Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
8

81„În vremea aceea”, zice Domnul, „se vor scoate din mormintele lor oasele împăraţilor lui Iuda, oasele căpeteniilor lui, oasele preoţilor, oasele prorocilor și oasele locuitorilor Ierusalimului. 2Le vor întinde în faţa soarelui, în faţa lunii și în faţa întregii oștiri a cerurilor, pe care i-au iubit ei, cărora le-au slujit

8:2
2 Împ. 23:5Ezec. 8:16
, pe care i-au urmat, pe care i-au căutat și înaintea cărora s-au închinat. Nu le vor mai strânge
8:2
Cap. 22:19.
, nici nu le vor mai îngropa, și se vor face gunoi
8:2
2 Împ. 9:36Ps. 83:1016:4
pe pământ. 3Toţi cei ce vor rămâne din acest neam rău vor dori mai degrabă moartea
8:3
Iov 3:21,22
7:15,16Apoc. 9:6
decât viaţa, în toate locurile unde îi voi izgoni”, zice Domnul oștirilor. 4„Spune-le: ‘Așa vorbește Domnul: «Cine cade și nu se mai scoală? Sau cine se abate fără să se întoarcă iarăși?» 5Pentru ce dar poporul acesta al Ierusalimului se lasă dus în necurmate rătăciri
8:5
Cap. 7:24.
, stăruiește în înșelătorie
8:5
Cap. 9:6.
și nu vrea să se întoarcă
8:5
Cap. 5:3.
la Dumnezeu? 6Căci Eu
8:6
2 Pet. 3:9
sunt cu luare aminte și aud că ei nu vorbesc cum ar trebui; niciunul nu se căiește de răutatea lui și nu zice: ‹Ce am făcut?› Ci toţi își încep din nou alergarea, ca un cal care se aruncă la luptă. 7Chiar și cocostârcul
8:7
Is. 1:3
își cunoaște vremea pe ceruri; turtureaua
8:7
Cânt. 2:12
, rândunica și cocorul își păzesc vremea venirii lor, dar poporul Meu
8:7
Cap. 5:4,5.
nu cunoaște Legea Domnului! 8Cum puteţi voi să ziceţi: ‹Suntem înţelepţi și Legea
8:8
Rom. 2:17
Domnului este cu noi›? Cu adevărat, degeaba s-a pus la lucru pana mincinoasă a cărturarilor. 9Înţelepţii
8:9
Cap. 6:15.
sunt daţi de rușine, sunt uimiţi, sunt prinși, căci au nesocotit Cuvântul Domnului, și ce înţelepciune au ei? 10De aceea, pe nevestele
8:10
Deut. 28:30Amos 5:11Ţef. 1:13
lor le voi da altora și ogoarele lor, altor stăpâni. Căci, de la cel mai mic până la cel mai mare, toţi sunt lacomi de câștig
8:10
Is. 56:11
mârșav, de la proroc până la preot, toţi înșală! 11Leagă în chip ușuratic
8:11
Cap. 6:14.
rana fiicei poporului Meu, zicând: ‹Pace
8:11
Ezec. 13:10
! Pace!› Și totuși pace nu este. 12Vor fi daţi de rușine
8:12
Cap. 3:3;
, căci săvârșesc astfel de urâciuni; nu roșesc și nu știu de rușine, de aceea vor cădea împreună cu cei ce cad și vor fi răsturnaţi când îi voi pedepsi», zice Domnul. 13«Vreau să isprăvesc cu ei», zice Domnul. «Nu vor mai fi struguri în vie
8:13
Is. 5:1Ioel 1:7
, nici smochine în smochin
8:13
Mat. 21:19Luca 13:6
și frunzele se vor veșteji. Le voi da celor ce vor trece peste ele.»’” 14„Pentru ce ședem jos? Strângeţi-vă
8:14
Cap. 4:5.
și haidem în cetăţile întărite, ca să pierim acolo! Căci Domnul Dumnezeul nostru ne sortește la moarte, ne dă să bem ape otrăvite
8:14
Cap. 9:15;
, pentru că am păcătuit împotriva Domnului. 15Așteptam
8:15
Cap. 14:19.
pacea, și nu vine nimic mai bun; o vreme de vindecare, și iată groaza! 16Sforăitul cailor săi se aude dinspre Dan
8:16
Cap. 4:15.
și de vuietul nechezatului lor
8:16
Jud. 5:22
se cutremură toată ţara; vin, mănâncă ţara și ce cuprinde ea, cetatea și pe cei ce o locuiesc.” 17„Căci iată că trimit între voi niște șerpi, niște basiliști, împotriva cărora nu
8:17
Ps. 58:4,5Ecl. 10:11
este niciun descântec, și vă vor mușca”, zice Domnul. 18Aș vrea să-mi alin durerea, dar mă doare inima în mine. 19Iată, strigătele fiicei poporului meu răsună dintr-o ţară
8:19
Is. 39:3
depărtată: „Nu mai este Domnul în Sion? Nu mai este în ea împăratul ei?” – „Pentru ce M-au mâniat
8:19
Deut. 32:21Is. 1:4
ei cu chipurile lor cioplite, cu idoli străini?” – 20„Secerișul a trecut, vara s-a isprăvit, și noi tot nu suntem mântuiţi!” – 21Sunt zdrobit
8:21
Cap. 4:19;
de durerea fiicei poporului meu, mă doare
8:21
Ioel 2:6Naum 2:10
, m-apucă groaza. 22Nu este niciun leac alinător
8:22
Gen. 37:25
43:11
în Galaad? Nu este niciun doctor acolo? Pentru ce nu se face dar vindecarea fiicei poporului meu?

