Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
12

Maria Îi toarnă mir pe picioare

121Cu șase zile înainte de Paște, Isus a venit în Betania, unde

12:1
Cap. 11:1,43.
era Lazăr, care fusese mort și pe care îl înviase din morţi. 2Acolo, I-au
12:2
Mat. 26:6Marcu 14:3
pregătit o cină. Marta slujea, iar Lazăr era unul din cei ce ședeau la masă cu El. 3Maria
12:3
Luca 10:38,39
a luat un litru cu mir de nard curat, de mare preţ, a uns picioarele lui Isus și I-a șters picioarele cu părul ei și s-a umplut casa de mirosul mirului. 4Unul din ucenicii Săi, Iuda Iscarioteanul, fiul lui Simon, care avea să-L vândă, a zis: 5„De ce nu s-a vândut acest mir cu trei sute de lei și să se fi dat săracilor?” 6Zicea lucrul acesta nu pentru că purta grijă de săraci, ci pentru că era un hoţ și, ca unul care ţinea
12:6
Cap. 13:29.
punga, lua el ce se punea în ea. 7Dar Isus a zis: „Las-o în pace, căci ea l-a păstrat pentru ziua îngropării Mele. 8Pe
12:8
Mat. 26:11Marcu 14:7
săraci îi aveţi totdeauna cu voi, dar pe Mine nu Mă aveţi totdeauna.” 9O mare mulţime de iudei au aflat că Isus era în Betania și au venit acolo nu numai pentru Isus, ci ca să vadă și pe Lazăr, pe
12:9
Cap. 11:43,44.
care-l înviase din morţi. 10Preoţii cei mai de seamă
12:10
Luca 16:31
au hotărât să omoare și pe Lazăr, 11căci
12:11
Cap. 11:45. Vers. 18.
din pricina lui mulţi iudei plecau de la ei și credeau în Isus.

Intrarea lui Isus în Ierusalim

12A doua zi

12:12
Mat. 21:8Marcu 11:8Luca 19:35,36
, o gloată mare, care venise la praznic, cum a auzit că vine Isus în Ierusalim, 13a luat ramuri de finic și I-a ieșit în întâmpinare, strigând: „Osana
12:13
Ps. 118:25,26
! Binecuvântat este Cel ce vine în Numele Domnului, Împăratul lui Israel!” 14Isus a găsit
12:14
Mat. 21:7
un măgăruș și a încălecat pe el, după cum este scris: 15„Nu
12:15
Zah. 9:9
te teme, fiica Sionului; iată că Împăratul tău vine călare pe mânzul unei măgăriţe.” 16Ucenicii Lui n-au
12:16
Luca 18:34
înţeles aceste lucruri de la început, dar
12:16
Cap. 7:39.
, după ce a fost proslăvit Isus, și-au
12:16
Cap. 14:26.
adus aminte că aceste lucruri erau scrise despre El și că ei le împliniseră cu privire la El. 17Toţi cei ce fuseseră împreună cu Isus, când chemase pe Lazăr din mormânt și-l înviase din morţi, mărturiseau despre El. 18Și
12:18
Vers. 11.
norodul I-a ieșit în întâmpinare, pentru că aflase că făcuse semnul acesta. 19Fariseii au zis deci între ei: „Vedeţi
12:19
Cap. 11:47,48.
că nu câștigaţi nimic. Iată că lumea se duce după El!”

