Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
6

61Fugiţi, copii ai lui Beniamin, fugiţi din mijlocul Ierusalimului, sunaţi din trâmbiţă la Tecoa, ridicaţi un semn la Bet-Hacherem

6:1
Neem. 3:14
! Căci de la miazănoapte se vede venind o nenorocire
6:1
Cap. 1:14;
și un mare prăpăd. 2Pe frumoasa și subţirica fiică a Sionului o nimicesc! 3La ea vin păstorii cu turmele lor, își întind corturile
6:3
2 Împ. 25:1,4
în jurul ei și își paște fiecare partea lui.” 4„Pregătiţi-vă
6:4
Cap. 51:27.
s-o bateţi! Haidem! Să ne suim ziua-n amiaza
6:4
Cap. 15:8.
mare!… Vai de noi, căci ziua scade și umbrele de seară se lungesc. 5Haidem să ne suim noaptea! Și să-i dărâmăm casele împărătești!” 6Căci așa vorbește Domnul oștirilor: „Tăiaţi copaci și ridicaţi șanţuri împotriva Ierusalimului! Aceasta este cetatea care trebuie pedepsită, căci în mijlocul ei este numai apăsare. 7Cum ţâșnesc apele dintr-o fântână
6:7
Is. 57:20
, așa ţâșnește răutatea ei din ea; nu se aude în ea decât silnicie
6:7
Ps. 55:9-11Ezec. 7:11,23
și prăpăd; durerea și rănile Îmi izbesc fără curmare privirile. 8Ia învăţătură, Ierusalime, ca nu cumva să Mă depărtez
6:8
Ezec. 23:18Osea 9:12
de tine și să fac din tine un pustiu, o ţară nelocuită!” 9Așa vorbește Domnul oștirilor: „Vor culege rămășiţele lui Israel cum se culeg ciorchinele rămase dintr-o vie. Puneţi din nou mâna pe ea, ca și culegătorul pe mlădiţe.” 10Cui să vorbesc și pe cine să iau martor ca să m-asculte? Urechea lor
6:10
Cap. 7:26.
este netăiată împrejur și nu sunt în stare să ia aminte. Iată
6:10
Cap. 20:8.
, Cuvântul Domnului este o ocară pentru ei și nu le place de el. 11Eu sunt așa de plin
6:11
Cap. 20:9.
de mânia Domnului, că n-o pot opri. „Toarn-o peste
6:11
Cap. 9:21.
copilul de pe uliţă și peste adunările tinerilor. Căci și bărbatul, și nevasta vor fi prinși, și bătrânul, și cel încărcat de zile. 12Casele
6:12
Deut. 28:30
lor vor trece în stăpânirea altora, ogoarele și nevestele lor, de asemenea, când Îmi voi întinde mâna asupra locuitorilor ţării”, zice Domnul. 13„Căci de la cel mai mic până la cel mai mare, toţi sunt lacomi de
6:13
Is. 56:1114:18
23:11Mica 3:5,11
câștig; de la proroc până la preot, toţi înșală. 14Leagă în chip ușuratic
6:14
Cap. 8:11.
rana fiicei poporului Meu, zicând
6:14
Cap. 4:10;
: ‘Pace! Pace!’ Și totuși nu este pace! 15Sunt daţi de rușine
6:15
Cap. 3:3;
