Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
19

Isus este dat în mâinile iudeilor

191Atunci

19:1
Mat. 20:19
27:26Marcu 15:15Luca 18:33
, Pilat a luat pe Isus și a pus să-L bată. 2Ostașii au împletit o cunună de spini, I-au pus-o pe cap și L-au îmbrăcat cu o haină de purpură. 3Apoi, s-au apropiat de El și ziceau: „Plecăciune, Împăratul iudeilor!” Și-I dădeau palme. 4Pilat a ieșit iarăși afară și a zis iudeilor: „Iată că vi-L aduc afară, ca
19:4
Cap. 18:38. Vers. 6.

să știţi că nu găsesc nicio vină în El.” 5Isus a ieșit deci afară, purtând cununa de spini și haina de purpură. „Iată Omul!”, le-a zis Pilat. 6Când L-au zărit, preoţii cei mai de seamă și aprozii au început să strige: „Răstignește-L! Răstignește-L!” „Luaţi-L voi și răstigniţi-L”, le-a zis
19:6
Fapte 3:13
Pilat, „căci eu nu găsesc nicio vină în El.” 7Iudeii i-au răspuns: „Noi avem o Lege
19:7
Lev. 24:16
, și după Legea aceasta, El trebuie să moară, pentru că S-a
19:7
Mat. 26:6510:33
făcut pe Sine Fiul lui Dumnezeu.” 8Când a auzit Pilat aceste cuvinte, i-a fost și mai mare frică. 9A intrat iarăși în odaia de judecată și a zis lui Isus: „De unde ești Tu?” Dar
19:9
Is. 53:7Mat. 27:12,14
Isus nu i-a dat niciun răspuns. 10Pilat I-a zis: „Mie nu-mi vorbești? Nu știi că am putere să Te răstignesc și am putere să-Ţi dau drumul!” 11„N-ai
19:11
Luca 22:53
avea nicio putere asupra Mea”, i-a răspuns Isus, „dacă nu ţi-ar fi fost dată de sus. De aceea cine Mă dă în mâinile tale are un mai mare păcat.” 12De atunci, Pilat căuta să-I dea drumul. Dar iudeii strigau: „Dacă
19:12
Luca 23:2
dai drumul omului acestuia, nu ești prieten cu Cezarul. Oricine
19:12
Fapte 17:7
se face pe sine împărat este împotriva Cezarului.” 13Când a auzit Pilat aceste vorbe, a scos pe Isus afară și a șezut pe scaunul de judecător, în locul numit „Pardosit cu pietre”, iar evreiește, „Gabata”. 14Era
19:14
Mat. 27:62
ziua pregătirii Paștelor, cam pe la ceasul al șaselea. Pilat a zis iudeilor: „Iată Împăratul vostru!” 15Dar ei au strigat: „Ia-L, ia-L, răstignește-L!” „Să răstignesc pe Împăratul vostru?” le-a zis Pilat. Preoţii cei mai de seamă au răspuns: „Noi n-avem
19:15
Gen. 49:10
alt împărat decât pe Cezarul!” 16Atunci
19:16
Mat. 27:26,31Marcu 15:15Luca 23:25
, L-a dat în mâinile lor, ca să fie răstignit. Au luat deci pe Isus și L-au dus să-L răstignească.