Isus vorbește de moartea Sa

20Niște

12:20
Fapte 17:41 Împ. 8:41,42Fapte 8:27
greci dintre cei ce se suiseră să se închine la praznic 21s-au apropiat de Filip, care
12:21
Cap. 1:44.
era din Betsaida Galileii, l-au rugat și au zis: „Domnule, am vrea să vedem pe Isus.” 22Filip s-a dus și a spus lui Andrei, apoi Andrei și Filip au spus lui Isus. 23Drept răspuns, Isus le-a zis: „A
12:23
Cap. 13:32;
sosit ceasul să fie proslăvit Fiul omului. 24Adevărat, adevărat vă spun că, dacă grăuntele
12:24
1 Cor. 15:36
de grâu care a căzut pe pământ nu moare, rămâne singur, dar dacă moare, aduce multă roadă. 25Cine
12:25
Mat. 10:39
16:25Marcu 8:35Luca 9:24
17:33
își iubește viaţa o va pierde și cine își urăște viaţa în lumea aceasta o va păstra pentru viaţa veșnică. 26Dacă Îmi slujește cineva, să Mă urmeze; și unde
12:26
Cap. 14:3;
sunt Eu, acolo va fi și slujitorul Meu. Dacă Îmi slujește cineva, Tatăl îl va cinsti. 27Acum
12:27
Mat. 26:38,39Luca 12:50
, sufletul Meu este tulburat. Și ce voi zice: ‘Tată, izbăvește-Mă din ceasul acesta’? Dar
12:27
Luca 22:53
tocmai pentru aceasta am venit până la ceasul acesta! 28Tată, proslăvește Numele Tău!” Și
12:28
Mat. 3:17
din cer, s-a auzit un glas, care zicea: „L-am proslăvit și-L voi mai proslăvi!” 29Norodul care stătea acolo și care auzise glasul a zis că a fost un tunet. Alţii ziceau: „Un înger a vorbit cu El!” 30Isus a răspuns: „Nu pentru Mine s-a auzit glasul acesta
12:30
Cap. 11:42.
, ci pentru voi. 31Acum are loc judecata lumii acesteia, acum stăpânitorul
12:31
Mat. 12:29Luca 10:1816:11Fapte 26:182 Cor. 4:4Efes. 2:2
6:12
lumii acesteia va fi aruncat afară. 32Și după ce
12:32
Cap. 3:14;
voi fi înălţat de pe pământ, voi atrage la Mine pe
12:32
Rom. 5:18Evr. 2:9
toţi oamenii.” 33Vorbind
12:33
Cap. 18:32.
astfel, arăta cu ce moarte avea să moară. 34Norodul I-a răspuns: „Noi
12:34
Ps. 89:36,37
110:4Is. 9:7
35:8Ezec. 37:25Dan. 2:44
7:14,27Mica 4:7
am auzit din Lege că Hristosul rămâne în veac. Cum dar zici Tu că Fiul omului trebuie să fie înălţat? Cine este acest Fiu al omului?” 35Isus le-a zis: „Lumina mai este
12:35
Cap. 1:9;
puţină vreme în mijlocul vostru. Umblaţi
12:35
Ier. 13:16Efes. 5:8
ca unii care aveţi lumina, ca să nu vă cuprindă întunericul: cine
12:35
Cap. 11:10.
umblă în întuneric nu știe unde merge. 36Câtă vreme aveţi lumina printre voi, credeţi în lumină, ca să fiţi fii
12:36
Luca 16:8Efes. 5:81 Tes. 5:51 Ioan 2:9-11
ai luminii.” Isus le-a spus aceste lucruri, apoi a plecat și S-a
12:36
Cap. 8:59;
ascuns de ei.

Necredinţa iudeilor

37Măcar că făcuse atâtea semne înaintea lor, tot nu credeau în El, 38ca să se împlinească vorba pe care o spusese prorocul Isaia: „Doamne

