Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
7

Necredinţa fraţilor lui Isus

71După aceea, Isus străbătea Galileea; nu voia să stea în Iudeea, pentru că

7:1
Cap. 5:16,18.
iudeii căutau să-L omoare. 2Și
7:2
Lev. 23:34
praznicul iudeilor, praznicul zis al Corturilor, era aproape. 3Fraţii
7:3
Mat. 12:46Marcu 3:31Fapte 1:14
Lui I-au zis: „Pleacă de aici și du-Te în Iudeea, ca să vadă și ucenicii Tăi lucrările pe care le faci. 4Nimeni nu face ceva în ascuns când caută să se facă cunoscut. Dacă faci aceste lucruri, arată-Te lumii.” 5Căci nici
7:5
Marcu 3:21
fraţii Lui nu credeau în El. 6Isus le-a zis: „Vremea
7:6
Cap. 2:4. Vers. 8,30. Cap. 8:20.
Mea n-a sosit încă, dar vouă vremea totdeauna vă este prielnică. 7Pe voi lumea nu
7:7
Cap. 15:19.
vă poate urî; pe Mine Mă urăște, pentru că
7:7
Cap. 3:19.
mărturisesc despre ea că lucrările ei sunt rele. 8Suiţi-vă voi la praznicul acesta; Eu încă nu Mă sui la praznicul acesta, fiindcă
7:8
Cap. 8:20. Vers. 6.
nu Mi s-a împlinit încă vremea.” 9După ce le-a spus aceste lucruri, a rămas în Galileea.

Isus în Ierusalim la Praznicul Corturilor

10După ce s-au suit fraţii Lui la praznic, S-a suit și El, dar nu pe faţă, ci cam pe ascuns. 11Iudeii

