răspunde Domnul!” 5Atunci, ei au zis lui Ieremia: „Domnul
42:5
Gen. 31:50
să fie un martor adevărat și credincios împotriva noastră dacă nu vom face tot ce-ţi va porunci Domnul Dumnezeul tău să ne spui! 6Fie bine, fie rău, noi vom asculta de glasul Domnului Dumnezeului nostru, la care te trimitem, ca să fim fericiţi
42:6
Deut. 6:3
ascultând de glasul Domnului Dumnezeului nostru!” 7După zece zile, Cuvântul Domnului a vorbit lui Ieremia. 8Și Ieremia a chemat pe Iohanan, fiul lui Careah, pe toate căpeteniile oștilor care erau cu el și pe tot poporul, de la cel mai mic până la cel mai mare, 9și le-a zis: „Așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel, la care m-aţi trimis să-I aduc înainte rugăciunile voastre: 10‘Dacă veţi rămâne în ţara aceasta, vă voi face să propășiţi
42:10
Cap. 24:6;
în ea, și nu vă voi nimici; vă voi sădi, și nu vă voi smulge, căci Îmi
42:10
Deut. 32:36
pare rău de răul pe care vi l-am făcut! 11Nu vă temeţi de împăratul Babilonului, de care vă este frică; nu vă temeţi de el’, zice Domnul, ‘căci
42:11
Is. 43:5Rom. 8:31
Eu sunt cu voi ca să vă scap și să vă scot din mâna lui. 12Îi voi insufla milă
42:12
Ps. 106:45,46
de voi, și se va îndura de voi și vă va lăsa să locuiţi în ţara voastră. 13Dar, dacă nu veţi asculta de glasul Domnului Dumnezeului vostru și dacă veţi zice
42:13
Cap. 44:16.
: «Nu vrem să rămânem în ţara aceasta, 14nu, ci vom merge în ţara Egiptului, unde nu vom vedea nici războiul, nici nu vom auzi glasul trâmbiţei, nici nu vom duce lipsă de pâine, și acolo vom locui!», 15atunci, ascultaţi Cuvântul Domnului, rămășiţe ale lui Iuda: «Așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel: ‹Dacă
42:15
Deut. 17:16
vă veţi îndrepta
42:15
Luca 9:51
faţa să mergeţi în Egipt, dacă vă veţi duce să locuiţi pentru o vreme acolo, 16sabia de care
42:16
Ezec. 11:8
vă temeţi vă va ajunge acolo, în ţara Egiptului, foametea de care vă este frică se va lipi de voi acolo, în Egipt, și veţi muri acolo. 17Toţi cei ce își vor îndrepta faţa să meargă în Egipt ca să locuiască pentru o vreme acolo vor muri
42:17
Cap. 24:10. Vers. 22.
de sabie, de foamete sau de ciumă; niciunul
42:17
Cap. 44:14,28.
nu va rămâne și nu va scăpa de nenorocirile pe care le voi aduce peste ei!›»’ 18Căci așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel: ‘Cum s-au vărsat
42:18
Cap. 7:20.
mânia și urgia Mea peste locuitorii Ierusalimului, așa se va vărsa urgia Mea și peste voi, dacă veţi merge în Egipt; veţi fi o pricină de afurisenie, de groază, de blestem
42:18
Cap. 18:16;
și de ocară și nu veţi mai vedea niciodată locul acesta!’ 19Rămășiţe ale lui Iuda, Domnul vă zice: ‘Nu
42:19
Deut. 17:16
vă duceţi în Egipt!’ Băgaţi bine de seamă că vă opresc lucrul acesta astăzi. 20Căci vă înșelaţi singuri dacă m-aţi trimis la Domnul Dumnezeul vostru, zicând: ‘Mijlocește
42:20
Vers. 2.
pentru noi la Domnul Dumnezeul nostru, fă-ne cunoscut tot ce va spune Domnul Dumnezeul nostru și vom face!’ 21Eu v-am spus astăzi, dar voi n-ascultaţi glasul Domnului Dumnezeului vostru, nici tot ce m-a însărcinat El să vă spun. 22De aceea să știţi că veţi
42:22
Vers. 17.
muri de sabie, de foamete sau de ciumă în locul unde voiţi să vă duceţi să locuiţi!”