12:38
Is. 53:1Rom. 10:16
, cine a dat crezare propovăduirii noastre și cui a fost descoperită puterea braţului Domnului?” 39De aceea nu puteau crede, pentru că Isaia a mai zis: 40„Le-a
12:40
Is. 6:9,10Mat. 13:14
orbit ochii și le-a împietrit inima, ca să nu vadă cu ochii, să nu înţeleagă cu inima, să nu se întoarcă la Dumnezeu și să-i vindec.” 41Isaia a spus aceste
12:41
Is. 6:1
lucruri când a văzut slava Lui și a vorbit despre El. 42Totuși, chiar dintre fruntași, mulţi au crezut în El; dar de frica fariseilor
12:42
Cap. 7:13;
, nu-L mărturiseau pe faţă, ca să nu fie daţi afară din sinagogă. 43Căci
12:43
Cap. 5:44.
au iubit mai mult slava oamenilor decât slava lui Dumnezeu. 44Iar Isus a strigat: „Cine
12:44
Cap. 5:44.
crede în Mine nu crede în Mine, ci în Cel ce M-a trimis pe Mine. 45Și cine
12:45
Cap. 14:9.
Mă vede pe Mine vede pe Cel ce M-a trimis pe Mine. 46Eu
12:46
Cap. 3:19;
am venit ca să fiu o lumină în lume, pentru ca oricine crede în Mine să nu rămână în întuneric. 47Dacă aude cineva cuvintele Mele și nu le păzește, nu Eu
12:47
Cap. 5:45;
îl judec, căci Eu n-am
12:47
Cap. 3:17.
venit să judec lumea, ci să mântuiesc lumea. 48Pe cine
12:48
Luca 10:16
Mă nesocotește și nu primește cuvintele Mele, are cine-l osândi: Cuvântul
12:48
Deut. 18:19Marcu 16:16
pe care l-am vestit Eu, acela îl va osândi în ziua de apoi. 49Căci Eu
12:49
Cap. 8:38;
n-am vorbit de la Mine Însumi, ci Tatăl, care M-a trimis, El Însuși Mi-a poruncit ce
12:49
Deut. 18:18
trebuie să spun și cum trebuie să vorbesc. 50Și știu că porunca Lui este viaţa veșnică. De aceea lucrurile pe care le spun, le spun așa cum Mi le-a spus Tatăl.”

13

Isus spală picioarele ucenicilor Săi

131Înainte

13:1
Mat. 26:2
de Praznicul Paștelor, Isus, ca Cel care știa că I-a
13:1
Cap. 12:23;
sosit ceasul să plece din lumea aceasta la Tatăl și fiindcă iubea pe ai Săi, care erau în lume, i-a iubit până la capăt. 2În timpul cinei, după ce diavolul
13:2
Luca 22:3
pusese în inima lui Iuda Iscarioteanul, fiul lui Simon, gândul să-L vândă, 3Isus, fiindcă știa că Tatăl
13:3
Mat. 11:27
28:1817:2Fapte 2:361 Cor. 15:27Evr. 2:8
Îi dăduse toate lucrurile în mâini, că
13:3
Cap. 8:42;
de la Dumnezeu a venit și la Dumnezeu Se duce, 4S-a
13:4
Luca 22:27Filip. 2:7,8
sculat de la masă, S-a dezbrăcat de hainele Lui, a luat un ștergar și S-a încins cu el. 5Apoi a turnat apă într-un lighean și a început să spele picioarele ucenicilor și să le șteargă cu ștergarul cu care era încins. 6A venit deci la Simon Petru. Și Petru I-a zis: „Doamne, Tu
13:6
Mat. 3:14
să-mi speli mie picioarele?” 7Drept răspuns, Isus i-a zis: „Ce fac Eu, tu nu pricepi acum, dar
13:7
Vers. 12.
vei pricepe după aceea.” 8Petru I-a zis: „Niciodată nu-mi vei spăla picioarele!” Isus i-a răspuns: „Dacă
13:8
Cap. 3:5.
nu te spăl Eu, nu vei avea parte deloc cu Mine.” 9„Doamne”, I-a zis Simon Petru, „nu numai picioarele, dar și mâinile, și capul!” 10Isus i-a zis: „Cine s-a scăldat n-are trebuinţă să-și spele decât picioarele, ca să fie curat de tot, și voi
13:10
Cap. 15:3.
sunteţi curaţi, dar nu toţi.” 11Căci
13:11
Cap. 6:64.
știa pe cel ce avea să-l vândă, de aceea a zis: „Nu sunteţi toţi curaţi.” 12După ce le-a spălat picioarele, Și-a luat hainele, S-a așezat iarăși la masă și le-a zis: „Înţelegeţi voi ce v-am făcut Eu? 13Voi
13:13
Mat. 23:8,10Luca 6:461 Cor. 8:6
12:3Filip. 2:11
Mă numiţi Învăţătorul și Domnul, și bine ziceţi, căci sunt. 14Deci
13:14
Luca 22:27
, dacă Eu, Domnul și Învăţătorul vostru, v-am spălat picioarele, și voi sunteţi
13:14
Rom. 12:10Gal. 6:1,21 Pet. 5:5
datori să vă spălaţi picioarele unii altora. 15Pentru că Eu v-am
13:15
Mat. 11:29Filip. 2:51 Pet. 2:211 Ioan 2:6
dat o pildă, ca și voi să faceţi cum am făcut Eu. 16Adevărat
13:16
Mat. 10:24Luca 6:40
, adevărat vă spun că robul nu este mai mare decât domnul său, nici apostolul, mai mare decât cel ce l-a trimis. 17Dacă
13:17
Iac. 1:25
știţi aceste lucruri, ferice de voi dacă le faceţi.

