Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
12

Maria Îi toarnă mir pe picioare

121Cu șase zile înainte de Paște, Isus a venit în Betania, unde

12:1
Cap. 11:1,43.

era Lazăr, care fusese mort și pe care îl înviase din morţi. 2Acolo, I-au
12:2
Mat. 26:6Marcu 14:3
pregătit o cină. Marta slujea, iar Lazăr era unul din cei ce ședeau la masă cu El. 3Maria
12:3
Luca 10:38,39
a luat un litru cu mir de nard curat, de mare preţ, a uns picioarele lui Isus și I-a șters picioarele cu părul ei și s-a umplut casa de mirosul mirului. 4Unul din ucenicii Săi, Iuda Iscarioteanul, fiul lui Simon, care avea să-L vândă, a zis: 5„De ce nu s-a vândut acest mir cu trei sute de lei și să se fi dat săracilor?” 6Zicea lucrul acesta nu pentru că purta grijă de săraci, ci pentru că era un hoţ și, ca unul care ţinea
12:6
Cap. 13:29.

punga, lua el ce se punea în ea. 7Dar Isus a zis: „Las-o în pace, căci ea l-a păstrat pentru ziua îngropării Mele. 8Pe
12:8
Mat. 26:11Marcu 14:7
săraci îi aveţi totdeauna cu voi, dar pe Mine nu Mă aveţi totdeauna.” 9O mare mulţime de iudei au aflat că Isus era în Betania și au venit acolo nu numai pentru Isus, ci ca să vadă și pe Lazăr, pe
12:9
Cap. 11:43,44.

care-l înviase din morţi. 10Preoţii cei mai de seamă
12:10
Luca 16:31
au hotărât să omoare și pe Lazăr, 11căci
12:11
Cap. 11:45. Vers. 18.

din pricina lui mulţi iudei plecau de la ei și credeau în Isus.

Intrarea lui Isus în Ierusalim

12A doua zi

12:12
Mat. 21:8Marcu 11:8Luca 19:35,36
, o gloată mare, care venise la praznic, cum a auzit că vine Isus în Ierusalim, 13a luat ramuri de finic și I-a ieșit în întâmpinare, strigând: „Osana
12:13
Ps. 118:25,26
! Binecuvântat este Cel ce vine în Numele Domnului, Împăratul lui Israel!” 14Isus a găsit
12:14
Mat. 21:7
un măgăruș și a încălecat pe el, după cum este scris: 15„Nu
12:15
Zah. 9:9
te teme, fiica Sionului; iată că Împăratul tău vine călare pe mânzul unei măgăriţe.” 16Ucenicii Lui n-au
12:16
Luca 18:34
înţeles aceste lucruri de la început, dar
12:16
Cap. 7:39.

, după ce a fost proslăvit Isus, și-au
12:16
Cap. 14:26.

adus aminte că aceste lucruri erau scrise despre El și că ei le împliniseră cu privire la El. 17Toţi cei ce fuseseră împreună cu Isus, când chemase pe Lazăr din mormânt și-l înviase din morţi, mărturiseau despre El. 18Și
12:18
Vers. 11.

norodul I-a ieșit în întâmpinare, pentru că aflase că făcuse semnul acesta. 19Fariseii au zis deci între ei: „Vedeţi
12:19
Cap. 11:47,48.

că nu câștigaţi nimic. Iată că lumea se duce după El!”

Isus vorbește de moartea Sa

20Niște

12:20
Fapte 17:41 Împ. 8:41,42Fapte 8:27
greci dintre cei ce se suiseră să se închine la praznic 21s-au apropiat de Filip, care
12:21
Cap. 1:44.

era din Betsaida Galileii, l-au rugat și au zis: „Domnule, am vrea să vedem pe Isus.” 22Filip s-a dus și a spus lui Andrei, apoi Andrei și Filip au spus lui Isus. 23Drept răspuns, Isus le-a zis: „A
12:23
Cap. 13:32;
17:1
sosit ceasul să fie proslăvit Fiul omului. 24Adevărat, adevărat vă spun că, dacă grăuntele
12:24
1 Cor. 15:36
de grâu care a căzut pe pământ nu moare, rămâne singur, dar dacă moare, aduce multă roadă. 25Cine
12:25
Mat. 10:39
16:25Marcu 8:35Luca 9:24
17:33
își iubește viaţa o va pierde și cine își urăște viaţa în lumea aceasta o va păstra pentru viaţa veșnică. 26Dacă Îmi slujește cineva, să Mă urmeze; și unde
12:26
Cap. 14:3;
17:241 Tes. 4:17
sunt Eu, acolo va fi și slujitorul Meu. Dacă Îmi slujește cineva, Tatăl îl va cinsti. 27Acum
12:27
Mat. 26:38,39Luca 12:50
, sufletul Meu este tulburat. Și ce voi zice: ‘Tată, izbăvește-Mă din ceasul acesta’? Dar
12:27
Luca 22:53
tocmai pentru aceasta am venit până la ceasul acesta! 28Tată, proslăvește Numele Tău!” Și
12:28
Mat. 3:17
din cer, s-a auzit un glas, care zicea: „L-am proslăvit și-L voi mai proslăvi!” 29Norodul care stătea acolo și care auzise glasul a zis că a fost un tunet. Alţii ziceau: „Un înger a vorbit cu El!” 30Isus a răspuns: „Nu pentru Mine s-a auzit glasul acesta
12:30
Cap. 11:42.

