Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
6

61Fugiţi, copii ai lui Beniamin, fugiţi din mijlocul Ierusalimului, sunaţi din trâmbiţă la Tecoa, ridicaţi un semn la Bet-Hacherem

6:1
Neem. 3:14
! Căci de la miazănoapte se vede venind o nenorocire
6:1
Cap. 1:14;
4:6
și un mare prăpăd. 2Pe frumoasa și subţirica fiică a Sionului o nimicesc! 3La ea vin păstorii cu turmele lor, își întind corturile
6:3
2 Împ. 25:1,4
în jurul ei și își paște fiecare partea lui.” 4„Pregătiţi-vă
6:4
Cap. 51:27.
Ioel 3:9
s-o bateţi! Haidem! Să ne suim ziua-n amiaza
6:4
Cap. 15:8.

mare!… Vai de noi, căci ziua scade și umbrele de seară se lungesc. 5Haidem să ne suim noaptea! Și să-i dărâmăm casele împărătești!” 6Căci așa vorbește Domnul oștirilor: „Tăiaţi copaci și ridicaţi șanţuri împotriva Ierusalimului! Aceasta este cetatea care trebuie pedepsită, căci în mijlocul ei este numai apăsare. 7Cum ţâșnesc apele dintr-o fântână
6:7
Is. 57:20
, așa ţâșnește răutatea ei din ea; nu se aude în ea decât silnicie
6:7
Ps. 55:9-11Ezec. 7:11,23
și prăpăd; durerea și rănile Îmi izbesc fără curmare privirile. 8Ia învăţătură, Ierusalime, ca nu cumva să Mă depărtez
6:8
Ezec. 23:18Osea 9:12
de tine și să fac din tine un pustiu, o ţară nelocuită!” 9Așa vorbește Domnul oștirilor: „Vor culege rămășiţele lui Israel cum se culeg ciorchinele rămase dintr-o vie. Puneţi din nou mâna pe ea, ca și culegătorul pe mlădiţe.” 10Cui să vorbesc și pe cine să iau martor ca să m-asculte? Urechea lor
6:10
Cap. 7:26.
Fapte 7:51Exod 6:12
este netăiată împrejur și nu sunt în stare să ia aminte. Iată
6:10
Cap. 20:8.

, Cuvântul Domnului este o ocară pentru ei și nu le place de el. 11Eu sunt așa de plin
6:11
Cap. 20:9.

de mânia Domnului, că n-o pot opri. „Toarn-o peste
6:11
Cap. 9:21.

copilul de pe uliţă și peste adunările tinerilor. Căci și bărbatul, și nevasta vor fi prinși, și bătrânul, și cel încărcat de zile. 12Casele
6:12
Deut. 28:30
lor vor trece în stăpânirea altora, ogoarele și nevestele lor, de asemenea, când Îmi voi întinde mâna asupra locuitorilor ţării”, zice Domnul. 13„Căci de la cel mai mic până la cel mai mare, toţi sunt lacomi de
6:13
Is. 56:1114:18
23:11Mica 3:5,11
câștig; de la proroc până la preot, toţi înșală. 14Leagă în chip ușuratic
6:14
Cap. 8:11.
Ezec. 13:10
rana fiicei poporului Meu, zicând
6:14
Cap. 4:10;
14:13
23:17
: ‘Pace! Pace!’ Și totuși nu este pace! 15Sunt daţi de rușine
6:15
Cap. 3:3;
8:12
, căci săvârșesc urâciuni, și totuși nu roșesc și nu știu de rușine. De aceea vor cădea împreună cu cei ce cad, vor fi răsturnaţi când îi voi pedepsi”, zice Domnul. 16Așa vorbește Domnul: „Staţi în drumuri, uitaţi-vă și întrebaţi care sunt cărările cele vechi
6:16
Is. 8:20Mal. 4:4Luca 16:29
, care este calea cea bună: umblaţi pe ea, și veţi găsi
6:16
Mat. 11:29
odihnă pentru sufletele voastre!” Dar ei răspund: „Nu vrem să umblăm pe ele!” 17„Am pus niște străjeri peste voi: ‘Fiţi cu luare aminte la sunetul trâmbiţei!’” Dar ei răspund: „Nu vrem să fim cu luare aminte
6:17
Is. 21:11
58:1Ezec. 3:17Hab. 2:1
!” 18„De aceea, ascultaţi, neamuri, și luaţi seama la ce li se va întâmpla, adunare a popoarelor! 19Ascultă
6:19
Is. 1:2
și tu, pământule! Iată, voi aduce peste poporul acesta o nenorocire care va fi rodul
6:19
Prov. 1:31
gândurilor lui, căci n-au luat aminte la Cuvintele Mele și au nesocotit Legea Mea. 20Ce nevoie am
6:20
Ps. 40:6
50:7,8,9Is. 1:11
63:3Amos 5:21Mica 6:6
Eu de tămâia care vine din Seba
6:20
Is. 60:6
, de trestia mirositoare dintr-o ţară depărtată? Arderile
6:20
Cap. 7:21.

voastre de tot nu-Mi plac și jertfele voastre nu-Mi sunt plăcute.” 21De aceea, așa vorbește Domnul: „Iată, voi pune înaintea poporului acestuia niște pietre de poticnire, de care se vor lovi împreună părinţi și fii, vecini și prieteni, și vor pieri.” 22Așa vorbește Domnul: „Iată că vine un popor din ţara de la miazănoapte
6:22
Cap. 1:15;
5:15
10:22
50:41-43
, un neam mare se ridică de la marginile pământului. 23Ei poartă arc și suliţă; sunt cumpliţi și fără milă; glasul lor urlă ca
6:23
Is. 5:30
marea; sunt călare pe cai și gata de luptă, ca un om pregătit de război, împotriva ta, fiică a Sionului!” 24La vuietul apropierii lor, mâinile ni se slăbesc, ne apucă groaza
6:24
Cap. 4:31;
13:21
49:24
50:43
, ca durerea unei femei care naște. 25Nu ieșiţi în ogoare și nu mergeţi pe drumuri! Căci acolo este sabia vrăjmașului, răspândind spaima de jur împrejur! 26Fiica poporului meu, acoperă-te cu un sac
6:26
Cap. 4:8.

și tăvălește-te
6:26
Cap. 25:34.
Mica 1:10
în cenușă, jelește-te
6:26
Zah. 12:10
ca după singurul tău fiu, varsă lacrimi, lacrimi amare! Căci pe neașteptate vine pustiitorul peste noi. 27„Te pusesem de pază
6:27
Cap. 1:18;
15:20
peste poporul Meu, ca o cetăţuie, ca să le cunoști și să le cercetezi calea. 28Toţi sunt niște
6:28
Cap. 5:23.

răzvrătiţi, niște bârfitori
6:28
Cap. 9:4.

, aramă
6:28
Ezec. 22:18
și fier, toţi sunt niște stricaţi. 29Foalele ard, plumbul este topit de foc; degeaba curăţesc, căci zgura nu se dezlipește. 30De aceea se vor numi argint
6:30
Is. 1:22
lepădat, căci Domnul i-a lepădat.”