Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
8

Femeia prinsă în preacurvie

81Isus S-a dus la Muntele Măslinilor. 2Dar, dis-de-dimineaţă, a venit din nou în Templu; și tot norodul a venit la El. El a șezut jos și-i învăţa. 3Atunci, cărturarii și fariseii I-au adus o femeie prinsă în preacurvie. Au pus-o în mijlocul norodului 4și au zis lui Isus: „Învăţătorule, femeia aceasta a fost prinsă chiar când săvârșea preacurvia. 5Moise

8:5
Lev. 20:10Deut. 22:22
, în Lege, ne-a poruncit să ucidem cu pietre pe astfel de femei: Tu dar ce zici?” 6Spuneau lucrul acesta ca să-L ispitească și să-L poată învinui. Dar Isus S-a plecat în jos și scria cu degetul pe pământ. 7Fiindcă ei nu încetau să-L întrebe, El S-a ridicat în sus și le-a zis: „Cine
8:7
Deut. 17:7Rom. 2:1
dintre voi este fără păcat să arunce cel dintâi cu piatra în ea.” 8Apoi, S-a plecat iarăși și scria cu degetul pe pământ. 9Când au auzit ei cuvintele acestea, s-au simţit mustraţi
8:9
Rom. 2:22
de cugetul lor și au ieșit afară, unul câte unul, începând de la cei mai bătrâni până la cei din urmă. Și Isus a rămas singur cu femeia, care stătea în mijloc. 10Atunci, S-a ridicat în sus; și, când n-a mai văzut pe nimeni decât pe femeie, Isus i-a zis: „Femeie, unde sunt pârâșii tăi? Nimeni nu te-a osândit?” 11„Nimeni, Doamne”, I-a răspuns ea. Și Isus i-a zis: „Nici
8:11
Luca 9:56
12:14
Eu nu te osândesc. Du-te și să
8:11
Cap. 5:14.
nu mai păcătuiești.”)

