Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
44

Mustrarea iudeilor în Egipt

441Iată cuvântul spus lui Ieremia cu privire la toţi iudeii care locuiau în ţara Egiptului, la Migdol

44:1
Exod 14:2
, la Tahpanes
44:1
Cap. 43:7.
, la Nof
44:1
Is. 19:13
și în ţara Patros: 2„Așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel: ‘Aţi văzut toate nenorocirile pe care le-am adus asupra Ierusalimului și asupra tuturor cetăţilor lui Iuda: iată că astăzi ele nu mai sunt decât niște dărâmături
44:2
Cap. 9:11;
și nimeni nu mai locuiește în ele 3din pricina răutăţii cu care au lucrat, ca să Mă mânie, ducându-se să tămâieze
44:3
Cap. 19:4.
și să slujească
44:3
Deut. 13:6
32:17
altor dumnezei, care nu erau cunoscuţi nici de ei, nici de voi, nici de părinţii voștri. 4V-am
44:4
2 Cron. 36:1525:4
26:5
29:19
trimis întruna pe toţi slujitorii Mei prorocii ca să vă spună: «Nu faceţi aceste urâciuni, pe care le urăsc!» 5Dar ei n-au vrut s-asculte, n-au luat aminte, nu s-au întors de la răutatea lor și n-au încetat să aducă tămâie altor dumnezei. 6De aceea s-a vărsat
44:6
Cap. 42:18.
urgia Mea și a izbucnit mânia Mea și în cetăţile lui Iuda și în uliţele Ierusalimului, care nu mai sunt decât niște dărâmături și un pustiu, cum se vede astăzi.’ 7Acum, așa vorbește Domnul Dumnezeul oștirilor, Dumnezeul lui Israel: ‘Pentru ce vă faceţi voi singuri un rău
44:7
Num. 16:38
atât de mare, ca să se nimicească din mijlocul lui Iuda bărbaţi, femei, copii și prunci și să nu mai rămână nicio rămășiţă din voi? 8Pentru ce Mă mâniaţi
44:8
Cap. 25:6,7.
voi prin lucrările mâinilor voastre, aducând tămâie altor dumnezei, ai ţării Egiptului, unde aţi venit să locuiţi pentru o vreme, ca să fiţi nimiciţi și să ajungeţi o pricină de blestem
44:8
Cap. 42:18. Vers. 12.
și de ocară printre toate neamurile pământului? 9Aţi uitat nelegiuirile părinţilor voștri, nelegiuirile împăraţilor lui Iuda, nelegiuirile nevestelor lor, nelegiuirile voastre și nelegiuirile nevestelor voastre săvârșite în ţara lui Iuda și pe uliţele Ierusalimului? 10Ei nu s-au smerit nici până în ziua de azi, n-au frică
44:10
Prov. 28:14
, nu urmează Legea Mea și poruncile Mele, pe care le-am pus înaintea voastră și înaintea părinţilor voștri.’ 11De aceea, așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel: ‘Iată, Îmi întorc
44:11
Lev. 17:10
20:5,6Amos 9:4
Faţa împotriva voastră ca să vă fac rău și să nimicesc pe tot Iuda. 12Voi lua rămășiţele lui Iuda care și-au îndreptat faţa ca să meargă în ţara Egiptului, să locuiască acolo pentru o vreme; toţi vor fi nimiciţi și vor cădea în ţara Egiptului; vor fi nimiciţi
44:12
Cap. 42:15-17,22.
de sabie, de foamete, de la cel mai mic până la cel mai mare; vor pieri de sabie și de foamete și vor fi o pricină de afurisenie, de spaimă, de blestem
44:12
Cap. 42:18.
și de ocară. 13Voi pedepsi
44:13
Cap. 43:11.
astfel pe cei ce locuiesc în ţara Egiptului, cum am pedepsit Ierusalimul, cu sabie, cu foamete și cu ciumă. 14Nu va rămâne și nu va scăpa niciunul din rămășiţele lui Iuda, care au venit să locuiască pentru o vreme în ţara Egiptului cu gând să se întoarcă iarăși în ţara lui Iuda, unde doresc să se întoarcă iarăși să se așeze; nu se vor mai întoarce
44:14
Vers. 28.
decât vreo câţiva, care vor scăpa!’” 15Toţi bărbaţii care știau că nevestele lor aduceau tămâie altor dumnezei, toate femeile care se aflau acolo în mare număr și tot poporul care locuia în ţara Egiptului, la Patros, au răspuns așa lui Ieremia: 16„Nu
44:16
Cap. 6:16.
