Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
3

Isus și Nicodim

31Între farisei era un om cu numele Nicodim, un fruntaș al iudeilor. 2Acesta

3:2
Cap. 7:50;
a venit la Isus noaptea și I-a zis: „Învăţătorule, știm că ești un Învăţător venit de la Dumnezeu, căci nimeni
3:2
Cap. 9:16,33.
nu poate face semnele pe care le faci Tu, dacă nu este
3:2
Fapte 10:38
Dumnezeu cu el.” 3Drept răspuns, Isus i-a zis: „Adevărat, adevărat îţi spun că, dacă
3:3
Cap. 1:13.
un om nu se naște din nou, nu poate vedea Împărăţia lui Dumnezeu.” 4Nicodim I-a zis: „Cum se poate naște un om bătrân? Poate el să intre a doua oară în pântecele maicii sale și să se nască?” 5Isus i-a răspuns: „Adevărat, adevărat îţi spun că, dacă
3:5
Marcu 16:16Fapte 2:38
nu se naște cineva din apă și din Duh, nu poate să intre în Împărăţia lui Dumnezeu. 6Ce este născut din carne este carne și ce este născut din Duh este duh. 7Nu te mira că ţi-am zis: ‘Trebuie să vă nașteţi din nou.’ 8Vântul
3:8
Ecl. 11:51 Cor. 2:11
suflă încotro vrea și-i auzi vuietul, dar nu știi de unde vine, nici încotro merge. Tot așa este cu oricine este născut din Duhul.” 9Nicodim I-a zis: „Cum
3:9
Cap. 6:52,60.
se poate face așa ceva?” 10Isus i-a răspuns: „Tu ești învăţătorul lui Israel și nu pricepi aceste lucruri? 11Adevărat
3:11
Mat. 11:277:16
8:28
12:49
14:24
, adevărat îţi spun că noi vorbim ce știm și mărturisim ce am văzut; și voi
3:11
Vers. 32.
nu primiţi mărturia noastră. 12Dacă v-am vorbit despre lucruri pământești și nu credeţi, cum veţi crede când vă voi vorbi despre lucrurile cerești? 13Nimeni
3:13
Prov. 30:416:28Fapte 2:341 Cor. 15:47Efes. 4:9,10
nu s-a suit în cer, afară de Cel ce S-a coborât din cer, adică Fiul omului, care este în cer.

Șarpele de aramă

14Și

3:14
Num. 21:9
, după cum a înălţat Moise șarpele în pustie, tot așa trebuie
3:14
Cap. 8:28;
să fie înălţat și Fiul omului, 15pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa
3:15
Vers. 36. Cap. 6:47.
veșnică. 16Fiindcă
3:16
Rom. 5:81 Ioan 4:9
atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veșnică. 17Dumnezeu, în adevăr, n-a
3:17
Luca 9:568:15
12:471 Ioan 4:14
trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. 18Oricine
3:18
Cap. 5:24;
crede în El nu este judecat, dar cine nu crede a și fost judecat, pentru că n-a crezut în Numele singurului Fiu al lui Dumnezeu. 19Și judecata aceasta stă în faptul că
3:19
Cap. 1:4,9-11;
, odată venită Lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. 20Căci oricine
3:20
Iov 24:13,17Efes. 5:13
face răul urăște lumina și nu vine la lumină, ca să nu i se vădească faptele. 21Dar cine lucrează după adevăr vine la lumină, pentru ca să i se arate faptele, fiindcă sunt făcute în Dumnezeu.”