Isus, Lumina lumii

12Isus le-a vorbit din nou și a zis: „Eu

8:12
Cap. 1:4,5,9;
sunt Lumina lumii; cine Mă urmează pe Mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieţii.” 13La auzul acestor vorbe, fariseii I-au zis: „Tu
8:13
Cap. 5:31.
mărturisești despre Tine Însuţi: deci mărturia Ta nu este adevărată.” 14Drept răspuns, Isus le-a zis: „Chiar dacă Eu mărturisesc despre Mine Însumi, totuși mărturia Mea este adevărată; căci Eu știu de unde am venit și unde Mă duc, dar voi
8:14
Cap. 7:28;
nu știţi nici de unde vin, nici unde Mă duc. 15Voi
8:15
Cap. 7:24.
judecaţi după înfăţișare; Eu
8:15
Cap. 3:17;
nu judec pe nimeni. 16Și chiar dacă judec, judecata Mea este adevărată, pentru că nu
8:16
Vers. 29. Cap. 16:32.
sunt singur, ci Tatăl, care M-a trimis, este cu Mine. 17În
8:17
Deut. 17:6
19:15Mat. 18:162 Cor. 13:1Evr. 10:28
Legea voastră este scris că mărturia a doi oameni este adevărată: 18deci despre Mine Însumi mărturisesc Eu, și despre Mine mărturisește
8:18
Cap. 5:37.
și Tatăl, care M-a trimis.” 19Ei I-au zis deci: „Unde este Tatăl Tău?” Isus a răspuns: „Voi
8:19
Vers. 55. Cap. 16:3.
nu Mă cunoașteţi nici pe Mine, nici pe Tatăl Meu. Dacă
8:19
Cap. 14:7.
M-aţi cunoaște pe Mine, aţi cunoaște și pe Tatăl Meu.” 20Isus a spus aceste cuvinte, pe când învăţa pe norod în Templu, în locul unde era vistieria
8:20
Marcu 12:41
; și nimeni
8:20
Cap. 7:30.
n-a pus mâna pe El, pentru că încă
8:20
Cap. 7:8.
nu-I sosise ceasul. 21Isus le-a mai spus: „Eu Mă duc și Mă
8:21
Cap. 7:34;
veţi căuta și veţi
8:21
Vers. 24.
muri în păcatul vostru; acolo unde Mă duc Eu, voi nu puteţi veni.” 22Atunci, iudeii au zis: „Doar n-o avea de gând să Se omoare, de zice: ‘Unde Mă duc Eu, voi nu puteţi veni’!” 23„Voi
8:23
Cap. 3:31.
sunteţi de jos”, le-a zis El, „Eu sunt de sus. Voi
8:23
Cap. 15:19;
sunteţi din lumea aceasta, Eu nu sunt din lumea aceasta. 24De aceea
8:24
Vers. 21.
v-am spus că veţi muri în păcatele voastre, căci
8:24
Marcu 16:16
, dacă nu credeţi că Eu sunt, veţi muri în păcatele voastre.” 25„Cine ești Tu?”, I-au zis ei. Isus le-a răspuns: „Ceea ce de la început vă spun că sunt. 26Am multe de zis despre voi și de osândit în voi, dar Cel ce
8:26
Cap. 7:28.
M-a trimis este adevărat; și Eu
8:26
Cap. 3:32;
, ce am auzit de la El, aceea spun lumii.” 27Ei n-au înţeles că le vorbea despre Tatăl. 28Isus deci le-a zis: „Când veţi înălţa
8:28
Cap. 3:14;
pe Fiul omului, atunci
8:28
Rom. 1:4
veţi cunoaște că
8:28
Cap. 5:19,30.
Eu sunt și că nu fac nimic de la Mine Însumi, ci vorbesc după cum
8:28
Cap. 3:11.
M-a învăţat Tatăl Meu. 29Cel
8:29
Cap. 14:10,11.
ce M-a trimis este cu Mine; Tatăl
8:29
Vers. 16.
nu M-a lăsat singur, pentru că
8:29
Cap. 4:34;
totdeauna fac ce-I este plăcut.”

