Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
17

Rugăciunea lui Isus

171După ce a vorbit astfel, Isus a ridicat ochii spre cer și a zis: „Tată, a

17:1
Cap. 12:23;
sosit ceasul! Proslăvește pe Fiul Tău, ca și Fiul Tău să Te proslăvească pe Tine, 2după cum
17:2
Dan. 7:14Mat. 11:27
28:185:271 Cor. 15:25,27Filip. 2:10Evr. 2:8
I-ai dat putere peste orice făptură, ca să dea viaţa veșnică tuturor acelora pe
17:2
Cap. 6:37; Vers. 6,9,24.
care I i-ai dat Tu. 3Și viaţa
17:3
Is. 53:11Ier. 9:24
veșnică este aceasta: să Te cunoască pe Tine, singurul
17:3
1 Cor. 8:41 Tes. 1:9
Dumnezeu adevărat, și pe Isus Hristos, pe care
17:3
Cap. 3:34;
L-ai trimis Tu. 4Eu
17:4
Cap. 13:31;
Te-am proslăvit pe pământ, am
17:4
Cap. 4:34;
sfârșit lucrarea pe care
17:4
Cap. 14:31;
Mi-ai dat-o s-o fac. 5Și acum, Tată, proslăvește-Mă la Tine Însuţi cu slava pe
17:5
Cap. 1:1,2;
care o aveam la Tine, înainte de a fi lumea. 6Am
17:6
Ps. 22:22
făcut cunoscut Numele Tău oamenilor pe care
17:6
Vers. 2,9,11. Cap. 6:37,39;
Mi i-ai dat din lume. Ai Tăi erau și Tu Mi i-ai dat; și ei au păzit Cuvântul Tău. 7Acum au cunoscut că tot ce Mi-ai dat Tu vine de la Tine. 8Căci le-am dat cuvintele pe care
17:8
Cap. 8:28;
Mi le-ai dat Tu. Ei le-au primit și au cunoscut cu adevărat că de la Tine am ieșit și au crezut
17:8
Cap. 16:27. Vers. 25.
că Tu M-ai trimis. 9Pentru ei Mă rog. Nu
17:9
1 Ioan 5:19
Mă rog pentru lume, ci pentru aceia pe care Mi i-ai dat Tu, pentru că sunt ai Tăi – 10tot ce este al Meu este al Tău și ce este al
17:10
Cap. 16:15.
Tău este al Meu – și Eu sunt proslăvit în ei. 11Eu
17:11
Cap. 13:1;
nu mai sunt în lume, dar ei sunt în lume, și Eu vin la Tine. Sfinte Tată, păzește
17:11
1 Pet. 1:5Iuda 1
, în Numele Tău, pe aceia pe care Mi i-ai dat, pentru ca
17:11
Vers. 21.
ei să fie una, cum
17:11
Cap. 10:30.
suntem și Noi. 12Când eram cu ei în lume, îi păzeam Eu în Numele Tău. Eu
17:12
Cap. 6:39;
am păzit pe aceia pe care Mi i-ai dat și
17:12
Cap. 18:9.
niciunul din ei n-a pierit, afară
17:12
Cap. 6:70;
de fiul pierzării, ca
17:12
Ps. 109:8Fapte 1:20
să se împlinească Scriptura. 13Dar, acum, Eu vin la Tine și spun aceste lucruri pe când sunt încă în lume, pentru ca să aibă în ei bucuria Mea deplină. 14Le-am
17:14
Vers. 8.
dat Cuvântul Tău, și
17:14
Cap. 15:18,19.
lumea i-a urât, pentru că ei nu sunt din lume, după cum
17:14
Cap. 8:23; Vers. 16.
Eu nu sunt din lume. 15Nu Te rog să-i iei din lume, ci să-i
17:15
Mat. 6:13Gal. 1:42 Tes. 3:31 Ioan 5:18
păzești de cel rău. 16Ei
17:16
Vers. 14.
nu sunt din lume, după cum nici Eu nu sunt din lume. 17Sfinţește-i
17:17
Cap. 15:3.
prin adevărul Tău: Cuvântul
17:17
2 Sam. 7:28Ps. 119:142,151
Tău este adevărul. 18Cum
17:18
Cap. 20:21.
M-ai trimis Tu pe Mine în lume, așa i-am trimis și Eu pe ei în lume. 19Și
17:19
1 Cor. 1:2,301 Tes. 4:7Evr. 10:10
Eu Însumi Mă sfinţesc pentru ei, ca și ei să fie sfinţiţi prin adevăr. 20Și Mă rog nu numai pentru ei, ci și pentru cei ce vor crede în Mine prin cuvântul lor. 21Mă rog ca
17:21
Cap. 10:16. Vers. 11,22,23.
toţi să fie una, cum Tu
17:21
Cap. 10:38;
, Tată, ești în Mine și Eu, în Tine, ca și ei să fie una în Noi, pentru ca lumea să creadă că Tu M-ai trimis. 22Eu le-am dat slava pe care Mi-ai dat-o Tu, pentru ca
17:22
Cap. 14:20.
ei să fie una, cum și Noi suntem una – 23Eu în ei și Tu în Mine –, pentru ca
17:23
Col. 3:14
ei să fie în chip desăvârșit una, ca să cunoască lumea că Tu M-ai trimis și că i-ai iubit cum M-ai iubit pe Mine. 24Tată
17:24
Cap. 12:26;
, vreau ca, acolo unde sunt Eu, să fie împreună cu Mine și aceia pe care Mi i-ai dat Tu, ca să vadă slava Mea, slavă pe care Mi-ai dat-o Tu, fiindcă
17:24
Vers. 5.
Tu M-ai iubit înainte de întemeierea lumii. 25Neprihănitule Tată, lumea
17:25
Cap. 15:21;
nu Te-a cunoscut, dar Eu
17:25
Cap. 7:29;
Te-am cunoscut și aceștia
17:25
Cap. 16:27. Vers. 8.
au cunoscut că Tu M-ai trimis. 26Eu
17:26
Cap. 15:15. Vers. 6.
le-am făcut cunoscut Numele Tău și li-L voi mai face cunoscut, pentru ca dragostea cu
17:26
Cap. 15:9.
care M-ai iubit Tu să fie în ei și Eu să fiu în ei.”

