Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
4

41„Israele, de te vei întoarce, dacă te vei întoarce

4:1
Cap. 3:1,22.
la Mine”, zice Domnul, „dacă vei scoate urâciunile tale dinaintea Mea, nu vei mai rătăci. 2Dacă
4:2
Deut. 10:20Is. 45:23
65:16
vei jura: ‘Viu este Domnul!’ cu adevăr
4:2
Is. 48:1Zah. 8:8
, cu neprihănire și cu dreptate, atunci neamurile
4:2
Gen. 22:18Ps. 72:17Gal. 3:8
vor fi binecuvântate în El și se vor făli
4:2
Is. 45:251 Cor. 1:31
cu El.” 3Căci așa vorbește Domnul către oamenii din Iuda și din Ierusalim: „Desţeleniţi-vă
4:3
Osea 10:12
un ogor nou și nu semănaţi între
4:3
Mat. 13:7,22
spini! 4Tăiaţi-vă împrejur
4:4
Deut. 10:16
30:6Rom. 2:28,29Col. 2:11
pentru Domnul, tăiaţi-vă împrejur inimile, oamenii lui Iuda și locuitori ai Ierusalimului, ca nu cumva să izbucnească mânia Mea ca un foc și să se aprindă fără să se poată stinge din pricina răutăţii faptelor voastre!”

O năvălire străină

5Daţi de știre în Iuda, vestiţi la Ierusalim și spuneţi: „Sunaţi din trâmbiţă în ţară! Strigaţi în gura mare și ziceţi: ‘Strângeţi-vă