Adevărata slobozenie

30Pe când vorbea Isus astfel, mulţi

8:30
Cap. 7:31;
au crezut în El. 31Și a zis iudeilor care crezuseră în El: „Dacă rămâneţi în cuvântul Meu, sunteţi în adevăr ucenicii Mei; 32veţi cunoaște adevărul
8:32
Rom. 6:14,18,22
8:2Iac. 1:25
2:12
, și adevărul vă va face slobozi.” 33Ei I-au răspuns: „Noi
8:33
Lev. 25:42Mat. 3:9
suntem sămânţa lui Avraam și n-am fost niciodată robii nimănui. Cum zici Tu: ‘Veţi fi slobozi’?” 34„Adevărat, adevărat vă spun”, le-a răspuns Isus, „că oricine
8:34
Rom. 6:16,202 Pet. 2:19
trăiește în păcat este rob al păcatului. 35Și robul
8:35
Gal. 4:30
nu rămâne pururea în casă; fiul însă rămâne pururea. 36Deci, dacă
8:36
Rom. 8:2Gal. 5:1
Fiul vă face slobozi, veţi fi cu adevărat slobozi. 37Știu că sunteţi sămânţa lui Avraam, dar căutaţi
8:37
Cap. 7:19. Vers. 40.
să Mă omorâţi pentru că nu pătrunde în voi cuvântul Meu. 38Eu
8:38
Cap. 3:32;
spun ce am văzut la Tatăl Meu și voi faceţi ce aţi auzit de la tatăl vostru.” 39„Tatăl nostru”, I-au răspuns ei, „este Avraam
8:39
Mat. 3:9
.” Isus le-a zis: „Dacă
8:39
Rom. 2:28
9:7Gal. 3:7,29
aţi fi copii ai lui Avraam, aţi face faptele lui Avraam. 40Dar
8:40
Vers. 37.
acum căutaţi să Mă omorâţi pe Mine, un om, care v-am spus adevărul, pe
8:40
Vers. 26.
care l-am auzit de la Dumnezeu. Așa ceva Avraam n-a făcut. 41Voi faceţi faptele tatălui vostru.” Ei I-au zis: „Noi nu suntem copii născuţi din curvie; avem un
8:41
Is. 63:16
64:8Mal. 1:6
singur Tată: pe Dumnezeu.” 42Isus le-a zis: „Dacă
8:42
1 Ioan 5:1
ar fi Dumnezeu Tatăl vostru, M-aţi iubi și pe Mine, căci
8:42
Cap. 16:27;
Eu am ieșit și vin de la Dumnezeu; n-am
8:42
Cap. 5:43;
venit de la Mine Însumi, ci El M-a trimis. 43Pentru
8:43
Cap. 7:17.
ce nu înţelegeţi vorbirea Mea? Pentru că nu puteţi asculta Cuvântul Meu. 44Voi
8:44
Mat. 13:381 Ioan 3:8
aveţi de tată pe diavolul și vreţi să împliniţi poftele tatălui vostru. El de la început a fost ucigaș și nu
8:44
Iuda 6
stă în adevăr, pentru că în el nu este adevăr. Ori de câte ori spune o minciună, vorbește din ale lui, căci este mincinos și tatăl minciunii. 45Iar pe Mine, pentru că spun adevărul, nu Mă credeţi. 46Cine din voi Mă poate dovedi că am păcat? Dacă spun adevărul, pentru ce nu Mă credeţi? 47Cine
8:47
Cap. 10:26,27.
este din Dumnezeu ascultă cuvintele lui Dumnezeu; voi de aceea n-ascultaţi, pentru că nu sunteţi din Dumnezeu.”

Isus este înainte de Avraam

48Iudeii I-au răspuns: „Nu zicem noi bine că ești samaritean și că ai

8:48
Cap. 7:20. Vers. 52. Cap. 10:20.
drac?” 49„N-am drac”, le-a răspuns Isus; „ci Eu cinstesc pe Tatăl Meu, dar voi nu Mă cinstiţi. 50Eu
8:50
Cap. 5:41;
nu caut slava Mea; este Unul care o caută și care judecă. 51Adevărat, adevărat vă spun că, dacă
8:51
Cap. 5:24;
păzește cineva cuvântul Meu, în veac nu va vedea moartea.” 52„Acum”, I-au zis iudeii, „vedem bine că ai drac; Avraam
8:52
Zah. 1:5Evr. 11:13
a murit, prorocii de asemenea au murit, și tu zici: ‘Dacă păzește cineva cuvântul Meu, în veac nu va gusta moartea.’ 53Doar n-ai fi Tu mai mare decât părintele nostru Avraam, care a murit? Și decât prorocii, care de asemenea au murit? Cine te crezi Tu că ești?” 54Isus a răspuns: „Dacă
8:54
Cap. 5:31.
Mă slăvesc Eu Însumi, slava Mea nu este nimic; Tatăl
8:54
Cap. 5:41;
Meu Mă slăvește, El, despre care voi ziceţi că este Dumnezeul vostru, 55și totuși nu-L
8:55
Cap. 7:28,29.
cunoașteţi. Eu Îl cunosc bine și, dacă aș zice că nu-L cunosc, aș fi și Eu un mincinos ca voi. Dar Îl cunosc și păzesc Cuvântul Lui. 56Tatăl vostru Avraam a
8:56
Luca 10:24
săltat de bucurie că are să vadă ziua Mea; a
8:56
Evr. 11:13
văzut-o și s-a bucurat.” 57„N-ai nici cincizeci de ani”, I-au zis iudeii, „și ai văzut pe Avraam?!” 58Isus le-a zis: „Adevărat, adevărat vă spun că, mai înainte ca să se nască Avraam, sunt
8:58
Exod 3:14Is. 43:13Col. 1:17Apoc. 1:8
Eu.” 59La auzul acestor vorbe, au
8:59
Cap. 10:31,39;
luat pietre ca să arunce în El. Dar Isus S-a ascuns și a ieșit din Templu, trecând
8:59
Luca 4:30
prin mijlocul lor. Și așa a plecat din Templu.