te vom asculta în nimic din cele ce ne-ai spus în Numele Domnului. 17Ci voim să facem cum am spus cu gura noastră
44:17
Num. 30:12Deut. 23:23Jud. 11:36
, și anume să aducem tămâie împărătesei
44:17
Cap. 7:18.
cerului și să-i turnăm jertfe de băutură, cum am făcut noi și părinţii noștri, împăraţii noștri și căpeteniile noastre, în cetăţile lui Iuda și în uliţele Ierusalimului. Atunci aveam pâine de ne săturam, eram fericiţi și nu treceam prin nicio nenorocire! 18Dar, de când am încetat să aducem tămâie împărătesei cerului și să-i turnăm jertfe de băutură, am dus lipsă de toate și am fost nimiciţi de sabie și de foamete… 19De altfel, când
44:19
Cap. 7:18.
aducem tămâie împărătesei cerului și-i turnăm jertfe de băutură, oare fără voia bărbaţilor noștri îi pregătim noi turte ca s-o cinstim făcându-i chipul și-i aducem jertfe de băutură?” 20Ieremia a zis atunci întregului popor, bărbaţilor, femeilor și tuturor celor ce-i dăduseră răspunsul acesta: 21„Nu Și-a adus aminte Domnul și nu I-a venit Lui în minte tămâia pe care aţi ars-o în cetăţile lui Iuda și în uliţele Ierusalimului, voi și părinţii voștri, împăraţii voștri și căpeteniile voastre, și poporul din ţară? 22Domnul n-a putut să mai sufere lucrul acesta din pricina răutăţii faptelor voastre, din pricina urâciunilor pe care le-aţi săvârșit, și de aceea ţara voastră a ajuns o paragină, un pustiu
44:22
Cap. 25:11,18,38.
, o pricină de blestem, cum vedeţi
44:22
Vers. 6.
astăzi. 23Tocmai pentru că aţi ars tămâie și aţi păcătuit împotriva Domnului, pentru că n-aţi ascultat glasul Domnului și n-aţi păzit Legea, poruncile și învăţăturile Lui, tocmai pentru aceea
44:23
Dan. 9:11,12
vi s-au întâmplat aceste nenorociri, cum se vede astăzi.” 24Ieremia a mai zis întregului popor și tuturor femeilor: „Ascultaţi Cuvântul Domnului, voi toţi cei din Iuda care sunteţi
44:24
Cap. 43:7. Vers. 15.
în ţara Egiptului! 25Așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel: ‘Voi
44:25
Vers. 15.
și nevestele voastre aţi mărturisit cu gurile voastre și aţi împlinit cu mâinile voastre ce spuneţi: «Vrem să împlinim juruinţele pe care le-am făcut, să aducem tămâie împărătesei cerului și să-i turnăm jertfe de băutură!» 26De aceea, acum, după ce v-aţi împlinit juruinţele și v-aţi înfăptuit făgăduinţele, ascultaţi Cuvântul Domnului, voi toţi cei din Iuda, care locuiţi în ţara Egiptului! Iată, jur
44:26
Gen. 22:16
pe Numele Meu cel mare’, zice Domnul, ‘că Numele Meu
44:26
Ezec. 20:39
nu va mai fi chemat de gura niciunuia din oamenii lui Iuda și în toată ţara Egiptului niciunul nu va zice: «Viu este Domnul Dumnezeu!» 27Iată, voi veghea
44:27
Cap. 1:10;
asupra lor ca să le fac rău, și nu bine, și toţi oamenii lui Iuda care sunt în ţara Egiptului vor fi nimiciţi
44:27
Vers. 12.
de sabie și de foamete până vor pieri de tot. 28Aceia, în mic număr, care
44:28
Vers. 14.
vor scăpa de sabie se vor întoarce din ţara Egiptului în ţara lui Iuda. Dar toată rămășiţa lui Iuda, toţi cei ce au venit să locuiască în ţara Egiptului, vor vedea dacă se va împlini Cuvântul
44:28
Vers. 17,25,26.
Meu sau al lor. 29Și iată’, zice Domnul, ‘un semn după care veţi cunoaște că vă voi pedepsi în locul acesta, ca să știţi că vorbele Mele se vor împlini
44:29
Ps. 33:11
peste voi, spre nenorocirea voastră.’ 30Așa vorbește Domnul: ‘Iată, voi
44:30
Cap. 46:25,26.
da pe Faraon Hofra, împăratul Egiptului, în mâinile vrăjmașilor lui, în mâinile celor ce vor să-l omoare, cum am dat pe Zedechia
44:30
Cap. 39:5.
, împăratul lui Iuda, în mâinile lui Nebucadneţar, împăratul Babilonului, vrăjmașul său, care voia să-l omoare.’”