4:5
Cap. 8:14.
și haidem în cetăţile întărite!’ 6Înălţaţi un steag spre Sion, fugiţi și nu vă opriţi! Căci de la miazănoapte
4:6
Cap. 1:13-15;
aduc nenorocirea și un mare prăpăd.” 7Leul se aruncă
4:7
2 Împ. 24:1Dan. 7:4
din tufarul său, nimicitorul
4:7
Cap. 25:9.
neamurilor a pornit, și-a părăsit locul, ca să-ţi pustiască
4:7
Is. 1:7
ţara, să-ţi dărâme cetăţile și nimeni să nu mai locuiască în ele. 8De aceea, acoperiţi-vă
4:8
Is. 22:12
cu saci, plângeţi și gemeţi, căci mânia aprinsă a Domnului nu se abate de la noi. 9„În ziua aceea”, zice Domnul, „împăratul și căpeteniile își vor pierde inima, preoţii vor rămâne încremeniţi și prorocii, uimiţi.” 10Eu am zis: „Ah, Doamne Dumnezeule! Ai înșelat
4:10
Ezec. 14:92 Tes. 2:11
în adevăr pe poporul acesta și Ierusalimul când
4:10
Cap. 5:12;
ai zis: ‘Veţi avea pace!’ Și totuși sabia le ameninţă viaţa.” 11În vremea aceea, se va zice poporului acestuia și Ierusalimului: „Un vânt
4:11
Cap. 51:1.
arzător suflă din locurile înalte ale pustiei pe drumul fiicei poporului Meu, nu ca să vânture, nici ca să curăţească grâul. 12Ci un vânt năprasnic vine de acolo până la Mine! Acum le voi
4:12
Cap. 1:16.
rosti hotărârea!” 13„Iată, nimicitorul înaintează ca norii; carele lui
4:13
Is. 5:28
sunt ca un vârtej, caii
4:13
Deut. 28:49Plâng. 4:19Osea 8:1Hab. 1:8
lui sunt mai ușori decât vulturii. Vai de noi, căci suntem prăpădiţi!” 14Curăţește-ţi inima
4:14
Is. 1:16Iac. 4:8
de rău, Ierusalime, ca să fii mântuit! Până când vei păstra gânduri nelegiuite în inima ta? 15Căci un glas care pornește de la Dan
4:15
Cap. 8:16.
și vestește nenorocirea o vestește de la muntele lui Efraim. 16„Spuneţi lucrul acesta neamurilor, faceţi-l cunoscut Ierusalimului. Vin niște împresurători dintr-o ţară
4:16
Cap. 5:15.
depărtată și strigă împotriva cetăţilor lui Iuda. 17Ca cei ce păzesc un ogor
4:17
2 Împ. 25:1,4
, ei înconjoară Ierusalimul, căci s-a răzvrătit împotriva Mea”, zice Domnul. 18„Acesta este rodul căilor și faptelor tale
4:18
Ps. 107:17Is. 50:1
, este vina răutăţii tale, dacă este așa de amar și te pătrunde până la inimă.” 19Măruntaiele
4:19
Is. 15:5
16:11
21:3
22:4Luca 19:42
mele! Măruntaiele mele! Cum mă doare înăuntrul inimii mele! Îmi bate inima, nu pot să tac! Căci auzi, suflete, sunetul trâmbiţei și strigătul de război. 20Se vestește dărâmare
4:20
Ps. 42:7Ezec. 7:26
peste dărâmare, căci toată ţara este pustiită; colibele
4:20
Cap. 10:20.
îmi sunt pustiite deodată și corturile, într-o clipă! 21Până când voi vedea steagul fâlfăind și voi auzi sunetul trâmbiţei? 22„Căci poporul Meu este nebun, nu Mă cunoaște; sunt niște copii fără minte și lipsiţi de pricepere; sunt meșteri
4:22
Rom. 16:19
să facă răul, dar nu știu să facă binele.” 23Mă uit la pământ
4:23
Is. 24:19
, și iată că este pustiu
4:23
Gen. 1:2
și gol; mă uit la ceruri, și lumina lor a pierit! 24Mă uit
4:24
Is. 5:25Ezec. 38:20
la munţi, și iată că sunt zguduiţi și toate dealurile se clatină! 25Mă uit, și iată că nu este niciun om și toate păsările cerurilor
4:25
Ţef. 1:3
au fugit! 26Mă uit, și, iată, Carmelul este un pustiu și toate cetăţile sale sunt nimicite înaintea Domnului și înaintea mâniei Lui aprinse! 27Căci așa vorbește Domnul: „Toată ţara va fi pustiită, dar nu o voi nimici
4:27
Cap. 5:10,18;
de tot. 28Din pricina aceasta, ţara
4:28
Osea 4:3
este în jale și cerurile
4:28
Is. 5:30
50:3
sus sunt întunecate, căci Eu am zis, am hotărât lucrul acesta, și nu-Mi pare rău
4:28
Num. 23:19
de el, nu Mă voi întoarce. 29La vuietul călăreţilor și arcașilor, toate cetăţile fug; se ascund în păduri și se suie pe stânci; toate cetăţile sunt părăsite, nu mai au locuitori. 30Și tu, pustiito, ce vei face? Te vei îmbrăca în cârmâz, te vei împodobi cu podoabe de aur, îţi vei sulemeni
4:30
2 Împ. 9:30Ezec. 23:40
ochii, dar degeaba te vei înfrumuseţa: ibovnicii tăi
4:30
Cap. 22:20,22.
te dispreţuiesc și vor să-ţi ia viaţa. 31Căci Eu aud niște ţipete ca ale unei femei în chinurile nașterii, ţipete de durere ca la cea dintâi facere. Este glasul fiicei Sionului, care suspină și întinde
4:31
Is. 1:15Plâng. 1:17
mâinile zicând: ‘Nenorocita de mine! Mor din pricina ucigașilor!’