, căci săvârșesc urâciuni, și totuși nu roșesc și nu știu de rușine. De aceea vor cădea împreună cu cei ce cad, vor fi răsturnaţi când îi voi pedepsi”, zice Domnul. 16Așa vorbește Domnul: „Staţi în drumuri, uitaţi-vă și întrebaţi care sunt cărările cele vechi
6:16
Is. 8:20Mal. 4:4Luca 16:29
, care este calea cea bună: umblaţi pe ea, și veţi găsi
6:16
Mat. 11:29
odihnă pentru sufletele voastre!” Dar ei răspund: „Nu vrem să umblăm pe ele!” 17„Am pus niște străjeri peste voi: ‘Fiţi cu luare aminte la sunetul trâmbiţei!’” Dar ei răspund: „Nu vrem să fim cu luare aminte
6:17
Is. 21:11
58:1Ezec. 3:17Hab. 2:1
!” 18„De aceea, ascultaţi, neamuri, și luaţi seama la ce li se va întâmpla, adunare a popoarelor! 19Ascultă
6:19
Is. 1:2
și tu, pământule! Iată, voi aduce peste poporul acesta o nenorocire care va fi rodul
6:19
Prov. 1:31
gândurilor lui, căci n-au luat aminte la Cuvintele Mele și au nesocotit Legea Mea. 20Ce nevoie am
6:20
Ps. 40:6
50:7,8,9Is. 1:11
63:3Amos 5:21Mica 6:6
Eu de tămâia care vine din Seba
6:20
Is. 60:6
, de trestia mirositoare dintr-o ţară depărtată? Arderile
6:20
Cap. 7:21.
voastre de tot nu-Mi plac și jertfele voastre nu-Mi sunt plăcute.” 21De aceea, așa vorbește Domnul: „Iată, voi pune înaintea poporului acestuia niște pietre de poticnire, de care se vor lovi împreună părinţi și fii, vecini și prieteni, și vor pieri.” 22Așa vorbește Domnul: „Iată că vine un popor din ţara de la miazănoapte
6:22
Cap. 1:15;
, un neam mare se ridică de la marginile pământului. 23Ei poartă arc și suliţă; sunt cumpliţi și fără milă; glasul lor urlă ca
6:23
Is. 5:30
marea; sunt călare pe cai și gata de luptă, ca un om pregătit de război, împotriva ta, fiică a Sionului!” 24La vuietul apropierii lor, mâinile ni se slăbesc, ne apucă groaza
6:24
Cap. 4:31;
, ca durerea unei femei care naște. 25Nu ieșiţi în ogoare și nu mergeţi pe drumuri! Căci acolo este sabia vrăjmașului, răspândind spaima de jur împrejur! 26Fiica poporului meu, acoperă-te cu un sac
6:26
Cap. 4:8.
și tăvălește-te
6:26
Cap. 25:34.
în cenușă, jelește-te
6:26
Zah. 12:10
ca după singurul tău fiu, varsă lacrimi, lacrimi amare! Căci pe neașteptate vine pustiitorul peste noi. 27„Te pusesem de pază
6:27
Cap. 1:18;
peste poporul Meu, ca o cetăţuie, ca să le cunoști și să le cercetezi calea. 28Toţi sunt niște
6:28
Cap. 5:23.
răzvrătiţi, niște bârfitori
6:28
Cap. 9:4.
, aramă
6:28
Ezec. 22:18
și fier, toţi sunt niște stricaţi. 29Foalele ard, plumbul este topit de foc; degeaba curăţesc, căci zgura nu se dezlipește. 30De aceea se vor numi argint
6:30
Is. 1:22
lepădat, căci Domnul i-a lepădat.”

