Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
11

Învierea lui Lazăr

111Un oarecare Lazăr din Betania, satul Mariei

11:1
Luca 10:38,39
și al Martei, sora ei, era bolnav. 2Maria era
11:2
Mat. 26:7Marcu 14:3
aceea care a uns pe Domnul cu mir și I-a șters picioarele cu părul ei și Lazăr cel bolnav era fratele ei. 3Surorile au trimis la Isus să-I spună: „Doamne, iată că acela pe care-l iubești este bolnav.” 4Dar Isus, când a auzit vestea aceasta, a zis: „Boala aceasta nu este spre moarte, ci
11:4
Cap. 9:3. Vers. 40.
spre slava lui Dumnezeu, pentru ca Fiul lui Dumnezeu să fie proslăvit prin ea.” 5Și Isus iubea pe Marta și pe sora ei și pe Lazăr. 6Deci, când a auzit că Lazăr este bolnav, a
11:6
Cap. 10:40.
mai zăbovit două zile în locul în care era 7și în urmă a zis ucenicilor: „Haidem să ne întoarcem în Iudeea.” 8„Învăţătorule”, I-au zis ucenicii, „acum
11:8
Cap. 10:31.
, de curând, căutau iudeii să Te ucidă cu pietre, și Te întorci în Iudeea?” 9Isus a răspuns: „Nu sunt douăsprezece ceasuri în zi? Dacă
11:9
Cap. 9:4.
umblă cineva ziua, nu se poticnește, pentru că vede lumina lumii acesteia, 10dar, dacă
11:10
Cap. 12:35.
umblă noaptea, se poticnește, pentru că n-are lumina în el.” 11După aceste vorbe, le-a zis: „Lazăr, prietenul nostru, doarme
11:11
Deut. 31:16Dan. 12:2Mat. 9:24Fapte 7:601 Cor. 15:18,51
, dar Mă duc să-l trezesc din somn.” 12Ucenicii I-au zis: „Doamne, dacă doarme, are să se facă bine.” 13Isus vorbise despre moartea lui, dar ei credeau că vorbește despre odihna căpătată prin somn. 14Atunci, Isus le-a spus pe faţă: „Lazăr a murit. 15Și mă bucur că n-am fost acolo, pentru voi, ca să credeţi. Dar acum, haidem să mergem la el.” 16Atunci, Toma, zis Geamăn, a zis celorlalţi ucenici: „Haidem să mergem și noi să murim cu El!” 17Când a venit, Isus a aflat că Lazăr era de patru zile în mormânt. 18Și, fiindcă Betania era aproape de Ierusalim, cam la cincisprezece stadii, 19mulţi din iudei veniseră la Marta și Maria ca să le mângâie pentru moartea fratelui lor. 20Când a auzit Marta că vine Isus, I-a ieșit înainte, iar Maria ședea în casă. 21Marta a zis lui Isus: „Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu! 22Dar și acum, știu că orice
11:22
Cap. 9:31.
vei cere de la Dumnezeu, Îţi va da Dumnezeu.” 23Isus i-a zis: „Fratele tău va învia.” 24„Știu
11:24
Luca 14:14
”, I-a răspuns Marta, „că va învia la înviere, în ziua de apoi.” 25Isus i-a zis: „Eu sunt Învierea
11:25
Cap. 5:21;
și Viaţa
11:25
Cap. 1:4;
. Cine
11:25
Cap. 3:36.
crede în Mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. 26Și oricine trăiește și crede în Mine nu va muri niciodată. Crezi lucrul acesta?” 27„Da, Doamne”, I-a zis ea, „cred
11:27
Mat. 16:16
că Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, care trebuia să vină în lume.” 28După ce a spus aceste vorbe, s-a dus și a chemat în taină pe soră-sa, Maria, și i-a zis: „A venit Învăţătorul și te cheamă.” 29Maria, cum a auzit, s-a sculat iute și s-a dus la El. 30Căci Isus nu intrase încă în sat, ci era tot în locul unde Îl întâmpinase Marta. 31Iudeii
11:31
Vers. 19.
care erau cu Maria în casă și o mângâiau, când au văzut-o sculându-se iute și ieșind afară, au mers după ea, căci ziceau: „Se duce la mormânt, ca să plângă acolo.” 32Maria, când a ajuns unde era Isus și L-a văzut, s-a aruncat la picioarele Lui și I-a zis: „Doamne
11:32
Vers. 21.
, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu.” 33Isus, când a văzut-o plângând, pe ea și pe iudeii care veniseră cu ea, S-a înfiorat în duhul Lui și S-a tulburat. 34Și a zis: „Unde l-aţi pus?” „Doamne”, I-au răspuns ei, „vino și vezi.” 35Isus plângea
11:35
Luca 19:41
. 36Atunci, iudeii au zis: „Iată cât îl iubea de mult!” 37Și unii din ei au zis: „El, care
11:37
Cap. 9:6.
a deschis ochii orbului, nu putea face ca nici omul acesta să nu moară?” 38Isus S-a înfiorat din nou în Sine și S-a dus la mormânt. Mormântul era o peșteră, la intrarea căreia era așezată o piatră. 39„Daţi piatra la o parte”, a zis Isus. Marta, sora mortului, I-a zis: „Doamne, miroase greu, căci este mort de patru zile.” 40Isus i-a zis: „Nu ţi-am spus că, dacă vei crede, vei vedea
11:40
Vers. 4,23.
slava lui Dumnezeu?” 41Au luat dar piatra din locul unde zăcea mortul. Și Isus a ridicat ochii în sus și a zis: „Tată, Îţi mulţumesc că M-ai ascultat. 42Știam că totdeauna Mă asculţi, dar vorbesc astfel pentru
11:42
Cap. 12:30.
norodul care stă împrejur, ca să creadă că Tu M-ai trimis.” 43După ce a zis aceste vorbe, a strigat cu glas tare: „Lazăre, vino afară!” 44Și mortul a ieșit cu mâinile și picioarele legate cu fâșii de pânză și cu faţa
11:44
Cap. 20:7.
înfășurată cu un ștergar. Isus le-a zis: „Dezlegaţi-l și lăsaţi-l să meargă.” 45Mulţi din iudeii care veniseră la Maria, când
11:45
Cap. 2:23;
au văzut ce a făcut Isus, au crezut în El. 46Dar unii din ei s-au dus la farisei și le-au spus ce făcuse Isus.