O nouă mărturie a lui Ioan Botezătorul

22După aceea, Isus și ucenicii Lui au venit în ţinutul Iudeii; și stătea acolo cu ei și

3:22
Cap. 4:2.
boteza. 23Ioan boteza și el în Enon, aproape de Salim
3:23
1 Sam. 9:4
, pentru că acolo erau multe ape, și
3:23
Mat. 3:5,6
oamenii veneau ca să fie botezaţi. 24Căci
3:24
Mat. 14:2
Ioan încă nu fusese aruncat în temniţă. 25Între ucenicii lui Ioan și între un iudeu s-a iscat o neînţelegere cu privire la curăţire. 26Au venit deci la Ioan și i-au zis: „Învăţătorule, Cel ce era cu tine dincolo de Iordan și despre
3:26
Cap. 1:7,15,27,34.
care ai mărturisit tu iată că botează și toţi oamenii se duc la El.” 27Drept răspuns, Ioan i-a zis: „Omul nu poate primi
3:27
1 Cor. 4:7Evr. 5:4Iac. 1:17
decât ce-i este dat din cer. 28Voi înșivă îmi sunteţi martori că am zis: Nu
3:28
Cap. 1:20,27.
sunt eu Hristosul, ci sunt
3:28
Mal. 3:1Marcu 1:2Luca 1:17
trimis înaintea Lui. 29Cine
3:29
Mat. 22:22 Cor. 11:2Efes. 5:25,27Apoc. 21:9
are mireasă este mire, dar prietenul
3:29
Cânt. 5:1
mirelui, care stă și-l ascultă, se bucură foarte mult când aude glasul mirelui: și această bucurie, care este a mea, este deplină. 30Trebuie ca El să crească, iar eu să mă micșorez. 31Cel ce
3:31
Vers. 13. Cap. 8:23.
vine din cer este
3:31
Mat. 28:18Rom. 9:5
mai presus de toţi; cel ce
3:31
1 Cor. 15:27
este de pe pământ este pământesc și vorbește ca de pe pământ. Cel ce
3:31
Cap. 6:33.
vine din cer este mai presus de toţi. 32El mărturisește ce
3:32
Vers. 11. Cap. 8:26;
a văzut și a auzit, și totuși nimeni nu primește mărturia Lui. 33Cine primește mărturia Lui adeverește
3:33
Rom. 3:41 Ioan 5:10
prin aceasta că Dumnezeu spune adevărul. 34Căci
3:34
Cap. 7:16.
Acela pe care L-a trimis Dumnezeu vorbește cuvintele lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu-I dă Duhul cu
3:34
Cap. 1:16.
măsură. 35Tatăl
3:35
Mat. 11:27
28:18Luca 10:2213:3
17:2Evr. 2:8
iubește pe Fiul și a dat toate lucrurile în mâna Lui. 36Cine
3:36
Hab. 2:43:15,16Rom. 1:171 Ioan 5:10
crede în Fiul are viaţa veșnică, dar cine nu crede în Fiul nu va vedea viaţa, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el.”