9

Vindecarea unui orb din naștere

91Când trecea, Isus a văzut un orb din naștere. 2Ucenicii Lui L-au întrebat: „Învăţătorule, cine

9:2
Vers. 34.
a păcătuit: omul acesta sau părinţii lui, de s-a născut orb?” 3Isus a răspuns: „N-a păcătuit nici omul acesta, nici părinţii lui, ci
9:3
Cap. 11:4.
s-a născut așa, ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu. 4Cât este ziuă, trebuie
9:4
Cap. 4:34;
să lucrez lucrările Celui ce M-a trimis; vine noaptea, când nimeni nu mai poate să lucreze. 5Cât sunt în lume, sunt
9:5
Cap. 1:5,9;
Lumina lumii.” 6După ce a zis aceste vorbe, a
9:6
Marcu 7:33
8:23
scuipat pe pământ și a făcut tină din scuipat. Apoi a uns ochii orbului cu tina aceasta 7și i-a zis: „Du-te de te spală în
9:7
Neem. 3:15
scăldătoarea Siloamului” (care, tălmăcit, înseamnă: „Trimis”). El
9:7
2 Împ. 5:14
s-a dus, s-a spălat și s-a întors văzând bine. 8Vecinii și cei ce-l cunoscuseră mai înainte ca cerșetor ziceau: „Nu este acesta cel ce ședea și cerșea?” 9Unii ziceau: „El este.” Alţii ziceau: „Nu, dar seamănă cu el.” Și el însuși zicea: „Eu sunt.” 10Deci i-au zis: „Cum ţi s-au deschis ochii?” 11El a răspuns: „Omul
9:11
Vers. 6,7.
acela, căruia I se zice Isus, a făcut tină, mi-a uns ochii și mi-a zis: ‘Du-te la scăldătoarea Siloamului și spală-te.’ M-am dus, m-am spălat și mi-am căpătat vederea.” 12„Unde este Omul acela?” l-au întrebat ei. El a răspuns: „Nu știu.”

Cercetarea orbului de farisei

13Au adus la farisei pe cel ce fusese orb mai înainte. 14Și era o zi de Sabat când făcuse Isus tină și-i deschisese ochii. 15Din nou, fariseii l-au întrebat și ei cum și-a căpătat vederea. Și el le-a zis: „Mi-a pus tină pe ochi, m-am spălat și văd.” 16Atunci, unii din farisei au început să zică: „Omul acesta nu vine de la Dumnezeu, pentru că nu ţine Sabatul.” Alţii ziceau: „Cum