Sinedriul hotărăște să-L omoare

47Atunci

11:47
Ps. 2:2Mat. 26:3Marcu 14:1Luca 22:2
, preoţii cei mai de seamă și fariseii au adunat soborul și au zis: „Ce
11:47
Cap. 12:19.
vom face? Omul acesta face multe minuni. 48Dacă-L lăsăm așa, toţi vor crede în El și vor veni romanii și ne vor nimici și locul nostru, și neamul.” 49Unul din ei, Caiafa
11:49
Luca 3:2Fapte 4:6
, care era mare preot în anul acela, le-a zis: „Voi nu știţi nimic; 50oare nu
11:50
Cap. 18:14.
vă gândiţi că este în folosul vostru să moară un singur om pentru norod și să nu piară tot neamul?” 51Dar lucrul acesta nu l-a spus de la el, ci, fiindcă era mare preot în anul acela, a prorocit că Isus avea să moară pentru neam. 52Și
11:52
Is. 49:61 Ioan 2:2
nu numai pentru neamul acela, ci
11:52
Cap. 10:16.
și ca să adune într-un singur trup pe copiii lui Dumnezeu cei risipiţi. 53Din ziua aceea, au hotărât să-L omoare. 54De aceea
11:54
Cap. 4:1,3;
Isus nu mai umbla pe faţă printre iudei, ci a plecat de acolo în ţinutul de lângă pustie, într-o cetate numită Efraim
11:54
2 Cron. 13:19
, și a rămas acolo împreună cu ucenicii Săi.

Isus așteptat în Ierusalim

55Paștele iudeilor erau

11:55
Cap. 2:13;
aproape. Și mulţi oameni din ţinutul acela s-au suit la Ierusalim, înainte de Paște, ca să se curăţească. 56Ei
11:56
Cap. 7:11. Vers. 8.
căutau pe Isus și vorbeau unii cu alţii în Templu: „Ce credeţi? N-are să vină la praznic?” 57Iar preoţii cei mai de seamă și fariseii porunciseră ca, dacă va ști cineva unde este, să le dea de știre ca să-L prindă.