Răstignirea

17Isus, ducându-Și

19:17
Mat. 27:31,33Marcu 15:21,22Luca 23:26,33
crucea, a
19:17
Num. 15:36Evr. 13:12
ajuns la locul zis al „Căpăţânii”, care în evreiește se cheamă „Golgota”. 18Acolo a fost răstignit și, împreună cu El, au fost răstigniţi alţi doi, unul de o parte și altul de alta, iar Isus la mijloc. 19Pilat
19:19
Mat. 27:37Marcu 15:26Luca 23:38
a scris o însemnare pe care a pus-o deasupra crucii și era scris: „Isus din Nazaret, Împăratul iudeilor”. 20Mulţi din iudei au citit această însemnare, pentru că locul unde fusese răstignit Isus era aproape de cetate; era scrisă în evreiește, latinește și grecește. 21Preoţii cei mai de seamă ai iudeilor au zis lui Pilat: „Nu scrie: ‘Împăratul iudeilor.’ Ci scrie că El a zis: ‘Eu sunt Împăratul iudeilor.’22„Ce am scris, am scris”, a răspuns Pilat. 23Ostașii
19:23
Mat. 27:35Marcu 15:24Luca 23:34
, după ce au răstignit pe Isus, I-au luat hainele și le-au făcut patru părţi, câte o parte pentru fiecare ostaș. I-au luat și cămașa, care n-avea nicio cusătură, ci era dintr-o singură ţesătură de sus până jos. 24Și au zis între ei: „Să n-o sfâșiem, ci să tragem la sorţi a cui să fie.” Aceasta s-a întâmplat ca să se împlinească Scriptura, care zice: „Și-au împărţit
19:24
Ps. 22:18
hainele Mele între ei, și pentru cămașa Mea au tras la sorţi.” Iată ce au făcut ostașii. 25Lângă
19:25
Mat. 27:55Marcu 15:40Luca 23:49
crucea lui Isus, stăteau mama Lui și sora mamei Lui, Maria, nevasta lui Cleopa
19:25
Luca 24:18
, și Maria Magdalena. 26Când a văzut Isus pe mamă-Sa și, lângă ea, pe
19:26
Cap. 13:23;
20:2
21:7,20,24
ucenicul pe care-l iubea, a zis mamei Sale: „Femeie
19:26
Cap. 2:4.

, iată fiul tău!” 27Apoi, a zis ucenicului: „Iată mama ta!” Și, din ceasul acela, ucenicul a luat-o la el acasă
19:27
Cap. 1:11;
16:32
. 28După aceea, Isus, care știa că acum totul s-a sfârșit, ca
19:28
Ps. 69:21
să împlinească Scriptura, a zis: „Mi-e sete.” 29Acolo era un vas plin cu oţet. Ostașii au pus
19:29
Mat. 27:48
într-o ramură de isop un burete plin cu oţet și I l-au dus la gură. 30Când a luat Isus oţetul, a zis: „S-a
19:30
Cap. 17:4.

isprăvit!” Apoi și-a plecat capul și Și-a dat duhul.

Moartea lui Isus dovedită

31De frică să

19:31
Marcu 15:42Deut. 21:23
nu rămână trupurile pe cruce în timpul Sabatului – căci
19:31
Vers. 42.

era ziua Pregătirii, și ziua aceea de Sabat era o zi mare –, iudeii au rugat pe Pilat să zdrobească fluierele picioarelor celor răstigniţi și să fie luaţi de pe cruce. 32Ostașii au venit deci și au zdrobit fluierele picioarelor celui dintâi, apoi pe ale celuilalt care fusese răstignit împreună cu El. 33Când au venit la Isus și au văzut că murise, nu I-au zdrobit fluierele picioarelor, 34ci unul din ostași I-a străpuns coasta cu o suliţă; și îndată a
19:34
1 Ioan 5:6,8
ieșit din ea sânge și apă. 35Faptul acesta este adeverit de cel ce l-a văzut; mărturia lui este adevărată și el știe că spune adevărul, pentru ca și voi să credeţi. 36Aceste lucruri s-au întâmplat ca
19:36
Exod 12:46Num. 9:12Ps. 34:20
să se împlinească Scriptura: „Niciunul din oasele Lui nu va fi sfărâmat.” 37Și în altă parte, Scriptura mai zice: „Vor
19:37
Ps. 22:16,17Zah. 12:10Apoc. 1:7
vedea pe cine au străpuns.”

Îngroparea lui Isus

38După

19:38
Mat. 27:57Marcu 15:42Luca 23:50
aceea, Iosif din Arimateea, care era ucenic al lui Isus, dar pe ascuns, de
19:38
Cap. 9:22;
12:42
frica iudeilor, a rugat pe Pilat să-i dea voie să ia trupul lui Isus de pe cruce. Pilat i-a dat voie. El a venit deci și a luat trupul lui Isus. 39Nicodim
19:39
Cap. 3:1,2;
7:50
, care la început se dusese la Isus noaptea, a venit și el și a adus o amestecătură de aproape o sută de litri de smirnă și de aloe. 40Au luat deci trupul lui Isus și l-au
19:40
Fapte 5:6
înfășurat în fâșii de pânză de in, cu miresme, după cum au obicei iudeii să îngroape. 41În locul unde fusese răstignit Isus, era o grădină; și în grădină era un mormânt nou, în care nu mai fusese pus nimeni. 42Din
19:42
Is. 53:9
pricină că era ziua Pregătirii iudeilor, pentru că
19:42
Vers. 31.

mormântul era aproape, au pus acolo pe Isus.