Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
5

Vindecarea slăbănogului de 38 de ani

51După aceea

5:1
Lev. 23:2Deut. 16:1
era un praznic al iudeilor; și Isus S-a suit la Ierusalim. 2În Ierusalim, lângă Poarta Oilor, este o scăldătoare
5:2
Neem. 3:1
12:39
, numită în evreiește Betesda, care are cinci pridvoare. 3În pridvoarele acestea zăceau o mulţime de bolnavi, orbi, șchiopi, uscaţi, care așteptau mișcarea apei. 4Căci un înger al Domnului se cobora, din când în când, în scăldătoare și tulbura apa. Și cel dintâi care se cobora în ea, după tulburarea apei, se făcea sănătos, orice boală ar fi avut. 5Acolo se afla un om bolnav de treizeci și opt de ani. 6Isus, când l-a văzut zăcând și fiindcă știa că este bolnav de multă vreme, i-a zis: „Vrei să te faci sănătos?” 7„Doamne”, I-a răspuns bolnavul, „n-am pe nimeni să mă bage în scăldătoare când se tulbură apa și, până să mă duc eu, se coboară altul înaintea mea.” 8„Scoală-te
5:8
Mat. 9:6Marcu 2:11Luca 5:24
, i-a zis Isus, „ridică-ţi patul și umblă.” 9Îndată omul acela s-a făcut sănătos, și-a luat patul și umbla. Ziua aceea era
5:9
Cap. 9:14.

o zi de Sabat. 10Iudeii ziceau deci celui ce fusese vindecat: „Este ziua Sabatului, nu-ţi
5:10
Exod 20:10Neem. 13:19Ier. 17:21Mat. 12:2Marcu 2:24
3:4Luca 6:2
13:14
este îngăduit să-ţi ridici patul.” 11El le-a răspuns: „Cel ce m-a făcut sănătos mi-a zis: ‘Ridică-ţi patul și umblă.’12Ei l-au întrebat: „Cine este omul acela care ţi-a zis: ‘Ridică-ţi patul și umblă’?” 13Dar cel vindecat nu știa cine este, căci Isus Se făcuse nevăzut din norodul care era în locul acela. 14După aceea, Isus l-a găsit în Templu și i-a zis: „Iată că te-ai făcut sănătos; de acum să nu
5:14
Mat. 12:45
mai păcătuiești, ca să nu ţi se întâmple ceva mai rău.” 15Omul acela s-a dus și a spus iudeilor că Isus este Acela care-l făcuse sănătos. 16Din pricina aceasta, iudeii au început să urmărească pe Isus și căutau să-L omoare, fiindcă făcea aceste lucruri în ziua Sabatului.

Lucrarea Fiului

17Dar Isus le-a răspuns: „Tatăl

5:17
Cap. 9:4;
14:10
Meu lucrează până acum și Eu, de asemenea, lucrez.” 18Tocmai de aceea căutau
5:18
Cap. 7:19.

și mai mult iudeii să-L omoare, nu numai fiindcă dezlega ziua Sabatului, dar și pentru că zicea că Dumnezeu este Tatăl Său și Se făcea
5:18
Cap. 10:30,33.
Filip. 2:6
, astfel, deopotrivă cu Dumnezeu. 19Isus a luat din nou cuvântul și le-a zis: „Adevărat, adevărat vă spun că Fiul
5:19
Vers. 30. Cap. 8:28;
9:4
12:49
14:10
nu poate face nimic de la Sine; El nu face decât ce vede pe Tatăl făcând și tot ce face Tatăl, face și Fiul întocmai. 20Căci
5:20
Mat. 3:172 Pet. 1:17
Tatăl iubește pe Fiul și-I arată tot ce face; și-I va arăta lucrări mai mari decât acestea, ca voi să vă minunaţi. 21În adevăr, după cum Tatăl înviază morţii și le dă viaţă, tot așa
5:21
Luca 7:14
8:54
și Fiul dă viaţă cui vrea. 22Tatăl nici nu judecă pe nimeni, ci toată judecata a
5:22
Mat. 11:27
28:1817:2Fapte 17:311 Pet. 4:5
dat-o Fiului, 23pentru ca toţi să cinstească pe Fiul cum cinstesc pe Tatăl. Cine
5:23
1 Ioan 2:23
nu cinstește pe Fiul nu cinstește pe Tatăl, care L-a trimis. 24Adevărat, adevărat vă spun că cine
5:24
Cap. 3:16,18;
6:40,47
8:51
20:31
ascultă cuvintele Mele și crede în Cel ce M-a trimis are viaţa veșnică și nu vine la judecată, ci
5:24
1 Ioan 3:14
a trecut din moarte la viaţă. 25Adevărat, adevărat vă spun că vine ceasul, și acum a și venit, când cei morţi
5:25
Vers. 28.
Efes. 2:1,5
5:14Col. 2:13
vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu și cei ce-l vor asculta vor învia. 26Căci, după cum Tatăl are viaţa în Sine, tot așa a dat și Fiului să aibă viaţa în Sine. 27Și I-a
5:27
Vers. 22.
Fapte 10:42
17:31
dat putere să judece, întrucât
5:27
Dan. 7:13,14
este Fiu al omului. 28Nu vă miraţi de lucrul acesta, pentru că vine ceasul când toţi cei din morminte vor auzi glasul Lui 29și
5:29
Is. 26:191 Cor. 15:521 Tes. 4:16
vor ieși afară din ele. Cei ce au făcut binele vor învia pentru viaţă, iar cei ce
5:29
Dan. 12:2Mat. 25:32,33,46
au făcut răul vor învia pentru judecată. 30Eu
5:30
Vers. 19.

