Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
46

Prorocie asupra neamurilor

461Cuvântul Domnului spus prorocului Ieremia asupra

46:1
Cap. 25:15.

neamurilor: 2asupra Egiptului, împotriva oastei
46:2
2 Împ. 23:292 Cron. 35:20
lui Faraon Neco, împăratul Egiptului, care era lângă râul Eufratului, la Carchemiș, și care a fost bătută de Nebucadneţar, împăratul Babilonului, în al patrulea an al lui Ioiachim, fiul lui Iosia, împăratul lui Iuda: 3„Pregătiţi scutul
46:3
Cap. 51:11,12.
Naum 2:1
3:14
și pavăza și mergeţi la luptă; 4înhămaţi caii și încălecaţi, călăreţi; arătaţi-vă cu coifurile voastre, lustruiţi-vă suliţele, îmbrăcaţi-vă cu platoșa!… 5Ce văd? Li-i frică, dau înapoi; vitejii lor sunt bătuţi; fug fără să se mai uite înapoi… Groaza
46:5
Cap. 6:25;
49:29
se răspândește în toate părţile”, zice Domnul. 6„Cel mai iute nu scapă prin fugă, cel mai viteaz nu poate scăpa! La miazănoapte, pe malurile Eufratului, se clatină
46:6
Dan. 11:19
și cad! 7Cine este acela care înaintează ca
46:7
Is. 8:7,8Dan. 11:22
Nilul și ale cărui ape se rostogolesc ca râurile? 8Este Egiptul. El se umflă ca Nilul și apele lui se rostogolesc ca râurile. El zice: ‘Mă voi sui, voi acoperi ţara, voi nimici cetăţile și pe locuitorii lor.’ 9Suiţi-vă, cai! Năpustiţi-vă, care! Să iasă vitejii, cei din Etiopia și din Put, care mânuiesc scutul, și cei din Lud, care
46:9
Is. 66:19
mânuiesc și întind arcul! 10Această zi este a Domnului Dumnezeului oștirilor; este o zi
46:10
Is. 13:6Ioel 1:15
2:1
de răzbunare, în care Se răzbună El pe vrăjmașii Săi. Sabia
46:10
Deut. 32:42Is. 34:6Ezec. 39:17
mănâncă, se satură și se îmbată cu sângele lor. Căci Domnul Dumnezeul oștirilor are o jertfă
46:10
Ţef. 1:7Ezec. 39:17
în ţara de la miazănoapte, pe malurile Eufratului. 11Suie-te în Galaad
46:11
Cap. 8:22;
51:8
și adu leac alinător, fecioară
46:11
Is. 47:1
, fiica Egiptului! Degeaba întrebuinţezi atâtea leacuri, căci nu este vindecare
46:11
Ezec. 30:21
pentru tine! 12Neamurile aud rușinea ta și este plin pământul de strigătele tale, căci războinicii se poticnesc unul de altul, cad cu toţii laolaltă.” 13Iată cuvântul spus de Domnul către prorocul Ieremia despre venirea lui Nebucadneţar, împăratul Babilonului, ca să
46:13
Is. 19:1Ezec. 29
30
32
lovească ţara Egiptului: 14„Daţi de știre în Egipt, daţi de veste la Migdol și vestiţi la Nof și la Tahpanes! Ziceţi: ‘Scoală-te
46:14
Vers. 3,4.

, pregătește-te, căci sabia
46:14
Vers. 10.

mănâncă în jurul tău!’ 15Pentru ce ţi-au căzut vitejii tăi? Nu pot să ţină piept, căci Domnul îi răstoarnă! 16El face pe mulţi să se poticnească; cad
46:16
Lev. 26:27
unul peste altul și zic: ‘Haidem să ne întoarcem la poporul nostru, în ţara noastră de naștere, departe de sabia nimicitorului!’ 17Acolo strigă: ‘Faraon, împăratul Egiptului, nu este decât un pustiu, căci a lăsat să treacă clipa potrivită.’ 18Pe viaţa Mea”, zice Împăratul al
46:18
Is. 47:4
48:2
cărui Nume este Domnul oștirilor, „ca Taborul printre munţi, cum înaintează Carmelul în mare, așa va veni. 19Fă-ţi calabalâcul pentru
46:19
Is. 20:4
robie, locuitoare
46:19
Cap. 48:18.

, fiica Egiptului! Căci Noful va ajunge un pustiu, va fi pustiit și nu va mai avea locuitori. 20Egiptul este o juncană
46:20
Osea 10:11
foarte frumoasă… Nimicitorul vine de la
46:20
Cap. 1:14;
47:2
miazănoapte peste ea… 21Simbriașii lui, de asemenea, sunt ca niște viţei îngrășaţi în mijlocul lui. Dar și ei dau dosul, fug toţi fără să poată ţine piept. Căci vine peste ei ziua
46:21
Ps. 37:13
nenorocirii lor, ziua pedepsirii lor! 22I se aude glasul
46:22
Is. 29:4
ca fâșâitul unui șarpe! Căci ei înaintează cu o oștire și vin cu topoare împotriva lui, ca niște tăietori de lemne. 23Tăiaţi-i
46:23
Is. 10:34
pădurea”, zice Domnul, „măcar că este fără capăt! Căci sunt mai mulţi decât lăcustele
46:23
Jud. 6:5
și nu-i poţi număra! 24Fiica Egiptului este acoperită de rușine și este dată în mâinile poporului de la
46:24
Cap. 1:15.

miazănoapte.” 25Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel, zice: „Iată, voi pedepsi pe Amon din
46:25
Ezec. 30:14-16Naum 3:8
No, pe Faraon și Egiptul, pe dumnezeii
46:25
Cap. 43:12,13.
Ezec. 30:13
și împăraţii lui, pe Faraon și pe cei ce se încred în el. 26Îi voi da
46:26
Cap. 44:30.
Ezec. 32:11
în mâinile celor ce vor să-i omoare, în mâinile lui Nebucadneţar, împăratul Babilonului, și în mâinile slujitorilor lui. După aceea însă, Egiptul va fi
46:26
Ezec. 29:11,13,14
locuit ca în zilele de altădată”, zice Domnul. 27„Iar
46:27
Is. 41:13,14
43:5
44:2
tu, robul Meu Iacov, nu te teme, și nu te înspăimânta, Israele! Căci te voi izbăvi din pământul depărtat și-ţi voi izbăvi sămânţa din ţara în care este roabă. Iacov se va întoarce iarăși, va locui liniștit și fără teamă și nu-l va mai tulbura nimeni. 28Nu te teme, robul Meu Iacov”, zice Domnul, „căci Eu sunt cu tine. Voi nimici toate neamurile printre care te-am împrăștiat, dar pe tine nu
46:28
Cap. 10:24;
30:11
te voi nimici, ci Te voi pedepsi cu dreptate, nu pot să te las nepedepsit.”