Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
50

501Iată cuvântul rostit de Domnul asupra

50:1
Is. 13:1
21:1
47:1
Babilonului, asupra ţării haldeenilor, prin prorocul Ieremia: 2„Daţi de știre printre neamuri, daţi de veste și înălţaţi un steag! Vestiţi, n-ascundeţi nimic! Spuneţi: ‘Babilonul este luat! Bel
50:2
Is. 46:1
este acoperit de rușine, Merodac este zdrobit! Idolii
50:2
Cap. 43:12,13.

lui sunt acoperiţi de rușine, idolii lui sunt sfărâmaţi!’ 3Căci împotriva lui se suie un neam
50:3
Is. 13:17,18,20
de la
50:3
Cap. 51:48.

miazănoapte, care-i va preface ţara într-o pustie și nu va mai fi locuită; atât oamenii, cât și dobitoacele fug și se duc. 4În zilele acelea, în vremurile acelea”, zice Domnul, „copiii lui Israel și copiii lui Iuda
50:4
Osea 1:11
se vor întoarce împreună; vor merge
50:4
Ezra 3:12,13Ps. 126:5,6Zah. 12:10
plângând și vor căuta
50:4
Osea 3:5
pe Domnul Dumnezeul lor. 5Vor întreba de drumul Sionului, își vor întoarce privirile spre el și vor zice: ‘Veniţi să ne alipim de Domnul printr-un legământ
50:5
Cap. 31:31;
32:40
veșnic, care să nu fie uitat niciodată!’ 6Poporul Meu era o turmă de oi
50:6
Is. 53:61 Pet. 2:25
pierdute; păstorii lor îi rătăceau, îi făceau să cutreiere
50:6
Cap. 2:20. Cap. 3:6,23.

munţii; treceau de pe munţi pe dealuri, uitându-și staulul. 7Toţi cei ce-i găseau îi mâncau
50:7
Ps. 79:7
și vrăjmașii lor
50:7
Cap. 40:2,3.
Zah. 11:5
ziceau: ‘Noi nu
50:7
Cap. 2:3.
Dan. 9:16
suntem vinovaţi, fiindcă au păcătuit împotriva Domnului, Locașul neprihănirii
50:7
Ps. 90:1
91:1
, împotriva Domnului, Nădejdea
50:7
Ps. 22:4
părinţilor lor.’ 8Fugiţi
50:8
Is. 48:20Zah. 2:6,7Apoc. 18:4
din Babilon, ieșiţi din ţara haldeenilor, și mergeţi ca niște ţapi în fruntea turmei! 9Căci iată
50:9
Cap. 25:14;
51:27
că voi ridica și voi aduce împotriva Babilonului o mulţime de neamuri mari din ţara de la miazănoapte; se vor înșirui
50:9
Vers. 14,29.

în șiruri de bătaie împotriva lui și vor pune stăpânire pe el; săgeţile lui sunt ca ale unui războinic iscusit, care nu se întoarce cu mâinile
50:9
2 Sam. 1:22
goale. 10Astfel va fi dată pradă jafului Haldeea, și toţi
50:10
Apoc. 17:16
cei ce o vor jefui se vor sătura de jaf”, zice Domnul. 11„Căci voi v-aţi bucurat
50:11
Is. 47:6
și v-aţi veselit când Mi-aţi jefuit moștenirea Mea! Da, săreaţi ca o juncană
50:11
Osea 10:11
în iarbă, nechezaţi ca niște armăsari focoși! 12Mama voastră este acoperită de rușine, cea care v-a născut roșește de rușine; iată, ea este coada neamurilor, este un pustiu, un pământ uscat și fără apă! 13Din pricina mâniei Domnului nu va mai fi locuită și va fi
50:13
Cap. 25:12.

o pustietate. Toţi
50:13
Cap. 49:17.

cei ce vor trece pe lângă Babilon se vor mira și vor fluiera pentru toate rănile lui. 14Înșiruiţi-vă
50:14
Vers. 9. Cap. 51:2.

de bătaie împrejurul Babilonului voi, toţi
50:14
Cap. 49:35. Vers. 29.

arcașii! Trageţi împotriva lui, nu faceţi economie de săgeţi! Căci a păcătuit împotriva Domnului. 15Scoateţi din toate părţile un strigăt de război împotriva lui! El întinde
50:15
1 Cron. 29:242 Cron. 30:8Plâng. 5:6Ezec. 17:18
mâinile; temeliile i se prăbușesc; zidurile
50:15
Cap. 51:58.

i se surpă. Căci este răzbunarea
50:15
Cap. 51:6,11.

