Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
7

Mustrări și ameninţări

71Iată cuvântul vorbit lui Ieremia din partea

7:1
Cap. 26:2.
Domnului: 2„Șezi la poarta Casei Domnului, vestește acolo cuvântul acesta și spune: ‘Ascultaţi Cuvântul Domnului, toţi bărbaţii lui Iuda care intraţi pe aceste porţi ca să vă închinaţi înaintea Domnului!’” 3Așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel: „Îndreptaţi-vă căile
7:3
Cap. 18:11;
și faptele, și vă voi lăsa să locuiţi în locul acesta. 4Nu vă hrăniţi
7:4
Mica 3:11
cu nădejdi înșelătoare, zicând: ‘Acesta este Templul Domnului, Templul Domnului, Templul Domnului!’ 5Căci numai dacă vă veţi îndrepta căile și faptele, dacă veţi înfăptui dreptatea
7:5
Cap. 22:3.
unii faţă de alţii, 6dacă nu veţi asupri pe străin, pe orfan și pe văduvă, dacă nu veţi vărsa sânge nevinovat în locul acesta și dacă nu veţi merge
7:6
Deut. 6:14,15
8:19
11:28
după alţi dumnezei, spre nenorocirea voastră, 7numai așa
7:7
Deut. 4:40
vă voi lăsa să locuiţi în locul acesta, în ţara
7:7
Cap. 3:18.
pe care am dat-o părinţilor voștri, din veșnicie în veșnicie. 8Dar iată că voi vă hrăniţi
7:8
Vers. 4.
cu nădejdi înșelătoare
7:8
Cap. 5:31;
, care nu slujesc la nimic. 9Cum? Furaţi
7:9
1 Împ. 18:21Osea 4:1,2Ţef. 1:5
, ucideţi, preacurviţi, juraţi strâmb, aduceţi tămâie lui Baal, mergeţi după alţi dumnezei
7:9
Exod 20:3
pe care nu-i cunoașteţi… 10Și apoi veniţi
7:10
Ezec. 23:39
să vă înfăţișaţi înaintea Mea, în Casa aceasta peste care este chemat Numele Meu
7:10
Vers. 11,14,30. Cap. 32:34;
, și ziceţi: ‘Suntem izbăviţi!’, ca iarăși să faceţi toate aceste urâciuni! 11Este Casa aceasta
7:11
Is. 56:7
, peste care este chemat Numele Meu, o peșteră
7:11
Mat. 21:13Marcu 11:12Luca 19:46
de tâlhari înaintea voastră? Eu Însumi văd lucrul acesta”, zice Domnul. 12„Duceţi-vă dar la locul
7:12
Ios. 18:1Jud. 18:31
care-Mi fusese închinat la Silo, unde
7:12
Deut. 12:11
pusesem să locuiască odinioară Numele Meu, și vedeţi ce i-am făcut
7:12
1 Sam. 4:10,11Ps. 78:60
din pricina răutăţii poporului Meu Israel! 13Și acum, fiindcă aţi făcut toate aceste fapte”, zice Domnul, „fiindcă v-am vorbit dis-de-dimineaţă
7:13
2 Cron. 36:15
, și n-aţi ascultat, fiindcă v-am chemat
7:13
Prov. 1:24Is. 65:12
66:4
, și n-aţi răspuns, 14voi face Casei peste care este chemat Numele Meu, în care vă puneţi încrederea, și locului pe care vi l-am dat vouă și părinţilor voștri, le voi face întocmai cum am făcut lui Silo
7:14
1 Sam. 4:10,11Ps. 78:60
. 15Și vă voi lepăda de la Faţa Mea, cum
7:15
2 Împ. 17:23
am lepădat pe toţi fraţii voștri, pe toată sămânţa
7:15
Ps. 78:67,68
lui Efraim! 16Tu însă nu mijloci
7:16
Exod 32:1014:11
pentru poporul acesta, nu înălţa nici cereri, nici rugăciuni pentru ei și nu stărui pe lângă Mine; căci
7:16
Cap. 15:1.
nu te voi asculta! 17Nu vezi ce fac ei în cetăţile lui Iuda și pe uliţele Ierusalimului? 18Copiii
7:18
Cap. 44:17,19.
strâng lemne, părinţii aprind focul și femeile frământă plămădeala, ca să pregătească turte împărătesei cerului și să toarne jertfe de băutură altor dumnezei
7:18
Cap. 19:13.
, ca să Mă mânie. 19Pe Mine Mă mânie ei