7

Mustrări și ameninţări

71Iată cuvântul vorbit lui Ieremia din partea

7:1
Cap. 26:2.
Domnului: 2„Șezi la poarta Casei Domnului, vestește acolo cuvântul acesta și spune: ‘Ascultaţi Cuvântul Domnului, toţi bărbaţii lui Iuda care intraţi pe aceste porţi ca să vă închinaţi înaintea Domnului!’” 3Așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel: „Îndreptaţi-vă căile
7:3
Cap. 18:11;
și faptele, și vă voi lăsa să locuiţi în locul acesta. 4Nu vă hrăniţi
7:4
Mica 3:11
cu nădejdi înșelătoare, zicând: ‘Acesta este Templul Domnului, Templul Domnului, Templul Domnului!’ 5Căci numai dacă vă veţi îndrepta căile și faptele, dacă veţi înfăptui dreptatea
7:5
Cap. 22:3.
unii faţă de alţii, 6dacă nu veţi asupri pe străin, pe orfan și pe văduvă, dacă nu veţi vărsa sânge nevinovat în locul acesta și dacă nu veţi merge
7:6
Deut. 6:14,15
8:19
11:28
după alţi dumnezei, spre nenorocirea voastră, 7numai așa
7:7
Deut. 4:40
vă voi lăsa să locuiţi în locul acesta, în ţara
7:7
Cap. 3:18.
pe care am dat-o părinţilor voștri, din veșnicie în veșnicie. 8Dar iată că voi vă hrăniţi
7:8
Vers. 4.
cu nădejdi înșelătoare
7:8
Cap. 5:31;
, care nu slujesc la nimic. 9Cum? Furaţi
7:9
1 Împ. 18:21Osea 4:1,2Ţef. 1:5
, ucideţi, preacurviţi, juraţi strâmb, aduceţi tămâie lui Baal, mergeţi după alţi dumnezei
7:9
Exod 20:3
pe care nu-i cunoașteţi… 10Și apoi veniţi
7:10
Ezec. 23:39
să vă înfăţișaţi înaintea Mea, în Casa aceasta peste care este chemat Numele Meu
7:10
Vers. 11,14,30. Cap. 32:34;
, și ziceţi: ‘Suntem izbăviţi!’, ca iarăși să faceţi toate aceste urâciuni! 11Este Casa aceasta
7:11
Is. 56:7
, peste care este chemat Numele Meu, o peșteră
7:11
Mat. 21:13Marcu 11:12Luca 19:46
de tâlhari înaintea voastră? Eu Însumi văd lucrul acesta”, zice Domnul. 12„Duceţi-vă dar la locul
7:12
Ios. 18:1Jud. 18:31
care-Mi fusese închinat la Silo, unde
7:12
Deut. 12:11
pusesem să locuiască odinioară Numele Meu, și vedeţi ce i-am făcut
7:12
1 Sam. 4:10,11Ps. 78:60
din pricina răutăţii poporului Meu Israel! 13Și acum, fiindcă aţi făcut toate aceste fapte”, zice Domnul, „fiindcă v-am vorbit dis-de-dimineaţă
7:13
2 Cron. 36:15
, și n-aţi ascultat, fiindcă v-am chemat
7:13
Prov. 1:24Is. 65:12
66:4
, și n-aţi răspuns, 14voi face Casei peste care este chemat Numele Meu, în care vă puneţi încrederea, și locului pe care vi l-am dat vouă și părinţilor voștri, le voi face întocmai cum am făcut lui Silo
7:14
1 Sam. 4:10,11Ps. 78:60
. 15Și vă voi lepăda de la Faţa Mea, cum
7:15
2 Împ. 17:23
am lepădat pe toţi fraţii voștri, pe toată sămânţa
7:15
Ps. 78:67,68
lui Efraim! 16Tu însă nu mijloci
7:16
Exod 32:1014:11
pentru poporul acesta, nu înălţa nici cereri, nici rugăciuni pentru ei și nu stărui pe lângă Mine; căci
7:16
Cap. 15:1.
nu te voi asculta! 17Nu vezi ce fac ei în cetăţile lui Iuda și pe uliţele Ierusalimului? 18Copiii
7:18
Cap. 44:17,19.
strâng lemne, părinţii aprind focul și femeile frământă plămădeala, ca să pregătească turte împărătesei cerului și să toarne jertfe de băutură altor dumnezei
7:18
Cap. 19:13.
, ca să Mă mânie. 19Pe Mine Mă mânie ei
7:19
Deut. 32:16,21
