Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
44

Mustrarea iudeilor în Egipt

441Iată cuvântul spus lui Ieremia cu privire la toţi iudeii care locuiau în ţara Egiptului, la Migdol

44:1
Exod 14:2
, la Tahpanes
44:1
Cap. 43:7.

, la Nof
44:1
Is. 19:13
și în ţara Patros: 2„Așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel: ‘Aţi văzut toate nenorocirile pe care le-am adus asupra Ierusalimului și asupra tuturor cetăţilor lui Iuda: iată că astăzi ele nu mai sunt decât niște dărâmături
44:2
Cap. 9:11;
34:22
și nimeni nu mai locuiește în ele 3din pricina răutăţii cu care au lucrat, ca să Mă mânie, ducându-se să tămâieze
44:3
Cap. 19:4.

și să slujească
44:3
Deut. 13:6
32:17
altor dumnezei, care nu erau cunoscuţi nici de ei, nici de voi, nici de părinţii voștri. 4V-am
44:4
2 Cron. 36:1525:4
26:5
29:19
trimis întruna pe toţi slujitorii Mei prorocii ca să vă spună: «Nu faceţi aceste urâciuni, pe care le urăsc!» 5Dar ei n-au vrut s-asculte, n-au luat aminte, nu s-au întors de la răutatea lor și n-au încetat să aducă tămâie altor dumnezei. 6De aceea s-a vărsat
44:6
Cap. 42:18.

urgia Mea și a izbucnit mânia Mea și în cetăţile lui Iuda și în uliţele Ierusalimului, care nu mai sunt decât niște dărâmături și un pustiu, cum se vede astăzi.’ 7Acum, așa vorbește Domnul Dumnezeul oștirilor, Dumnezeul lui Israel: ‘Pentru ce vă faceţi voi singuri un rău
44:7
Num. 16:38
atât de mare, ca să se nimicească din mijlocul lui Iuda bărbaţi, femei, copii și prunci și să nu mai rămână nicio rămășiţă din voi? 8Pentru ce Mă mâniaţi
44:8
Cap. 25:6,7.

voi prin lucrările mâinilor voastre, aducând tămâie altor dumnezei, ai ţării Egiptului, unde aţi venit să locuiţi pentru o vreme, ca să fiţi nimiciţi și să ajungeţi o pricină de blestem
44:8
Cap. 42:18. Vers. 12.

și de ocară printre toate neamurile pământului? 9Aţi uitat nelegiuirile părinţilor voștri, nelegiuirile împăraţilor lui Iuda, nelegiuirile nevestelor lor, nelegiuirile voastre și nelegiuirile nevestelor voastre săvârșite în ţara lui Iuda și pe uliţele Ierusalimului? 10Ei nu s-au smerit nici până în ziua de azi, n-au frică
44:10
Prov. 28:14
, nu urmează Legea Mea și poruncile Mele, pe care le-am pus înaintea voastră și înaintea părinţilor voștri.’ 11De aceea, așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel: ‘Iată, Îmi întorc
44:11
Lev. 17:10
20:5,6Amos 9:4
Faţa împotriva voastră ca să vă fac rău și să nimicesc pe tot Iuda. 12Voi lua rămășiţele lui Iuda care și-au îndreptat faţa ca să meargă în ţara Egiptului, să locuiască acolo pentru o vreme; toţi vor fi nimiciţi și vor cădea în ţara Egiptului; vor fi nimiciţi
44:12
Cap. 42:15-17,22.

de sabie, de foamete, de la cel mai mic până la cel mai mare; vor pieri de sabie și de foamete și vor fi o pricină de afurisenie, de spaimă, de blestem
44:12
Cap. 42:18.

și de ocară. 13Voi pedepsi
44:13
Cap. 43:11.

astfel pe cei ce locuiesc în ţara Egiptului, cum am pedepsit Ierusalimul, cu sabie, cu foamete și cu ciumă. 14Nu va rămâne și nu va scăpa niciunul din rămășiţele lui Iuda, care au venit să locuiască pentru o vreme în ţara Egiptului cu gând să se întoarcă iarăși în ţara lui Iuda, unde doresc să se întoarcă iarăși să se așeze; nu se vor mai întoarce
44:14
Vers. 28.

decât vreo câţiva, care vor scăpa!’” 15Toţi bărbaţii care știau că nevestele lor aduceau tămâie altor dumnezei, toate femeile care se aflau acolo în mare număr și tot poporul care locuia în ţara Egiptului, la Patros, au răspuns așa lui Ieremia: 16„Nu
44:16
Cap. 6:16.