7:19
Deut. 32:16,21
oare?”, zice Domnul. „Nu pe ei înșiși, spre rușinea lor?” 20De aceea, așa vorbește Domnul Dumnezeu: „Iată, mânia și urgia Mea se vor vărsa peste locul acesta, peste oameni și dobitoace, peste copacii de pe câmp și peste roadele pământului, și va arde, și nu se va stinge.” 21Așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel: „Adăugaţi
7:21
Is. 1:11Amos 5:21Osea 8:13
arderile voastre de tot la jertfele voastre și mâncaţi-le carnea! 22Căci n-am vorbit
7:22
1 Sam. 15:22Ps. 51:16,17Osea 6:6
nimic cu părinţii voștri și nu le-am dat nicio poruncă cu privire la arderi-de-tot și jertfe în ziua când i-am scos din ţara Egiptului. 23Ci iată porunca pe care le-am dat-o: ‘Ascultaţi glasul
7:23
Exod 15:26Deut. 6:3
Meu, și Eu voi fi
7:23
Exod 19:5Lev. 26:12
Dumnezeul vostru, iar voi veţi fi poporul Meu; umblaţi pe toate căile pe care vi le-am poruncit, ca să fiţi fericiţi!’ 24Dar
7:24
Ps. 81:11
ei n-au ascultat și n-au luat aminte, ci au urmat
7:24
Deut. 29:19Ps. 81:12
sfaturile și pornirile inimii lor rele, au dat înapoi
7:24
Cap. 2:27;
și n-au mers înainte. 25Din ziua când au ieșit părinţii voștri din Egipt până în ziua de azi, v-am trimis
7:25
2 Cron. 36:1529:19
pe toţi slujitorii Mei, prorocii, i-am trimis în fiecare zi, de
7:25
Vers. 13.
dimineaţă. 26Dar ei nu M-au ascultat
7:26
Vers. 24. Cap. 11:8;
, n-au luat aminte, și-au înţepenit
7:26
Neem. 9:17,29
gâtul și au făcut
7:26
Cap. 16:12.
mai rău decât părinţii lor. 27Și, chiar dacă le vei spune
7:27
Ezec. 2:7
toate aceste lucruri, tot nu te vor asculta și, dacă vei striga la ei, nu-ţi vor răspunde. 28De aceea, spune-le: ‘Acesta este poporul care n-ascultă glasul Domnului Dumnezeului său și care nu
7:28
Cap. 5:3;
vrea să ia învăţătură; s-a dus adevărul
7:28
Cap. 9:3.
, a fugit din gura lor. 29Acum, tunde-ţi
7:29
Iov 1:20Is. 15:2Mica 1:16
părul, Ierusalime, și aruncă-l departe; suie-te pe înălţimi și fă o cântare de jale! Căci Domnul leapădă și îndepărtează neamul de oameni care I-a aţâţat urgia.’ 30Căci copiii lui Iuda au făcut ce este rău înaintea Mea”, zice Domnul, „și-au așezat urâciunile
7:30
2 Împ. 21:4,72 Cron. 33:4,5,7Ezec. 7:20
8:5Dan. 9:27
lor în Casa peste care este chemat Numele Meu, ca s-o spurce. 31Au zidit și locuri înalte la Tofet
7:31
2 Împ. 23:10
, în valea Ben-Hinom, ca să-și ardă
7:31
Ps. 106:38
în foc fiii și fiicele – lucru pe care Eu nu-l poruncisem
7:31
Deut. 17:3
și nici nu-Mi trecuse prin minte. 32De aceea, iată
7:32
Cap. 19:6.
, vin zile”, zice Domnul, „când nu se va mai zice Tofet și valea Ben-Hinom, ci se va zice Valea Măcelului și se vor îngropa
7:32
2 Împ. 23:10Ezec. 6:5
morţii la Tofet, din lipsă de loc. 33Trupurile moarte
7:33
Deut. 28:26Ps. 79:216:4
34:20
ale acestui popor vor fi hrana păsărilor cerului și a fiarelor pământului, și nimeni nu le va speria. 34Voi face astfel să înceteze
7:34
Is. 24:7,825:10
33:11Ezec. 26:13Osea 2:11Apoc. 18:23
în cetăţile lui Iuda și pe uliţele Ierusalimului strigătele de bucurie și strigătele de veselie, cântecele mirelui și cântecele miresei, căci ţara
7:34
Lev. 26:23Is. 1:7
3:26
va ajunge un pustiu!”