18

Prinderea lui Isus

181După ce a rostit aceste vorbe, Isus a

18:1
Mat. 26:36Marcu 14:32Luca 22:39
plecat cu ucenicii Săi dincolo de pârâul Chedron
18:1
2 Sam. 15:23
, unde era o grădină, în care au intrat El și ucenicii Lui. 2Iuda, vânzătorul, știa și el locul acela, pentru că
18:2
Luca 21:37
22:39
Isus de multe ori Se adunase acolo cu ucenicii Lui. 3Iuda deci
18:3
Mat. 26:47Marcu 14:43Luca 22:47Fapte 1:16
a luat ceata ostașilor și pe aprozii trimiși de preoţii cei mai de seamă și de farisei și a venit acolo cu felinare, cu făclii și cu arme. 4Isus, care știa tot ce avea să I se întâmple, a mers spre ei și le-a zis: „Pe cine căutaţi?” 5Ei I-au răspuns: „Pe Isus din Nazaret!” Isus le-a zis: „Eu sunt!” Iuda, vânzătorul, era și el cu ei. 6Când le-a zis Isus: „Eu sunt”, ei s-au dat înapoi și au căzut la pământ. 7El i-a întrebat din nou: „Pe cine căutaţi?” „Pe Isus din Nazaret”, I-au zis ei. 8Isus a răspuns: „V-am spus că Eu sunt. Deci, dacă Mă căutaţi pe Mine, lăsaţi pe aceștia să se ducă.” 9A zis lucrul acesta ca să se împlinească vorba pe care o spusese: „N-am pierdut pe
18:9
Cap. 17:12.
niciunul din aceia pe care Mi i-ai dat.” 10Simon Petru
18:10
Mat. 26:51Marcu 14:47Luca 22:49,50
, care avea o sabie, a scos-o, a lovit pe robul marelui preot și i-a tăiat urechea dreaptă. Robul acela se numea Malhu. 11Isus a zis lui Petru: „Bagă-ţi sabia în teacă. Nu voi bea paharul
18:11
Mat. 20:22
26:39,42
pe care Mi l-a dat Tatăl să-l beau?”

Isus înaintea lui Ana și Caiafa

12Ceata ostașilor, căpitanul lor și aprozii iudeilor au prins deci pe Isus și L-au legat. 13L-au