43

Ieremia târât în Egipt

431Când a isprăvit Ieremia de spus întregului popor toate cuvintele Domnului Dumnezeului lor, toate cuvintele pe care-l însărcinase Domnul Dumnezeul lor să le spună, 2Azaria

43:2
Cap. 42:1.
, fiul lui Hosea, Iohanan, fiul lui Careah, și toţi oamenii aceia îngâmfaţi au zis lui Ieremia: „Minţi! Nu Domnul Dumnezeul nostru te-a însărcinat să ne spui: ‘Nu vă duceţi în Egipt ca să locuiţi acolo pentru o vreme!’ 3Ci Baruc, fiul lui Neriia, te aţâţă împotriva noastră, ca să ne dai în mâinile haldeenilor să ne omoare sau să ne ducă robi la Babilon!” 4Astfel, Iohanan, fiul lui Careah, toate căpeteniile oștilor și tot poporul n-au ascultat de glasul Domnului, care le poruncea să rămână în ţara lui Iuda. 5Și Iohanan, fiul lui Careah, și toate căpeteniile oștilor au luat
43:5
Cap. 40:11,12.
pe toate rămășiţele lui Iuda, care, din împrăștiate cum erau printre toate neamurile, se întorseseră să locuiască în ţara lui Iuda, 6și anume pe bărbaţii, femeile, copiii, fiicele
43:6
Cap. 41:10.
împăratului și pe toate
43:6
Cap. 39:10;
sufletele pe care le lăsase Nebuzaradan, căpetenia străjerilor, cu Ghedalia, fiul lui Ahicam, fiul lui Șafan, precum și pe prorocul Ieremia și pe Baruc, fiul lui Neriia. 7Au plecat dar în ţara Egiptului, căci n-au ascultat de porunca Domnului, și au ajuns până la Tahpanes
43:7
Cap. 2:16;
.

Prorocie asupra cuceririi Egiptului

8Cuvântul Domnului a vorbit lui Ieremia, la Tahpanes, astfel: 9„Ia în mână niște pietre mari și ascunde-le în faţa iudeilor, în lutul cuptorului de cărămizi care este la intrarea casei lui Faraon din Tahpanes. 10Și spune iudeilor: ‘Așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel: «Iată, voi trimite să aducă pe robul Meu

43:10
Cap. 25:9;
Nebucadneţar, împăratul Babilonului, și voi pune scaunul lui de domnie peste aceste pietre pe care le-am ascuns și își va întinde covorul peste ele. 11El
43:11
Cap. 44:13;
va veni și va lovi ţara Egiptului: va omorî pe cei sortiţi
43:11
Cap. 15:2.
să moară, va duce în robie pe cei sortiţi robiei și va ucide cu sabia pe cei sortiţi la sabie! 12Voi pune foc caselor dumnezeilor
43:12
Cap. 46:25.
Egiptului; Nebucadneţar le va arde, va duce robi pe idoli, se va înveli cu ţara Egiptului cum se învelește păstorul cu haina lui și va ieși în pace din ea. 13Va sfărâma stâlpii din Bet-Șemeș, din ţara Egiptului, și va arde cu foc casele dumnezeilor Egiptului.»’”

44

Mustrarea iudeilor în Egipt

441Iată cuvântul spus lui Ieremia cu privire la toţi iudeii care locuiau în ţara Egiptului, la Migdol

