Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
1

Întruparea Cuvântului

11La început era

1:1
Prov. 8:22,23Col. 1:171 Ioan 1:1Apoc. 1:2
19:13
Cuvântul, și Cuvântul era cu
1:1
Prov. 8:301 Ioan 1:2
Dumnezeu, și
1:1
Filip. 2:61 Ioan 5:7
Cuvântul era Dumnezeu
1:1
Gen. 1:1
. 2El
1:2
Ps. 33:6Efes. 3:9Col. 1:16Evr. 1:2Apoc. 4:11
era la început cu Dumnezeu. 3Toate lucrurile au fost făcute prin El; și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. 4În El
1:4
Cap. 5:26.
1 Ioan 5:11
era viaţa, și
1:4
Cap. 8:12;
9:5
12:35,46
viaţa era lumina oamenilor. 5Lumina
1:5
Cap. 3:19.

luminează în întuneric, și întunericul n-a biruit-o. 6A
1:6
Mal. 3:1Mat. 3:1Luca 3:2
venit un om trimis de Dumnezeu: numele lui era Ioan. 7El
1:7
Fapte 19:4
a venit ca martor, ca să mărturisească despre Lumină, pentru ca toţi să creadă prin el. 8Nu era el Lumina, ci el a venit ca să mărturisească despre Lumină. 9Lumina
1:9
Vers. 4.
Is. 49:61 Ioan 2:8
aceasta era adevărata Lumină, care luminează pe orice om venind în lume
1:9
Vers. 3.
Evr. 1:2
11:3
. 10El era în lume, și lumea a fost făcută prin El, dar lumea nu L-a cunoscut. 11A venit la ai
1:11
Luca 19:14Fapte 3:26
13:46
Săi, și ai Săi nu L-au primit. 12Dar tuturor
1:12
Is. 56:5Rom. 8:15Gal. 3:262 Pet. 1:41 Ioan 3:1
celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu; 13născuţi
1:13
Cap. 3:5.
Iac. 1:181 Pet. 1:23
nu din sânge, nici din voia firii lor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. 14Și
1:14
Mat. 1:16,20Luca 1:31,35
2:71 Tim. 3:16
Cuvântul S-a făcut trup
1:14
Evr. 2:11,14,16,17
și a
1:14
Rom. 1:3Gal. 4:4
locuit printre noi, plin de har
1:14
Is. 40:5Mat. 17:22 Pet. 1:17
și de adevăr. Și noi am
1:14
Col. 1:19
2:3,9
privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. 15Ioan
1:15
Vers. 32. Cap. 3:32;
5:33
a mărturisit despre El când a strigat: „El este Acela despre care ziceam eu: ‘Cel ce
1:15
Mat. 3:11Marcu 1:7Luca 3:16
vine după mine este înaintea mea, pentru că
1:15
Cap. 8:58.
Col. 1:17
era înainte de mine.’” 16Și noi toţi am primit din plinătatea
1:16
Cap. 3:34.
Efes. 1:6-8Col. 1:19
2:9,10
Lui și har după har; 17căci Legea
1:17
Exod 20:1Deut. 4:44
5:1
33:4
a fost dată prin Moise, dar harul
1:17
Rom. 3:24
5:21
6:14
și adevărul
1:17
Cap. 8:32;
14:6
au venit prin Isus Hristos. 18Nimeni
1:18
Exod 33:20Deut. 4:12Mat. 11:27Luca 10:221 Tim. 1:17
6:161 Ioan 4:12,20
n-a văzut vreodată pe Dumnezeu; singurul
1:18
Vers. 14. Cap. 3:16,18.
1 Ioan 4:9
Lui Fiu, care este în sânul Tatălui, Acela L-a făcut cunoscut.

Mărturia lui Ioan Botezătorul

19Iată mărturisirea

1:19
Cap. 5:33.

făcută de Ioan când iudeii au trimis din Ierusalim pe niște preoţi și leviţi să-l întrebe: „Tu cine ești?” 20El a mărturisit
1:20
Luca 3:15Fapte 13:25
și n-a tăgăduit: a mărturisit că nu este el Hristosul. 21Și ei l-au întrebat: „Dar cine ești? Ești Ilie
1:21
Mal. 4:5Mat. 17:10
?” Și el a zis: „Nu sunt!” „Ești prorocul
1:21
Deut. 18:15,18
?” Și el a răspuns: „Nu!” 22Atunci i-au zis: „Dar cine ești? Ca să dăm un răspuns celor ce ne-au trimis. Ce zici tu despre tine însuţi?” 23„Eu”, a zis
1:23
Mat. 3:3Marcu 1:3Luca 3:4
el, „sunt glasul celui ce strigă în pustie: ‘Neteziţi calea Domnului’, cum a
1:23
Is. 40:3
zis prorocul Isaia.” 24Trimișii erau din partea fariseilor. 25Ei i-au mai pus următoarea întrebare: „Atunci de ce botezi, dacă nu ești Hristosul, nici Ilie, nici prorocul?” 26Drept răspuns, Ioan le-a zis: „Eu
1:26
Mat. 3:11
botez cu apă, dar
1:26
Mat. 3:1
în mijlocul vostru stă Unul pe care voi nu-L cunoașteţi. 27El
1:27
Vers. 15,30.
Fapte 19:4
este Acela care vine după mine și care este înaintea mea; eu nu sunt vrednic să-I dezleg cureaua încălţămintei Lui.” 28Aceste lucruri s-au petrecut în Betabara
1:28
Jud. 7:24
1:28 Sau: Betania., dincolo de Iordan, unde boteza Ioan.