Descoperirea vânzătorului

18Nu vorbesc despre voi toţi; cunosc pe aceia pe care i-am ales. Dar trebuie să se împlinească Scriptura, care zice: ‘Cel ce

13:18
Ps. 41:9Mat. 26:23
mănâncă pâine cu Mine a ridicat călcâiul împotriva Mea.’ 19Vă spun lucrul acesta de pe acum
13:19
Cap. 14:29;
, înainte ca să se întâmple, pentru ca, atunci când se va întâmpla, să credeţi că Eu sunt. 20Adevărat
13:20
Mat. 10:40
25:40Luca 10:16
, adevărat vă spun că cine primește pe acela pe care-l trimit Eu pe Mine Mă primește și cine Mă primește pe Mine primește pe Cel ce M-a trimis pe Mine.” 21După ce a spus aceste
13:21
Mat. 26:21Marcu 14:18Luca 22:21
cuvinte, Isus S-a
13:21
Cap. 12:27.
tulburat în duhul Lui, a mărturisit și a zis: „Adevărat, adevărat vă spun că unul
13:21
Fapte 1:171 Ioan 2:19
din voi Mă va vinde.” 22Ucenicii se uitau unii la alţii și nu înţelegeau despre cine vorbește. 23Unul din ucenici, acela pe care-l iubea Isus, stătea la masă culcat
13:23
Cap. 19:26;
pe sânul lui Isus. 24Simon Petru i-a făcut semn să întrebe cine este acela despre care vorbea Isus. 25Și ucenicul acela s-a rezemat pe pieptul lui Isus și I-a zis: „Doamne, cine este?” 26Isus a răspuns: „Acela căruia îi voi întinge bucăţica și i-o voi da.” Și a întins o bucăţică și a dat-o lui Iuda, fiul lui Simon, Iscarioteanul. 27Cum
13:27
Luca 22:3
a fost dată bucăţica, a intrat Satana în Iuda. Isus i-a zis: „Ce ai să faci, fă repede.” 28Dar nimeni din cei ce ședeau la masă n-a înţeles pentru ce îi zisese aceste vorbe. 29Unii credeau că, de vreme ce Iuda
13:29
Cap. 12:6.
avea punga, Isus voia să-i spună: „Cumpără ce ne trebuie pentru praznic” sau îi poruncea să dea ceva săracilor. 30Iuda, după ce a luat bucăţica, a ieșit în grabă. Era noapte.