Domnului. Răzbunaţi-vă pe el! Faceţi-i cum
50:15
Ps. 137:8Apoc. 18:6
a făcut și el! 16Nimiciţi cu desăvârșire din Babilon pe cel ce seamănă și pe cel ce mânuiește secera la vremea secerișului! Înaintea sabiei nimicitorului, fiecare
50:16
Is. 13:14
să se întoarcă la poporul său, fiecare să fugă spre ţara lui. 17Israel este o oaie rătăcită
50:17
Vers. 6.

pe care au gonit-o
50:17
Cap. 2:15.

leii; împăratul
50:17
2 Împ. 17:6
Asiriei a mâncat-o cel dintâi și acesta din urmă i-a zdrobit oasele, acest Nebucadneţar
50:17
2 Împ. 24:10,14
, împăratul Babilonului.” 18De aceea, așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel: „Iată, voi pedepsi pe împăratul Babilonului și ţara lui cum am pedepsit pe împăratul Asiriei. 19Voi aduce înapoi
50:19
Is. 65:10Ezec. 34:13,14
pe Israel în pășunea lui; va paște pe Carmel și pe Basan și își va potoli foamea pe muntele lui Efraim și în Galaad. 20În zilele acelea, în vremea aceea”, zice Domnul, „se va căuta nelegiuirea
50:20
Cap. 31:34.

lui Israel, și nu va mai fi, și păcatul lui Iuda, și nu se va mai găsi, căci voi ierta rămășiţa
50:20
Is. 1:9
pe care o voi lăsa. 21Suie-te împotriva ţării de două ori răzvrătite
50:21
Ezec. 23:23
, împotriva locuitorilor ei și pedepsește-i! Urmărește-i, măcelărește-i, nimicește-i”, zice Domnul, „și împlinește în totul poruncile
50:21
2 Sam. 16:112 Împ. 18:252 Cron. 36:23Is. 10:6
44:28
48:14
Mele! 22Strigăte de război
50:22
Cap. 51:54.

răsună în ţară și prăpădul este mare. 23Cum s-a rupt și s-a sfărâmat ciocanul
50:23
Is. 14:6
întregului pământ! Babilonul este nimicit în mijlocul neamurilor! 24Ţi-am întins o cursă, și ai fost prins, Babilonule, fără
50:24
Cap. 51:8,31,39,57.
Dan. 5:30,31
să te aștepţi. Ai fost ajuns, apucat, pentru că ai luptat împotriva Domnului. 25Domnul Și-a deschis casa de arme și a scos din ea armele
50:25
Is. 13:5
mâniei Lui, căci aceasta este o lucrare a Domnului Dumnezeului oștirilor în ţara haldeenilor. 26Pătrundeţi din toate părţile în Babilon, deschideţi-i grânarele, faceţi-le niște mormane ca niște grămezi de snopi și nimiciţi-le. Nimic să nu mai rămână din el! 27Ucideţi-i toţi taurii
50:27
Ps. 22:12Is. 34:7
și înjunghiaţi-i! Vai de ei! Căci le-a venit ziua, vremea pedepsirii
50:27
Cap. 48:44. Vers. 31.

lor! 28Ascultaţi strigătele fugarilor, ale celor ce scapă din ţara Babilonului, ca să vestească
50:28
Cap. 51:10,11.

în Sion răzbunarea Domnului Dumnezeului nostru, răzbunarea pentru Templul Său! 29Chemaţi împotriva Babilonului pe arcași, voi toţi
50:29
Vers. 14.

care încordaţi arcul! Tăbărâţi în jurul lui, ca nimeni să nu scape, răsplătiţi-i
50:29
Vers. 15. Cap. 51:56.
Apoc. 18:6
după faptele lui, faceţi-i întocmai cum a făcut și el! Căci
50:29
Is. 47:10
s-a semeţit împotriva Domnului, împotriva Sfântului lui Israel! 30De aceea
50:30
Cap. 49:26;
51:4
, tinerii lui vor cădea pe uliţe și toţi oamenii lui de război vor pieri în ziua aceea”, zice Domnul. 31„Iată, am necaz pe tine, îngâmfatule”, zice Domnul Dumnezeul oștirilor, „căci ţi-a sosit ziua
50:31
Vers. 27.