Mielul lui Dumnezeu

29A doua zi, Ioan a văzut pe Isus venind la el și a zis: „Iată Mielul

1:29
Exod 12:3Is. 53:7Fapte 8:321 Pet. 1:19Apoc. 5:6
lui Dumnezeu, care
1:29
Is. 53:111 Cor. 15:3Gal. 1:4Evr. 1:3
2:17
9:281 Pet. 2:24
3:181 Ioan 2:2
3:5
4:10Apoc. 1:5
ridică păcatul lumii! 30El
1:30
Vers. 15,27.

este Acela despre care ziceam: ‘După mine vine un om, care este înaintea mea, căci era înainte de mine.’ 31Eu nu-L cunoșteam, dar tocmai pentru
1:31
Mal. 3:1Mat. 3:6Luca 1:17,76,77
3:3,4
aceasta am venit să botez cu apă: ca El să fie făcut cunoscut lui Israel.” 32Ioan
1:32
Mat. 3:16Marcu 1:10Luca 3:22
a făcut următoarea mărturisire: „Am văzut Duhul coborându-Se din cer ca un porumbel și oprindu-Se peste El. 33Eu nu-L cunoșteam, dar Cel ce m-a trimis să botez cu apă mi-a zis: ‘Acela peste care vei vedea Duhul coborându-Se și oprindu-Se este Cel ce
1:33
Mat. 3:11Fapte 1:5
2:4
10:44
19:6
botează cu Duhul Sfânt.’ 34Și eu am văzut lucrul acesta și am mărturisit că El este Fiul lui Dumnezeu.”

Cei dintâi ucenici

35A doua zi, Ioan stătea iarăși cu doi din ucenicii lui. 36Și, pe când privea pe Isus umblând, a zis: „Iată

1:36
Vers. 29.

Mielul lui Dumnezeu!” 37Cei doi ucenici l-au auzit rostind aceste vorbe și au mers după Isus. 38Isus S-a întors și, când i-a văzut că merg după El, le-a zis: „Ce căutaţi?” Ei I-au răspuns: „Rabbi (care, tălmăcit, înseamnă: ‘Învăţătorule’), unde locuiești?” 39„Veniţi de vedeţi”, le-a zis El. S-au dus de au văzut unde locuia și în ziua aceea au rămas la El. Era cam pe la ceasul al zecelea. 40Unul din cei doi care auziseră cuvintele lui Ioan și merseseră după Isus era Andrei
1:40
Mat. 4:18
, fratele lui Simon Petru. 41El, cel dintâi, a găsit pe fratele său Simon și i-a zis: „Noi am găsit pe Mesia” (care, tălmăcit, înseamnă: „Hristos”). 42Și l-a adus la Isus. Isus l-a privit și i-a zis: „Tu ești Simon, fiul lui Iona; tu
1:42
Mat. 16:18
te vei chema Chifa” (care, tălmăcit, înseamnă: „Petru”). 43A doua zi, Isus a vrut să Se ducă în Galileea și a găsit pe Filip
1:43
Cap. 12:21.

. Și i-a zis: „Vino după Mine.” 44Filip era din Betsaida, cetatea lui Andrei și a lui Petru. 45Filip a găsit pe Natanael
1:45
Cap. 21:2.

și i-a zis: „Noi am găsit pe Acela despre care au scris Moise
1:45
Gen. 3:15
49:10Deut. 18:18Luca 24:27
, în Lege, și prorocii
1:45
Is. 4:2
7:14
9:6
53:2Mica 5:2Zah. 6:12
9:9Luca 24:27
: pe Isus din Nazaret
1:45
Mat. 2:23Luca 2:4
, fiul lui Iosif.” 46Natanael i-a zis: „Poate ieși ceva bun din Nazaret
1:46
Cap. 7:41,42,52.

?” „Vino și vezi!” i-a răspuns Filip. 47Isus a văzut pe Natanael venind la El și a zis despre el: „Iată cu
1:47
Ps. 32:2
73:1Rom. 2:28,29
9:6
adevărat un israelit în care nu este vicleșug.” 48„De unde mă cunoști?” I-a zis Natanael. Drept răspuns, Isus i-a zis: „Te-am văzut mai înainte ca să te cheme Filip, când erai sub smochin.” 49Natanael I-a răspuns: „Rabbi, Tu ești
1:49
Mat. 14:33
Fiul lui Dumnezeu, Tu ești Împăratul
1:49
Mat. 21:5
27:11,4219:3
lui Israel!” 50Drept răspuns, Isus i-a zis: „Pentru că ţi-am spus că te-am văzut sub smochin, crezi? Lucruri mai mari decât acestea vei vedea.” 51Apoi i-a zis: „Adevărat, adevărat vă spun că, de acum
1:51
Gen. 28:12Mat. 4:11Luca 2:9,13
22:43
24:4Fapte 1:10
încolo, veţi vedea cerul deschis și pe îngerii lui Dumnezeu suindu-se și coborându-se peste Fiul omului.”