7:11
Cap. 11:56.
Îl căutau în timpul praznicului și ziceau: „Unde este?” 12Noroadele vorbeau mult în șoaptă
7:12
Cap. 9:16;
despre El. Unii
7:12
Mat. 21:46Luca 7:16
ziceau: „Este un om bun.” Alţii ziceau: „Nu, ci duce norodul în rătăcire.” 13Totuși, de
7:13
Cap. 9:22;
frica iudeilor, nimeni nu vorbea de El pe faţă. 14Pe la jumătatea praznicului, Isus S-a suit la Templu. Și învăţa norodul. 15Iudeii
7:15
Mat. 13:54Marcu 6:2Luca 4:22Fapte 2:7
se mirau și ziceau: „Cum are omul acesta învăţătură, căci n-a învăţat niciodată?” 16Isus le-a răspuns: „Învăţătura Mea
7:16
Cap. 3:11;
nu este a Mea, ci a Celui ce M-a trimis pe Mine. 17Dacă
7:17
Cap. 8:43.
vrea cineva să facă voia Lui, va ajunge să cunoască dacă învăţătura este de la Dumnezeu sau dacă Eu vorbesc de la Mine. 18Cine
7:18
Cap. 5:41;
vorbește de la sine caută slava lui însuși; dar cine caută slava Celui ce l-a trimis, acela este adevărat și în el nu este strâmbătate. 19Oare
7:19
Exod 24:3Deut. 33:4Fapte 7:38
nu v-a dat Moise Legea? Totuși nimeni din voi nu ţine Legea. De
7:19
Mat. 12:14Marcu 3:610:31,39
ce căutaţi să Mă omorâţi?” 20Norodul I-a răspuns: „Ai drac
7:20
Cap. 8:48,52;
. Cine caută să Te omoare?” 21Drept răspuns, Isus le-a zis: „O lucrare am făcut și toţi vă miraţi de ea. 22Moise
7:22
Lev. 12:3
v-a dat porunca privitoare la tăierea împrejur – nu că ea vine de la Moise, ci
7:22
Gen. 17:10
de la patriarhi – și voi tăiaţi împrejur pe om în ziua Sabatului. 23Dacă un om primește tăierea împrejur în ziua Sabatului, ca să nu se calce Legea lui Moise, de ce turbaţi de mânie împotriva Mea pentru că am
7:23
Cap. 5:8,9,16.
însănătoșit un om întreg în ziua Sabatului? 24Nu
7:24
Deut. 1:16,17Prov. 24:23Iac. 2:1
judecaţi după înfăţișare, ci judecaţi după dreptate.” 25Niște locuitori din Ierusalim ziceau: „Nu este El acela pe care caută ei să-l omoare? 26Și totuși iată că vorbește pe faţă, și ei nu-I zic nimic! Nu cumva, în adevăr, cei mai mari vor fi cunoscut
7:26
Vers. 48.
că El este Hristosul? 27Dar
7:27
Mat. 13:55Marcu 6:3Luca 4:22
noi știm de unde este omul acesta, însă, când va veni Hristosul, nimeni nu va ști de unde este.” 28Și Isus, pe când învăţa pe norod în Templu, striga: „Mă
7:28
Cap. 8:14.
cunoașteţi și Mă știţi de unde sunt! Eu
7:28
Cap. 5:43;
n-am venit de la Mine Însumi, ci Cel ce M-a trimis este
7:28
Cap. 5:32;
adevărat și voi
7:28
Cap. 1:18;
nu-L cunoașteţi. 29Eu
7:29
Mat. 11:27
Îl cunosc, căci vin de la El și El M-a trimis.” 30Ei căutau
7:30
Marcu 11:18Luca 19:47
20:19
deci să-L prindă și nimeni
7:30
Vers. 41;
n-a pus mâna pe El, căci încă nu-I sosise ceasul. 31Mulţi
7:31
Mat. 12:238:30
din norod au crezut în El și ziceau: „Când va veni, Hristosul va face mai multe semne decât a făcut omul acesta?” 32Fariseii au auzit pe norod spunând în șoaptă aceste lucruri despre El. Atunci, preoţii cei mai de seamă și fariseii au trimis niște aprozi să-L prindă. 33Isus a zis: „Mai sunt cu voi puţină
7:33
Cap. 13:33;
vreme și apoi Mă duc la Cel ce M-a trimis. 34Voi Mă
7:34
Osea 5:6
veţi căuta, și nu Mă veţi găsi; și unde voi fi Eu, voi nu puteţi veni.” 35Iudeii au zis între ei: „Unde are de gând să se ducă omul acesta, ca să nu-l putem găsi? Doar n-o avea de gând să se ducă la cei
7:35
Is. 11:12Iac. 1:11 Pet. 1:1
împrăștiaţi printre greci și să înveţe pe greci? 36Ce înseamnă cuvintele acestea pe care le-a spus: ‘Mă veţi căuta, și nu Mă veţi găsi; și unde voi fi Eu, voi nu puteţi veni’?”

Isus, Apa vieţii

37În

7:37
Lev. 23:36
ziua de pe urmă, care era ziua cea mare a praznicului, Isus a stat în picioare și a strigat: „Dacă
7:37
Is. 55:1
însetează cineva, să vină la Mine și să bea. 38Cine
7:38
Apoc. 22:17Deut. 18:15
crede în Mine, din
7:38
Prov. 18:4Is. 12:3
44:3
inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura.” 39Spunea
7:39
Is. 44:3Ioel 2:28Fapte 2:17,33,38
cuvintele acestea despre Duhul, pe care aveau să-L primească cei ce vor crede în El. Căci Duhul Sfânt încă nu fusese dat, fiindcă Isus nu fusese încă proslăvit
7:39
Cap. 12:16;
.

Încercări pentru prinderea lui Isus

40Unii din norod, când au auzit aceste cuvinte, ziceau: „Acesta este cu adevărat Prorocul

