Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
18

Prinderea lui Isus

181După ce a rostit aceste vorbe, Isus a

18:1
Mat. 26:36Marcu 14:32Luca 22:39
plecat cu ucenicii Săi dincolo de pârâul Chedron
18:1
2 Sam. 15:23
, unde era o grădină, în care au intrat El și ucenicii Lui. 2Iuda, vânzătorul, știa și el locul acela, pentru că
18:2
Luca 21:37
22:39
Isus de multe ori Se adunase acolo cu ucenicii Lui. 3Iuda deci
18:3
Mat. 26:47Marcu 14:43Luca 22:47Fapte 1:16
a luat ceata ostașilor și pe aprozii trimiși de preoţii cei mai de seamă și de farisei și a venit acolo cu felinare, cu făclii și cu arme. 4Isus, care știa tot ce avea să I se întâmple, a mers spre ei și le-a zis: „Pe cine căutaţi?” 5Ei I-au răspuns: „Pe Isus din Nazaret!” Isus le-a zis: „Eu sunt!” Iuda, vânzătorul, era și el cu ei. 6Când le-a zis Isus: „Eu sunt”, ei s-au dat înapoi și au căzut la pământ. 7El i-a întrebat din nou: „Pe cine căutaţi?” „Pe Isus din Nazaret”, I-au zis ei. 8Isus a răspuns: „V-am spus că Eu sunt. Deci, dacă Mă căutaţi pe Mine, lăsaţi pe aceștia să se ducă.” 9A zis lucrul acesta ca să se împlinească vorba pe care o spusese: „N-am pierdut pe
18:9
Cap. 17:12.

niciunul din aceia pe care Mi i-ai dat.” 10Simon Petru
18:10
Mat. 26:51Marcu 14:47Luca 22:49,50
, care avea o sabie, a scos-o, a lovit pe robul marelui preot și i-a tăiat urechea dreaptă. Robul acela se numea Malhu. 11Isus a zis lui Petru: „Bagă-ţi sabia în teacă. Nu voi bea paharul
18:11
Mat. 20:22
26:39,42
pe care Mi l-a dat Tatăl să-l beau?”

Isus înaintea lui Ana și Caiafa

12Ceata ostașilor, căpitanul lor și aprozii iudeilor au prins deci pe Isus și L-au legat. 13L-au

18:13
Mat. 26:57
dus întâi la Ana
18:13
Luca 3:2
, căci el era socrul lui Caiafa, care era mare preot în anul acela. 14Și
18:14
Cap. 11:50.

Caiafa era cel ce dăduse iudeilor sfatul acesta: „Este de folos să moară un singur om pentru norod.” 15Simon Petru
18:15
Mat. 26:58Marcu 14:54Luca 22:54
mergea după Isus; tot așa a făcut și un alt ucenic. Ucenicul acesta era cunoscut de marele preot și a intrat cu Isus în curtea marelui preot. 16Petru
18:16
Mat. 26:69Marcu 14:66Luca 22:54
însă a rămas afară la ușă. Celălalt ucenic, care era cunoscut marelui preot, a ieșit afară, a vorbit cu portăriţa și a băgat pe Petru înăuntru. 17Atunci, slujnica, portăriţa, a zis lui Petru: „Nu cumva și tu ești unul din ucenicii omului acestuia?” „Nu sunt”, a răspuns el. 18Robii și aprozii care erau acolo făcuseră un foc de cărbuni, căci era frig, și se încălzeau. Petru stătea și el cu ei și se încălzea. 19Marele preot a întrebat pe Isus despre ucenicii Lui și despre învăţătura Lui. 20Isus i-a răspuns: „Eu
18:20
Mat. 26:55Luca 4:158:2
am vorbit lumii pe faţă; totdeauna am învăţat pe norod în sinagogă și în Templu, unde se adună toţi iudeii, și n-am spus nimic în ascuns. 21Pentru ce Mă întrebi pe Mine? Întreabă pe cei ce M-au auzit despre ce le-am vorbit; iată, aceia știu ce am spus.” 22La auzul acestor cuvinte, unul din aprozii care stăteau acolo a
18:22
Ier. 20:2Fapte 23:2
dat o palmă lui Isus și a zis: „Așa răspunzi marelui preot?” 23Isus i-a răspuns: „Dacă am vorbit rău, arată ce am spus rău, dar, dacă am vorbit bine, de ce mă baţi?” 24Ana
18:24
Mat. 26:57
L-a trimis legat la marele preot Caiafa. 25Simon Petru stătea acolo și se încălzea. Ei
18:25
Mat. 26:69,71Marcu 14:69Luca 22:58
i-au zis: „Nu cumva ești și tu unul din ucenicii Lui?” El s-a lepădat și a zis: „Nu sunt.” 26Unul din robii marelui preot, rudă cu acela căruia îi tăiase Petru urechea, a zis: „Nu te-am văzut eu cu El în grădină?” 27Petru iar s-a lepădat. Și îndată
18:27
Mat. 26:74Marcu 14:72Luca 22:60
a cântat cocoșul.