8

81„În vremea aceea”, zice Domnul, „se vor scoate din mormintele lor oasele împăraţilor lui Iuda, oasele căpeteniilor lui, oasele preoţilor, oasele prorocilor și oasele locuitorilor Ierusalimului. 2Le vor întinde în faţa soarelui, în faţa lunii și în faţa întregii oștiri a cerurilor, pe care i-au iubit ei, cărora le-au slujit

8:2
2 Împ. 23:5Ezec. 8:16
, pe care i-au urmat, pe care i-au căutat și înaintea cărora s-au închinat. Nu le vor mai strânge
8:2
Cap. 22:19.
, nici nu le vor mai îngropa, și se vor face gunoi
8:2
2 Împ. 9:36Ps. 83:1016:4
pe pământ. 3Toţi cei ce vor rămâne din acest neam rău vor dori mai degrabă moartea
8:3
Iov 3:21,22
7:15,16Apoc. 9:6
decât viaţa, în toate locurile unde îi voi izgoni”, zice Domnul oștirilor. 4„Spune-le: ‘Așa vorbește Domnul: «Cine cade și nu se mai scoală? Sau cine se abate fără să se întoarcă iarăși?» 5Pentru ce dar poporul acesta al Ierusalimului se lasă dus în necurmate rătăciri
8:5
Cap. 7:24.
, stăruiește în înșelătorie
8:5
Cap. 9:6.
și nu vrea să se întoarcă
8:5
Cap. 5:3.
la Dumnezeu? 6Căci Eu
8:6
2 Pet. 3:9
sunt cu luare aminte și aud că ei nu vorbesc cum ar trebui; niciunul nu se căiește de răutatea lui și nu zice: ‹Ce am făcut?› Ci toţi își încep din nou alergarea, ca un cal care se aruncă la luptă. 7Chiar și cocostârcul
8:7
Is. 1:3
își cunoaște vremea pe ceruri; turtureaua
8:7
Cânt. 2:12
, rândunica și cocorul își păzesc vremea venirii lor, dar poporul Meu
8:7
Cap. 5:4,5.
nu cunoaște Legea Domnului! 8Cum puteţi voi să ziceţi: ‹Suntem înţelepţi și Legea
8:8
Rom. 2:17
Domnului este cu noi›? Cu adevărat, degeaba s-a pus la lucru pana mincinoasă a cărturarilor. 9Înţelepţii
8:9
Cap. 6:15.
sunt daţi de rușine, sunt uimiţi, sunt prinși, căci au nesocotit Cuvântul Domnului, și ce înţelepciune au ei? 10De aceea, pe nevestele
8:10
Deut. 28:30Amos 5:11Ţef. 1:13
lor le voi da altora și ogoarele lor, altor stăpâni. Căci, de la cel mai mic până la cel mai mare, toţi sunt lacomi de câștig
8:10
Is. 56:11
mârșav, de la proroc până la preot, toţi înșală! 11Leagă în chip ușuratic
8:11
Cap. 6:14.
rana fiicei poporului Meu, zicând: ‹Pace
8:11
Ezec. 13:10
! Pace!› Și totuși pace nu este. 12Vor fi daţi de rușine
8:12
Cap. 3:3;
, căci săvârșesc astfel de urâciuni; nu roșesc și nu știu de rușine, de aceea vor cădea împreună cu cei ce cad și vor fi răsturnaţi când îi voi pedepsi», zice Domnul. 13«Vreau să isprăvesc cu ei», zice Domnul. «Nu vor mai fi struguri în vie
8:13
Is. 5:1Ioel 1:7
, nici smochine în smochin
8:13
Mat. 21:19Luca 13:6
și frunzele se vor veșteji. Le voi da celor ce vor trece peste ele.»’” 14„Pentru ce ședem jos? Strângeţi-vă
8:14
Cap. 4:5.
și haidem în cetăţile întărite, ca să pierim acolo! Căci Domnul Dumnezeul nostru ne sortește la moarte, ne dă să bem ape otrăvite
8:14
Cap. 9:15;
, pentru că am păcătuit împotriva Domnului. 15Așteptam
8:15
Cap. 14:19.
pacea, și nu vine nimic mai bun; o vreme de vindecare, și iată groaza! 16Sforăitul cailor săi se aude dinspre Dan
8:16
Cap. 4:15.
și de vuietul nechezatului lor
8:16
Jud. 5:22
se cutremură toată ţara; vin, mănâncă ţara și ce cuprinde ea, cetatea și pe cei ce o locuiesc.” 17„Căci iată că trimit între voi niște șerpi, niște basiliști, împotriva cărora nu
8:17
Ps. 58:4,5Ecl. 10:11
este niciun descântec, și vă vor mușca”, zice Domnul. 18Aș vrea să-mi alin durerea, dar mă doare inima în mine. 19Iată, strigătele fiicei poporului meu răsună dintr-o ţară
8:19
Is. 39:3
depărtată: „Nu mai este Domnul în Sion? Nu mai este în ea împăratul ei?” – „Pentru ce M-au mâniat
8:19
Deut. 32:21Is. 1:4
ei cu chipurile lor cioplite, cu idoli străini?” – 20„Secerișul a trecut, vara s-a isprăvit, și noi tot nu suntem mântuiţi!” – 21Sunt zdrobit
8:21
Cap. 4:19;
de durerea fiicei poporului meu, mă doare
8:21
Ioel 2:6Naum 2:10
, m-apucă groaza. 22Nu este niciun leac alinător
8:22
Gen. 37:25
43:11
în Galaad? Nu este niciun doctor acolo? Pentru ce nu se face dar vindecarea fiicei poporului meu?

