Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
5

51Cutreieraţi uliţele Ierusalimului, uitaţi-vă, întrebaţi și căutaţi

5:1
Ezec. 22:30
în pieţe, dacă se găsește un om, dacă
5:1
Gen. 18:23Ps. 12:1
este vreunul care să înfăptuiască ce este drept, care să se ţină de adevăr, și voi ierta
5:1
Gen. 18:26
Ierusalimul. 2Chiar când
5:2
Tit 1:16
zic: ‘Viu
5:2
Cap. 4:2.

este Domnul!’ ei jură
5:2
Cap. 7:9.

strâmb.” 3Doamne, nu văd ochii Tăi
5:3
2 Cron. 16:9
adevărul? Tu-i lovești
5:3
Is. 1:5
9:13
, și ei nu simt nimic; îi nimicești, și nu vor să ia învăţătură; iau o înfăţișare mai tare decât stânca, nu vor
5:3
Cap. 7:28.
Ţef. 3:2
să se întoarcă la Tine. 4Eu ziceam: „Numai cei mici sunt așa; ei lucrează fără minte, pentru că nu cunosc
5:4
Cap. 8:7.

calea Domnului, Legea Dumnezeului lor! 5Mă voi duce deci la cei mari și le voi vorbi, căci ei
5:5
Mica 3:1
cunosc calea Domnului, Legea Dumnezeului lor!” Dar toţi au sfărâmat
5:5
Ps. 2:3
jugul și au rupt legăturile. 6De aceea îi omoară leul
5:6
Cap. 4:7.

din pădure și-i nimicește lupul
5:6
Ps. 104:20Hab. 1:8Ţef. 3:3
din pustie. Stă la pândă pardosul
5:6
Osea 13:7
înaintea cetăţilor lor; toţi cei ce vor ieși din ele vor fi sfâșiaţi, căci fărădelegile lor sunt multe, abaterile lor s-au înmulţit! 7„Cum să te iert?”, zice Domnul. „Copiii tăi M-au părăsit și jură
5:7
Ios. 23:7Ţef. 1:5
pe dumnezei care
5:7
Deut. 32:21Gal. 4:8
n-au fiinţă. Și, după ce le-am primit
5:7
Deut. 32:15
jurămintele, se dedau la preacurvie și aleargă cu grămada în casa curvei! 8Ca niște cai
5:8
Ezec. 22:11
bine hrăniţi, care aleargă încoace și încolo, fiecare nechează
5:8
Cap. 13:27.

după nevasta aproapelui său. 9
5:9
Vers. 29. Cap. 9:9.

nu pedepsesc Eu aceste lucruri”, zice Domnul, „să nu Mă răzbun Eu
5:9
Cap. 44:22.

pe un asemenea popor? 10Suiţi-vă
5:10
Cap. 39:8.

pe zidurile ei și dărâmaţi, dar
5:10
Cap. 4:27. Vers. 18.

nu nimiciţi de tot! Luaţi-i butucii aceștia, căci nu sunt ai Domnului! 11Căci casa
5:11
Cap. 3:20.

lui Israel și casa lui Iuda Mi-au fost necredincioase”, zice Domnul. 12Ei tăgăduiesc
5:12
2 Cron. 36:16
pe Domnul și zic: „Nu
5:12
Is. 28:15
este El! Și nu
5:12
Cap. 14:13.

va veni nenorocirea peste noi; nu vom vedea nici sabia, nici foametea. 13Prorocii sunt vânt, și nu Dumnezeu vorbește în ei. Așa să li se facă și lor!” 14De aceea, așa vorbește Domnul Dumnezeul oștirilor: „Pentru că aţi zis lucrul acesta, iată
5:14
Cap. 1:9.