9:16
Vers. 33. Cap. 3:2.
poate un om păcătos să facă asemenea semne?” Și
9:16
Cap. 7:12,43;
era dezbinare între ei. 17Iarăși au întrebat pe orb: „Tu ce zici despre El în privinţa faptului că ţi-a deschis ochii?” „Este
9:17
Cap. 4:19;
un proroc”, le-a răspuns el. 18Iudeii n-au crezut că fusese orb și că își căpătase vederea până n-au chemat pe părinţii lui. 19Și când i-au venit părinţii, i-au întrebat: „Acesta este fiul vostru, care spuneţi că s-a născut orb? Cum dar vede acum?” 20Drept răspuns, părinţii lui au zis: „Știm că acesta este fiul nostru și că s-a născut orb. 21Dar cum vede acum sau cine i-a deschis ochii, nu știm. Întrebaţi-l pe el; este în vârstă, el singur poate vorbi despre ce-l privește.” 22Părinţii lui au zis aceste lucruri, pentru că se
9:22
Cap. 7:13;
temeau de iudei, căci iudeii hotărâseră acum ca, dacă va mărturisi cineva că Isus este Hristosul, să
9:22
Vers. 34. Cap. 16:2.
fie dat afară din sinagogă. 23De aceea au zis părinţii lui: „Este în vârstă, întrebaţi-l pe el.” 24Fariseii au chemat a doua oară pe omul care fusese orb și i-au zis: „Dă
9:24
Ios. 7:191 Sam. 6:5
slavă lui Dumnezeu: noi
9:24
Vers. 16.
știm că omul acesta este un păcătos.” 25El a răspuns: „Dacă este un păcătos, nu știu; eu una știu: că eram orb, și acum văd.” 26Iarăși l-au întrebat: „Ce ţi-a făcut? Cum ţi-a deschis ochii?” 27„Acum v-am spus”, le-a răspuns el, „și n-aţi ascultat. Pentru ce voiţi să mai auziţi încă o dată? Doar n-aţi vrea să vă faceţi și voi ucenicii Lui!” 28Ei l-au ocărât și i-au zis: „Tu ești ucenicul Lui, noi suntem ucenicii lui Moise. 29Știm că Dumnezeu a vorbit lui Moise, dar acesta nu
9:29
Cap. 8:14.
știm de unde este.” 30„Aici
9:30
Cap. 3:10.
este mirarea”, le-a răspuns omul acela, „că voi nu știţi de unde este, și totuși El mi-a deschis ochii. 31Știm că Dumnezeu
9:31
Iov 27:9
35:12Ps. 18:41
34:15
66:18Prov. 1:28
15:29
29:9Is. 1:15Ier. 11:11
14:12Ezec. 8:18Mica 3:4Zah. 7:13
n-ascultă pe păcătoși, ci, dacă este cineva temător de Dumnezeu și face voia Lui, pe acela îl ascultă. 32De când este lumea, nu s-a auzit să fi deschis cineva ochii unui orb din naștere. 33Dacă
9:33
Vers. 16.
omul acesta n-ar veni de la Dumnezeu, n-ar putea face nimic.” 34„Tu ești născut cu totul în
9:34
Vers. 2.
păcat”, i-au răspuns ei, „și vrei să ne înveţi pe noi?” Și l-au dat afară.

Isus întâlnește pe orb în Templu

35Isus a auzit că l-au dat afară și, când l-a găsit, i-a zis: „Crezi tu în Fiul

9:35
Mat. 14:33
16:16Marcu 1:11 Ioan 5:13
lui Dumnezeu?” 36El a răspuns: „Și cine este, Doamne, ca să cred în El?” 37„L-ai și văzut”, i-a zis Isus, „și Cel
9:37
Cap. 4:26.
care vorbește cu tine, Acela este.” 38„Cred, Doamne”, I-a zis el; și I s-a închinat. 39Apoi, Isus a zis: „Eu am venit în lumea aceasta pentru
9:39
Cap. 5:22,27;
judecată: ca
9:39
Mat. 13:13
cei ce nu văd să vadă și cei ce văd să ajungă orbi.” 40Unii din fariseii care erau lângă El, când au auzit aceste vorbe, I-au
9:40
Rom. 2:19
zis: „Doar n-om fi și noi orbi!” 41„Dacă
9:41
Cap. 15:22,24.
aţi fi orbi”, le-a răspuns Isus, „n-aţi avea păcat, dar acum ziceţi: ‘Vedem.’ Tocmai de aceea păcatul vostru rămâne.

10

Păstorul cel bun

101Adevărat, adevărat vă spun că cine nu intră pe ușă în staulul oilor, ci sare pe altă parte, este un hoţ și un tâlhar. 2Dar cine intră pe ușă este păstorul oilor. 3Portarul îi deschide și oile aud glasul lui; el își cheamă oile pe nume și le scoate din staul. 4După ce și-a scos toate oile, merge înaintea lor; și oile merg după el, pentru că îi cunosc glasul. 5Nu merg deloc după un străin, ci fug de el, pentru că nu cunosc glasul străinilor.” 6Isus le-a spus această pildă, dar ei n-au înţeles despre ce le vorbea.