4

Samariteanca

41Domnul a aflat că fariseii au auzit că El face și botează

4:1
Cap. 3:22,26.
mai mulţi ucenici decât Ioan. 2Însă Isus nu boteza El Însuși, ci ucenicii Lui. 3Atunci a părăsit Iudeea și S-a întors în Galileea. 4Fiindcă trebuia să treacă prin Samaria, 5a ajuns lângă o cetate din ţinutul Samariei, numită Sihar, aproape de ogorul pe
4:5
Gen. 33:19
48:22Ios. 24:32
care-l dăduse Iacov fiului său Iosif. 6Acolo se afla fântâna lui Iacov. Isus, ostenit de călătorie, ședea lângă fântână. Era cam pe la ceasul al șaselea. 7A venit o femeie din Samaria să scoată apă. „Dă-Mi să beau”, i-a zis Isus. 8Căci ucenicii Lui se duseseră în cetate să cumpere de-ale mâncării. 9Femeia samariteancă I-a zis: „Cum Tu, iudeu, ceri să bei de la mine, femeie samariteancă?” Iudeii
4:9
2 Împ. 17:24Luca 9:52,53Fapte 10:28
, în adevăr, n-au legături cu samaritenii. 10Drept răspuns, Isus i-a zis: „Dacă ai fi cunoscut tu darul lui Dumnezeu și cine este Cel ce-ţi zice: ‘Dă-Mi să beau!’, tu singură ai fi cerut să bei, și El ţi-ar fi dat apă
4:10
Is. 12:3
44:3Ier. 2:13Zah. 13:1
14:8
vie.” 11„Doamne”, I-a zis femeia, „n-ai cu ce să scoţi apă, și fântâna este adâncă, de unde ai putea să ai dar această apă vie? 12Ești Tu oare mai mare decât părintele nostru Iacov, care ne-a dat fântâna aceasta și a băut din ea el însuși și feciorii lui și vitele lui?” 13Isus i-a răspuns: „Oricui bea din apa aceasta îi va fi iarăși sete. 14Dar oricui
4:14
Cap. 6:35,58.
va bea din apa pe care i-o voi da Eu în veac nu-i va fi sete, ba încă apa pe care i-o voi da Eu se
4:14
Cap. 7:38.
va preface în el într-un izvor de apă, care va ţâșni în viaţa veșnică.” 15„Doamne”, I-a zis
4:15
Cap. 6:34;
femeia, „dă-mi această apă, ca să nu-mi mai fie sete și să nu mai vin până aici să scot.” 16„Du-te”, i-a zis Isus, „de cheamă pe bărbatul tău și vino aici.” 17Femeia I-a răspuns: „N-am bărbat.” Isus i-a zis: „Bine ai zis că n-ai bărbat. 18Pentru că cinci bărbaţi ai avut; și acela pe care-l ai acum nu-ţi este bărbat. Aici ai spus adevărul.” 19„Doamne”, I-a zis femeia, „văd
4:19
Luca 7:16
24:197:40
că ești proroc. 20Părinţii noștri s-au închinat pe muntele acesta
4:20
Jud. 9:7
; și voi ziceţi că în Ierusalim
4:20
Deut. 12:5,111 Împ. 9:32 Cron. 7:12
este locul unde trebuie să se închine oamenii.” 21„Femeie”, i-a zis Isus, „crede-Mă că vine ceasul când
4:21
Mal. 1:111 Tim. 2:8
nu vă veţi închina Tatălui nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim. 22Voi vă închinaţi la ce
4:22
2 Împ. 17:29
nu cunoașteţi, noi ne închinăm la ce cunoaștem, căci
4:22
Is. 2:3Luca 24:47Rom. 9:4,5
mântuirea vine de la iudei. 23Dar vine ceasul, și acum a și venit, când închinătorii adevăraţi se vor închina Tatălui în duh
4:23
Filip. 3:3
și
4:23
Cap. 1:17.
în adevăr, fiindcă astfel de închinători dorește și Tatăl. 24Dumnezeu
4:24
2 Cor. 3:17
este Duh; și cine se închină Lui trebuie să I se închine în duh și în adevăr.” 25„Știu”, I-a zis femeia, „că are să vină Mesia (căruia I se zice Hristos); când va veni El, are să ne
4:25
Vers. 29.
spună toate lucrurile.” 26Isus i-a zis: „Eu
4:26
Mat. 26:63,64Marcu 14:61,62
, cel care vorbesc cu tine, sunt Acela.”

Trezirea din Samaria

27Atunci au venit ucenicii Lui și se mirau că vorbea cu o femeie. Totuși niciunul nu I-a zis: „Ce cauţi?” sau „Despre ce vorbești cu ea?” 28Atunci, femeia și-a lăsat găleata, s-a dus în cetate și a zis oamenilor: 29„Veniţi de vedeţi un om care mi-a spus