5

51Cutreieraţi uliţele Ierusalimului, uitaţi-vă, întrebaţi și căutaţi

5:1
Ezec. 22:30
în pieţe, dacă se găsește un om, dacă
5:1
Gen. 18:23Ps. 12:1
este vreunul care să înfăptuiască ce este drept, care să se ţină de adevăr, și voi ierta
5:1
Gen. 18:26
Ierusalimul. 2Chiar când
5:2
Tit 1:16
zic: ‘Viu
5:2
Cap. 4:2.
este Domnul!’ ei jură
5:2
Cap. 7:9.
strâmb.” 3Doamne, nu văd ochii Tăi
5:3
2 Cron. 16:9
adevărul? Tu-i lovești
5:3
Is. 1:5
9:13
, și ei nu simt nimic; îi nimicești, și nu vor să ia învăţătură; iau o înfăţișare mai tare decât stânca, nu vor
5:3
Cap. 7:28.
să se întoarcă la Tine. 4Eu ziceam: „Numai cei mici sunt așa; ei lucrează fără minte, pentru că nu cunosc
5:4
Cap. 8:7.
calea Domnului, Legea Dumnezeului lor! 5Mă voi duce deci la cei mari și le voi vorbi, căci ei
5:5
Mica 3:1
cunosc calea Domnului, Legea Dumnezeului lor!” Dar toţi au sfărâmat
5:5
Ps. 2:3
jugul și au rupt legăturile. 6De aceea îi omoară leul
5:6
Cap. 4:7.
din pădure și-i nimicește lupul
5:6
Ps. 104:20Hab. 1:8Ţef. 3:3
din pustie. Stă la pândă pardosul
5:6
Osea 13:7
înaintea cetăţilor lor; toţi cei ce vor ieși din ele vor fi sfâșiaţi, căci fărădelegile lor sunt multe, abaterile lor s-au înmulţit! 7„Cum să te iert?”, zice Domnul. „Copiii tăi M-au părăsit și jură
5:7
Ios. 23:7Ţef. 1:5
pe dumnezei care
5:7
Deut. 32:21Gal. 4:8
n-au fiinţă. Și, după ce le-am primit
5:7
Deut. 32:15
jurămintele, se dedau la preacurvie și aleargă cu grămada în casa curvei! 8Ca niște cai
5:8
Ezec. 22:11
bine hrăniţi, care aleargă încoace și încolo, fiecare nechează
5:8
Cap. 13:27.
după nevasta aproapelui său. 9
5:9
Vers. 29. Cap. 9:9.
nu pedepsesc Eu aceste lucruri”, zice Domnul, „să nu Mă răzbun Eu
5:9
Cap. 44:22.
pe un asemenea popor? 10Suiţi-vă
5:10
Cap. 39:8.
pe zidurile ei și dărâmaţi, dar
5:10
Cap. 4:27. Vers. 18.
nu nimiciţi de tot! Luaţi-i butucii aceștia, căci nu sunt ai Domnului! 11Căci casa
5:11
Cap. 3:20.
lui Israel și casa lui Iuda Mi-au fost necredincioase”, zice Domnul. 12Ei tăgăduiesc
5:12
2 Cron. 36:16
pe Domnul și zic: „Nu
5:12
Is. 28:15
este El! Și nu
5:12
Cap. 14:13.
va veni nenorocirea peste noi; nu vom vedea nici sabia, nici foametea. 13Prorocii sunt vânt, și nu Dumnezeu vorbește în ei. Așa să li se facă și lor!” 14De aceea, așa vorbește Domnul Dumnezeul oștirilor: „Pentru că aţi zis lucrul acesta, iată
5:14
Cap. 1:9.
, Cuvântul Meu îl fac foc în gura ta și poporul acesta, lemne, ca să-i ardă focul acesta. 15Iată, aduc de departe un neam împotriva voastră, casă a lui Israel”, zice Domnul, „un neam
5:15
Deut. 28:49Is. 5:26
tare, un neam
5:15
Is. 39:3