12

Maria Îi toarnă mir pe picioare

121Cu șase zile înainte de Paște, Isus a venit în Betania, unde

12:1
Cap. 11:1,43.
era Lazăr, care fusese mort și pe care îl înviase din morţi. 2Acolo, I-au
12:2
Mat. 26:6Marcu 14:3
pregătit o cină. Marta slujea, iar Lazăr era unul din cei ce ședeau la masă cu El. 3Maria
12:3
Luca 10:38,39
a luat un litru cu mir de nard curat, de mare preţ, a uns picioarele lui Isus și I-a șters picioarele cu părul ei și s-a umplut casa de mirosul mirului. 4Unul din ucenicii Săi, Iuda Iscarioteanul, fiul lui Simon, care avea să-L vândă, a zis: 5„De ce nu s-a vândut acest mir cu trei sute de lei și să se fi dat săracilor?” 6Zicea lucrul acesta nu pentru că purta grijă de săraci, ci pentru că era un hoţ și, ca unul care ţinea
12:6
Cap. 13:29.
punga, lua el ce se punea în ea. 7Dar Isus a zis: „Las-o în pace, căci ea l-a păstrat pentru ziua îngropării Mele. 8Pe
12:8
Mat. 26:11Marcu 14:7
săraci îi aveţi totdeauna cu voi, dar pe Mine nu Mă aveţi totdeauna.” 9O mare mulţime de iudei au aflat că Isus era în Betania și au venit acolo nu numai pentru Isus, ci ca să vadă și pe Lazăr, pe
12:9
Cap. 11:43,44.
care-l înviase din morţi. 10Preoţii cei mai de seamă
12:10
Luca 16:31
au hotărât să omoare și pe Lazăr, 11căci
12:11
Cap. 11:45. Vers. 18.
din pricina lui mulţi iudei plecau de la ei și credeau în Isus.

Intrarea lui Isus în Ierusalim

12A doua zi

12:12
Mat. 21:8Marcu 11:8Luca 19:35,36
, o gloată mare, care venise la praznic, cum a auzit că vine Isus în Ierusalim, 13a luat ramuri de finic și I-a ieșit în întâmpinare, strigând: „Osana
12:13
Ps. 118:25,26
! Binecuvântat este Cel ce vine în Numele Domnului, Împăratul lui Israel!” 14Isus a găsit
12:14
Mat. 21:7
un măgăruș și a încălecat pe el, după cum este scris: 15„Nu
12:15
Zah. 9:9
te teme, fiica Sionului; iată că Împăratul tău vine călare pe mânzul unei măgăriţe.” 16Ucenicii Lui n-au
12:16
Luca 18:34
înţeles aceste lucruri de la început, dar
12:16
Cap. 7:39.
, după ce a fost proslăvit Isus, și-au
12:16
Cap. 14:26.
adus aminte că aceste lucruri erau scrise despre El și că ei le împliniseră cu privire la El. 17Toţi cei ce fuseseră împreună cu Isus, când chemase pe Lazăr din mormânt și-l înviase din morţi, mărturiseau despre El. 18Și
12:18
Vers. 11.
norodul I-a ieșit în întâmpinare, pentru că aflase că făcuse semnul acesta. 19Fariseii au zis deci între ei: „Vedeţi
12:19
Cap. 11:47,48.
că nu câștigaţi nimic. Iată că lumea se duce după El!”