4:29
Vers. 25.
tot ce am făcut. Nu cumva este acesta Hristosul?” 30Ei au ieșit din cetate și veneau spre El. 31În timpul acesta, ucenicii Îl rugau să mănânce și ziceau: „Învăţătorule, mănâncă!” 32Dar El le-a zis: „Eu am de mâncat o mâncare pe care voi n-o cunoașteţi.” 33Ucenicii au început să-și zică deci unii altora: „Nu cumva I-a adus cineva să mănânce?” 34Isus le-a zis: „Mâncarea
4:34
Iov 23:1217:4
Mea este să fac voia Celui ce M-a trimis și să împlinesc lucrarea Lui. 35Nu ziceţi voi că mai sunt patru luni până la seceriș? Iată, Eu vă spun: Ridicaţi-vă ochii și priviţi holdele, care
4:35
Mat. 9:37Luca 10:2
sunt albe acum, gata pentru seceriș. 36Cine
4:36
Dan. 12:3
seceră primește o plată și strânge rod pentru viaţa veșnică, pentru ca și cel ce seamănă și cel ce seceră să se bucure în același timp. 37Căci, în această privinţă, este adevărată zicerea: ‘Unul seamănă, iar altul seceră.’ 38Eu v-am trimis să seceraţi acolo unde nu voi v-aţi ostenit; alţii s-au ostenit, și voi aţi intrat în osteneala lor.” 39Mulţi samariteni din cetatea aceea au crezut în Isus din pricina
4:39
Vers. 29.
mărturiei femeii, care zicea: „Mi-a spus tot ce am făcut.” 40Când au venit samaritenii la El, L-au rugat să rămână la ei. Și El a rămas acolo două zile. 41Mult mai mulţi au crezut în El din pricina cuvintelor Lui. 42Și ziceau femeii: „Acum nu mai credem din pricina spuselor tale, ci din pricină că L-am auzit noi înșine
4:42
Cap. 17:8.
și știm că Acesta este în adevăr Hristosul, Mântuitorul lumii.”

Vindecarea fiului unui slujbaș împărătesc

43După aceste două zile, Isus a plecat de acolo ca să se ducă în Galileea. 44Căci

4:44
Mat. 13:57Marcu 6:1Luca 4:24
El Însuși spusese că un proroc nu este preţuit în patria
4:44
Cap. 2:23;
sa. 45Când a ajuns în Galileea, a fost primit bine de galileeni, care văzuseră tot ce făcuse la Ierusalim în timpul praznicului; căci
4:45
Deut. 16:16
fuseseră și ei la praznic. 46Isus S-a întors deci în Cana din Galileea, unde
4:46
Cap. 2:1,11.
prefăcuse apa în vin. În Capernaum era un slujbaș împărătesc al cărui fiu era bolnav. 47Slujbașul acesta a aflat că Isus venise din Iudeea în Galileea, s-a dus la El și L-a rugat să vină și să tămăduiască pe fiul lui, care era pe moarte. 48Isus i-a zis: „Dacă
4:48
1 Cor. 1:22
nu vedeţi semne și minuni, cu niciun chip nu credeţi!” 49Slujbașul împărătesc I-a zis: „Doamne, vino până nu moare micuţul meu.” 50„Du-te”, i-a zis Isus, „fiul tău trăiește.” Și omul acela a crezut cuvintele pe care i le spusese Isus și a pornit la drum. 51Pe când se cobora el, l-au întâmpinat robii lui și i-au adus vestea că fiul lui trăiește. 52El i-a întrebat de ceasul în care a început să-i fie mai bine. Și ei i-au zis: „Ieri, în ceasul al șaptelea, l-au lăsat frigurile.” 53Tatăl a cunoscut că tocmai în ceasul acela îi zisese Isus: „Fiul tău trăiește.” Și a crezut el și toată casa lui. 54Acesta este iarăși al doilea semn făcut de Isus după ce S-a întors din Iudeea în Galileea.