18:13
Mat. 26:57
dus întâi la Ana
18:13
Luca 3:2
, căci el era socrul lui Caiafa, care era mare preot în anul acela. 14Și
18:14
Cap. 11:50.
Caiafa era cel ce dăduse iudeilor sfatul acesta: „Este de folos să moară un singur om pentru norod.” 15Simon Petru
18:15
Mat. 26:58Marcu 14:54Luca 22:54
mergea după Isus; tot așa a făcut și un alt ucenic. Ucenicul acesta era cunoscut de marele preot și a intrat cu Isus în curtea marelui preot. 16Petru
18:16
Mat. 26:69Marcu 14:66Luca 22:54
însă a rămas afară la ușă. Celălalt ucenic, care era cunoscut marelui preot, a ieșit afară, a vorbit cu portăriţa și a băgat pe Petru înăuntru. 17Atunci, slujnica, portăriţa, a zis lui Petru: „Nu cumva și tu ești unul din ucenicii omului acestuia?” „Nu sunt”, a răspuns el. 18Robii și aprozii care erau acolo făcuseră un foc de cărbuni, căci era frig, și se încălzeau. Petru stătea și el cu ei și se încălzea. 19Marele preot a întrebat pe Isus despre ucenicii Lui și despre învăţătura Lui. 20Isus i-a răspuns: „Eu
18:20
Mat. 26:55Luca 4:158:2
am vorbit lumii pe faţă; totdeauna am învăţat pe norod în sinagogă și în Templu, unde se adună toţi iudeii, și n-am spus nimic în ascuns. 21Pentru ce Mă întrebi pe Mine? Întreabă pe cei ce M-au auzit despre ce le-am vorbit; iată, aceia știu ce am spus.” 22La auzul acestor cuvinte, unul din aprozii care stăteau acolo a
18:22
Ier. 20:2Fapte 23:2
dat o palmă lui Isus și a zis: „Așa răspunzi marelui preot?” 23Isus i-a răspuns: „Dacă am vorbit rău, arată ce am spus rău, dar, dacă am vorbit bine, de ce mă baţi?” 24Ana
18:24
Mat. 26:57
L-a trimis legat la marele preot Caiafa. 25Simon Petru stătea acolo și se încălzea. Ei
18:25
Mat. 26:69,71Marcu 14:69Luca 22:58
i-au zis: „Nu cumva ești și tu unul din ucenicii Lui?” El s-a lepădat și a zis: „Nu sunt.” 26Unul din robii marelui preot, rudă cu acela căruia îi tăiase Petru urechea, a zis: „Nu te-am văzut eu cu El în grădină?” 27Petru iar s-a lepădat. Și îndată
18:27
Mat. 26:74Marcu 14:72Luca 22:60
a cântat cocoșul.

Isus înaintea lui Pilat

28Au adus

18:28
Mat. 27:2Marcu 15:1Luca 23:1Fapte 3:13
10:28
11:3
pe Isus de la Caiafa în odaia de judecată. Era dimineaţă. Ei n-au intrat în odaia de judecată, ca să nu se spurce și să poată mânca Paștele. 29Pilat deci a ieșit afară la ei și le-a zis: „Ce pâră aduceţi împotriva omului acestuia?” 30Drept răspuns, ei i-au zis: „Dacă n-ar fi fost un făcător de rele, nu L-am fi dat noi în mâinile tale.” 31Atunci, Pilat le-a zis: „Luaţi-L voi și judecaţi-L după Legea voastră.” „Nouă nu ne este îngăduit de Lege să omorâm pe nimeni”, i-au zis iudeii. 32Aceasta s-a întâmplat ca
18:32
Mat. 20:19
să se împlinească vorba prin care arătase Isus cu ce moarte avea să moară. 33Pilat
18:33
Mat. 27:11
a intrat iarăși în odaia de judecată, a chemat pe Isus și I-a zis: „Ești Tu Împăratul iudeilor?” 34Isus i-a răspuns: „De la tine însuţi zici lucrul acesta sau ţi l-au spus alţii despre Mine?” 35Pilat a răspuns: „Eu sunt iudeu? Neamul Tău și preoţii cei mai de seamă Te-au dat în mâna mea. Ce ai făcut?” 36„Împărăţia
18:36
1 Tim. 6:13
Mea nu este din lumea aceasta”, a răspuns
18:36
Dan. 2:44
7:14Luca 12:148:15
Isus. „Dacă ar fi Împărăţia Mea din lumea aceasta, slujitorii Mei s-ar fi luptat ca să nu fiu dat în mâinile iudeilor, dar, acum, Împărăţia Mea nu este
18:36
Cap. 8:47.
de aici.” 37„Atunci, un Împărat tot ești!” I-a zis Pilat. „Da”, a răspuns Isus. „Eu sunt Împărat. Eu pentru aceasta M-am născut și am venit în lume, ca să mărturisesc despre adevăr. Oricine este din adevăr ascultă glasul Meu.” 38Pilat I-a zis: „Ce este adevărul?”

