Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
7

Necredinţa fraţilor lui Isus

71După aceea, Isus străbătea Galileea; nu voia să stea în Iudeea, pentru că

7:1
Cap. 5:16,18.

iudeii căutau să-L omoare. 2Și
7:2
Lev. 23:34
praznicul iudeilor, praznicul zis al Corturilor, era aproape. 3Fraţii
7:3
Mat. 12:46Marcu 3:31Fapte 1:14
Lui I-au zis: „Pleacă de aici și du-Te în Iudeea, ca să vadă și ucenicii Tăi lucrările pe care le faci. 4Nimeni nu face ceva în ascuns când caută să se facă cunoscut. Dacă faci aceste lucruri, arată-Te lumii.” 5Căci nici
7:5
Marcu 3:21
fraţii Lui nu credeau în El. 6Isus le-a zis: „Vremea
7:6
Cap. 2:4. Vers. 8,30. Cap. 8:20.

Mea n-a sosit încă, dar vouă vremea totdeauna vă este prielnică. 7Pe voi lumea nu
7:7
Cap. 15:19.

vă poate urî; pe Mine Mă urăște, pentru că
7:7
Cap. 3:19.

mărturisesc despre ea că lucrările ei sunt rele. 8Suiţi-vă voi la praznicul acesta; Eu încă nu Mă sui la praznicul acesta, fiindcă
7:8
Cap. 8:20. Vers. 6.

nu Mi s-a împlinit încă vremea.” 9După ce le-a spus aceste lucruri, a rămas în Galileea.

Isus în Ierusalim la Praznicul Corturilor

10După ce s-au suit fraţii Lui la praznic, S-a suit și El, dar nu pe faţă, ci cam pe ascuns. 11Iudeii

7:11
Cap. 11:56.

Îl căutau în timpul praznicului și ziceau: „Unde este?” 12Noroadele vorbeau mult în șoaptă
7:12
Cap. 9:16;
10:19
despre El. Unii
7:12
Mat. 21:46Luca 7:16
ziceau: „Este un om bun.” Alţii ziceau: „Nu, ci duce norodul în rătăcire.” 13Totuși, de
7:13
Cap. 9:22;
12:42
19:38
frica iudeilor, nimeni nu vorbea de El pe faţă. 14Pe la jumătatea praznicului, Isus S-a suit la Templu. Și învăţa norodul. 15Iudeii
7:15
Mat. 13:54Marcu 6:2Luca 4:22Fapte 2:7
se mirau și ziceau: „Cum are omul acesta învăţătură, căci n-a învăţat niciodată?” 16Isus le-a răspuns: „Învăţătura Mea
7:16
Cap. 3:11;
8:28
12:49
14:10,24
nu este a Mea, ci a Celui ce M-a trimis pe Mine. 17Dacă
7:17
Cap. 8:43.

vrea cineva să facă voia Lui, va ajunge să cunoască dacă învăţătura este de la Dumnezeu sau dacă Eu vorbesc de la Mine. 18Cine
7:18
Cap. 5:41;
8:50
vorbește de la sine caută slava lui însuși; dar cine caută slava Celui ce l-a trimis, acela este adevărat și în el nu este strâmbătate. 19Oare
7:19
Exod 24:3Deut. 33:4Fapte 7:38
nu v-a dat Moise Legea? Totuși nimeni din voi nu ţine Legea. De
7:19
Mat. 12:14Marcu 3:610:31,39
ce căutaţi să Mă omorâţi?” 20Norodul I-a răspuns: „Ai drac
7:20
Cap. 8:48,52;
10:20
. Cine caută să Te omoare?” 21Drept răspuns, Isus le-a zis: „O lucrare am făcut și toţi vă miraţi de ea. 22Moise
7:22
Lev. 12:3
v-a dat porunca privitoare la tăierea împrejur – nu că ea vine de la Moise, ci
7:22
Gen. 17:10
de la patriarhi – și voi tăiaţi împrejur pe om în ziua Sabatului. 23Dacă un om primește tăierea împrejur în ziua Sabatului, ca să nu se calce Legea lui Moise, de ce turbaţi de mânie împotriva Mea pentru că am
7:23
Cap. 5:8,9,16.