5

Vindecarea slăbănogului de 38 de ani

51După aceea

5:1
Lev. 23:2Deut. 16:1
era un praznic al iudeilor; și Isus S-a suit la Ierusalim. 2În Ierusalim, lângă Poarta Oilor, este o scăldătoare
5:2
Neem. 3:1
12:39
, numită în evreiește Betesda, care are cinci pridvoare. 3În pridvoarele acestea zăceau o mulţime de bolnavi, orbi, șchiopi, uscaţi, care așteptau mișcarea apei. 4Căci un înger al Domnului se cobora, din când în când, în scăldătoare și tulbura apa. Și cel dintâi care se cobora în ea, după tulburarea apei, se făcea sănătos, orice boală ar fi avut. 5Acolo se afla un om bolnav de treizeci și opt de ani. 6Isus, când l-a văzut zăcând și fiindcă știa că este bolnav de multă vreme, i-a zis: „Vrei să te faci sănătos?” 7„Doamne”, I-a răspuns bolnavul, „n-am pe nimeni să mă bage în scăldătoare când se tulbură apa și, până să mă duc eu, se coboară altul înaintea mea.” 8„Scoală-te
5:8
Mat. 9:6Marcu 2:11Luca 5:24
, i-a zis Isus, „ridică-ţi patul și umblă.” 9Îndată omul acela s-a făcut sănătos, și-a luat patul și umbla. Ziua aceea era
5:9
Cap. 9:14.
o zi de Sabat. 10Iudeii ziceau deci celui ce fusese vindecat: „Este ziua Sabatului, nu-ţi
5:10
Exod 20:10Neem. 13:19Ier. 17:21Mat. 12:2Marcu 2:24
3:4Luca 6:2
13:14
este îngăduit să-ţi ridici patul.” 11El le-a răspuns: „Cel ce m-a făcut sănătos mi-a zis: ‘Ridică-ţi patul și umblă.’12Ei l-au întrebat: „Cine este omul acela care ţi-a zis: ‘Ridică-ţi patul și umblă’?” 13Dar cel vindecat nu știa cine este, căci Isus Se făcuse nevăzut din norodul care era în locul acela. 14După aceea, Isus l-a găsit în Templu și i-a zis: „Iată că te-ai făcut sănătos; de acum să nu
5:14
Mat. 12:45
mai păcătuiești, ca să nu ţi se întâmple ceva mai rău.” 15Omul acela s-a dus și a spus iudeilor că Isus este Acela care-l făcuse sănătos. 16Din pricina aceasta, iudeii au început să urmărească pe Isus și căutau să-L omoare, fiindcă făcea aceste lucruri în ziua Sabatului.

Lucrarea Fiului

17Dar Isus le-a răspuns: „Tatăl

5:17
Cap. 9:4;
Meu lucrează până acum și Eu, de asemenea, lucrez.” 18Tocmai de aceea căutau
5:18
Cap. 7:19.
și mai mult iudeii să-L omoare, nu numai fiindcă dezlega ziua Sabatului, dar și pentru că zicea că Dumnezeu este Tatăl Său și Se făcea
5:18
Cap. 10:30,33.
, astfel, deopotrivă cu Dumnezeu. 19Isus a luat din nou cuvântul și le-a zis: „Adevărat, adevărat vă spun că Fiul
5:19
Vers. 30. Cap. 8:28;
nu poate face nimic de la Sine; El nu face decât ce vede pe Tatăl făcând și tot ce face Tatăl, face și Fiul întocmai. 20Căci
5:20
Mat. 3:172 Pet. 1:17
Tatăl iubește pe Fiul și-I arată tot ce face; și-I va arăta lucrări mai mari decât acestea, ca voi să vă minunaţi. 21În adevăr, după cum Tatăl înviază morţii și le dă viaţă, tot așa
5:21
Luca 7:14
8:54
și Fiul dă viaţă cui vrea. 22Tatăl nici nu judecă pe nimeni, ci toată judecata a
5:22
Mat. 11:27
28:1817:2Fapte 17:311 Pet. 4:5
dat-o Fiului, 23pentru ca toţi să cinstească pe Fiul cum cinstesc pe Tatăl. Cine
5:23
1 Ioan 2:23
nu cinstește pe Fiul nu cinstește pe Tatăl, care L-a trimis. 24Adevărat, adevărat vă spun că cine
5:24
Cap. 3:16,18;
ascultă cuvintele Mele și crede în Cel ce M-a trimis are viaţa veșnică și nu vine la judecată, ci
5:24
1 Ioan 3:14
a trecut din moarte la viaţă. 25Adevărat, adevărat vă spun că vine ceasul, și acum a și venit, când cei morţi
5:25
Vers. 28.
vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu și cei ce-l vor asculta vor învia. 26Căci, după cum Tatăl are viaţa în Sine, tot așa a dat și Fiului să aibă viaţa în Sine. 27Și I-a
5:27
Vers. 22.
dat putere să judece, întrucât
5:27
Dan. 7:13,14
este Fiu al omului. 28Nu vă miraţi de lucrul acesta, pentru că vine ceasul când toţi cei din morminte vor auzi glasul Lui 29și
5:29
Is. 26:191 Cor. 15:521 Tes. 4:16
vor ieși afară din ele. Cei ce au făcut binele vor învia pentru viaţă, iar cei ce
5:29
Dan. 12:2Mat. 25:32,33,46
au făcut răul vor învia pentru judecată. 30Eu
5:30
Vers. 19.
nu pot face nimic de la Mine Însumi: judec după cum aud; și judecata Mea este dreaptă, pentru că nu
5:30
Mat. 26:39
caut să fac voia Mea, ci voia Tatălui, care M-a trimis.