45

Către Baruc

451Cuvântul

45:1
Cap. 36:1,4,32.
pe care l-a spus prorocul Ieremia către Baruc, fiul lui Neriia, când a scris într-o carte cuvintele acestea, după spusele lui Ieremia, în al patrulea an al lui Ioiachim, fiul lui Iosia, împăratul lui Iuda, sună astfel: 2„Așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel despre tine, Baruc: 3‘Tu zici: «Vai de mine! Căci Domnul a adus întristare peste durerea mea; îmi sleiesc puterile suspinând și nu găsesc odihnă!»’ 4Spune-i: ‘Așa vorbește Domnul: «Iată că ce am zidit
45:4
Is. 5:5
voi dărâma; ce am sădit voi smulge, și anume ţara aceasta. 5Și tu umbli după lucruri mari? Nu umbla după ele! Căci iată
45:5
Cap. 25:26.
, voi aduce nenorocirea peste orice făptură», zice Domnul, «dar ţie îţi voi da ca pradă
45:5
Cap. 21:9;
de război viaţa ta în toate locurile unde vei merge.»’”

46

Prorocie asupra neamurilor

461Cuvântul Domnului spus prorocului Ieremia asupra

46:1
Cap. 25:15.
neamurilor: 2asupra Egiptului, împotriva oastei
46:2
2 Împ. 23:292 Cron. 35:20
lui Faraon Neco, împăratul Egiptului, care era lângă râul Eufratului, la Carchemiș, și care a fost bătută de Nebucadneţar, împăratul Babilonului, în al patrulea an al lui Ioiachim, fiul lui Iosia, împăratul lui Iuda: 3„Pregătiţi scutul
46:3
Cap. 51:11,12.
și pavăza și mergeţi la luptă; 4înhămaţi caii și încălecaţi, călăreţi; arătaţi-vă cu coifurile voastre, lustruiţi-vă suliţele, îmbrăcaţi-vă cu platoșa!… 5Ce văd? Li-i frică, dau înapoi; vitejii lor sunt bătuţi; fug fără să se mai uite înapoi… Groaza
46:5
Cap. 6:25;
se răspândește în toate părţile”, zice Domnul. 6„Cel mai iute nu scapă prin fugă, cel mai viteaz nu poate scăpa! La miazănoapte, pe malurile Eufratului, se clatină
46:6
Dan. 11:19
și cad! 7Cine este acela care înaintează ca
46:7
Is. 8:7,8Dan. 11:22
Nilul și ale cărui ape se rostogolesc ca râurile? 8Este Egiptul. El se umflă ca Nilul și apele lui se rostogolesc ca râurile. El zice: ‘Mă voi sui, voi acoperi ţara, voi nimici cetăţile și pe locuitorii lor.’ 9Suiţi-vă, cai! Năpustiţi-vă, care! Să iasă vitejii, cei din Etiopia și din Put, care mânuiesc scutul, și cei din Lud, care
46:9
Is. 66:19
mânuiesc și întind arcul! 10Această zi este a Domnului Dumnezeului oștirilor; este o zi
46:10
Is. 13:6Ioel 1:15
2:1
de răzbunare, în care Se răzbună El pe vrăjmașii Săi. Sabia
46:10
Deut. 32:42Is. 34:6Ezec. 39:17
mănâncă, se satură și se îmbată cu sângele lor. Căci Domnul Dumnezeul oștirilor are o jertfă
46:10
Ţef. 1:7Ezec. 39:17
în ţara de la miazănoapte, pe malurile Eufratului. 11Suie-te în Galaad
46:11
Cap. 8:22;
și adu leac alinător, fecioară
46:11
Is. 47:1
, fiica Egiptului! Degeaba întrebuinţezi atâtea leacuri, căci nu este vindecare
46:11
Ezec. 30:21
pentru tine! 12Neamurile aud rușinea ta și este plin pământul de strigătele tale, căci războinicii se poticnesc unul de altul, cad cu toţii laolaltă.” 13Iată cuvântul spus de Domnul către prorocul Ieremia despre venirea lui Nebucadneţar, împăratul Babilonului, ca să