străvechi, un neam a cărui limbă n-o cunoști și ale cărui vorbe nu le pricepi. 16Tolba lui cu săgeţi este ca un mormânt deschis; toţi sunt niște viteji. 17El îţi va mânca secerișul
5:17
Lev. 26:16Deut. 28:31,33
și pâinea, îţi va mânca fiii și fiicele, îţi va mânca oile și boii, îţi va mânca via și smochinul și îţi va trece prin sabie cetăţile întărite, în care te încrezi. 18Dar, și în zilele acelea”, zice Domnul, „nu vă voi nimici
5:18
Cap. 4:27.
de tot. 19Dacă veţi întreba atunci: ‘Pentru ce
5:19
Deut. 29:241 Împ. 9:8,916:10
ne-a făcut toate acestea Domnul Dumnezeul nostru?’, așa le vei răspunde: ‘După cum voi M-aţi părăsit
5:19
Cap. 2:13.
și aţi slujit unor dumnezei străini în ţara voastră, tot așa acum veţi sluji
5:19
Deut. 28:48
unor străini într-o ţară care nu este a voastră!’ 20Spuneţi lucrul acesta casei lui Iacov, vestiţi-l în Iuda și ziceţi: 21‘Ascultaţi lucrul acesta, popor
5:21
Is. 6:9Ezec. 12:2Mat. 13:14Ioan 12:40Fapte 28:26Rom. 11:8
fără minte și fără inimă, care are ochi, și nu vede, urechi, și n-aude! 22Nu voiţi să vă temeţi
5:22
Apoc. 15:4
de Mine’, zice Domnul, ‘nu voiţi să tremuraţi înaintea Mea? Eu am pus mării
5:22
Iov 26:10
38:10,11Ps. 104:9Prov. 8:29
ca hotar nisipul, hotar veșnic, pe care nu trebuie să-l treacă. Și chiar dacă valurile ei se înfurie, totuși sunt neputincioase; urlă, dar nu-l trec. 23Poporul acesta însă are o inimă dârză și răzvrătită; se răscoală și pleacă 24și nu zic în inima lor: «Să ne temem de Domnul Dumnezeul nostru, care dă ploaie
5:24
Ps. 147:8Mat. 5:45Fapte 14:17
la vreme, ploaie timpurie
5:24
Deut. 11:14Ioel 2:23
și târzie, și ne păstrează
5:24
Gen. 8:22
săptămânile hotărâte pentru seceriș.» 25Din pricina nelegiuirilor voastre
5:25
Cap. 3:3.
n-au loc aceste orânduiri, păcatele voastre vă lipsesc de aceste bunătăţi. 26Căci în poporul Meu sunt oameni răi; ei pândesc
5:26
Prov. 1:11,17,18Hab. 1:15
ca păsărarul care întinde laţuri, întind curse și prind oameni. 27Cum se umple o colivie de păsări, așa se umplu casele lor prin vicleșug; așa ajung ei puternici și bogaţi. 28Se îngrașă
5:28
Deut. 32:15
, lucesc de grăsime; întrec orice măsură în rău, nu apără pricina
5:28
Is. 1:23Zah. 7:10
, pricina orfanului, ca să le meargă bine
5:28
Iov 12:6Ps. 73:12
, nu fac dreptate celor lipsiţi. 29Să nu pedepsesc
5:29
Vers. 9.
Eu aceste lucruri’, zice Domnul, ‘să nu-Mi răzbun Eu pe un asemenea popor?’ 30Grozave lucruri, urâcioase
5:30
Cap. 23:14.
lucruri se fac în ţară. 31Prorocii prorocesc neadevăruri
5:31
Cap. 14:14;
, preoţii stăpânesc cu ajutorul lor, și poporului Meu îi plac
5:31
Mica 2:11
aceste lucruri. Dar ce veţi face la urmă?