însănătoșit un om întreg în ziua Sabatului? 24Nu
7:24
Deut. 1:16,17Prov. 24:23Iac. 2:1
judecaţi după înfăţișare, ci judecaţi după dreptate.” 25Niște locuitori din Ierusalim ziceau: „Nu este El acela pe care caută ei să-l omoare? 26Și totuși iată că vorbește pe faţă, și ei nu-I zic nimic! Nu cumva, în adevăr, cei mai mari vor fi cunoscut
7:26
Vers. 48.

că El este Hristosul? 27Dar
7:27
Mat. 13:55Marcu 6:3Luca 4:22
noi știm de unde este omul acesta, însă, când va veni Hristosul, nimeni nu va ști de unde este.” 28Și Isus, pe când învăţa pe norod în Templu, striga: „Mă
7:28
Cap. 8:14.

cunoașteţi și Mă știţi de unde sunt! Eu
7:28
Cap. 5:43;
8:42
n-am venit de la Mine Însumi, ci Cel ce M-a trimis este
7:28
Cap. 5:32;
8:26Rom. 3:4
adevărat și voi
7:28
Cap. 1:18;
8:55
nu-L cunoașteţi. 29Eu
7:29
Mat. 11:27
Îl cunosc, căci vin de la El și El M-a trimis.” 30Ei căutau
7:30
Marcu 11:18Luca 19:47
20:19
deci să-L prindă și nimeni
7:30
Vers. 41;
8:20
n-a pus mâna pe El, căci încă nu-I sosise ceasul. 31Mulţi
7:31
Mat. 12:238:30
din norod au crezut în El și ziceau: „Când va veni, Hristosul va face mai multe semne decât a făcut omul acesta?” 32Fariseii au auzit pe norod spunând în șoaptă aceste lucruri despre El. Atunci, preoţii cei mai de seamă și fariseii au trimis niște aprozi să-L prindă. 33Isus a zis: „Mai sunt cu voi puţină
7:33
Cap. 13:33;
16:16
vreme și apoi Mă duc la Cel ce M-a trimis. 34Voi Mă
7:34
Osea 5:6
veţi căuta, și nu Mă veţi găsi; și unde voi fi Eu, voi nu puteţi veni.” 35Iudeii au zis între ei: „Unde are de gând să se ducă omul acesta, ca să nu-l putem găsi? Doar n-o avea de gând să se ducă la cei
7:35
Is. 11:12Iac. 1:11 Pet. 1:1
împrăștiaţi printre greci și să înveţe pe greci? 36Ce înseamnă cuvintele acestea pe care le-a spus: ‘Mă veţi căuta, și nu Mă veţi găsi; și unde voi fi Eu, voi nu puteţi veni’?”

Isus, Apa vieţii

37În

7:37
Lev. 23:36
ziua de pe urmă, care era ziua cea mare a praznicului, Isus a stat în picioare și a strigat: „Dacă
7:37
Is. 55:1
însetează cineva, să vină la Mine și să bea. 38Cine
7:38
Apoc. 22:17Deut. 18:15
crede în Mine, din
7:38
Prov. 18:4Is. 12:3
44:3
inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura.” 39Spunea
7:39
Is. 44:3Ioel 2:28Fapte 2:17,33,38
cuvintele acestea despre Duhul, pe care aveau să-L primească cei ce vor crede în El. Căci Duhul Sfânt încă nu fusese dat, fiindcă Isus nu fusese încă proslăvit
7:39
Cap. 12:16;
16:7
.

Încercări pentru prinderea lui Isus

40Unii din norod, când au auzit aceste cuvinte, ziceau: „Acesta este cu adevărat Prorocul

7:40
Deut. 18:15,186:14
.” 41Alţii ziceau: „Acesta
7:41
Cap. 4:42;
6:69
este Hristosul.” Și alţii ziceau: „Cum, din Galileea
7:41
Cap. 1:46. Vers. 52.

are să vină Hristosul? 42Nu zice
7:42
Ps. 132:11Ier. 23:5Mica 5:2Mat. 2:5Luca 2:4
Scriptura că Hristosul are să vină din sămânţa lui David și din satul Betleem, unde
7:42
1 Sam. 16:1,4
era David?” 43S-a
7:43
Vers. 12. Cap. 9:16;
10:19
făcut deci dezbinare în norod din pricina Lui. 44Unii
7:44
Vers. 30.

din ei voiau să-L prindă; dar nimeni n-a pus mâna pe El. 45Aprozii s-au întors deci la preoţii cei mai de seamă și la farisei. Și aceștia le-au zis: „De ce nu L-aţi adus?” 46Aprozii au răspuns: „Niciodată
7:46
Mat. 7:29
n-a vorbit vreun om ca omul acesta.” 47Fariseii le-au răspuns: „Doar n-aţi fi fost duși și voi în rătăcire? 48A
7:48
Cap. 12:42.
Fapte 6:71 Cor. 1:20,26
2:8
crezut în El vreunul din mai-marii noștri sau din farisei? 49Dar norodul acesta, care nu știe Legea, este blestemat!” 50Nicodim, cel care
7:50
Cap. 3:2.

venise la Isus noaptea și care era unul din ei, le-a zis: 51„Legea
7:51
Deut. 1:17
17:8
19:15
noastră osândește ea pe un om înainte ca să-l asculte și să știe ce face?” 52Drept răspuns, ei i-au zis: „Și tu ești din
7:52
Is. 9:1,2Mat. 4:15
Galileea? Cercetează bine și vei vedea că din Galileea nu s-a ridicat niciun proroc.” 53(Și s-a întors fiecare acasă.