Isus vorbește de moartea Sa

20Niște

12:20
Fapte 17:41 Împ. 8:41,42Fapte 8:27
greci dintre cei ce se suiseră să se închine la praznic 21s-au apropiat de Filip, care
12:21
Cap. 1:44.
era din Betsaida Galileii, l-au rugat și au zis: „Domnule, am vrea să vedem pe Isus.” 22Filip s-a dus și a spus lui Andrei, apoi Andrei și Filip au spus lui Isus. 23Drept răspuns, Isus le-a zis: „A
12:23
Cap. 13:32;
sosit ceasul să fie proslăvit Fiul omului. 24Adevărat, adevărat vă spun că, dacă grăuntele
12:24
1 Cor. 15:36
de grâu care a căzut pe pământ nu moare, rămâne singur, dar dacă moare, aduce multă roadă. 25Cine
12:25
Mat. 10:39
16:25Marcu 8:35Luca 9:24
17:33
își iubește viaţa o va pierde și cine își urăște viaţa în lumea aceasta o va păstra pentru viaţa veșnică. 26Dacă Îmi slujește cineva, să Mă urmeze; și unde
12:26
Cap. 14:3;
sunt Eu, acolo va fi și slujitorul Meu. Dacă Îmi slujește cineva, Tatăl îl va cinsti. 27Acum
12:27
Mat. 26:38,39Luca 12:50
, sufletul Meu este tulburat. Și ce voi zice: ‘Tată, izbăvește-Mă din ceasul acesta’? Dar
12:27
Luca 22:53
tocmai pentru aceasta am venit până la ceasul acesta! 28Tată, proslăvește Numele Tău!” Și
12:28
Mat. 3:17
din cer, s-a auzit un glas, care zicea: „L-am proslăvit și-L voi mai proslăvi!” 29Norodul care stătea acolo și care auzise glasul a zis că a fost un tunet. Alţii ziceau: „Un înger a vorbit cu El!” 30Isus a răspuns: „Nu pentru Mine s-a auzit glasul acesta
12:30
Cap. 11:42.
, ci pentru voi. 31Acum are loc judecata lumii acesteia, acum stăpânitorul
12:31
Mat. 12:29Luca 10:1816:11Fapte 26:182 Cor. 4:4Efes. 2:2
6:12
lumii acesteia va fi aruncat afară. 32Și după ce
12:32
Cap. 3:14;
voi fi înălţat de pe pământ, voi atrage la Mine pe
12:32
Rom. 5:18Evr. 2:9
toţi oamenii.” 33Vorbind
12:33
Cap. 18:32.
astfel, arăta cu ce moarte avea să moară. 34Norodul I-a răspuns: „Noi
12:34
Ps. 89:36,37
110:4Is. 9:7
35:8Ezec. 37:25Dan. 2:44
7:14,27Mica 4:7
am auzit din Lege că Hristosul rămâne în veac. Cum dar zici Tu că Fiul omului trebuie să fie înălţat? Cine este acest Fiu al omului?” 35Isus le-a zis: „Lumina mai este
12:35
Cap. 1:9;
puţină vreme în mijlocul vostru. Umblaţi
12:35
Ier. 13:16Efes. 5:8
ca unii care aveţi lumina, ca să nu vă cuprindă întunericul: cine
12:35
Cap. 11:10.
umblă în întuneric nu știe unde merge. 36Câtă vreme aveţi lumina printre voi, credeţi în lumină, ca să fiţi fii
12:36
Luca 16:8Efes. 5:81 Tes. 5:51 Ioan 2:9-11
ai luminii.” Isus le-a spus aceste lucruri, apoi a plecat și S-a
12:36
Cap. 8:59;
ascuns de ei.

Necredinţa iudeilor

37Măcar că făcuse atâtea semne înaintea lor, tot nu credeau în El, 38ca să se împlinească vorba pe care o spusese prorocul Isaia: „Doamne

12:38
Is. 53:1Rom. 10:16
, cine a dat crezare propovăduirii noastre și cui a fost descoperită puterea braţului Domnului?” 39De aceea nu puteau crede, pentru că Isaia a mai zis: 40„Le-a
12:40
Is. 6:9,10Mat. 13:14
orbit ochii și le-a împietrit inima, ca să nu vadă cu ochii, să nu înţeleagă cu inima, să nu se întoarcă la Dumnezeu și să-i vindec.” 41Isaia a spus aceste
12:41
Is. 6:1
lucruri când a văzut slava Lui și a vorbit despre El. 42Totuși, chiar dintre fruntași, mulţi au crezut în El; dar de frica fariseilor
12:42
Cap. 7:13;
, nu-L mărturiseau pe faţă, ca să nu fie daţi afară din sinagogă. 43Căci
12:43
Cap. 5:44.
au iubit mai mult slava oamenilor decât slava lui Dumnezeu. 44Iar Isus a strigat: „Cine
12:44
Cap. 5:44.
crede în Mine nu crede în Mine, ci în Cel ce M-a trimis pe Mine. 45Și cine
12:45
Cap. 14:9.
Mă vede pe Mine vede pe Cel ce M-a trimis pe Mine. 46Eu
12:46
Cap. 3:19;
am venit ca să fiu o lumină în lume, pentru ca oricine crede în Mine să nu rămână în întuneric. 47Dacă aude cineva cuvintele Mele și nu le păzește, nu Eu
12:47
Cap. 5:45;
îl judec, căci Eu n-am
12:47
Cap. 3:17.
venit să judec lumea, ci să mântuiesc lumea. 48Pe cine
12:48
Luca 10:16
Mă nesocotește și nu primește cuvintele Mele, are cine-l osândi: Cuvântul
12:48
Deut. 18:19Marcu 16:16
pe care l-am vestit Eu, acela îl va osândi în ziua de apoi. 49Căci Eu
12:49
Cap. 8:38;
n-am vorbit de la Mine Însumi, ci Tatăl, care M-a trimis, El Însuși Mi-a poruncit ce
12:49
Deut. 18:18
trebuie să spun și cum trebuie să vorbesc. 50Și știu că porunca Lui este viaţa veșnică. De aceea lucrurile pe care le spun, le spun așa cum Mi le-a spus Tatăl.”