9

91O, de mi-ar fi capul plin

9:1
Is. 22:413:17
14:17Plâng. 2:11
3:48
cu apă, de mi-ar fi ochii un izvor de lacrimi, aș plânge zi și noapte pe morţii fiicei poporului meu! 2O, dac-aș avea un han de călători în pustie, aș părăsi pe poporul meu și m-aș depărta de el! Căci toţi sunt niște preacurvari
9:2
Cap. 5:7,8.
și o ceată de mișei. 3„Au limba întinsă
9:3
Ps. 64:3Is. 59:4,13,15
ca un arc și aruncă minciuna, și nu prin adevăr sunt ei puternici în ţară, căci merg din răutate în răutate și nu
9:3
1 Sam. 2:12Osea 4:1
Mă cunosc”, zice Domnul. 4„Fiecare să se păzească
9:4
Cap. 12:6.
de prietenul lui și să nu se încreadă în niciunul din fraţii săi, căci orice frate caută să înșele și orice prieten umblă cu
9:4
Cap. 6:28.
bârfeli. 5Se trag pe sfoară unii pe alţii și nu spun adevărul; își deprind limba să mintă și se trudesc să facă rău. 6Locuinţa ta este în mijlocul făţărniciei și, de făţarnici ce sunt, nu vor să Mă cunoască”, zice Domnul. 7De aceea, așa vorbește Domnul oștirilor: „Iată, îi voi topi
9:7
Is. 1:25Mal. 3:3
în cuptor și îi voi încerca. Căci cum aș putea
9:7
Osea 11:8
să mă port altfel cu fiica poporului Meu? 8Limba lor este o săgeată ucigătoare, nu spun decât
9:8
Ps. 12:2
120:3
minciuni; cu gura vorbesc
9:8
Ps. 28:3
55:21
aproapelui lor de pace, și în fundul inimii îi întind curse. 9Să nu-i pedepsesc
9:9
Cap. 5:9,29.
Eu pentru aceste lucruri”, zice Domnul, „să nu Mă răzbun Eu pe un asemenea popor?” 10Munţii vreau să-i plâng și să gem pentru ei, pentru câmpiile pustiite
9:10
Cap. 12:4;
vreau să fac o jelanie, căci sunt arse de tot și nimeni nu mai trece prin ele; nu se mai aude în ele behăitul turmelor; păsările cerului și dobitoacele
9:10
Cap. 4:25.
au fugit și au pierit. 11„Voi face și Ierusalimul un morman
9:11
Is. 25:2
de pietre, o vizuină de șacali
9:11
Is. 13:22
34:13
, și cetăţile lui Iuda le voi preface într-un pustiu fără locuitori.” 12Unde
9:12
Ps. 107:43Osea 14:9
este omul înţelept care să înţeleagă aceste lucruri? Să spună acela căruia i-a vorbit gura Domnului, pentru ce este nimicită ţara, arsă ca un pustiu pe unde nu mai trece nimeni? 13Domnul zice: „Pentru că au părăsit Legea Mea pe care le-o pusesem înainte; pentru că n-au ascultat glasul Meu și nu l-au urmat, 14ci au umblat
9:14
Cap. 3:17;
după aplecările inimii lor și au mers după baali, cum i-au
