Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
48

481Asupra Moabului

48:1
Is. 15
1627:3Ezec. 25:9Amos 2:1,2
. Așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel: „Vai de Nebo
48:1
Num. 32:38
33:47Is. 15:2
, căci este pustiit! Chiriataimul
48:1
Num. 32:37
este acoperit de rușine, este luat; cetăţuia este acoperită de rușine și zdrobită! 2S-a dus
48:2
Is. 16:4
fala Moabului, la Hesbon
48:2
Is. 15:4
i se pune la cale pieirea: ‘Haidem să-l nimicim din mijlocul neamurilor!’ Și tu vei fi nimicit, Madmenule, sabia va merge după tine! 3Se aud strigăte
48:3
Vers. 5.

din Horonaim; prăpăd și nimicire! 4Moabul este zdrobit! Chiar și cei mici ai lui strigă. 5Căci într-un plâns necurmat suie suișul
48:5
Is. 15:5
Luhitului și se aud strigăte de durere la coborâșul Horonaimului din pricina nimicirii! 6Fugiţi
48:6
Cap. 51:6.

, scăpaţi-vă viaţa și fiţi ca un nevoiaș
48:6
Cap. 17:6.

desţărat în pustie! 7Căci, pentru că te-ai încrezut în faptele și în vistieriile tale, vei fi luat și tu, și Chemoșul
48:7
Num. 21:29Jud. 11:24Is. 46:1,2
va merge în robie, cu preoţii
48:7
Cap. 49:3.

și căpeteniile lui. 8Pustiitorul
48:8
Cap. 6:26. Vers. 18.

va intra în fiecare cetate, și nicio cetate nu va scăpa. Valea va pieri și câmpia va fi nimicită, cum a spus Domnul. 9Daţi
48:9
Ps. 55:6
aripi Moabului să plece în zbor! Cetăţile lui sunt prefăcute în pustie, nu vor mai avea locuitori. 10Blestemat
48:10
Jud. 5:231 Sam. 15:3,91 Împ. 20:42
să fie cel ce face cu nebăgare de seamă lucrarea Domnului, blestemat să fie cel ce își oprește sabia de la măcel! 11Moabul era netulburat din tinereţea lui și se odihnea
48:11
Ţef. 1:12
fără teamă pe drojdiile lui, nu era turnat dintr-un vas în altul și nu era dus în robie. De aceea i s-a păstrat gustul și nu i s-a schimbat mirosul. 12De aceea, iată, vin zile”, zice Domnul, „când îi voi trimite oameni care-l vor pritoci; îi vor goli vasele și vor face să-i plesnească burdufurile. 13Moabul va fi dat de rușine cu Chemoș
48:13
Jud. 11:241 Împ. 11:7
, cum a fost dată de rușine
48:13
Osea 10:6
casa lui Israel cu Betel
48:13
1 Împ. 12:29
, în care își punea încrederea. 14Cum puteţi să ziceţi: ‘Suntem viteji
48:14
Is. 16:6
, ostași gata de luptă?’ 15Moabul
48:15
Vers. 8,9,18.

este pustiit, cetăţile lui se înalţă în fum, floarea tinerimii lui este
48:15
Cap. 50:27.

înjunghiată”, zice Împăratul
48:15
Cap. 46:18;
51:57
al cărui Nume este Domnul oștirilor. 16„Pieirea Moabului este aproape să vină, nenorocirea lui vine în grabă mare. 17Bociţi-l, toţi cei ce-l înconjuraţi, toţi care-i cunoașteţi numele! Și ziceţi: ‘Cum
48:17
Is. 9:4
14:4,5
a fost sfărâmat acest puternic toiag de cârmuire, acest toiag măreţ!’ 18Coboară-te din locașul slavei, șezi jos pe pământul uscat, locuitoare
48:18
Is. 47:1
, fiica Dibonului
48:18
Num. 21:30Is. 15:2
! Căci pustiitorul
48:18
Vers. 8.

Moabului se suie împotriva ta și-ţi nimicește cetăţuile. 19Stai
48:19
Deut. 2:36
pe drum și pândește, locuitoarea Aroerului
48:19
1 Sam. 4:13,16
! Întreabă pe fugar și pe cel scăpat și zi: ‘Ce s-a întâmplat?’ 20Moabul este acoperit de rușine, căci este zdrobit. Gemeţi
48:20
Is. 16:7
și strigaţi! Vestiţi în Arnon
48:20
Num. 21:13
că Moabul este pustiit! 21A venit pedeapsa și peste ţara câmpiei
48:21
Vers. 8.

, peste Holon, peste Iahaţ, peste Mefaat, 22peste Dibon, peste Nebo, peste Bet-Diblataim, 23peste Chiriataim, peste Bet-Gamul, peste Bet-Meon, 24peste Cheriiot
48:24
Vers. 41.
Amos 2:2
, peste Boţra, peste toate cetăţile din ţara Moabului, fie depărtate, fie apropiate. 25Tăria
48:25
Ps. 75:10
48:25 Evreiește: cornul. Moabului este frântă și braţul
48:25
Ezec. 30:21
lui, zdrobit”, zice Domnul. 26„Îmbătaţi-l
48:26
Cap. 25:15,27.