13

Isus spală picioarele ucenicilor Săi

131Înainte

13:1
Mat. 26:2
de Praznicul Paștelor, Isus, ca Cel care știa că I-a
13:1
Cap. 12:23;
sosit ceasul să plece din lumea aceasta la Tatăl și fiindcă iubea pe ai Săi, care erau în lume, i-a iubit până la capăt. 2În timpul cinei, după ce diavolul
13:2
Luca 22:3
pusese în inima lui Iuda Iscarioteanul, fiul lui Simon, gândul să-L vândă, 3Isus, fiindcă știa că Tatăl
13:3
Mat. 11:27
28:1817:2Fapte 2:361 Cor. 15:27Evr. 2:8
Îi dăduse toate lucrurile în mâini, că
13:3
Cap. 8:42;
de la Dumnezeu a venit și la Dumnezeu Se duce, 4S-a
13:4
Luca 22:27Filip. 2:7,8
sculat de la masă, S-a dezbrăcat de hainele Lui, a luat un ștergar și S-a încins cu el. 5Apoi a turnat apă într-un lighean și a început să spele picioarele ucenicilor și să le șteargă cu ștergarul cu care era încins. 6A venit deci la Simon Petru. Și Petru I-a zis: „Doamne, Tu
13:6
Mat. 3:14
să-mi speli mie picioarele?” 7Drept răspuns, Isus i-a zis: „Ce fac Eu, tu nu pricepi acum, dar
13:7
Vers. 12.
vei pricepe după aceea.” 8Petru I-a zis: „Niciodată nu-mi vei spăla picioarele!” Isus i-a răspuns: „Dacă
13:8
Cap. 3:5.
nu te spăl Eu, nu vei avea parte deloc cu Mine.” 9„Doamne”, I-a zis Simon Petru, „nu numai picioarele, dar și mâinile, și capul!” 10Isus i-a zis: „Cine s-a scăldat n-are trebuinţă să-și spele decât picioarele, ca să fie curat de tot, și voi
13:10
Cap. 15:3.
sunteţi curaţi, dar nu toţi.” 11Căci
13:11
Cap. 6:64.
știa pe cel ce avea să-l vândă, de aceea a zis: „Nu sunteţi toţi curaţi.” 12După ce le-a spălat picioarele, Și-a luat hainele, S-a așezat iarăși la masă și le-a zis: „Înţelegeţi voi ce v-am făcut Eu? 13Voi
13:13
Mat. 23:8,10Luca 6:461 Cor. 8:6
12:3Filip. 2:11
Mă numiţi Învăţătorul și Domnul, și bine ziceţi, căci sunt. 14Deci
13:14
Luca 22:27
, dacă Eu, Domnul și Învăţătorul vostru, v-am spălat picioarele, și voi sunteţi
13:14
Rom. 12:10Gal. 6:1,21 Pet. 5:5
datori să vă spălaţi picioarele unii altora. 15Pentru că Eu v-am
13:15
Mat. 11:29Filip. 2:51 Pet. 2:211 Ioan 2:6
dat o pildă, ca și voi să faceţi cum am făcut Eu. 16Adevărat
13:16
Mat. 10:24Luca 6:40
, adevărat vă spun că robul nu este mai mare decât domnul său, nici apostolul, mai mare decât cel ce l-a trimis. 17Dacă
13:17
Iac. 1:25
știţi aceste lucruri, ferice de voi dacă le faceţi.