9:14
Gal. 1:14
învăţat părinţii lor.” 15De aceea, așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel: „Iată, voi hrăni
9:15
Ps. 80:5
poporul acesta cu pelin
9:15
Cap. 8:14;
și-i voi da să bea ape otrăvite. 16Îi voi risipi
9:16
Lev. 26:33Deut. 28:64
printre niște neamuri pe care nu le-au cunoscut nici ei, nici părinţii lor și voi trimite
9:16
Lev. 26:33Ezec. 5:2,12
sabia în urma lor până-i voi nimici.” 17Așa vorbește Domnul oștirilor: „Căutaţi și chemaţi plângătoarele
9:17
2 Cron. 35:25Iov 3:8Ecl. 12:5Amos 5:16Mat. 9:23
să vină! Trimiteţi la femeile iscusite ca să vină! 18Să se grăbească să facă o cântare de jale asupra noastră, ca să ne curgă lacrimile din
9:18
Cap. 14:17.
ochi și să curgă apa din pleoapele noastre! 19Căci strigăte de jale se aud din Sion: ‘Cât suntem de prăpădiţi! Cât de jalnic
9:19
Lev. 18:28
20:22
suntem acoperiţi de rușine! Trebuie să părăsim ţara, căci ne-au surpat locuinţele!’” 20Ascultaţi, femeilor, Cuvântul Domnului și să prindă urechea voastră ce spune gura Lui! Învăţaţi pe copiii voștri cântece de jale, învăţaţi-vă plângeri unele pe altele! 21Căci moartea s-a suit pe ferestrele noastre, a pătruns în casele noastre împărătești; a nimicit pe copii
9:21
Cap. 6:11.
pe uliţă și pe tineri, în pieţe. 22„Spune: ‘Așa vorbește Domnul: «Trupurile moarte ale oamenilor vor cădea ca gunoiul
9:22
Cap. 8:2;
pe câmpii, cum cade înapoia secerătorului un snop pe care nu-l strânge nimeni!»’” 23Așa vorbește Domnul: „Înţeleptul
9:23
Ecl. 9:11
să nu se laude cu înţelepciunea lui, cel tare să nu se laude cu tăria lui, bogatul să nu se laude cu bogăţia lui. 24Ci
9:24
1 Cor. 1:312 Cor. 10:17
cel ce se laudă să se laude că are pricepere și că Mă cunoaște, că știe că Eu sunt Domnul, care fac milă, judecată și dreptate pe pământ! Căci
9:24
Mica 6:8
7:18
în acestea găsesc plăcere Eu”, zice Domnul. 25„Iată, vin zilele”, zice Domnul, „când
9:25
Rom. 2:8,9
voi pedepsi pe toţi cei tăiaţi împrejur, care nu sunt tăiaţi împrejur cu inima, 26pe egipteni, pe iudei, pe edomiţi, pe amoniţi, pe moabiţi, pe toţi cei ce își rad
9:26
Cap. 25:23;
colţurile bărbii, pe cei ce locuiesc în pustie, căci toate neamurile sunt netăiate împrejur și toată casa lui Israel are inima
9:26
Lev. 26:41Ezec. 44:7Rom. 2:28,29
netăiată împrejur.”