, căci s-a semeţit împotriva Domnului! De aceea, prăvălească-se Moabul în vărsătura lui și să ajungă de râs și el! 27N-a fost Israel
48:27
Ţef. 2:8
de râsul tău? A fost
48:27
Cap. 2:26.

prins el oare printre hoţi, de dai din cap ori de câte ori vorbești de el? 28Părăsiţi cetăţile și locuiţi în stânci
48:28
Ps. 55:6,7
, locuitori ai Moabului! Și fiţi ca porumbeii
48:28
Cânt. 2:14
care își fac cuibul pe marginea peșterilor! 29Am auzit de fudulia
48:29
Is. 16:6
mândrului Moab, de înfumurarea lui, de trufia lui, de semeţirea lui și de inima lui îngâmfată. 30Cunosc”, zice Domnul, „înfumurarea lui, lăudăroșeniile lui deșarte și faptele
48:30
Is. 16:6
lui de nimic. 31De aceea gem
48:31
Is. 15:5
16:7,11
pentru Moab și mă jelesc pentru tot Moabul; oamenii suspină pentru cei din Chir-Heres. 32Vie
48:32
Is. 16:8,9
din Sibma, te plâng mai mult decât Iaezerul; ramurile tale se întindeau dincolo de mare, se întindeau până la marea Iaezerului, dar pustiitorul s-a aruncat peste strângerea roadelor tale și peste culesul viilor tale. 33Și astfel, s-au dus bucuria
48:33
Is. 16:10Ioel 1:12
și veselia din câmpiile și din ţara roditoare a Moabului. Am secat vinul din teascuri”, zice Domnul; „nimeni nu mai calcă teascul cu strigăte de bucurie; sunt strigăte de război, nu strigăte de bucurie. 34Strigătele Hesbonului
48:34
Is. 15:4-6
răsună până la Eleale și glasul lor se aude până la Iahaţ, de la Ţoar
48:34
Is. 15:5,6
până la Horonaim, până la Eglat-Șelișia, căci și apele Nimrimului sunt prefăcute în pustiu. 35Vreau s-o isprăvesc în Moab”, zice Domnul, „cu cel ce se
48:35
Is. 15:2
16:12
suie pe înălţimile de jertfă și aduce tămâie dumnezeului său. 36De aceea îmi jelește inima
48:36
Is. 15:5
16:11
ca un fluier pentru Moab, îmi jelește inima ca un fluier pentru oamenii din Chir-Heres, pentru că toate avuţiile pe care le-au strâns
48:36
Is. 15:7
sunt pierdute. 37Căci toate capetele sunt rase
48:37
Is. 15:2,3
, toate bărbile sunt tăiate; pe toate mâinile sunt tăieturi de jale și pe coapse
48:37
Gen. 37:34
, saci. 38Pe toate acoperișurile Moabului și în pieţe sunt numai bocete, pentru că am sfărâmat Moabul ca pe un vas
48:38
Cap. 22:28.

fără preţ”, zice Domnul. 39„Cât este de sfărâmat Moabul! Gemeţi! Cât de rușinos întoarce Moabul spatele! Moabul ajunge astfel de râs și de pomină pentru toţi cei ce-l înconjoară.” 40Căci așa vorbește Domnul: „Iată că vrăjmașul zboară ca vulturul
48:40
Deut. 28:49Dan. 7:4Osea 8:1Hab. 1:8
și își întinde
48:40
Is. 8:8
aripile asupra Moabului! 41Cheriiotul este luat, cetăţuile
48:41
Vers. 24.
Is. 13:8
sunt cucerite și, în ziua aceea, inima
48:41
Is. 21:349:22,24Mica 4:9
vitejilor Moabului este ca inima unei femei în durerile nașterii. 42Astfel, Moabul va fi nimicit de tot și nu
48:42
Ps. 83:4Is. 7:8
va mai fi un popor, căci s-a semeţit împotriva Domnului. 43Groaza
48:43
Is. 24:17,18
, groapa și laţul sunt peste tine, locuitor al Moabului”, zice Domnul. 44„Cel ce fuge de groază cade în groapă și cel ce se ridică din groapă se prinde în laţ, căci aduc
48:44
Cap. 11:23.

asupra lui, asupra Moabului, anul pedepsei lui”, zice Domnul. 45„Fugarii se opresc sleiţi de puteri la umbra Hesbonului, dar din Hesbon iese
48:45
Num. 21:28
un foc, o flacără iese din mijlocul Sihonului și mistuie laturile
48:45
Num. 24:17
Moabului și creștetul capului celor ce se fălesc. 46Vai de tine
48:46
Num. 21:29
, Moabule! Poporul din Chemoș este pierdut! Căci fiii tăi sunt luaţi prinși de război și fiicele tale, prinse de război. 47Dar, în vremurile
48:47
Cap. 49:6,39.

de apoi, voi aduce înapoi pe prinșii de război ai Moabului”, zice Domnul.

Aceasta este judecata asupra Moabului.