44:1
Exod 14:2
, la Tahpanes
44:1
Cap. 43:7.
, la Nof
44:1
Is. 19:13
și în ţara Patros: 2„Așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel: ‘Aţi văzut toate nenorocirile pe care le-am adus asupra Ierusalimului și asupra tuturor cetăţilor lui Iuda: iată că astăzi ele nu mai sunt decât niște dărâmături
44:2
Cap. 9:11;
și nimeni nu mai locuiește în ele 3din pricina răutăţii cu care au lucrat, ca să Mă mânie, ducându-se să tămâieze
44:3
Cap. 19:4.
și să slujească
44:3
Deut. 13:6
32:17
altor dumnezei, care nu erau cunoscuţi nici de ei, nici de voi, nici de părinţii voștri. 4V-am
44:4
2 Cron. 36:1525:4
26:5
29:19
trimis întruna pe toţi slujitorii Mei prorocii ca să vă spună: «Nu faceţi aceste urâciuni, pe care le urăsc!» 5Dar ei n-au vrut s-asculte, n-au luat aminte, nu s-au întors de la răutatea lor și n-au încetat să aducă tămâie altor dumnezei. 6De aceea s-a vărsat
44:6
Cap. 42:18.
urgia Mea și a izbucnit mânia Mea și în cetăţile lui Iuda și în uliţele Ierusalimului, care nu mai sunt decât niște dărâmături și un pustiu, cum se vede astăzi.’ 7Acum, așa vorbește Domnul Dumnezeul oștirilor, Dumnezeul lui Israel: ‘Pentru ce vă faceţi voi singuri un rău
44:7
Num. 16:38
atât de mare, ca să se nimicească din mijlocul lui Iuda bărbaţi, femei, copii și prunci și să nu mai rămână nicio rămășiţă din voi? 8Pentru ce Mă mâniaţi
44:8
Cap. 25:6,7.
voi prin lucrările mâinilor voastre, aducând tămâie altor dumnezei, ai ţării Egiptului, unde aţi venit să locuiţi pentru o vreme, ca să fiţi nimiciţi și să ajungeţi o pricină de blestem
44:8
Cap. 42:18. Vers. 12.
și de ocară printre toate neamurile pământului? 9Aţi uitat nelegiuirile părinţilor voștri, nelegiuirile împăraţilor lui Iuda, nelegiuirile nevestelor lor, nelegiuirile voastre și nelegiuirile nevestelor voastre săvârșite în ţara lui Iuda și pe uliţele Ierusalimului? 10Ei nu s-au smerit nici până în ziua de azi, n-au frică
44:10
Prov. 28:14
, nu urmează Legea Mea și poruncile Mele, pe care le-am pus înaintea voastră și înaintea părinţilor voștri.’ 11De aceea, așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel: ‘Iată, Îmi întorc
44:11
Lev. 17:10
20:5,6Amos 9:4
Faţa împotriva voastră ca să vă fac rău și să nimicesc pe tot Iuda. 12Voi lua rămășiţele lui Iuda care și-au îndreptat faţa ca să meargă în ţara Egiptului, să locuiască acolo pentru o vreme; toţi vor fi nimiciţi și vor cădea în ţara Egiptului; vor fi nimiciţi
44:12
Cap. 42:15-17,22.
de sabie, de foamete, de la cel mai mic până la cel mai mare; vor pieri de sabie și de foamete și vor fi o pricină de afurisenie, de spaimă, de blestem
44:12
Cap. 42:18.
și de ocară. 13Voi pedepsi
44:13
Cap. 43:11.
astfel pe cei ce locuiesc în ţara Egiptului, cum am pedepsit Ierusalimul, cu sabie, cu foamete și cu ciumă. 14Nu va rămâne și nu va scăpa niciunul din rămășiţele lui Iuda, care au venit să locuiască pentru o vreme în ţara Egiptului cu gând să se întoarcă iarăși în ţara lui Iuda, unde doresc să se întoarcă iarăși să se așeze; nu se vor mai întoarce
44:14
Vers. 28.
decât vreo câţiva, care vor scăpa!’” 15Toţi bărbaţii care știau că nevestele lor aduceau tămâie altor dumnezei, toate femeile care se aflau acolo în mare număr și tot poporul care locuia în ţara Egiptului, la Patros, au răspuns așa lui Ieremia: 16„Nu
44:16
Cap. 6:16.
te vom asculta în nimic din cele ce ne-ai spus în Numele Domnului. 17Ci voim să facem cum am spus cu gura noastră
44:17
Num. 30:12Deut. 23:23Jud. 11:36