, vremea pedepsirii tale! 32Îngâmfatul acela se va poticni și va cădea și nimeni nu-l va ridica, voi pune
50:32
Cap. 21:14.

foc cetăţilor lui, și-i va mistui toate împrejurimile.” 33Așa vorbește Domnul oștirilor: „Copiii lui Israel și copiii lui Iuda sunt apăsaţi împreună; toţi cei ce i-au dus robi îi opresc și nu vor să le dea drumul. 34Dar
50:34
Apoc. 18:8
puternic este Răzbunătorul lor, El, al cărui Nume
50:34
Is. 47:4
este Domnul oștirilor. El le va apăra pricina, ca să dea odihnă ţării și să facă pe locuitorii Babilonului să tremure. 35Sabia împotriva haldeenilor”, zice Domnul, „împotriva locuitorilor Babilonului, împotriva căpeteniilor
50:35
Dan. 5:30
și înţelepţilor
50:35
Is. 47:13
lui! 36Sabia împotriva prorocilor minciunii
50:36
Is. 44:25
, ca să ajungă ca niște oameni fără minte! Sabia împotriva vitejilor lui, ca să rămână încremeniţi! 37Sabia împotriva cailor și carelor lui, împotriva oamenilor
50:37
Cap. 25:20,24.
Ezec. 30:5
de tot felul care sunt în mijlocul lui, ca să ajungă
50:37
Cap. 51:30.
Naum 3:13
ca femeile! Sabia împotriva vistieriilor lui, ca să fie jefuite! 38Seceta
50:38
Is. 44:27Apoc. 16:12
peste apele lui, ca să sece! Căci este o ţară de idoli
50:38
Vers. 2. Cap. 51:44,47,52.

și au înnebunit cu idolii lor. 39De aceea
50:39
Is. 13:21,22
34:14Apoc. 18:2
, fiarele pustiei se vor așeza acolo împreună cu șacalii și struţii vor locui acolo; nu va mai fi locuit niciodată, ci veșnic va rămâne nelocuit
50:39
Is. 13:20
. 40Ca
50:40
Gen. 19:25Is. 13:19
și Sodoma și Gomora și cetăţile vecine pe care le-a nimicit Dumnezeu”, zice Domnul, „așa nu va mai fi locuit nici el și nimeni nu se va mai așeza acolo. 41Iată
50:41
Vers. 9. Cap. 6:22;
25:14
51:27Apoc. 17:16
, vine un popor de la miazănoapte și un neam mare și niște împăraţi puternici se ridică de la marginile pământului. 42Poartă
50:42
Cap. 6:23.

arc și suliţă, sunt
50:42
Is. 13:18
necruţători și fără milă; glasul
50:42
Is. 5:30
le mugește ca marea; sunt călare pe cai, ca un om gata de luptă împotriva ta, fiica Babilonului! 43Împăratul Babilonului aude vestea, mâinile i se slăbesc și îl apucă groaza
50:43
Cap. 49:24.

, ca durerea pe o femeie care naște… 44Iată, vrăjmașul
50:44
Cap. 49:19.

se suie ca un leu de pe malurile îngâmfate ale Iordanului împotriva locuinţei tale tari; deodată îi voi izgoni de acolo și voi pune peste ei pe acela pe care l-am ales. Căci cine
50:44
Iov 41:10
este ca Mine? Cine-Mi va porunci? Și care căpetenie Îmi va sta împotrivă?” 45De aceea, ascultaţi hotărârea
50:45
Is. 14:24
pe care a luat-o Domnul împotriva Babilonului și planurile pe care le-a făcut El împotriva ţării haldeenilor: „Cu adevărat, îi vor târî ca pe niște oi slabe, cu adevărat, le vor pustii locuinţa. 46De strigătul
50:46
Apoc. 18:9
luării Babilonului se cutremură pământul și se aude un strigăt de durere printre neamuri.”