7:40
Deut. 18:15,186:14
.” 41Alţii ziceau: „Acesta
7:41
Cap. 4:42;
este Hristosul.” Și alţii ziceau: „Cum, din Galileea
7:41
Cap. 1:46. Vers. 52.
are să vină Hristosul? 42Nu zice
7:42
Ps. 132:11Ier. 23:5Mica 5:2Mat. 2:5Luca 2:4
Scriptura că Hristosul are să vină din sămânţa lui David și din satul Betleem, unde
7:42
1 Sam. 16:1,4
era David?” 43S-a
7:43
Vers. 12. Cap. 9:16;
făcut deci dezbinare în norod din pricina Lui. 44Unii
7:44
Vers. 30.
din ei voiau să-L prindă; dar nimeni n-a pus mâna pe El. 45Aprozii s-au întors deci la preoţii cei mai de seamă și la farisei. Și aceștia le-au zis: „De ce nu L-aţi adus?” 46Aprozii au răspuns: „Niciodată
7:46
Mat. 7:29
n-a vorbit vreun om ca omul acesta.” 47Fariseii le-au răspuns: „Doar n-aţi fi fost duși și voi în rătăcire? 48A
7:48
Cap. 12:42.
crezut în El vreunul din mai-marii noștri sau din farisei? 49Dar norodul acesta, care nu știe Legea, este blestemat!” 50Nicodim, cel care
7:50
Cap. 3:2.
venise la Isus noaptea și care era unul din ei, le-a zis: 51„Legea
7:51
Deut. 1:17
17:8
19:15
noastră osândește ea pe un om înainte ca să-l asculte și să știe ce face?” 52Drept răspuns, ei i-au zis: „Și tu ești din
7:52
Is. 9:1,2Mat. 4:15
Galileea? Cercetează bine și vei vedea că din Galileea nu s-a ridicat niciun proroc.” 53(Și s-a întors fiecare acasă.

8

Femeia prinsă în preacurvie

81Isus S-a dus la Muntele Măslinilor. 2Dar, dis-de-dimineaţă, a venit din nou în Templu; și tot norodul a venit la El. El a șezut jos și-i învăţa. 3Atunci, cărturarii și fariseii I-au adus o femeie prinsă în preacurvie. Au pus-o în mijlocul norodului 4și au zis lui Isus: „Învăţătorule, femeia aceasta a fost prinsă chiar când săvârșea preacurvia. 5Moise

8:5
Lev. 20:10Deut. 22:22
, în Lege, ne-a poruncit să ucidem cu pietre pe astfel de femei: Tu dar ce zici?” 6Spuneau lucrul acesta ca să-L ispitească și să-L poată învinui. Dar Isus S-a plecat în jos și scria cu degetul pe pământ. 7Fiindcă ei nu încetau să-L întrebe, El S-a ridicat în sus și le-a zis: „Cine
8:7
Deut. 17:7Rom. 2:1
dintre voi este fără păcat să arunce cel dintâi cu piatra în ea.” 8Apoi, S-a plecat iarăși și scria cu degetul pe pământ. 9Când au auzit ei cuvintele acestea, s-au simţit mustraţi
8:9
Rom. 2:22
de cugetul lor și au ieșit afară, unul câte unul, începând de la cei mai bătrâni până la cei din urmă. Și Isus a rămas singur cu femeia, care stătea în mijloc. 10Atunci, S-a ridicat în sus; și, când n-a mai văzut pe nimeni decât pe femeie, Isus i-a zis: „Femeie, unde sunt pârâșii tăi? Nimeni nu te-a osândit?” 11„Nimeni, Doamne”, I-a răspuns ea. Și Isus i-a zis: „Nici
8:11
Luca 9:56
12:14
Eu nu te osândesc. Du-te și să
8:11
Cap. 5:14.
nu mai păcătuiești.”)