Descoperirea vânzătorului

18Nu vorbesc despre voi toţi; cunosc pe aceia pe care i-am ales. Dar trebuie să se împlinească Scriptura, care zice: ‘Cel ce

13:18
Ps. 41:9Mat. 26:23
mănâncă pâine cu Mine a ridicat călcâiul împotriva Mea.’ 19Vă spun lucrul acesta de pe acum
13:19
Cap. 14:29;
, înainte ca să se întâmple, pentru ca, atunci când se va întâmpla, să credeţi că Eu sunt. 20Adevărat
13:20
Mat. 10:40
25:40Luca 10:16
, adevărat vă spun că cine primește pe acela pe care-l trimit Eu pe Mine Mă primește și cine Mă primește pe Mine primește pe Cel ce M-a trimis pe Mine.” 21După ce a spus aceste
13:21
Mat. 26:21Marcu 14:18Luca 22:21
cuvinte, Isus S-a
13:21
Cap. 12:27.
tulburat în duhul Lui, a mărturisit și a zis: „Adevărat, adevărat vă spun că unul
13:21
Fapte 1:171 Ioan 2:19
din voi Mă va vinde.” 22Ucenicii se uitau unii la alţii și nu înţelegeau despre cine vorbește. 23Unul din ucenici, acela pe care-l iubea Isus, stătea la masă culcat
13:23
Cap. 19:26;
pe sânul lui Isus. 24Simon Petru i-a făcut semn să întrebe cine este acela despre care vorbea Isus. 25Și ucenicul acela s-a rezemat pe pieptul lui Isus și I-a zis: „Doamne, cine este?” 26Isus a răspuns: „Acela căruia îi voi întinge bucăţica și i-o voi da.” Și a întins o bucăţică și a dat-o lui Iuda, fiul lui Simon, Iscarioteanul. 27Cum
13:27
Luca 22:3
a fost dată bucăţica, a intrat Satana în Iuda. Isus i-a zis: „Ce ai să faci, fă repede.” 28Dar nimeni din cei ce ședeau la masă n-a înţeles pentru ce îi zisese aceste vorbe. 29Unii credeau că, de vreme ce Iuda
13:29
Cap. 12:6.
avea punga, Isus voia să-i spună: „Cumpără ce ne trebuie pentru praznic” sau îi poruncea să dea ceva săracilor. 30Iuda, după ce a luat bucăţica, a ieșit în grabă. Era noapte.

Iubirea frăţească

31După ce a ieșit Iuda, Isus a zis: „Acum

13:31
Cap. 12:23.
, Fiul omului a fost proslăvit și Dumnezeu
13:31
Cap. 14:13.
a fost proslăvit în El. 32Dacă
13:32
Cap. 17:1,4-6.
Dumnezeu a fost proslăvit în El, și Dumnezeu Îl va proslăvi în El Însuși, și-L va proslăvi îndată
13:32
Cap. 12:23.
. 33Copilașilor, mai sunt puţin cu voi. Mă veţi căuta, și
13:33
Cap. 7:34;
, cum am spus iudeilor că, unde Mă duc Eu, ei nu pot veni, tot așa vă spun și vouă acum. 34Vă dau o poruncă
13:34
Lev. 19:18Efes. 5:21 Tes. 4:9Iac. 2:81 Pet. 1:221 Ioan 2:7,8
3:11,23
4:21
nouă: Să vă iubiţi unii pe alţii; cum v-am iubit Eu, așa să vă iubiţi și voi unii pe alţii. 35Prin aceasta
13:35
1 Ioan 2:5
4:20
vor cunoaște toţi că sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste unii pentru alţii.”

Înștiinţarea lui Petru

36„Doamne”, I-a zis Simon Petru, „unde Te duci?” Isus i-a răspuns: „Tu nu poţi veni acum după Mine, unde Mă duc Eu, dar mai

13:36
Cap. 21:18.
târziu vei veni.” 37„Doamne”, I-a zis Petru, „de ce nu pot veni după Tine acum? Eu îmi voi da viaţa
13:37
Mat. 26:33-35Marcu 14:29-31Luca 22:33,34
pentru Tine.” 38Isus i-a răspuns: „Îţi vei da viaţa pentru Mine? Adevărat, adevărat îţi spun că nu va cânta cocoșul, până te vei lepăda de Mine de trei ori.