46:13
Is. 19:1Ezec. 29
30
32
lovească ţara Egiptului: 14„Daţi de știre în Egipt, daţi de veste la Migdol și vestiţi la Nof și la Tahpanes! Ziceţi: ‘Scoală-te
46:14
Vers. 3,4.
, pregătește-te, căci sabia
46:14
Vers. 10.
mănâncă în jurul tău!’ 15Pentru ce ţi-au căzut vitejii tăi? Nu pot să ţină piept, căci Domnul îi răstoarnă! 16El face pe mulţi să se poticnească; cad
46:16
Lev. 26:27
unul peste altul și zic: ‘Haidem să ne întoarcem la poporul nostru, în ţara noastră de naștere, departe de sabia nimicitorului!’ 17Acolo strigă: ‘Faraon, împăratul Egiptului, nu este decât un pustiu, căci a lăsat să treacă clipa potrivită.’ 18Pe viaţa Mea”, zice Împăratul al
46:18
Is. 47:4
48:2
cărui Nume este Domnul oștirilor, „ca Taborul printre munţi, cum înaintează Carmelul în mare, așa va veni. 19Fă-ţi calabalâcul pentru
46:19
Is. 20:4
robie, locuitoare
46:19
Cap. 48:18.
, fiica Egiptului! Căci Noful va ajunge un pustiu, va fi pustiit și nu va mai avea locuitori. 20Egiptul este o juncană
46:20
Osea 10:11
foarte frumoasă… Nimicitorul vine de la
46:20
Cap. 1:14;
miazănoapte peste ea… 21Simbriașii lui, de asemenea, sunt ca niște viţei îngrășaţi în mijlocul lui. Dar și ei dau dosul, fug toţi fără să poată ţine piept. Căci vine peste ei ziua
46:21
Ps. 37:13
nenorocirii lor, ziua pedepsirii lor! 22I se aude glasul
46:22
Is. 29:4
ca fâșâitul unui șarpe! Căci ei înaintează cu o oștire și vin cu topoare împotriva lui, ca niște tăietori de lemne. 23Tăiaţi-i
46:23
Is. 10:34
pădurea”, zice Domnul, „măcar că este fără capăt! Căci sunt mai mulţi decât lăcustele
46:23
Jud. 6:5
și nu-i poţi număra! 24Fiica Egiptului este acoperită de rușine și este dată în mâinile poporului de la
46:24
Cap. 1:15.
miazănoapte.” 25Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel, zice: „Iată, voi pedepsi pe Amon din
46:25
Ezec. 30:14-16Naum 3:8
No, pe Faraon și Egiptul, pe dumnezeii
46:25
Cap. 43:12,13.
și împăraţii lui, pe Faraon și pe cei ce se încred în el. 26Îi voi da
46:26
Cap. 44:30.
în mâinile celor ce vor să-i omoare, în mâinile lui Nebucadneţar, împăratul Babilonului, și în mâinile slujitorilor lui. După aceea însă, Egiptul va fi
46:26
Ezec. 29:11,13,14
locuit ca în zilele de altădată”, zice Domnul. 27„Iar
46:27
Is. 41:13,14
43:5
44:2
tu, robul Meu Iacov, nu te teme, și nu te înspăimânta, Israele! Căci te voi izbăvi din pământul depărtat și-ţi voi izbăvi sămânţa din ţara în care este roabă. Iacov se va întoarce iarăși, va locui liniștit și fără teamă și nu-l va mai tulbura nimeni. 28Nu te teme, robul Meu Iacov”, zice Domnul, „căci Eu sunt cu tine. Voi nimici toate neamurile printre care te-am împrăștiat, dar pe tine nu
46:28
Cap. 10:24;
te voi nimici, ci Te voi pedepsi cu dreptate, nu pot să te las nepedepsit.”