Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
7

Mustrări și ameninţări

71Iată cuvântul vorbit lui Ieremia din partea

7:1
Cap. 26:2.

Domnului: 2„Șezi la poarta Casei Domnului, vestește acolo cuvântul acesta și spune: ‘Ascultaţi Cuvântul Domnului, toţi bărbaţii lui Iuda care intraţi pe aceste porţi ca să vă închinaţi înaintea Domnului!’” 3Așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel: „Îndreptaţi-vă căile
7:3
Cap. 18:11;
26:13
și faptele, și vă voi lăsa să locuiţi în locul acesta. 4Nu vă hrăniţi
7:4
Mica 3:11
cu nădejdi înșelătoare, zicând: ‘Acesta este Templul Domnului, Templul Domnului, Templul Domnului!’ 5Căci numai dacă vă veţi îndrepta căile și faptele, dacă veţi înfăptui dreptatea
7:5
Cap. 22:3.

unii faţă de alţii, 6dacă nu veţi asupri pe străin, pe orfan și pe văduvă, dacă nu veţi vărsa sânge nevinovat în locul acesta și dacă nu veţi merge
7:6
Deut. 6:14,15
8:19
11:28
după alţi dumnezei, spre nenorocirea voastră, 7numai așa
7:7
Deut. 4:40
vă voi lăsa să locuiţi în locul acesta, în ţara
7:7
Cap. 3:18.

pe care am dat-o părinţilor voștri, din veșnicie în veșnicie. 8Dar iată că voi vă hrăniţi
7:8
Vers. 4.

cu nădejdi înșelătoare
7:8
Cap. 5:31;
14:13,14
, care nu slujesc la nimic. 9Cum? Furaţi
7:9
1 Împ. 18:21Osea 4:1,2Ţef. 1:5
, ucideţi, preacurviţi, juraţi strâmb, aduceţi tămâie lui Baal, mergeţi după alţi dumnezei
7:9
Exod 20:3
pe care nu-i cunoașteţi… 10Și apoi veniţi
7:10
Ezec. 23:39
să vă înfăţișaţi înaintea Mea, în Casa aceasta peste care este chemat Numele Meu
7:10
Vers. 11,14,30. Cap. 32:34;
34:15
, și ziceţi: ‘Suntem izbăviţi!’, ca iarăși să faceţi toate aceste urâciuni! 11Este Casa aceasta
7:11
Is. 56:7
, peste care este chemat Numele Meu, o peșteră
7:11
Mat. 21:13Marcu 11:12Luca 19:46
de tâlhari înaintea voastră? Eu Însumi văd lucrul acesta”, zice Domnul. 12„Duceţi-vă dar la locul
7:12
Ios. 18:1Jud. 18:31
care-Mi fusese închinat la Silo, unde
7:12
Deut. 12:11
pusesem să locuiască odinioară Numele Meu, și vedeţi ce i-am făcut
7:12
1 Sam. 4:10,11Ps. 78:60
din pricina răutăţii poporului Meu Israel! 13Și acum, fiindcă aţi făcut toate aceste fapte”, zice Domnul, „fiindcă v-am vorbit dis-de-dimineaţă
7:13
2 Cron. 36:15
, și n-aţi ascultat, fiindcă v-am chemat
7:13
Prov. 1:24Is. 65:12
66:4
, și n-aţi răspuns, 14voi face Casei peste care este chemat Numele Meu, în care vă puneţi încrederea, și locului pe care vi l-am dat vouă și părinţilor voștri, le voi face întocmai cum am făcut lui Silo
7:14
1 Sam. 4:10,11Ps. 78:60
. 15Și vă voi lepăda de la Faţa Mea, cum
7:15
2 Împ. 17:23
am lepădat pe toţi fraţii voștri, pe toată sămânţa
7:15
Ps. 78:67,68
lui Efraim! 16Tu însă nu mijloci
7:16
Exod 32:1014:11
pentru poporul acesta, nu înălţa nici cereri, nici rugăciuni pentru ei și nu stărui pe lângă Mine; căci
7:16
Cap. 15:1.

nu te voi asculta! 17Nu vezi ce fac ei în cetăţile lui Iuda și pe uliţele Ierusalimului? 18Copiii
7:18
Cap. 44:17,19.

strâng lemne, părinţii aprind focul și femeile frământă plămădeala, ca să pregătească turte împărătesei cerului și să toarne jertfe de băutură altor dumnezei
7:18
Cap. 19:13.