oare?”, zice Domnul. „Nu pe ei înșiși, spre rușinea lor?” 20De aceea, așa vorbește Domnul Dumnezeu: „Iată, mânia și urgia Mea se vor vărsa peste locul acesta, peste oameni și dobitoace, peste copacii de pe câmp și peste roadele pământului, și va arde, și nu se va stinge.” 21Așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel: „Adăugaţi
7:21
Is. 1:11Amos 5:21Osea 8:13
arderile voastre de tot la jertfele voastre și mâncaţi-le carnea! 22Căci n-am vorbit
7:22
1 Sam. 15:22Ps. 51:16,17Osea 6:6
nimic cu părinţii voștri și nu le-am dat nicio poruncă cu privire la arderi-de-tot și jertfe în ziua când i-am scos din ţara Egiptului. 23Ci iată porunca pe care le-am dat-o: ‘Ascultaţi glasul
7:23
Exod 15:26Deut. 6:3
Meu, și Eu voi fi
7:23
Exod 19:5Lev. 26:12
Dumnezeul vostru, iar voi veţi fi poporul Meu; umblaţi pe toate căile pe care vi le-am poruncit, ca să fiţi fericiţi!’ 24Dar
7:24
Ps. 81:11
ei n-au ascultat și n-au luat aminte, ci au urmat
7:24
Deut. 29:19Ps. 81:12
sfaturile și pornirile inimii lor rele, au dat înapoi
7:24
Cap. 2:27;
și n-au mers înainte. 25Din ziua când au ieșit părinţii voștri din Egipt până în ziua de azi, v-am trimis
7:25
2 Cron. 36:1529:19
pe toţi slujitorii Mei, prorocii, i-am trimis în fiecare zi, de
7:25
Vers. 13.
dimineaţă. 26Dar ei nu M-au ascultat
7:26
Vers. 24. Cap. 11:8;
, n-au luat aminte, și-au înţepenit
7:26
Neem. 9:17,29
gâtul și au făcut
7:26
Cap. 16:12.
mai rău decât părinţii lor. 27Și, chiar dacă le vei spune
7:27
Ezec. 2:7
toate aceste lucruri, tot nu te vor asculta și, dacă vei striga la ei, nu-ţi vor răspunde. 28De aceea, spune-le: ‘Acesta este poporul care n-ascultă glasul Domnului Dumnezeului său și care nu
7:28
Cap. 5:3;
vrea să ia învăţătură; s-a dus adevărul
7:28
Cap. 9:3.
, a fugit din gura lor. 29Acum, tunde-ţi
7:29
Iov 1:20Is. 15:2Mica 1:16
părul, Ierusalime, și aruncă-l departe; suie-te pe înălţimi și fă o cântare de jale! Căci Domnul leapădă și îndepărtează neamul de oameni care I-a aţâţat urgia.’ 30Căci copiii lui Iuda au făcut ce este rău înaintea Mea”, zice Domnul, „și-au așezat urâciunile
7:30
2 Împ. 21:4,72 Cron. 33:4,5,7Ezec. 7:20
8:5Dan. 9:27
lor în Casa peste care este chemat Numele Meu, ca s-o spurce. 31Au zidit și locuri înalte la Tofet
7:31
2 Împ. 23:10
, în valea Ben-Hinom, ca să-și ardă
7:31
Ps. 106:38
în foc fiii și fiicele – lucru pe care Eu nu-l poruncisem
7:31
Deut. 17:3
și nici nu-Mi trecuse prin minte. 32De aceea, iată
7:32
Cap. 19:6.
, vin zile”, zice Domnul, „când nu se va mai zice Tofet și valea Ben-Hinom, ci se va zice Valea Măcelului și se vor îngropa
7:32
2 Împ. 23:10Ezec. 6:5
morţii la Tofet, din lipsă de loc. 33Trupurile moarte
7:33
Deut. 28:26Ps. 79:216:4
34:20
ale acestui popor vor fi hrana păsărilor cerului și a fiarelor pământului, și nimeni nu le va speria. 34Voi face astfel să înceteze
7:34
Is. 24:7,825:10
33:11Ezec. 26:13Osea 2:11Apoc. 18:23
în cetăţile lui Iuda și pe uliţele Ierusalimului strigătele de bucurie și strigătele de veselie, cântecele mirelui și cântecele miresei, căci ţara
7:34
Lev. 26:23Is. 1:7
3:26
va ajunge un pustiu!”