Mărturia Tatălui și a lui Ioan

31Dacă

5:31
Cap. 8:14.
Eu mărturisesc despre Mine Însumi, mărturia Mea nu este adevărată. 32Este un Altul
5:32
Mat. 3:17
17:51 Ioan 5:6,7,9
care mărturisește despre Mine; și știu că mărturisirea pe care o face El despre Mine este adevărată. 33Voi aţi trimis la Ioan, și
5:33
Cap. 1:15,19,27,32.
el a mărturisit pentru adevăr. 34Nu că mărturia pe care o primesc Eu vine de la un om, dar spun lucrurile acestea pentru ca să fiţi mântuiţi. 35Ioan era lumina care este aprinsă și
5:35
2 Pet. 1:19
luminează și voi
5:35
Mat. 13:20
21:26Marcu 6:20
aţi vrut să vă veseliţi câtăva vreme la lumina lui. 36Dar Eu
5:36
1 Ioan 5:9
am o mărturie mai mare decât a lui Ioan, căci lucrările pe care Mi le-a dat Tatăl să le săvârșesc, tocmai lucrările
5:36
Cap. 3:2;
acestea pe care le fac Eu, mărturisesc despre Mine că Tatăl M-a trimis. 37Și Tatăl, care M-a trimis, a
5:37
Mat. 3:17
17:58:18
mărturisit El Însuși despre Mine. Voi nu
5:37
Deut. 4:121 Tim. 1:171 Ioan 4:12
I-aţi auzit niciodată glasul, nu I-aţi văzut deloc faţa 38și Cuvântul Lui nu rămâne în voi, pentru că nu credeţi în Acela pe care L-a trimis El. 39Cercetaţi
5:39
Is. 8:20
34:16Luca 16:29Fapte 17:11
Scripturile, pentru că socotiţi că în ele
5:39
Deut. 18:15,18Luca 24:27
aveţi viaţa veșnică, dar tocmai ele mărturisesc despre Mine. 40Și
5:40
Cap. 1:11;
nu vreţi să veniţi la Mine, ca să aveţi viaţa! 41Eu
5:41
Vers. 34.
nu umblu după slava care vine de la oameni. 42Dar știu că n-aveţi în voi dragoste de Dumnezeu. 43Eu am venit în Numele Tatălui Meu, și nu Mă primiţi; dacă va veni un altul, în numele lui însuși, pe acela îl veţi primi. 44Cum
5:44
Cap. 12:43.
puteţi crede voi, care umblaţi după slava pe care v-o daţi unii altora și nu căutaţi slava
5:44
Rom. 2:29
care vine de la singurul Dumnezeu? 45Să nu credeţi că vă voi învinui înaintea Tatălui; este
5:45
Rom. 2:12
cine să vă învinuiască: Moise, în care v-aţi pus nădejdea. 46Căci, dacă aţi crede pe Moise, M-aţi crede și pe Mine, pentru că
5:46
Gen. 3:15
12:3
18:18
22:18
49:10Deut. 18:15,18Fapte 26:22
el a scris despre Mine. 47Dar, dacă nu credeţi cele scrise de el, cum veţi crede cuvintele Mele?”