Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
49

491Asupra copiilor

49:1
Ezec. 21:28
25:2Amos 1:13Ţef. 2:8,9
lui Amon. Așa vorbește Domnul: „N-are Israel fii? Și n-are moștenitori? Atunci pentru ce stăpânește Malcom Gadul
49:1
Amos 1:13
și locuiește poporul lui în cetăţile lui? 2De aceea, iată că vin zile”, zice Domnul, „când voi face să răsune strigătul de război împotriva Rabei
49:2
Ezec. 25:5Amos 1:14
copiilor lui Amon. Ea va ajunge un morman de dărâmături, și satele sale vor fi arse de foc. Atunci, Israel va izgoni pe cei ce-l izgoniseră”, zice Domnul. 3„Gemi, Hesbonule, căci Ai este pustiit! Strigaţi, fiicele Rabei, îmbrăcaţi-vă
49:3
Is. 32:11
cu saci și bociţi-vă, alergând încoace și încolo de-a lungul zidurilor! Căci Malcom se duce în robie cu preoţii
49:3
Cap. 48:7.
Amos 1:15
și căpeteniile sale! 4Ce te lauzi cu văile? Valea ta se scurge, fiică
49:4
Cap. 3:14;
7:24
răzvrătită, care te încredeai în vistieriile tale și
49:4
Cap. 21:13.

ziceai: ‘Cine va veni împotriva mea?’ 5Iată, voi aduce groaza peste tine”, zice Domnul Dumnezeul oștirilor; „ea va veni din toate împrejurimile tale, fiecare din voi va fi izgonit drept înainte, și nimeni nu va strânge pe fugari! 6Dar, după aceea
49:6
Vers. 39. Cap. 48:47.

, voi aduce înapoi pe prinșii de război ai copiilor lui Amon”, zice Domnul. 7Asupra
49:7
Ezec. 25:12Amos 1:11
Edomului.

Așa vorbește Domnul oștirilor: „Nu

49:7
Obad. 8
mai este înţelepciune în Teman? A pierit
49:7
Is. 19:1
chibzuinţa de la oamenii pricepuţi? S-a dus înţelepciunea lor? 8Fugiţi
49:8
Vers. 30.

, daţi dosul, plecaţi în peșteri, locuitori ai
49:8
Cap. 25:23.

Dedanului! Căci voi aduce nenorocirea peste Esau la vremea când îl voi pedepsi. 9Oare, dacă ar veni niște
49:9
Obad. 5
culegători de struguri la tine, nu ţi-ar lăsa nimic de cules pe urma culegătorilor? Dacă ar veni niște hoţi noaptea, n-ar pustii decât până s-ar sătura! 10Dar
49:10
Mal. 1:3
Eu Însumi voi despuia pe Esau, îi voi descoperi ascunzătorile și
49:10
Is. 17:14
nu va putea să se ascundă. Copiii lui, fraţii lui, vecinii lui vor pieri, și el nu va mai fi! 11Lasă pe orfanii tăi! Eu îi voi ţine în viaţă, și văduvele tale să se încreadă în Mine!” 12Căci așa vorbește Domnul: „Iată
49:12
Cap. 25:29.
Obad. 16
că cei ce nu trebuiau să bea potirul totuși îl vor bea, și tu să rămâi nepedepsit? Nu, nu vei rămâne nepedepsit, ci îl vei bea și tu! 13Căci pe Mine Însumi jur
49:13
Gen. 22:16Is. 45:23Amos 6:8
”, zice Domnul, „că Boţra
49:13
Is. 34:6
63:1
va fi dată pradă pustiirii, ocării, nimicirii și blestemului, și toate cetăţile ei se vor preface în niște dărâmături veșnice.” 14Am auzit o veste
49:14
Obad. 1,2,3
de la Domnul și un sol a fost trimis printre neamuri: „Strângeţi-vă și porniţi împotriva ei! Sculaţi-vă pentru război! 15Căci iată, te voi face mic printre neamuri, dispreţuit printre oameni. 16Înfumurarea ta, îngâmfarea inimii tale, te-a rătăcit pe tine, care locuiești în crăpăturile stâncilor și care stai pe vârful dealurilor. Dar, chiar
49:16
Obad. 4
dacă ţi-ai așeza cuibul
49:16
Iov 39:27
tot atât de sus ca al vulturului, și de acolo
49:16
Amos 9:2
te voi prăbuși”, zice Domnul. 17„Edomul va fi pustiit; toţi
49:17
Cap. 18:16;
50:13
cei ce vor trece pe lângă el se vor mira și vor fluiera pentru toate rănile lui. 18Ca
49:18
Gen. 19:25Deut. 29:23Amos 4:11
și Sodoma și Gomora și cetăţile vecine care au fost nimicite”, zice Domnul, „nici el nu va mai fi locuit și nimeni nu se va mai așeza acolo… 19Iată
49:19
Cap. 50:44.

, vrăjmașul se suie ca un leu de pe malurile
49:19
Cap. 12:5.