10

Idolii și Domnul

101Ascultaţi Cuvântul pe care vi-l vorbește Domnul, casa lui Israel! 2Așa vorbește Domnul: „Nu

10:2
Lev. 18:3
20:23
vă luaţi după felul de vieţuire al neamurilor și nu vă temeţi de semnele cerului, pentru că neamurile se tem de ele. 3Căci obiceiurile popoarelor sunt deșarte. Taie
10:3
Is. 40:19,20
44:9
45:20
un lemn din pădure; mâna meșterului îl lucrează cu securea; 4îl împodobește cu argint și aur, și ei îl ţintuiesc
10:4
Is. 41:7
46:7
cu cuie și ciocane, ca să nu se clatine. 5Dumnezeii aceștia sunt ca o sperietoare de păsări într-un ogor de castraveţi10:5 Sau: ca un stâlp tras la strung. și nu
10:5
Ps. 115:5
135:16Hab. 2:191 Cor. 12:2
vorbesc; sunt duși
10:5
Ps. 115:7Is. 46:1,7
de alţii, pentru că nu pot să meargă. Nu vă temeţi de ei, căci nu pot să facă niciun
10:5
Is. 41:23
rău și nu sunt în stare să facă niciun bine.” 6Niciunul nu este ca Tine
10:6
Exod 15:11Ps. 86:8,10
, Doamne! Mare ești Tu și mare este Numele Tău prin puterea Ta. 7Cine
10:7
Apoc. 15:4
să nu se teamă de Tine, Împărate al neamurilor? Ţie Ţi se cuvine teama, căci între
10:7
Ps. 89:6
toţi înţelepţii neamurilor și în toate împărăţiile lor, niciunul nu este ca Tine. 8Toţi, laolaltă, sunt proști
10:8
Ps. 115:8Is. 41:29Hab. 2:18Zah. 10:2Rom. 1:21,22
și fără minte, știinţa idolilor nu este decât deșertăciune, e lemn! 9Ei aduc din Tarsis foiţe de argint și aur
10:9
Dan. 10:5
din Ufaz; meșterul și mâna argintarului le pun în lucru; hainele acestor dumnezei sunt de materii vopsite în albastru și în purpură, toate sunt lucrate
10:9
Ps. 115:4
de meșteri iscusiţi. 10Dar Domnul este Dumnezeu cu adevărat, este un Dumnezeu
10:10
1 Tim. 6:17
viu și un Împărat
10:10
Ps. 10:16
veșnic. Pământul tremură de mânia Lui și neamurile nu pot să sufere urgia lui. 11Așa să le vorbiţi: „Dumnezeii
10:11
Ps. 96:5
care n-au făcut nici cerurile, nici pământul vor pieri
10:11
Vers. 15.
de pe pământ și de sub ceruri.” 12Dar El a făcut
10:12
Gen. 1:1,6,9Ps. 136:5,6
pământul prin puterea Lui, a întemeiat
10:12
Ps. 93:1
lumea prin înţelepciunea Lui, a întins
10:12
Iov 9:8Ps. 104:2Is. 40:22
cerurile prin priceperea Lui. 13La tunetul
10:13
Iov 38:34
Lui, urlă apele în ceruri; El ridică
10:13
Ps. 135:7
norii de la marginile pământului, dă naștere fulgerelor și ploii și scoate vântul din cămările Lui. 14Atunci
10:14
Cap. 51:17,18.
se arată omul cât este de prost
10:14
Prov. 30:2
cu știinţa lui și orice argintar
10:14
Is. 42:17
44:11
45:16
rămâne de rușine cu chipul lui cioplit, căci idolii
10:14
Hab. 2:18
lui nu sunt decât minciună și nu este nicio suflare în ei; 15sunt un lucru de nimic, o lucrare înșelătoare, și vor pieri
10:15
Vers. 11.
când va veni pedeapsa. 16Dar Cel ce este partea
10:16
Ps. 16:5
73:26
119:57Plâng. 3:24
lui Iacov nu este ca ei, căci El a întocmit totul, și Israel
10:16
Deut. 32:9Ps. 74:2
este seminţia moștenirii Lui – Domnul oștirilor este Numele
10:16
Is. 47:4
51:15
54:532:18
Lui.

Apropierea pedepsei

17Ia din ţară legătura

10:17
Cap. 6:1.
cu ce este al tău, tu, care ești în strâmtorare! 18Căci așa vorbește Domnul: „Iată, de data aceasta voi arunca
10:18
1 Sam. 25:29
departe pe locuitorii ţării. Îi voi strânge de aproape, ca
10:18
Ezec. 6:10
să simtă.” 19„Vai de
10:19
Cap. 4:19;
mine! Sunt zdrobită! Mă doare rana! Dar eu zic: ‘O nenorocire
10:19
Ps. 77:10
a dat peste mine
10:19
Mica 7:9
și o voi suferi!’ 20Cortul
10:20
Cap. 4:20.
îmi este dărâmat, toate funiile îmi sunt rupte, fiii mei m-au părăsit, nu mai sunt; n-am pe nimeni care să-mi întindă cortul din nou sau să-mi ridice pânzele!” 21Păstorii s-au prostit, n-au căutat pe Domnul; pentru aceea n-au propășit și li se risipesc toate turmele. 22Iată, se aude un vuiet! O mare zarvă vine de la miazănoapte
10:22
Cap. 1:15;
să prefacă cetăţile lui Iuda într-un pustiu, într-o vizuină
10:22
Cap. 9:11.
de șacali. 23Știu, Doamne, că soarta omului
10:23
Prov. 16:1
20:24
nu este în puterea lui; nici nu stă în puterea omului când umblă să-și îndrepte pașii spre ţintă. 24Pedepsește-mă, Doamne
10:24
Ps. 6:1
38:1
, dar cu măsură, și nu în mânia Ta, ca să nu mă nimicești! 25Varsă-Ţi
10:25
Ps. 79:6
urgia peste neamurile care
10:25
Iov 18:211 Tes. 4:52 Tes. 1:8
nu Te cunosc și peste popoarele care nu cheamă Numele Tău! Căci mănâncă
10:25
Cap. 8:16.
pe Iacov, îl înghit, îl topesc și-i pustiesc locuinţa.