, Cuvântul Meu îl fac foc în gura ta și poporul acesta, lemne, ca să-i ardă focul acesta. 15Iată, aduc de departe un neam împotriva voastră, casă a lui Israel”, zice Domnul, „un neam
5:15
Deut. 28:49Is. 5:26
tare, un neam
5:15
Is. 39:3
străvechi, un neam a cărui limbă n-o cunoști și ale cărui vorbe nu le pricepi. 16Tolba lui cu săgeţi este ca un mormânt deschis; toţi sunt niște viteji. 17El îţi va mânca secerișul
5:17
Lev. 26:16Deut. 28:31,33
și pâinea, îţi va mânca fiii și fiicele, îţi va mânca oile și boii, îţi va mânca via și smochinul și îţi va trece prin sabie cetăţile întărite, în care te încrezi. 18Dar, și în zilele acelea”, zice Domnul, „nu vă voi nimici
5:18
Cap. 4:27.

de tot. 19Dacă veţi întreba atunci: ‘Pentru ce
5:19
Deut. 29:241 Împ. 9:8,916:10
ne-a făcut toate acestea Domnul Dumnezeul nostru?’, așa le vei răspunde: ‘După cum voi M-aţi părăsit
5:19
Cap. 2:13.

și aţi slujit unor dumnezei străini în ţara voastră, tot așa acum veţi sluji
5:19
Deut. 28:48
unor străini într-o ţară care nu este a voastră!’ 20Spuneţi lucrul acesta casei lui Iacov, vestiţi-l în Iuda și ziceţi: 21‘Ascultaţi lucrul acesta, popor
5:21
Is. 6:9Ezec. 12:2Mat. 13:14Ioan 12:40Fapte 28:26Rom. 11:8
fără minte și fără inimă, care are ochi, și nu vede, urechi, și n-aude! 22Nu voiţi să vă temeţi
5:22
Apoc. 15:4
de Mine’, zice Domnul, ‘nu voiţi să tremuraţi înaintea Mea? Eu am pus mării
5:22
Iov 26:10
38:10,11Ps. 104:9Prov. 8:29
ca hotar nisipul, hotar veșnic, pe care nu trebuie să-l treacă. Și chiar dacă valurile ei se înfurie, totuși sunt neputincioase; urlă, dar nu-l trec. 23Poporul acesta însă are o inimă dârză și răzvrătită; se răscoală și pleacă 24și nu zic în inima lor: «Să ne temem de Domnul Dumnezeul nostru, care dă ploaie
5:24
Ps. 147:8Mat. 5:45Fapte 14:17
la vreme, ploaie timpurie
5:24
Deut. 11:14Ioel 2:23
și târzie, și ne păstrează
5:24
Gen. 8:22
săptămânile hotărâte pentru seceriș.» 25Din pricina nelegiuirilor voastre
5:25
Cap. 3:3.

n-au loc aceste orânduiri, păcatele voastre vă lipsesc de aceste bunătăţi. 26Căci în poporul Meu sunt oameni răi; ei pândesc
5:26
Prov. 1:11,17,18Hab. 1:15
ca păsărarul care întinde laţuri, întind curse și prind oameni. 27Cum se umple o colivie de păsări, așa se umplu casele lor prin vicleșug; așa ajung ei puternici și bogaţi. 28Se îngrașă
5:28
Deut. 32:15
, lucesc de grăsime; întrec orice măsură în rău, nu apără pricina
5:28
Is. 1:23Zah. 7:10
, pricina orfanului, ca să le meargă bine
5:28
Iov 12:6Ps. 73:12
, nu fac dreptate celor lipsiţi. 29Să nu pedepsesc
5:29
Vers. 9.
Mal. 3:5
Eu aceste lucruri’, zice Domnul, ‘să nu-Mi răzbun Eu pe un asemenea popor?’ 30Grozave lucruri, urâcioase
5:30
Cap. 23:14.
Osea 6:10
lucruri se fac în ţară. 31Prorocii prorocesc neadevăruri
5:31
Cap. 14:14;
23:25,26Ezec. 13:6
, preoţii stăpânesc cu ajutorul lor, și poporului Meu îi plac
5:31
Mica 2:11
aceste lucruri. Dar ce veţi face la urmă?