Iubirea frăţească

31După ce a ieșit Iuda, Isus a zis: „Acum

13:31
Cap. 12:23.
, Fiul omului a fost proslăvit și Dumnezeu
13:31
Cap. 14:13.
a fost proslăvit în El. 32Dacă
13:32
Cap. 17:1,4-6.
Dumnezeu a fost proslăvit în El, și Dumnezeu Îl va proslăvi în El Însuși, și-L va proslăvi îndată
13:32
Cap. 12:23.
. 33Copilașilor, mai sunt puţin cu voi. Mă veţi căuta, și
13:33
Cap. 7:34;
, cum am spus iudeilor că, unde Mă duc Eu, ei nu pot veni, tot așa vă spun și vouă acum. 34Vă dau o poruncă
13:34
Lev. 19:18Efes. 5:21 Tes. 4:9Iac. 2:81 Pet. 1:221 Ioan 2:7,8
3:11,23
4:21
nouă: Să vă iubiţi unii pe alţii; cum v-am iubit Eu, așa să vă iubiţi și voi unii pe alţii. 35Prin aceasta
13:35
1 Ioan 2:5
4:20
vor cunoaște toţi că sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste unii pentru alţii.”

Înștiinţarea lui Petru

36„Doamne”, I-a zis Simon Petru, „unde Te duci?” Isus i-a răspuns: „Tu nu poţi veni acum după Mine, unde Mă duc Eu, dar mai

13:36
Cap. 21:18.
târziu vei veni.” 37„Doamne”, I-a zis Petru, „de ce nu pot veni după Tine acum? Eu îmi voi da viaţa
13:37
Mat. 26:33-35Marcu 14:29-31Luca 22:33,34
pentru Tine.” 38Isus i-a răspuns: „Îţi vei da viaţa pentru Mine? Adevărat, adevărat îţi spun că nu va cânta cocoșul, până te vei lepăda de Mine de trei ori.

14

Îmbărbătarea ucenicilor

141Să nu

14:1
Vers. 27. Cap. 16:22,23.
vi se tulbure inima. Aveţi credinţă în Dumnezeu și aveţi credinţă în Mine. 2În casa Tatălui Meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu
14:2
Cap. 13:33,36.
Mă duc să vă pregătesc un loc. 3Și după ce Mă voi duce și vă voi pregăti un loc, Mă voi întoarce
14:3
Vers. 18,28.
și vă voi lua cu Mine, ca
14:3
Cap. 12:26. Cap. 17:24.
, acolo unde sunt Eu, să fiţi și voi. 4Știţi unde Mă duc și știţi și calea într-acolo.” 5„Doamne”, I-a zis Toma, „nu știm unde Te duci. Cum putem să știm calea într-acolo?” 6Isus i-a zis: „Eu sunt Calea
14:6
Evr. 9:8
, Adevărul
14:6
Cap. 1:11;
și Viaţa
14:6
Cap. 1:4;
. Nimeni
14:6
Cap. 10:9.
nu vine la Tatăl decât prin Mine. 7Dacă
14:7
Cap. 8:19.
M-aţi fi cunoscut pe Mine, aţi fi cunoscut și pe Tatăl Meu. Și de acum încolo Îl veţi cunoaște; și L-aţi și văzut.” 8„Doamne”, i-a zis Filip, „arată-ne pe Tatăl și ne este de ajuns!” 9Isus i-a zis: „De atâta vreme sunt cu voi și nu M-ai cunoscut, Filipe? Cine
14:9
Cap. 12:45.
M-a văzut pe Mine a văzut pe Tatăl. Cum zici tu dar: ‘Arată-ne pe Tatăl’? 10Nu crezi că Eu
14:10
Cap. 10:38. Vers. 20. Cap. 17:21,23.
sunt în Tatăl și Tatăl este în Mine? Cuvintele pe care vi le spun Eu, nu
14:10
Cap. 5:19;
le spun de la Mine, ci Tatăl, care locuiește în Mine, El face aceste lucrări ale Lui. 11Credeţi-Mă că Eu sunt în Tatăl și Tatăl este în Mine; credeţi
14:11
Cap. 4:36;
cel puţin pentru lucrările acestea. 12Adevărat
14:12
Mat. 21:21Marcu 16:17Luca 10:17
, adevărat vă spun că cine crede în Mine va face și el lucrările pe care le fac Eu; ba încă va face altele și mai mari decât acestea, pentru că Eu mă duc la Tatăl: 13și
14:13
Mat. 7:7
21:22Marcu 11:24Luca 11:916:23,24Iac. 1:51 Ioan 3:22
5:14
orice veţi cere în Numele Meu, voi face, pentru ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul. 14Dacă veţi cere ceva în Numele Meu, voi face.