Isus, Lumina lumii

12Isus le-a vorbit din nou și a zis: „Eu

8:12
Cap. 1:4,5,9;
sunt Lumina lumii; cine Mă urmează pe Mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieţii.” 13La auzul acestor vorbe, fariseii I-au zis: „Tu
8:13
Cap. 5:31.
mărturisești despre Tine Însuţi: deci mărturia Ta nu este adevărată.” 14Drept răspuns, Isus le-a zis: „Chiar dacă Eu mărturisesc despre Mine Însumi, totuși mărturia Mea este adevărată; căci Eu știu de unde am venit și unde Mă duc, dar voi
8:14
Cap. 7:28;
nu știţi nici de unde vin, nici unde Mă duc. 15Voi
8:15
Cap. 7:24.
judecaţi după înfăţișare; Eu
8:15
Cap. 3:17;
nu judec pe nimeni. 16Și chiar dacă judec, judecata Mea este adevărată, pentru că nu
8:16
Vers. 29. Cap. 16:32.
sunt singur, ci Tatăl, care M-a trimis, este cu Mine. 17În
8:17
Deut. 17:6
19:15Mat. 18:162 Cor. 13:1Evr. 10:28
Legea voastră este scris că mărturia a doi oameni este adevărată: 18deci despre Mine Însumi mărturisesc Eu, și despre Mine mărturisește
8:18
Cap. 5:37.
și Tatăl, care M-a trimis.” 19Ei I-au zis deci: „Unde este Tatăl Tău?” Isus a răspuns: „Voi
8:19
Vers. 55. Cap. 16:3.
nu Mă cunoașteţi nici pe Mine, nici pe Tatăl Meu. Dacă
8:19
Cap. 14:7.
M-aţi cunoaște pe Mine, aţi cunoaște și pe Tatăl Meu.” 20Isus a spus aceste cuvinte, pe când învăţa pe norod în Templu, în locul unde era vistieria
8:20
Marcu 12:41
; și nimeni
8:20
Cap. 7:30.
n-a pus mâna pe El, pentru că încă
8:20
Cap. 7:8.
nu-I sosise ceasul. 21Isus le-a mai spus: „Eu Mă duc și Mă
8:21
Cap. 7:34;
veţi căuta și veţi
8:21
Vers. 24.
muri în păcatul vostru; acolo unde Mă duc Eu, voi nu puteţi veni.” 22Atunci, iudeii au zis: „Doar n-o avea de gând să Se omoare, de zice: ‘Unde Mă duc Eu, voi nu puteţi veni’!” 23„Voi
8:23
Cap. 3:31.
sunteţi de jos”, le-a zis El, „Eu sunt de sus. Voi
8:23
Cap. 15:19;
sunteţi din lumea aceasta, Eu nu sunt din lumea aceasta. 24De aceea
8:24
Vers. 21.
v-am spus că veţi muri în păcatele voastre, căci
8:24
Marcu 16:16
, dacă nu credeţi că Eu sunt, veţi muri în păcatele voastre.” 25„Cine ești Tu?”, I-au zis ei. Isus le-a răspuns: „Ceea ce de la început vă spun că sunt. 26Am multe de zis despre voi și de osândit în voi, dar Cel ce
8:26
Cap. 7:28.
M-a trimis este adevărat; și Eu
8:26
Cap. 3:32;
, ce am auzit de la El, aceea spun lumii.” 27Ei n-au înţeles că le vorbea despre Tatăl. 28Isus deci le-a zis: „Când veţi înălţa
8:28
Cap. 3:14;
pe Fiul omului, atunci
8:28
Rom. 1:4
veţi cunoaște că
8:28
Cap. 5:19,30.
Eu sunt și că nu fac nimic de la Mine Însumi, ci vorbesc după cum
8:28
Cap. 3:11.
M-a învăţat Tatăl Meu. 29Cel
8:29
Cap. 14:10,11.
ce M-a trimis este cu Mine; Tatăl
8:29
Vers. 16.
nu M-a lăsat singur, pentru că
8:29
Cap. 4:34;
totdeauna fac ce-I este plăcut.”