6

61Fugiţi, copii ai lui Beniamin, fugiţi din mijlocul Ierusalimului, sunaţi din trâmbiţă la Tecoa, ridicaţi un semn la Bet-Hacherem

6:1
Neem. 3:14
! Căci de la miazănoapte se vede venind o nenorocire
6:1
Cap. 1:14;
și un mare prăpăd. 2Pe frumoasa și subţirica fiică a Sionului o nimicesc! 3La ea vin păstorii cu turmele lor, își întind corturile
6:3
2 Împ. 25:1,4
în jurul ei și își paște fiecare partea lui.” 4„Pregătiţi-vă
6:4
Cap. 51:27.
s-o bateţi! Haidem! Să ne suim ziua-n amiaza
6:4
Cap. 15:8.
mare!… Vai de noi, căci ziua scade și umbrele de seară se lungesc. 5Haidem să ne suim noaptea! Și să-i dărâmăm casele împărătești!” 6Căci așa vorbește Domnul oștirilor: „Tăiaţi copaci și ridicaţi șanţuri împotriva Ierusalimului! Aceasta este cetatea care trebuie pedepsită, căci în mijlocul ei este numai apăsare. 7Cum ţâșnesc apele dintr-o fântână
6:7
Is. 57:20
, așa ţâșnește răutatea ei din ea; nu se aude în ea decât silnicie
6:7
Ps. 55:9-11Ezec. 7:11,23
și prăpăd; durerea și rănile Îmi izbesc fără curmare privirile. 8Ia învăţătură, Ierusalime, ca nu cumva să Mă depărtez
6:8
Ezec. 23:18Osea 9:12
de tine și să fac din tine un pustiu, o ţară nelocuită!” 9Așa vorbește Domnul oștirilor: „Vor culege rămășiţele lui Israel cum se culeg ciorchinele rămase dintr-o vie. Puneţi din nou mâna pe ea, ca și culegătorul pe mlădiţe.” 10Cui să vorbesc și pe cine să iau martor ca să m-asculte? Urechea lor
6:10
Cap. 7:26.
este netăiată împrejur și nu sunt în stare să ia aminte. Iată
6:10
Cap. 20:8.
, Cuvântul Domnului este o ocară pentru ei și nu le place de el. 11Eu sunt așa de plin
6:11
Cap. 20:9.
de mânia Domnului, că n-o pot opri. „Toarn-o peste
6:11
Cap. 9:21.
copilul de pe uliţă și peste adunările tinerilor. Căci și bărbatul, și nevasta vor fi prinși, și bătrânul, și cel încărcat de zile. 12Casele
6:12
Deut. 28:30
lor vor trece în stăpânirea altora, ogoarele și nevestele lor, de asemenea, când Îmi voi întinde mâna asupra locuitorilor ţării”, zice Domnul. 13„Căci de la cel mai mic până la cel mai mare, toţi sunt lacomi de
6:13
Is. 56:1114:18
23:11Mica 3:5,11
câștig; de la proroc până la preot, toţi înșală. 14Leagă în chip ușuratic
6:14
Cap. 8:11.
rana fiicei poporului Meu, zicând
6:14
Cap. 4:10;
: ‘Pace! Pace!’ Și totuși nu este pace! 15Sunt daţi de rușine
6:15
Cap. 3:3;
, căci săvârșesc urâciuni, și totuși nu roșesc și nu știu de rușine. De aceea vor cădea împreună cu cei ce cad, vor fi răsturnaţi când îi voi pedepsi”, zice Domnul. 16Așa vorbește Domnul: „Staţi în drumuri, uitaţi-vă și întrebaţi care sunt cărările cele vechi
6:16
Is. 8:20Mal. 4:4Luca 16:29
, care este calea cea bună: umblaţi pe ea, și veţi găsi
6:16
Mat. 11:29
odihnă pentru sufletele voastre!” Dar ei răspund: „Nu vrem să umblăm pe ele!” 17„Am pus niște străjeri peste voi: ‘Fiţi cu luare aminte la sunetul trâmbiţei!’” Dar ei răspund: „Nu vrem să fim cu luare aminte
6:17
Is. 21:11
58:1Ezec. 3:17Hab. 2:1
!” 18„De aceea, ascultaţi, neamuri, și luaţi seama la ce li se va întâmpla, adunare a popoarelor! 19Ascultă
6:19
Is. 1:2
și tu, pământule! Iată, voi aduce peste poporul acesta o nenorocire care va fi rodul
6:19
Prov. 1:31
gândurilor lui, căci n-au luat aminte la Cuvintele Mele și au nesocotit Legea Mea. 20Ce nevoie am
6:20
Ps. 40:6
50:7,8,9Is. 1:11
63:3Amos 5:21Mica 6:6
Eu de tămâia care vine din Seba
6:20
Is. 60:6
, de trestia mirositoare dintr-o ţară depărtată? Arderile
6:20
Cap. 7:21.
voastre de tot nu-Mi plac și jertfele voastre nu-Mi sunt plăcute.” 21De aceea, așa vorbește Domnul: „Iată, voi pune înaintea poporului acestuia niște pietre de poticnire, de care se vor lovi împreună părinţi și fii, vecini și prieteni, și vor pieri.” 22Așa vorbește Domnul: „Iată că vine un popor din ţara de la miazănoapte
6:22
Cap. 1:15;
, un neam mare se ridică de la marginile pământului. 23Ei poartă arc și suliţă; sunt cumpliţi și fără milă; glasul lor urlă ca
6:23
Is. 5:30
marea; sunt călare pe cai și gata de luptă, ca un om pregătit de război, împotriva ta, fiică a Sionului!” 24La vuietul apropierii lor, mâinile ni se slăbesc, ne apucă groaza
6:24
Cap. 4:31;
, ca durerea unei femei care naște. 25Nu ieșiţi în ogoare și nu mergeţi pe drumuri! Căci acolo este sabia vrăjmașului, răspândind spaima de jur împrejur! 26Fiica poporului meu, acoperă-te cu un sac
6:26
Cap. 4:8.
și tăvălește-te
6:26
Cap. 25:34.
în cenușă, jelește-te
6:26
Zah. 12:10
ca după singurul tău fiu, varsă lacrimi, lacrimi amare! Căci pe neașteptate vine pustiitorul peste noi. 27„Te pusesem de pază
6:27
Cap. 1:18;
peste poporul Meu, ca o cetăţuie, ca să le cunoști și să le cercetezi calea. 28Toţi sunt niște
6:28
Cap. 5:23.
răzvrătiţi, niște bârfitori
6:28
Cap. 9:4.
, aramă
6:28
Ezec. 22:18
și fier, toţi sunt niște stricaţi. 29Foalele ard, plumbul este topit de foc; degeaba curăţesc, căci zgura nu se dezlipește. 30De aceea se vor numi argint
6:30
Is. 1:22
lepădat, căci Domnul i-a lepădat.”