Păzirea poruncilor

15Dacă

14:15
Vers. 21,23. Cap. 15:10,14.
Mă iubiţi, veţi păzi poruncile Mele. 16Și Eu voi ruga pe Tatăl, și El vă va da un alt
14:16
Cap. 15:26;
Mângâietor14:16 Grecește: paraclet, (apărător, ajutor)., care să rămână cu voi în veac; 17și anume Duhul
14:17
Cap. 15:26;
adevărului, pe
14:17
1 Cor. 2:14
care lumea nu-L poate primi, pentru că nu-L vede și nu-L cunoaște, dar voi Îl cunoașteţi, căci rămâne cu voi și
14:17
1 Ioan 2:27
va fi în voi. 18Nu
14:18
Mat. 28:20
vă voi lăsa orfani, Mă voi
14:18
Vers. 3,28.
întoarce la voi. 19Peste puţină vreme, lumea nu Mă va mai vedea, dar voi
14:19
Cap. 16:16.
Mă veţi vedea; pentru că
14:19
1 Cor. 15:20
Eu trăiesc, și voi veţi trăi. 20În ziua aceea, veţi cunoaște că Eu
14:20
Cap. 10:38;
sunt în Tatăl Meu, că voi sunteţi în Mine și că Eu sunt în voi. 21Cine
14:21
Vers. 15,23.
are poruncile Mele și le păzește, acela Mă iubește și cine Mă iubește va fi iubit de Tatăl Meu. Eu îl voi iubi și Mă voi arăta lui.” 22Iuda, nu Iscarioteanul, I-a zis
14:22
Luca 6:16
: „Doamne, cum se face că Te vei arăta nouă, și nu lumii?” 23Drept răspuns, Isus i-a zis: „Dacă
14:23
Vers. 15.
Mă iubește cineva, va păzi cuvântul Meu, și Tatăl Meu îl va iubi. Noi vom veni la el și
14:23
1 Ioan 2:24Apoc. 3:20
vom locui împreună cu el. 24Cine nu Mă iubește nu păzește cuvintele Mele. Și cuvântul
14:24
Cap. 5:19,38;
pe care-l auziţi nu este al Meu, ci al Tatălui, care M-a trimis. 25V-am spus aceste lucruri cât mai sunt cu voi. 26Dar Mângâietorul
14:26
Luca 24:4916:7
, adică Duhul Sfânt, pe care-L va trimite Tatăl în Numele Meu, vă
14:26
Cap. 2:22;
va învăţa toate lucrurile și vă va aduce aminte de tot ce v-am spus Eu. 27Vă las pacea
14:27
Filip. 4:7Col. 3:15
, vă dau pacea Mea. Nu v-o dau cum o dă lumea. Să
14:27
Vers. 1.
nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte. 28Aţi auzit că v-am
14:28
Vers. 3,18.
spus: ‘Mă duc
14:28
Vers. 12. Cap. 16:13;
și Mă voi întoarce la voi.’ Dacă M-aţi iubi, v-aţi fi bucurat că v-am zis: ‘Mă duc la Tatăl’, căci Tatăl
14:28
Cap. 5:18;
este mai mare decât Mine. 29Și v-am spus aceste lucruri acum
14:29
Cap. 13:19;
, înainte ca să se întâmple, pentru ca, atunci când se vor întâmpla, să credeţi. 30Nu voi mai vorbi mult cu voi, căci
14:30
Cap. 12:31;
vine stăpânitorul lumii acesteia. El n-are nimic în Mine, 31dar vine pentru ca să cunoască lumea că Eu iubesc pe Tatăl și că fac așa cum
14:31
Cap. 10:18.
Mi-a poruncit Tatăl. Sculaţi-vă, haidem să plecăm de aici!