8

81„În vremea aceea”, zice Domnul, „se vor scoate din mormintele lor oasele împăraţilor lui Iuda, oasele căpeteniilor lui, oasele preoţilor, oasele prorocilor și oasele locuitorilor Ierusalimului. 2Le vor întinde în faţa soarelui, în faţa lunii și în faţa întregii oștiri a cerurilor, pe care i-au iubit ei, cărora le-au slujit

8:2
2 Împ. 23:5Ezec. 8:16
, pe care i-au urmat, pe care i-au căutat și înaintea cărora s-au închinat. Nu le vor mai strânge
8:2
Cap. 22:19.
, nici nu le vor mai îngropa, și se vor face gunoi
8:2
2 Împ. 9:36Ps. 83:1016:4
pe pământ. 3Toţi cei ce vor rămâne din acest neam rău vor dori mai degrabă moartea
8:3
Iov 3:21,22
7:15,16Apoc. 9:6
decât viaţa, în toate locurile unde îi voi izgoni”, zice Domnul oștirilor. 4„Spune-le: ‘Așa vorbește Domnul: «Cine cade și nu se mai scoală? Sau cine se abate fără să se întoarcă iarăși?» 5Pentru ce dar poporul acesta al Ierusalimului se lasă dus în necurmate rătăciri
8:5
Cap. 7:24.
, stăruiește în înșelătorie
8:5
Cap. 9:6.
și nu vrea să se întoarcă
8:5
Cap. 5:3.
la Dumnezeu? 6Căci Eu
8:6
2 Pet. 3:9
sunt cu luare aminte și aud că ei nu vorbesc cum ar trebui; niciunul nu se căiește de răutatea lui și nu zice: ‹Ce am făcut?› Ci toţi își încep din nou alergarea, ca un cal care se aruncă la luptă. 7Chiar și cocostârcul
8:7
Is. 1:3
își cunoaște vremea pe ceruri; turtureaua
8:7
Cânt. 2:12
, rândunica și cocorul își păzesc vremea venirii lor, dar poporul Meu
8:7
Cap. 5:4,5.
nu cunoaște Legea Domnului! 8Cum puteţi voi să ziceţi: ‹Suntem înţelepţi și Legea
8:8
Rom. 2:17
Domnului este cu noi›? Cu adevărat, degeaba s-a pus la lucru pana mincinoasă a cărturarilor. 9Înţelepţii
8:9
Cap. 6:15.
sunt daţi de rușine, sunt uimiţi, sunt prinși, căci au nesocotit Cuvântul Domnului, și ce înţelepciune au ei? 10De aceea, pe nevestele
8:10
Deut. 28:30Amos 5:11Ţef. 1:13
lor le voi da altora și ogoarele lor, altor stăpâni. Căci, de la cel mai mic până la cel mai mare, toţi sunt lacomi de câștig
8:10
Is. 56:11
mârșav, de la proroc până la preot, toţi înșală! 11Leagă în chip ușuratic
8:11
Cap. 6:14.
rana fiicei poporului Meu, zicând: ‹Pace
8:11
Ezec. 13:10
! Pace!› Și totuși pace nu este. 12Vor fi daţi de rușine
8:12
Cap. 3:3;
, căci săvârșesc astfel de urâciuni; nu roșesc și nu știu de rușine, de aceea vor cădea împreună cu cei ce cad și vor fi răsturnaţi când îi voi pedepsi», zice Domnul. 13«Vreau să isprăvesc cu ei», zice Domnul. «Nu vor mai fi struguri în vie
8:13
Is. 5:1Ioel 1:7
, nici smochine în smochin
8:13
Mat. 21:19Luca 13:6
și frunzele se vor veșteji. Le voi da celor ce vor trece peste ele.»’” 14„Pentru ce ședem jos? Strângeţi-vă
8:14
Cap. 4:5.
și haidem în cetăţile întărite, ca să pierim acolo! Căci Domnul Dumnezeul nostru ne sortește la moarte, ne dă să bem ape otrăvite
8:14
Cap. 9:15;
, pentru că am păcătuit împotriva Domnului. 15Așteptam
8:15
Cap. 14:19.
pacea, și nu vine nimic mai bun; o vreme de vindecare, și iată groaza! 16Sforăitul cailor săi se aude dinspre Dan
8:16
Cap. 4:15.
și de vuietul nechezatului lor
8:16
Jud. 5:22
se cutremură toată ţara; vin, mănâncă ţara și ce cuprinde ea, cetatea și pe cei ce o locuiesc.” 17„Căci iată că trimit între voi niște șerpi, niște basiliști, împotriva cărora nu
8:17
Ps. 58:4,5Ecl. 10:11
este niciun descântec, și vă vor mușca”, zice Domnul. 18Aș vrea să-mi alin durerea, dar mă doare inima în mine. 19Iată, strigătele fiicei poporului meu răsună dintr-o ţară
8:19
Is. 39:3
depărtată: „Nu mai este Domnul în Sion? Nu mai este în ea împăratul ei?” – „Pentru ce M-au mâniat
8:19
Deut. 32:21Is. 1:4
ei cu chipurile lor cioplite, cu idoli străini?” – 20„Secerișul a trecut, vara s-a isprăvit, și noi tot nu suntem mântuiţi!” – 21Sunt zdrobit
8:21
Cap. 4:19;
de durerea fiicei poporului meu, mă doare
8:21
Ioel 2:6Naum 2:10
, m-apucă groaza. 22Nu este niciun leac alinător
8:22
Gen. 37:25
43:11
în Galaad? Nu este niciun doctor acolo? Pentru ce nu se face dar vindecarea fiicei poporului meu?