9

91O, de mi-ar fi capul plin

9:1
Is. 22:413:17
14:17Plâng. 2:11
3:48
cu apă, de mi-ar fi ochii un izvor de lacrimi, aș plânge zi și noapte pe morţii fiicei poporului meu! 2O, dac-aș avea un han de călători în pustie, aș părăsi pe poporul meu și m-aș depărta de el! Căci toţi sunt niște preacurvari
9:2
Cap. 5:7,8.
și o ceată de mișei. 3„Au limba întinsă
9:3
Ps. 64:3Is. 59:4,13,15
ca un arc și aruncă minciuna, și nu prin adevăr sunt ei puternici în ţară, căci merg din răutate în răutate și nu
9:3
1 Sam. 2:12Osea 4:1
Mă cunosc”, zice Domnul. 4„Fiecare să se păzească
9:4
Cap. 12:6.
de prietenul lui și să nu se încreadă în niciunul din fraţii săi, căci orice frate caută să înșele și orice prieten umblă cu
9:4
Cap. 6:28.
bârfeli. 5Se trag pe sfoară unii pe alţii și nu spun adevărul; își deprind limba să mintă și se trudesc să facă rău. 6Locuinţa ta este în mijlocul făţărniciei și, de făţarnici ce sunt, nu vor să Mă cunoască”, zice Domnul. 7De aceea, așa vorbește Domnul oștirilor: „Iată, îi voi topi
9:7
Is. 1:25Mal. 3:3
în cuptor și îi voi încerca. Căci cum aș putea
9:7
Osea 11:8
să mă port altfel cu fiica poporului Meu? 8Limba lor este o săgeată ucigătoare, nu spun decât
9:8
Ps. 12:2
120:3
minciuni; cu gura vorbesc
9:8
Ps. 28:3
55:21
aproapelui lor de pace, și în fundul inimii îi întind curse. 9Să nu-i pedepsesc
9:9
Cap. 5:9,29.
Eu pentru aceste lucruri”, zice Domnul, „să nu Mă răzbun Eu pe un asemenea popor?” 10Munţii vreau să-i plâng și să gem pentru ei, pentru câmpiile pustiite
9:10
Cap. 12:4;
vreau să fac o jelanie, căci sunt arse de tot și nimeni nu mai trece prin ele; nu se mai aude în ele behăitul turmelor; păsările cerului și dobitoacele
9:10
Cap. 4:25.
au fugit și au pierit. 11„Voi face și Ierusalimul un morman
9:11
Is. 25:2
de pietre, o vizuină de șacali
9:11
Is. 13:22
34:13
, și cetăţile lui Iuda le voi preface într-un pustiu fără locuitori.” 12Unde
9:12
Ps. 107:43Osea 14:9
este omul înţelept care să înţeleagă aceste lucruri? Să spună acela căruia i-a vorbit gura Domnului, pentru ce este nimicită ţara, arsă ca un pustiu pe unde nu mai trece nimeni? 13Domnul zice: „Pentru că au părăsit Legea Mea pe care le-o pusesem înainte; pentru că n-au ascultat glasul Meu și nu l-au urmat, 14ci au umblat
9:14
Cap. 3:17;
după aplecările inimii lor și au mers după baali, cum i-au