Isus și Baraba

După ce a spus aceste vorbe, a ieșit iarăși afară la iudei și le-a zis: „Eu

18:38
Mat. 27:24Luca 23:4
nu găsesc nicio vină în El. 39Dar
18:39
Mat. 27:15Marcu 15:6Luca 23:17
, fiindcă voi aveţi obicei să vă slobozesc pe cineva de Paște, vreţi să vă slobozesc pe Împăratul iudeilor?” 40Atunci
18:40
Fapte 3:14
, toţi au strigat din nou: „Nu pe El, ci pe Baraba!” Și Baraba
18:40
Luca 23:19
era un tâlhar.

19

Isus este dat în mâinile iudeilor

191Atunci

19:1
Mat. 20:19
27:26Marcu 15:15Luca 18:33
, Pilat a luat pe Isus și a pus să-L bată. 2Ostașii au împletit o cunună de spini, I-au pus-o pe cap și L-au îmbrăcat cu o haină de purpură. 3Apoi, s-au apropiat de El și ziceau: „Plecăciune, Împăratul iudeilor!” Și-I dădeau palme. 4Pilat a ieșit iarăși afară și a zis iudeilor: „Iată că vi-L aduc afară, ca
19:4
Cap. 18:38. Vers. 6.
să știţi că nu găsesc nicio vină în El.” 5Isus a ieșit deci afară, purtând cununa de spini și haina de purpură. „Iată Omul!”, le-a zis Pilat. 6Când L-au zărit, preoţii cei mai de seamă și aprozii au început să strige: „Răstignește-L! Răstignește-L!” „Luaţi-L voi și răstigniţi-L”, le-a zis
19:6
Fapte 3:13
Pilat, „căci eu nu găsesc nicio vină în El.” 7Iudeii i-au răspuns: „Noi avem o Lege
19:7
Lev. 24:16
, și după Legea aceasta, El trebuie să moară, pentru că S-a
19:7
Mat. 26:6510:33
făcut pe Sine Fiul lui Dumnezeu.” 8Când a auzit Pilat aceste cuvinte, i-a fost și mai mare frică. 9A intrat iarăși în odaia de judecată și a zis lui Isus: „De unde ești Tu?” Dar
19:9
Is. 53:7Mat. 27:12,14
Isus nu i-a dat niciun răspuns. 10Pilat I-a zis: „Mie nu-mi vorbești? Nu știi că am putere să Te răstignesc și am putere să-Ţi dau drumul!” 11„N-ai
19:11
Luca 22:53
avea nicio putere asupra Mea”, i-a răspuns Isus, „dacă nu ţi-ar fi fost dată de sus. De aceea cine Mă dă în mâinile tale are un mai mare păcat.” 12De atunci, Pilat căuta să-I dea drumul. Dar iudeii strigau: „Dacă
19:12
Luca 23:2
dai drumul omului acestuia, nu ești prieten cu Cezarul. Oricine
19:12
Fapte 17:7
se face pe sine împărat este împotriva Cezarului.” 13Când a auzit Pilat aceste vorbe, a scos pe Isus afară și a șezut pe scaunul de judecător, în locul numit „Pardosit cu pietre”, iar evreiește, „Gabata”. 14Era
19:14
Mat. 27:62
ziua pregătirii Paștelor, cam pe la ceasul al șaselea. Pilat a zis iudeilor: „Iată Împăratul vostru!” 15Dar ei au strigat: „Ia-L, ia-L, răstignește-L!” „Să răstignesc pe Împăratul vostru?” le-a zis Pilat. Preoţii cei mai de seamă au răspuns: „Noi n-avem
19:15
Gen. 49:10
alt împărat decât pe Cezarul!” 16Atunci
19:16
Mat. 27:26,31Marcu 15:15Luca 23:25
, L-a dat în mâinile lor, ca să fie răstignit. Au luat deci pe Isus și L-au dus să-L răstignească.