îngâmfate ale Iordanului împotriva locuinţei tale tari; deodată voi face Edomul să fugă de acolo și voi pune peste el pe acela pe care l-am ales. Căci cine
49:19
Exod 15:11
este ca Mine? Cine-Mi
49:19
Iov 41:10
va porunci? Cine-Mi va sta împotrivă?” 20De aceea
49:20
Cap. 50:45.

, ascultaţi hotărârea pe care a luat-o Domnul împotriva Edomului și planurile pe care le-a făcut împotriva locuitorilor din Teman: „Cu adevărat, îi vor târî ca pe niște oi slabe, cu adevărat li se va pustii locuinţa! 21De vuietul căderii lor se cutremură
49:21
Cap. 50:46.

pământul; strigătul lor se aude până la Marea Roșie… 22Iată
49:22
Cap. 4:13;
48:40,41
, ca vulturul înaintează vrăjmașul și zboară, își întinde aripile peste Boţra și în ziua aceea inima vitejilor Edomului este ca inima unei femei în durerile nașterii.” 23Asupra Damascului
49:23
Is. 17:1
37:13Amos 1:3Zah. 9:1,2
:

„Hamatul și Arpadul sunt roșii de rușine, căci au auzit o veste rea și tremură; frica lor este ca

49:23
Is. 57:20
o mare înfuriată, care nu se poate potoli. 24Damascul este topit, se întoarce să fugă, îl ia groaza, îl apucă neliniștea
49:24
Is. 13:830:6
și durerile, ca pe o femeie în durerile nașterii. – 25Ah, cum nu este cruţată cetatea
49:25
Cap. 33:9;
51:41
slăvită, cetatea bucuriei mele
49:25
Cap. 50:30;
51:4
! – 26De aceea tinerii
49:26
Amos 1:4
ei vor cădea pe uliţe și toţi bărbaţii ei de război vor pieri în ziua aceea”, zice Domnul oștirilor. 27„Voi pune foc
49:27
Is. 21:13
zidurilor Damascului și va mistui casele împărătești din Ben-Hadad.” 28Asupra Chedarului
49:28
Jud. 6:3
și împărăţiilor Haţorului, pe care le-a bătut Nebucadneţar, împăratul Babilonului.

Așa vorbește

49:28
Iov 1:3
Domnul: „Sculaţi-vă, suiţi-vă împotriva Chedarului și nimiciţi pe fiii Răsăritului! 29Le vor lua corturile
49:29
Ps. 120:5
și turmele, le vor ridica pânzele, tot calabalâcul și cămilele și le vor striga: ‘Spaimă
49:29
Cap. 6:25;
46:5
, de jur împrejur!’ 30Fugiţi
49:30
Vers. 8.

, fugiţi din toate puterile voastre, căutaţi o locuinţă deoparte, locuitori ai Haţorului”, zice Domnul, „căci Nebucadneţar, împăratul Babilonului, a luat o hotărâre împotriva voastră, a făcut un plan împotriva voastră! 31Sculaţi-vă, suiţi-vă împotriva unui neam
49:31
Ezec. 38:11
liniștit, care locuiește fără teamă”, zice Domnul; „n-are nici porţi, nici zăvoare și locuiește
49:31
Num. 23:9Deut. 33:28Mica 7:14
singur. 32Cămilele lor vor fi de jaf și mulţimea turmelor lor vor fi o pradă. Voi risipi
49:32
Vers. 36.
Ezec. 5:10
în toate vânturile pe ei, cei ce-și rad
49:32
Cap. 9:26;
25:23
colţurile bărbii, și le voi aduce pieirea din toate părţile”, zice Domnul. 33„Haţorul
49:33
Cap. 9:21;
10:22Mal. 1:3
va fi astfel vizuina șacalilor, un pustiu pe vecie; nimeni
49:33
Vers. 18.

nu va locui în el și niciun om nu va ședea în el.” 34Cuvântul Domnului, care a fost spus prorocului Ieremia, asupra Elamului
49:34
Cap. 25:25.

, la începutul domniei lui Zedechia, împăratul lui Iuda, sună astfel: 35„Așa vorbește Domnul oștirilor: ‘Iată, voi sfărâma arcul Elamului
49:35
Is. 22:6
, puterea lui de căpetenie. 36Voi aduce asupra Elamului cele patru vânturi de la cele patru margini ale cerului, îi voi risipi în toate vânturile
49:36
Vers. 32.

acestea și nu va fi niciun popor la care să n-ajungă fugari din Elam. 37Voi face ca locuitorii Elamului să tremure înaintea vrăjmașilor lor și înaintea celor ce vor să-i omoare. Voi aduce nenorociri peste ei, mânia Mea aprinsă’, zice Domnul, ‘și-i voi urmări
49:37
Cap. 9:16;
48:2
cu sabia până ce îi voi nimici. 38Îmi voi așeza scaunul de domnie în Elam
49:38
Cap. 43:10.

și-i voi nimici împăratul și căpeteniile’, zice Domnul. 39‘Dar în zilele de apoi
49:39
Cap. 48:47. Vers. 6.

voi aduce înapoi pe prinșii de război ai Elamului’, zice Domnul.”