, ca să Mă mânie. 19Pe Mine Mă mânie ei
7:19
Deut. 32:16,21
oare?”, zice Domnul. „Nu pe ei înșiși, spre rușinea lor?” 20De aceea, așa vorbește Domnul Dumnezeu: „Iată, mânia și urgia Mea se vor vărsa peste locul acesta, peste oameni și dobitoace, peste copacii de pe câmp și peste roadele pământului, și va arde, și nu se va stinge.” 21Așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel: „Adăugaţi
7:21
Is. 1:11Amos 5:21Osea 8:13
arderile voastre de tot la jertfele voastre și mâncaţi-le carnea! 22Căci n-am vorbit
7:22
1 Sam. 15:22Ps. 51:16,17Osea 6:6
nimic cu părinţii voștri și nu le-am dat nicio poruncă cu privire la arderi-de-tot și jertfe în ziua când i-am scos din ţara Egiptului. 23Ci iată porunca pe care le-am dat-o: ‘Ascultaţi glasul
7:23
Exod 15:26Deut. 6:3
Meu, și Eu voi fi
7:23
Exod 19:5Lev. 26:12
Dumnezeul vostru, iar voi veţi fi poporul Meu; umblaţi pe toate căile pe care vi le-am poruncit, ca să fiţi fericiţi!’ 24Dar
7:24
Ps. 81:11
ei n-au ascultat și n-au luat aminte, ci au urmat
7:24
Deut. 29:19Ps. 81:12
sfaturile și pornirile inimii lor rele, au dat înapoi
7:24
Cap. 2:27;
32:33Osea 4:16
și n-au mers înainte. 25Din ziua când au ieșit părinţii voștri din Egipt până în ziua de azi, v-am trimis
7:25
2 Cron. 36:1529:19
pe toţi slujitorii Mei, prorocii, i-am trimis în fiecare zi, de
7:25
Vers. 13.

dimineaţă. 26Dar ei nu M-au ascultat
7:26
Vers. 24. Cap. 11:8;
17:23
25:3,4
, n-au luat aminte, și-au înţepenit
7:26
Neem. 9:17,29
gâtul și au făcut
7:26
Cap. 16:12.

mai rău decât părinţii lor. 27Și, chiar dacă le vei spune
7:27
Ezec. 2:7
toate aceste lucruri, tot nu te vor asculta și, dacă vei striga la ei, nu-ţi vor răspunde. 28De aceea, spune-le: ‘Acesta este poporul care n-ascultă glasul Domnului Dumnezeului său și care nu
7:28
Cap. 5:3;
32:33
vrea să ia învăţătură; s-a dus adevărul
7:28
Cap. 9:3.

, a fugit din gura lor. 29Acum, tunde-ţi
7:29
Iov 1:20Is. 15:2Mica 1:16
părul, Ierusalime, și aruncă-l departe; suie-te pe înălţimi și fă o cântare de jale! Căci Domnul leapădă și îndepărtează neamul de oameni care I-a aţâţat urgia.’ 30Căci copiii lui Iuda au făcut ce este rău înaintea Mea”, zice Domnul, „și-au așezat urâciunile
7:30
2 Împ. 21:4,72 Cron. 33:4,5,7Ezec. 7:20
8:5Dan. 9:27
lor în Casa peste care este chemat Numele Meu, ca s-o spurce. 31Au zidit și locuri înalte la Tofet
7:31
2 Împ. 23:10
, în valea Ben-Hinom, ca să-și ardă
7:31
Ps. 106:38
în foc fiii și fiicele – lucru pe care Eu nu-l poruncisem
7:31
Deut. 17:3
și nici nu-Mi trecuse prin minte. 32De aceea, iată
7:32
Cap. 19:6.

, vin zile”, zice Domnul, „când nu se va mai zice Tofet și valea Ben-Hinom, ci se va zice Valea Măcelului și se vor îngropa
7:32
2 Împ. 23:10Ezec. 6:5
morţii la Tofet, din lipsă de loc. 33Trupurile moarte
7:33
Deut. 28:26Ps. 79:216:4
34:20
ale acestui popor vor fi hrana păsărilor cerului și a fiarelor pământului, și nimeni nu le va speria. 34Voi face astfel să înceteze
7:34
Is. 24:7,825:10
33:11Ezec. 26:13Osea 2:11Apoc. 18:23
în cetăţile lui Iuda și pe uliţele Ierusalimului strigătele de bucurie și strigătele de veselie, cântecele mirelui și cântecele miresei, căci ţara
7:34
Lev. 26:23Is. 1:7
3:26
va ajunge un pustiu!”