9:14
Gal. 1:14
învăţat părinţii lor.” 15De aceea, așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel: „Iată, voi hrăni
9:15
Ps. 80:5
poporul acesta cu pelin
9:15
Cap. 8:14;
și-i voi da să bea ape otrăvite. 16Îi voi risipi
9:16
Lev. 26:33Deut. 28:64
printre niște neamuri pe care nu le-au cunoscut nici ei, nici părinţii lor și voi trimite
9:16
Lev. 26:33Ezec. 5:2,12
sabia în urma lor până-i voi nimici.” 17Așa vorbește Domnul oștirilor: „Căutaţi și chemaţi plângătoarele
9:17
2 Cron. 35:25Iov 3:8Ecl. 12:5Amos 5:16Mat. 9:23
să vină! Trimiteţi la femeile iscusite ca să vină! 18Să se grăbească să facă o cântare de jale asupra noastră, ca să ne curgă lacrimile din
9:18
Cap. 14:17.
ochi și să curgă apa din pleoapele noastre! 19Căci strigăte de jale se aud din Sion: ‘Cât suntem de prăpădiţi! Cât de jalnic
9:19
Lev. 18:28
20:22
suntem acoperiţi de rușine! Trebuie să părăsim ţara, căci ne-au surpat locuinţele!’” 20Ascultaţi, femeilor, Cuvântul Domnului și să prindă urechea voastră ce spune gura Lui! Învăţaţi pe copiii voștri cântece de jale, învăţaţi-vă plângeri unele pe altele! 21Căci moartea s-a suit pe ferestrele noastre, a pătruns în casele noastre împărătești; a nimicit pe copii
9:21
Cap. 6:11.
pe uliţă și pe tineri, în pieţe. 22„Spune: ‘Așa vorbește Domnul: «Trupurile moarte ale oamenilor vor cădea ca gunoiul
9:22
Cap. 8:2;
pe câmpii, cum cade înapoia secerătorului un snop pe care nu-l strânge nimeni!»’” 23Așa vorbește Domnul: „Înţeleptul
9:23
Ecl. 9:11
să nu se laude cu înţelepciunea lui, cel tare să nu se laude cu tăria lui, bogatul să nu se laude cu bogăţia lui. 24Ci
9:24
1 Cor. 1:312 Cor. 10:17
cel ce se laudă să se laude că are pricepere și că Mă cunoaște, că știe că Eu sunt Domnul, care fac milă, judecată și dreptate pe pământ! Căci
9:24
Mica 6:8
7:18
în acestea găsesc plăcere Eu”, zice Domnul. 25„Iată, vin zilele”, zice Domnul, „când
9:25
Rom. 2:8,9
voi pedepsi pe toţi cei tăiaţi împrejur, care nu sunt tăiaţi împrejur cu inima, 26pe egipteni, pe iudei, pe edomiţi, pe amoniţi, pe moabiţi, pe toţi cei ce își rad
9:26
Cap. 25:23;
colţurile bărbii, pe cei ce locuiesc în pustie, căci toate neamurile sunt netăiate împrejur și toată casa lui Israel are inima
9:26
Lev. 26:41Ezec. 44:7Rom. 2:28,29
netăiată împrejur.”