, ci pentru voi. 31Acum are loc judecata lumii acesteia, acum stăpânitorul
12:31
Mat. 12:29Luca 10:1816:11Fapte 26:182 Cor. 4:4Efes. 2:2
6:12
lumii acesteia va fi aruncat afară. 32Și după ce
12:32
Cap. 3:14;
8:28
voi fi înălţat de pe pământ, voi atrage la Mine pe
12:32
Rom. 5:18Evr. 2:9
toţi oamenii.” 33Vorbind
12:33
Cap. 18:32.

astfel, arăta cu ce moarte avea să moară. 34Norodul I-a răspuns: „Noi
12:34
Ps. 89:36,37
110:4Is. 9:7
35:8Ezec. 37:25Dan. 2:44
7:14,27Mica 4:7
am auzit din Lege că Hristosul rămâne în veac. Cum dar zici Tu că Fiul omului trebuie să fie înălţat? Cine este acest Fiu al omului?” 35Isus le-a zis: „Lumina mai este
12:35
Cap. 1:9;
8:12
9:5
puţină vreme în mijlocul vostru. Umblaţi
12:35
Ier. 13:16Efes. 5:8
ca unii care aveţi lumina, ca să nu vă cuprindă întunericul: cine
12:35
Cap. 11:10.
1 Ioan 2:11
umblă în întuneric nu știe unde merge. 36Câtă vreme aveţi lumina printre voi, credeţi în lumină, ca să fiţi fii
12:36
Luca 16:8Efes. 5:81 Tes. 5:51 Ioan 2:9-11
ai luminii.” Isus le-a spus aceste lucruri, apoi a plecat și S-a
12:36
Cap. 8:59;
11:54
ascuns de ei.

Necredinţa iudeilor

37Măcar că făcuse atâtea semne înaintea lor, tot nu credeau în El, 38ca să se împlinească vorba pe care o spusese prorocul Isaia: „Doamne

12:38
Is. 53:1Rom. 10:16
, cine a dat crezare propovăduirii noastre și cui a fost descoperită puterea braţului Domnului?” 39De aceea nu puteau crede, pentru că Isaia a mai zis: 40„Le-a
12:40
Is. 6:9,10Mat. 13:14
orbit ochii și le-a împietrit inima, ca să nu vadă cu ochii, să nu înţeleagă cu inima, să nu se întoarcă la Dumnezeu și să-i vindec.” 41Isaia a spus aceste
12:41
Is. 6:1
lucruri când a văzut slava Lui și a vorbit despre El. 42Totuși, chiar dintre fruntași, mulţi au crezut în El; dar de frica fariseilor
12:42
Cap. 7:13;
9:22
, nu-L mărturiseau pe faţă, ca să nu fie daţi afară din sinagogă. 43Căci
12:43
Cap. 5:44.

au iubit mai mult slava oamenilor decât slava lui Dumnezeu. 44Iar Isus a strigat: „Cine
12:44
Cap. 5:44.

crede în Mine nu crede în Mine, ci în Cel ce M-a trimis pe Mine. 45Și cine
12:45
Cap. 14:9.

Mă vede pe Mine vede pe Cel ce M-a trimis pe Mine. 46Eu
12:46
Cap. 3:19;
8:12
9:5,39
am venit ca să fiu o lumină în lume, pentru ca oricine crede în Mine să nu rămână în întuneric. 47Dacă aude cineva cuvintele Mele și nu le păzește, nu Eu
12:47
Cap. 5:45;
8:15,26
îl judec, căci Eu n-am
12:47
Cap. 3:17.

venit să judec lumea, ci să mântuiesc lumea. 48Pe cine
12:48
Luca 10:16
Mă nesocotește și nu primește cuvintele Mele, are cine-l osândi: Cuvântul
12:48
Deut. 18:19Marcu 16:16
pe care l-am vestit Eu, acela îl va osândi în ziua de apoi. 49Căci Eu
12:49
Cap. 8:38;
14:10
n-am vorbit de la Mine Însumi, ci Tatăl, care M-a trimis, El Însuși Mi-a poruncit ce
12:49
Deut. 18:18
trebuie să spun și cum trebuie să vorbesc. 50Și știu că porunca Lui este viaţa veșnică. De aceea lucrurile pe care le spun, le spun așa cum Mi le-a spus Tatăl.”