Adevărata slobozenie

30Pe când vorbea Isus astfel, mulţi

8:30
Cap. 7:31;
au crezut în El. 31Și a zis iudeilor care crezuseră în El: „Dacă rămâneţi în cuvântul Meu, sunteţi în adevăr ucenicii Mei; 32veţi cunoaște adevărul
8:32
Rom. 6:14,18,22
8:2Iac. 1:25
2:12
, și adevărul vă va face slobozi.” 33Ei I-au răspuns: „Noi
8:33
Lev. 25:42Mat. 3:9
suntem sămânţa lui Avraam și n-am fost niciodată robii nimănui. Cum zici Tu: ‘Veţi fi slobozi’?” 34„Adevărat, adevărat vă spun”, le-a răspuns Isus, „că oricine
8:34
Rom. 6:16,202 Pet. 2:19
trăiește în păcat este rob al păcatului. 35Și robul
8:35
Gal. 4:30
nu rămâne pururea în casă; fiul însă rămâne pururea. 36Deci, dacă
8:36
Rom. 8:2Gal. 5:1
Fiul vă face slobozi, veţi fi cu adevărat slobozi. 37Știu că sunteţi sămânţa lui Avraam, dar căutaţi
8:37
Cap. 7:19. Vers. 40.
să Mă omorâţi pentru că nu pătrunde în voi cuvântul Meu. 38Eu
8:38
Cap. 3:32;
spun ce am văzut la Tatăl Meu și voi faceţi ce aţi auzit de la tatăl vostru.” 39„Tatăl nostru”, I-au răspuns ei, „este Avraam
8:39
Mat. 3:9
.” Isus le-a zis: „Dacă
8:39
Rom. 2:28
9:7Gal. 3:7,29
aţi fi copii ai lui Avraam, aţi face faptele lui Avraam. 40Dar
8:40
Vers. 37.
acum căutaţi să Mă omorâţi pe Mine, un om, care v-am spus adevărul, pe
8:40
Vers. 26.
care l-am auzit de la Dumnezeu. Așa ceva Avraam n-a făcut. 41Voi faceţi faptele tatălui vostru.” Ei I-au zis: „Noi nu suntem copii născuţi din curvie; avem un
8:41
Is. 63:16
64:8Mal. 1:6
singur Tată: pe Dumnezeu.” 42Isus le-a zis: „Dacă
8:42
1 Ioan 5:1
ar fi Dumnezeu Tatăl vostru, M-aţi iubi și pe Mine, căci
8:42
Cap. 16:27;
Eu am ieșit și vin de la Dumnezeu; n-am
8:42
Cap. 5:43;
venit de la Mine Însumi, ci El M-a trimis. 43Pentru
8:43
Cap. 7:17.
ce nu înţelegeţi vorbirea Mea? Pentru că nu puteţi asculta Cuvântul Meu. 44Voi
8:44
Mat. 13:381 Ioan 3:8
aveţi de tată pe diavolul și vreţi să împliniţi poftele tatălui vostru. El de la început a fost ucigaș și nu
8:44
Iuda 6
stă în adevăr, pentru că în el nu este adevăr. Ori de câte ori spune o minciună, vorbește din ale lui, căci este mincinos și tatăl minciunii. 45Iar pe Mine, pentru că spun adevărul, nu Mă credeţi. 46Cine din voi Mă poate dovedi că am păcat? Dacă spun adevărul, pentru ce nu Mă credeţi? 47Cine
8:47
Cap. 10:26,27.
este din Dumnezeu ascultă cuvintele lui Dumnezeu; voi de aceea n-ascultaţi, pentru că nu sunteţi din Dumnezeu.”

Isus este înainte de Avraam

48Iudeii I-au răspuns: „Nu zicem noi bine că ești samaritean și că ai

8:48
Cap. 7:20. Vers. 52. Cap. 10:20.
drac?” 49„N-am drac”, le-a răspuns Isus; „ci Eu cinstesc pe Tatăl Meu, dar voi nu Mă cinstiţi. 50Eu
8:50
Cap. 5:41;
nu caut slava Mea; este Unul care o caută și care judecă. 51Adevărat, adevărat vă spun că, dacă
8:51
Cap. 5:24;
păzește cineva cuvântul Meu, în veac nu va vedea moartea.” 52„Acum”, I-au zis iudeii, „vedem bine că ai drac; Avraam
8:52
Zah. 1:5Evr. 11:13
a murit, prorocii de asemenea au murit, și tu zici: ‘Dacă păzește cineva cuvântul Meu, în veac nu va gusta moartea.’ 53Doar n-ai fi Tu mai mare decât părintele nostru Avraam, care a murit? Și decât prorocii, care de asemenea au murit? Cine te crezi Tu că ești?” 54Isus a răspuns: „Dacă
8:54
Cap. 5:31.
Mă slăvesc Eu Însumi, slava Mea nu este nimic; Tatăl
8:54
Cap. 5:41;
Meu Mă slăvește, El, despre care voi ziceţi că este Dumnezeul vostru, 55și totuși nu-L
8:55
Cap. 7:28,29.
cunoașteţi. Eu Îl cunosc bine și, dacă aș zice că nu-L cunosc, aș fi și Eu un mincinos ca voi. Dar Îl cunosc și păzesc Cuvântul Lui. 56Tatăl vostru Avraam a
8:56
Luca 10:24
săltat de bucurie că are să vadă ziua Mea; a
8:56
Evr. 11:13
văzut-o și s-a bucurat.” 57„N-ai nici cincizeci de ani”, I-au zis iudeii, „și ai văzut pe Avraam?!” 58Isus le-a zis: „Adevărat, adevărat vă spun că, mai înainte ca să se nască Avraam, sunt
8:58
Exod 3:14Is. 43:13Col. 1:17Apoc. 1:8
Eu.” 59La auzul acestor vorbe, au
8:59
Cap. 10:31,39;
luat pietre ca să arunce în El. Dar Isus S-a ascuns și a ieșit din Templu, trecând
8:59
Luca 4:30
prin mijlocul lor. Și așa a plecat din Templu.