te vom asculta în nimic din cele ce ne-ai spus în Numele Domnului. 17Ci voim să facem cum am spus cu gura noastră
44:17
Num. 30:12Deut. 23:23Jud. 11:36
, și anume să aducem tămâie împărătesei
44:17
Cap. 7:18.

cerului și să-i turnăm jertfe de băutură, cum am făcut noi și părinţii noștri, împăraţii noștri și căpeteniile noastre, în cetăţile lui Iuda și în uliţele Ierusalimului. Atunci aveam pâine de ne săturam, eram fericiţi și nu treceam prin nicio nenorocire! 18Dar, de când am încetat să aducem tămâie împărătesei cerului și să-i turnăm jertfe de băutură, am dus lipsă de toate și am fost nimiciţi de sabie și de foamete… 19De altfel, când
44:19
Cap. 7:18.

aducem tămâie împărătesei cerului și-i turnăm jertfe de băutură, oare fără voia bărbaţilor noștri îi pregătim noi turte ca s-o cinstim făcându-i chipul și-i aducem jertfe de băutură?” 20Ieremia a zis atunci întregului popor, bărbaţilor, femeilor și tuturor celor ce-i dăduseră răspunsul acesta: 21„Nu Și-a adus aminte Domnul și nu I-a venit Lui în minte tămâia pe care aţi ars-o în cetăţile lui Iuda și în uliţele Ierusalimului, voi și părinţii voștri, împăraţii voștri și căpeteniile voastre, și poporul din ţară? 22Domnul n-a putut să mai sufere lucrul acesta din pricina răutăţii faptelor voastre, din pricina urâciunilor pe care le-aţi săvârșit, și de aceea ţara voastră a ajuns o paragină, un pustiu
44:22
Cap. 25:11,18,38.

, o pricină de blestem, cum vedeţi
44:22
Vers. 6.

astăzi. 23Tocmai pentru că aţi ars tămâie și aţi păcătuit împotriva Domnului, pentru că n-aţi ascultat glasul Domnului și n-aţi păzit Legea, poruncile și învăţăturile Lui, tocmai pentru aceea
44:23
Dan. 9:11,12
vi s-au întâmplat aceste nenorociri, cum se vede astăzi.” 24Ieremia a mai zis întregului popor și tuturor femeilor: „Ascultaţi Cuvântul Domnului, voi toţi cei din Iuda care sunteţi
44:24
Cap. 43:7. Vers. 15.

în ţara Egiptului! 25Așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel: ‘Voi
44:25
Vers. 15.

și nevestele voastre aţi mărturisit cu gurile voastre și aţi împlinit cu mâinile voastre ce spuneţi: «Vrem să împlinim juruinţele pe care le-am făcut, să aducem tămâie împărătesei cerului și să-i turnăm jertfe de băutură!» 26De aceea, acum, după ce v-aţi împlinit juruinţele și v-aţi înfăptuit făgăduinţele, ascultaţi Cuvântul Domnului, voi toţi cei din Iuda, care locuiţi în ţara Egiptului! Iată, jur
44:26
Gen. 22:16
pe Numele Meu cel mare’, zice Domnul, ‘că Numele Meu
44:26
Ezec. 20:39
nu va mai fi chemat de gura niciunuia din oamenii lui Iuda și în toată ţara Egiptului niciunul nu va zice: «Viu este Domnul Dumnezeu!» 27Iată, voi veghea
44:27
Cap. 1:10;
31:28Ezec. 7:6
asupra lor ca să le fac rău, și nu bine, și toţi oamenii lui Iuda care sunt în ţara Egiptului vor fi nimiciţi
44:27
Vers. 12.

de sabie și de foamete până vor pieri de tot. 28Aceia, în mic număr, care
44:28
Vers. 14.
Is. 27:13
vor scăpa de sabie se vor întoarce din ţara Egiptului în ţara lui Iuda. Dar toată rămășiţa lui Iuda, toţi cei ce au venit să locuiască în ţara Egiptului, vor vedea dacă se va împlini Cuvântul
44:28
Vers. 17,25,26.

Meu sau al lor. 29Și iată’, zice Domnul, ‘un semn după care veţi cunoaște că vă voi pedepsi în locul acesta, ca să știţi că vorbele Mele se vor împlini
44:29
Ps. 33:11
peste voi, spre nenorocirea voastră.’ 30Așa vorbește Domnul: ‘Iată, voi
44:30
Cap. 46:25,26.
Ezec. 29:3
30:21
da pe Faraon Hofra, împăratul Egiptului, în mâinile vrăjmașilor lui, în mâinile celor ce vor să-l omoare, cum am dat pe Zedechia
44:30
Cap. 39:5.

, împăratul lui Iuda, în mâinile lui Nebucadneţar, împăratul Babilonului, vrăjmașul său, care voia să-l omoare.’”