nu pot face nimic de la Mine Însumi: judec după cum aud; și judecata Mea este dreaptă, pentru că nu
5:30
Mat. 26:39
caut să fac voia Mea, ci voia Tatălui, care M-a trimis.

Mărturia Tatălui și a lui Ioan

31Dacă

5:31
Cap. 8:14.
Apoc. 3:14
Eu mărturisesc despre Mine Însumi, mărturia Mea nu este adevărată. 32Este un Altul
5:32
Mat. 3:17
17:51 Ioan 5:6,7,9
care mărturisește despre Mine; și știu că mărturisirea pe care o face El despre Mine este adevărată. 33Voi aţi trimis la Ioan, și
5:33
Cap. 1:15,19,27,32.

el a mărturisit pentru adevăr. 34Nu că mărturia pe care o primesc Eu vine de la un om, dar spun lucrurile acestea pentru ca să fiţi mântuiţi. 35Ioan era lumina care este aprinsă și
5:35
2 Pet. 1:19
luminează și voi
5:35
Mat. 13:20
21:26Marcu 6:20
aţi vrut să vă veseliţi câtăva vreme la lumina lui. 36Dar Eu
5:36
1 Ioan 5:9
am o mărturie mai mare decât a lui Ioan, căci lucrările pe care Mi le-a dat Tatăl să le săvârșesc, tocmai lucrările
5:36
Cap. 3:2;
10:25
15:24
acestea pe care le fac Eu, mărturisesc despre Mine că Tatăl M-a trimis. 37Și Tatăl, care M-a trimis, a
5:37
Mat. 3:17
17:58:18
mărturisit El Însuși despre Mine. Voi nu
5:37
Deut. 4:121 Tim. 1:171 Ioan 4:12
I-aţi auzit niciodată glasul, nu I-aţi văzut deloc faţa 38și Cuvântul Lui nu rămâne în voi, pentru că nu credeţi în Acela pe care L-a trimis El. 39Cercetaţi
5:39
Is. 8:20
34:16Luca 16:29Fapte 17:11
Scripturile, pentru că socotiţi că în ele
5:39
Deut. 18:15,18Luca 24:27
aveţi viaţa veșnică, dar tocmai ele mărturisesc despre Mine. 40Și
5:40
Cap. 1:11;
3:19
nu vreţi să veniţi la Mine, ca să aveţi viaţa! 41Eu
5:41
Vers. 34.
1 Tes. 2:6
nu umblu după slava care vine de la oameni. 42Dar știu că n-aveţi în voi dragoste de Dumnezeu. 43Eu am venit în Numele Tatălui Meu, și nu Mă primiţi; dacă va veni un altul, în numele lui însuși, pe acela îl veţi primi. 44Cum
5:44
Cap. 12:43.

puteţi crede voi, care umblaţi după slava pe care v-o daţi unii altora și nu căutaţi slava
5:44
Rom. 2:29
care vine de la singurul Dumnezeu? 45Să nu credeţi că vă voi învinui înaintea Tatălui; este
5:45
Rom. 2:12
cine să vă învinuiască: Moise, în care v-aţi pus nădejdea. 46Căci, dacă aţi crede pe Moise, M-aţi crede și pe Mine, pentru că
5:46
Gen. 3:15
12:3
18:18
22:18
49:10Deut. 18:15,18Fapte 26:22
el a scris despre Mine. 47Dar, dacă nu credeţi cele scrise de el, cum veţi crede cuvintele Mele?”