9

Vindecarea unui orb din naștere

91Când trecea, Isus a văzut un orb din naștere. 2Ucenicii Lui L-au întrebat: „Învăţătorule, cine

9:2
Vers. 34.
a păcătuit: omul acesta sau părinţii lui, de s-a născut orb?” 3Isus a răspuns: „N-a păcătuit nici omul acesta, nici părinţii lui, ci
9:3
Cap. 11:4.
s-a născut așa, ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu. 4Cât este ziuă, trebuie
9:4
Cap. 4:34;
să lucrez lucrările Celui ce M-a trimis; vine noaptea, când nimeni nu mai poate să lucreze. 5Cât sunt în lume, sunt
9:5
Cap. 1:5,9;
Lumina lumii.” 6După ce a zis aceste vorbe, a
9:6
Marcu 7:33
8:23
scuipat pe pământ și a făcut tină din scuipat. Apoi a uns ochii orbului cu tina aceasta 7și i-a zis: „Du-te de te spală în
9:7
Neem. 3:15
scăldătoarea Siloamului” (care, tălmăcit, înseamnă: „Trimis”). El
9:7
2 Împ. 5:14
s-a dus, s-a spălat și s-a întors văzând bine. 8Vecinii și cei ce-l cunoscuseră mai înainte ca cerșetor ziceau: „Nu este acesta cel ce ședea și cerșea?” 9Unii ziceau: „El este.” Alţii ziceau: „Nu, dar seamănă cu el.” Și el însuși zicea: „Eu sunt.” 10Deci i-au zis: „Cum ţi s-au deschis ochii?” 11El a răspuns: „Omul
9:11
Vers. 6,7.
acela, căruia I se zice Isus, a făcut tină, mi-a uns ochii și mi-a zis: ‘Du-te la scăldătoarea Siloamului și spală-te.’ M-am dus, m-am spălat și mi-am căpătat vederea.” 12„Unde este Omul acela?” l-au întrebat ei. El a răspuns: „Nu știu.”

Cercetarea orbului de farisei

13Au adus la farisei pe cel ce fusese orb mai înainte. 14Și era o zi de Sabat când făcuse Isus tină și-i deschisese ochii. 15Din nou, fariseii l-au întrebat și ei cum și-a căpătat vederea. Și el le-a zis: „Mi-a pus tină pe ochi, m-am spălat și văd.” 16Atunci, unii din farisei au început să zică: „Omul acesta nu vine de la Dumnezeu, pentru că nu ţine Sabatul.” Alţii ziceau: „Cum