Isus înaintea lui Pilat

28Au adus

18:28
Mat. 27:2Marcu 15:1Luca 23:1Fapte 3:13
10:28
11:3
pe Isus de la Caiafa în odaia de judecată. Era dimineaţă. Ei n-au intrat în odaia de judecată, ca să nu se spurce și să poată mânca Paștele. 29Pilat deci a ieșit afară la ei și le-a zis: „Ce pâră aduceţi împotriva omului acestuia?” 30Drept răspuns, ei i-au zis: „Dacă n-ar fi fost un făcător de rele, nu L-am fi dat noi în mâinile tale.” 31Atunci, Pilat le-a zis: „Luaţi-L voi și judecaţi-L după Legea voastră.” „Nouă nu ne este îngăduit de Lege să omorâm pe nimeni”, i-au zis iudeii. 32Aceasta s-a întâmplat ca
18:32
Mat. 20:19
să se împlinească vorba prin care arătase Isus cu ce moarte avea să moară. 33Pilat
18:33
Mat. 27:11
a intrat iarăși în odaia de judecată, a chemat pe Isus și I-a zis: „Ești Tu Împăratul iudeilor?” 34Isus i-a răspuns: „De la tine însuţi zici lucrul acesta sau ţi l-au spus alţii despre Mine?” 35Pilat a răspuns: „Eu sunt iudeu? Neamul Tău și preoţii cei mai de seamă Te-au dat în mâna mea. Ce ai făcut?” 36„Împărăţia
18:36
1 Tim. 6:13
Mea nu este din lumea aceasta”, a răspuns
18:36
Dan. 2:44
7:14Luca 12:148:15
Isus. „Dacă ar fi Împărăţia Mea din lumea aceasta, slujitorii Mei s-ar fi luptat ca să nu fiu dat în mâinile iudeilor, dar, acum, Împărăţia Mea nu este
18:36
Cap. 8:47.
1 Ioan 3:19
4:6
de aici.” 37„Atunci, un Împărat tot ești!” I-a zis Pilat. „Da”, a răspuns Isus. „Eu sunt Împărat. Eu pentru aceasta M-am născut și am venit în lume, ca să mărturisesc despre adevăr. Oricine este din adevăr ascultă glasul Meu.” 38Pilat I-a zis: „Ce este adevărul?”

Isus și Baraba

După ce a spus aceste vorbe, a ieșit iarăși afară la iudei și le-a zis: „Eu

18:38
Mat. 27:24Luca 23:4
nu găsesc nicio vină în El. 39Dar
18:39
Mat. 27:15Marcu 15:6Luca 23:17
, fiindcă voi aveţi obicei să vă slobozesc pe cineva de Paște, vreţi să vă slobozesc pe Împăratul iudeilor?” 40Atunci
18:40
Fapte 3:14
, toţi au strigat din nou: „Nu pe El, ci pe Baraba!” Și Baraba
18:40
Luca 23:19
era un tâlhar.