Răstignirea

17Isus, ducându-Și

19:17
Mat. 27:31,33Marcu 15:21,22Luca 23:26,33
crucea, a
19:17
Num. 15:36Evr. 13:12
ajuns la locul zis al „Căpăţânii”, care în evreiește se cheamă „Golgota”. 18Acolo a fost răstignit și, împreună cu El, au fost răstigniţi alţi doi, unul de o parte și altul de alta, iar Isus la mijloc. 19Pilat
19:19
Mat. 27:37Marcu 15:26Luca 23:38
a scris o însemnare pe care a pus-o deasupra crucii și era scris: „Isus din Nazaret, Împăratul iudeilor”. 20Mulţi din iudei au citit această însemnare, pentru că locul unde fusese răstignit Isus era aproape de cetate; era scrisă în evreiește, latinește și grecește. 21Preoţii cei mai de seamă ai iudeilor au zis lui Pilat: „Nu scrie: ‘Împăratul iudeilor.’ Ci scrie că El a zis: ‘Eu sunt Împăratul iudeilor.’22„Ce am scris, am scris”, a răspuns Pilat. 23Ostașii
19:23
Mat. 27:35Marcu 15:24Luca 23:34
, după ce au răstignit pe Isus, I-au luat hainele și le-au făcut patru părţi, câte o parte pentru fiecare ostaș. I-au luat și cămașa, care n-avea nicio cusătură, ci era dintr-o singură ţesătură de sus până jos. 24Și au zis între ei: „Să n-o sfâșiem, ci să tragem la sorţi a cui să fie.” Aceasta s-a întâmplat ca să se împlinească Scriptura, care zice: „Și-au împărţit
19:24
Ps. 22:18
hainele Mele între ei, și pentru cămașa Mea au tras la sorţi.” Iată ce au făcut ostașii. 25Lângă
19:25
Mat. 27:55Marcu 15:40Luca 23:49
crucea lui Isus, stăteau mama Lui și sora mamei Lui, Maria, nevasta lui Cleopa
19:25
Luca 24:18
, și Maria Magdalena. 26Când a văzut Isus pe mamă-Sa și, lângă ea, pe
19:26
Cap. 13:23;
ucenicul pe care-l iubea, a zis mamei Sale: „Femeie
19:26
Cap. 2:4.
, iată fiul tău!” 27Apoi, a zis ucenicului: „Iată mama ta!” Și, din ceasul acela, ucenicul a luat-o la el acasă
19:27
Cap. 1:11;
. 28După aceea, Isus, care știa că acum totul s-a sfârșit, ca
19:28
Ps. 69:21
să împlinească Scriptura, a zis: „Mi-e sete.” 29Acolo era un vas plin cu oţet. Ostașii au pus
19:29
Mat. 27:48
într-o ramură de isop un burete plin cu oţet și I l-au dus la gură. 30Când a luat Isus oţetul, a zis: „S-a
19:30
Cap. 17:4.
isprăvit!” Apoi și-a plecat capul și Și-a dat duhul.

Moartea lui Isus dovedită

31De frică să

19:31
Marcu 15:42Deut. 21:23
nu rămână trupurile pe cruce în timpul Sabatului – căci
19:31
Vers. 42.
era ziua Pregătirii, și ziua aceea de Sabat era o zi mare –, iudeii au rugat pe Pilat să zdrobească fluierele picioarelor celor răstigniţi și să fie luaţi de pe cruce. 32Ostașii au venit deci și au zdrobit fluierele picioarelor celui dintâi, apoi pe ale celuilalt care fusese răstignit împreună cu El. 33Când au venit la Isus și au văzut că murise, nu I-au zdrobit fluierele picioarelor, 34ci unul din ostași I-a străpuns coasta cu o suliţă; și îndată a
19:34
1 Ioan 5:6,8
ieșit din ea sânge și apă. 35Faptul acesta este adeverit de cel ce l-a văzut; mărturia lui este adevărată și el știe că spune adevărul, pentru ca și voi să credeţi. 36Aceste lucruri s-au întâmplat ca
19:36
Exod 12:46Num. 9:12Ps. 34:20
să se împlinească Scriptura: „Niciunul din oasele Lui nu va fi sfărâmat.” 37Și în altă parte, Scriptura mai zice: „Vor
19:37
Ps. 22:16,17Zah. 12:10Apoc. 1:7
vedea pe cine au străpuns.”

Îngroparea lui Isus

38După

19:38
Mat. 27:57Marcu 15:42Luca 23:50
aceea, Iosif din Arimateea, care era ucenic al lui Isus, dar pe ascuns, de
19:38
Cap. 9:22;
frica iudeilor, a rugat pe Pilat să-i dea voie să ia trupul lui Isus de pe cruce. Pilat i-a dat voie. El a venit deci și a luat trupul lui Isus. 39Nicodim
19:39
Cap. 3:1,2;
, care la început se dusese la Isus noaptea, a venit și el și a adus o amestecătură de aproape o sută de litri de smirnă și de aloe. 40Au luat deci trupul lui Isus și l-au
19:40
Fapte 5:6
înfășurat în fâșii de pânză de in, cu miresme, după cum au obicei iudeii să îngroape. 41În locul unde fusese răstignit Isus, era o grădină; și în grădină era un mormânt nou, în care nu mai fusese pus nimeni. 42Din
19:42
Is. 53:9
pricină că era ziua Pregătirii iudeilor, pentru că
19:42
Vers. 31.
mormântul era aproape, au pus acolo pe Isus.