9:16
Vers. 33. Cap. 3:2.
poate un om păcătos să facă asemenea semne?” Și
9:16
Cap. 7:12,43;
era dezbinare între ei. 17Iarăși au întrebat pe orb: „Tu ce zici despre El în privinţa faptului că ţi-a deschis ochii?” „Este
9:17
Cap. 4:19;
un proroc”, le-a răspuns el. 18Iudeii n-au crezut că fusese orb și că își căpătase vederea până n-au chemat pe părinţii lui. 19Și când i-au venit părinţii, i-au întrebat: „Acesta este fiul vostru, care spuneţi că s-a născut orb? Cum dar vede acum?” 20Drept răspuns, părinţii lui au zis: „Știm că acesta este fiul nostru și că s-a născut orb. 21Dar cum vede acum sau cine i-a deschis ochii, nu știm. Întrebaţi-l pe el; este în vârstă, el singur poate vorbi despre ce-l privește.” 22Părinţii lui au zis aceste lucruri, pentru că se
9:22
Cap. 7:13;
temeau de iudei, căci iudeii hotărâseră acum ca, dacă va mărturisi cineva că Isus este Hristosul, să
9:22
Vers. 34. Cap. 16:2.
fie dat afară din sinagogă. 23De aceea au zis părinţii lui: „Este în vârstă, întrebaţi-l pe el.” 24Fariseii au chemat a doua oară pe omul care fusese orb și i-au zis: „Dă
9:24
Ios. 7:191 Sam. 6:5
slavă lui Dumnezeu: noi
9:24
Vers. 16.
știm că omul acesta este un păcătos.” 25El a răspuns: „Dacă este un păcătos, nu știu; eu una știu: că eram orb, și acum văd.” 26Iarăși l-au întrebat: „Ce ţi-a făcut? Cum ţi-a deschis ochii?” 27„Acum v-am spus”, le-a răspuns el, „și n-aţi ascultat. Pentru ce voiţi să mai auziţi încă o dată? Doar n-aţi vrea să vă faceţi și voi ucenicii Lui!” 28Ei l-au ocărât și i-au zis: „Tu ești ucenicul Lui, noi suntem ucenicii lui Moise. 29Știm că Dumnezeu a vorbit lui Moise, dar acesta nu
9:29
Cap. 8:14.
știm de unde este.” 30„Aici
9:30
Cap. 3:10.
este mirarea”, le-a răspuns omul acela, „că voi nu știţi de unde este, și totuși El mi-a deschis ochii. 31Știm că Dumnezeu
9:31
Iov 27:9
35:12Ps. 18:41
34:15
66:18Prov. 1:28
15:29
29:9Is. 1:15Ier. 11:11
14:12Ezec. 8:18Mica 3:4Zah. 7:13
n-ascultă pe păcătoși, ci, dacă este cineva temător de Dumnezeu și face voia Lui, pe acela îl ascultă. 32De când este lumea, nu s-a auzit să fi deschis cineva ochii unui orb din naștere. 33Dacă
9:33
Vers. 16.
omul acesta n-ar veni de la Dumnezeu, n-ar putea face nimic.” 34„Tu ești născut cu totul în
9:34
Vers. 2.
păcat”, i-au răspuns ei, „și vrei să ne înveţi pe noi?” Și l-au dat afară.

Isus întâlnește pe orb în Templu

35Isus a auzit că l-au dat afară și, când l-a găsit, i-a zis: „Crezi tu în Fiul

9:35
Mat. 14:33
16:16Marcu 1:11 Ioan 5:13
lui Dumnezeu?” 36El a răspuns: „Și cine este, Doamne, ca să cred în El?” 37„L-ai și văzut”, i-a zis Isus, „și Cel
9:37
Cap. 4:26.
care vorbește cu tine, Acela este.” 38„Cred, Doamne”, I-a zis el; și I s-a închinat. 39Apoi, Isus a zis: „Eu am venit în lumea aceasta pentru
9:39
Cap. 5:22,27;
judecată: ca
9:39
Mat. 13:13
cei ce nu văd să vadă și cei ce văd să ajungă orbi.” 40Unii din fariseii care erau lângă El, când au auzit aceste vorbe, I-au
9:40
Rom. 2:19
zis: „Doar n-om fi și noi orbi!” 41„Dacă
9:41
Cap. 15:22,24.
aţi fi orbi”, le-a răspuns Isus, „n-aţi avea păcat, dar acum ziceţi: ‘Vedem.’ Tocmai de aceea păcatul vostru rămâne.