, și anume să aducem tămâie împărătesei
44:17
Cap. 7:18.
cerului și să-i turnăm jertfe de băutură, cum am făcut noi și părinţii noștri, împăraţii noștri și căpeteniile noastre, în cetăţile lui Iuda și în uliţele Ierusalimului. Atunci aveam pâine de ne săturam, eram fericiţi și nu treceam prin nicio nenorocire! 18Dar, de când am încetat să aducem tămâie împărătesei cerului și să-i turnăm jertfe de băutură, am dus lipsă de toate și am fost nimiciţi de sabie și de foamete… 19De altfel, când
44:19
Cap. 7:18.
aducem tămâie împărătesei cerului și-i turnăm jertfe de băutură, oare fără voia bărbaţilor noștri îi pregătim noi turte ca s-o cinstim făcându-i chipul și-i aducem jertfe de băutură?” 20Ieremia a zis atunci întregului popor, bărbaţilor, femeilor și tuturor celor ce-i dăduseră răspunsul acesta: 21„Nu Și-a adus aminte Domnul și nu I-a venit Lui în minte tămâia pe care aţi ars-o în cetăţile lui Iuda și în uliţele Ierusalimului, voi și părinţii voștri, împăraţii voștri și căpeteniile voastre, și poporul din ţară? 22Domnul n-a putut să mai sufere lucrul acesta din pricina răutăţii faptelor voastre, din pricina urâciunilor pe care le-aţi săvârșit, și de aceea ţara voastră a ajuns o paragină, un pustiu
44:22
Cap. 25:11,18,38.
, o pricină de blestem, cum vedeţi
44:22
Vers. 6.
astăzi. 23Tocmai pentru că aţi ars tămâie și aţi păcătuit împotriva Domnului, pentru că n-aţi ascultat glasul Domnului și n-aţi păzit Legea, poruncile și învăţăturile Lui, tocmai pentru aceea
44:23
Dan. 9:11,12
vi s-au întâmplat aceste nenorociri, cum se vede astăzi.” 24Ieremia a mai zis întregului popor și tuturor femeilor: „Ascultaţi Cuvântul Domnului, voi toţi cei din Iuda care sunteţi
44:24
Cap. 43:7. Vers. 15.
în ţara Egiptului! 25Așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel: ‘Voi
44:25
Vers. 15.
și nevestele voastre aţi mărturisit cu gurile voastre și aţi împlinit cu mâinile voastre ce spuneţi: «Vrem să împlinim juruinţele pe care le-am făcut, să aducem tămâie împărătesei cerului și să-i turnăm jertfe de băutură!» 26De aceea, acum, după ce v-aţi împlinit juruinţele și v-aţi înfăptuit făgăduinţele, ascultaţi Cuvântul Domnului, voi toţi cei din Iuda, care locuiţi în ţara Egiptului! Iată, jur
44:26
Gen. 22:16
pe Numele Meu cel mare’, zice Domnul, ‘că Numele Meu
44:26
Ezec. 20:39
nu va mai fi chemat de gura niciunuia din oamenii lui Iuda și în toată ţara Egiptului niciunul nu va zice: «Viu este Domnul Dumnezeu!» 27Iată, voi veghea
44:27
Cap. 1:10;
asupra lor ca să le fac rău, și nu bine, și toţi oamenii lui Iuda care sunt în ţara Egiptului vor fi nimiciţi
44:27
Vers. 12.
de sabie și de foamete până vor pieri de tot. 28Aceia, în mic număr, care
44:28
Vers. 14.
vor scăpa de sabie se vor întoarce din ţara Egiptului în ţara lui Iuda. Dar toată rămășiţa lui Iuda, toţi cei ce au venit să locuiască în ţara Egiptului, vor vedea dacă se va împlini Cuvântul
44:28
Vers. 17,25,26.
Meu sau al lor. 29Și iată’, zice Domnul, ‘un semn după care veţi cunoaște că vă voi pedepsi în locul acesta, ca să știţi că vorbele Mele se vor împlini
44:29
Ps. 33:11
peste voi, spre nenorocirea voastră.’ 30Așa vorbește Domnul: ‘Iată, voi
44:30
Cap. 46:25,26.
da pe Faraon Hofra, împăratul Egiptului, în mâinile vrăjmașilor lui, în mâinile celor ce vor să-l omoare, cum am dat pe Zedechia
44:30
Cap. 39:5.
, împăratul lui Iuda, în mâinile lui Nebucadneţar, împăratul Babilonului, vrăjmașul său, care voia să-l omoare.’”