Isus, Ușa oilor

7Isus le-a mai zis: „Adevărat, adevărat vă spun că Eu sunt Ușa oilor. 8Toţi cei ce au venit înainte de Mine sunt hoţi și tâlhari, dar oile n-au ascultat de ei. 9Eu

10:9
Cap. 14:6.
sunt Ușa. Dacă intră cineva prin Mine, va fi mântuit; va intra și va ieși și va găsi pășune. 10Hoţul nu vine decât să fure, să înjunghie și să prăpădească. Eu am venit ca oile să aibă viaţă, și s-o aibă din belșug. 11Eu
10:11
Is. 40:11Ezec. 34:12,23
37:24Evr. 13:201 Pet. 2:25
5:4
sunt Păstorul cel bun. Păstorul cel bun își dă viaţa pentru oi. 12Dar cel plătit, care nu este păstor și ale cărui oi nu sunt ale lui, când vede lupul venind, lasă
10:12
Zah. 11:16,17
oile și fuge, și lupul le răpește și le împrăștie. 13Cel plătit fuge, pentru că este plătit și nu-i pasă de oi. 14Eu sunt Păstorul cel bun. Eu Îmi cunosc oile
10:14
2 Tim. 2:19
Mele, și ele Mă cunosc pe Mine, 15așa cum
10:15
Mat. 11:27
Mă cunoaște pe Mine Tatăl și cum cunosc Eu pe Tatăl, și
10:15
Cap. 15:13.
Eu Îmi dau viaţa pentru oile Mele. 16Mai am și alte
10:16
Is. 56:8
oi, care nu sunt din staulul acesta; și pe acelea trebuie să le aduc. Ele vor asculta de glasul Meu, și
10:16
Ezec. 37:22Efes. 2:141 Pet. 2:25
va fi o turmă și un Păstor. 17Tatăl Mă iubește, pentru că
10:17
Is. 53:7,8,12Evr. 2:9
Îmi dau viaţa ca iarăși s-o iau. 18Nimeni nu Mi-o ia cu sila, ci o dau Eu de la Mine. Am
10:18
Cap. 2:19.
putere s-o dau și am putere s-o iau iarăși; aceasta
10:18
Cap. 6:38;
este porunca pe care am primit-o de la Tatăl Meu.” 19Din pricina acestor cuvinte, iarăși
10:19
Cap. 7:43;
s-a făcut dezbinare între iudei. 20Mulţi dintre ei ziceau: „Are
10:20
Cap. 7:20;
drac, este nebun. De ce-L ascultaţi?” 21Alţii ziceau: „Cuvintele acestea nu sunt cuvinte de îndrăcit. Poate
10:21
Exod 4:11Ps. 94:9
146:8
un drac să
10:21
Cap. 9:6,7,32,33.
deschidă ochii orbilor?”

Isus la Praznicul Înnoirii

22În Ierusalim se prăznuia atunci Praznicul Înnoirii Templului. Era iarna. 23Și Isus Se plimba prin Templu, pe sub

10:23
Fapte 3:11
5:12
pridvorul lui Solomon. 24Iudeii L-au înconjurat și I-au zis: „Până când ne tot ţii sufletele în încordare? Dacă ești Hristosul, spune-ne-o deslușit.” 25„V-am spus”, le-a răspuns Isus, „și nu credeţi. Lucrările
10:25
Cap. 3:2;
pe care le fac Eu în Numele Tatălui Meu, ele mărturisesc despre Mine. 26Dar
10:26
Cap. 8:47.
voi nu credeţi, pentru că, după cum v-am spus, nu sunteţi din oile Mele. 27Oile
10:27
Vers. 4,14.
Mele ascultă glasul Meu; Eu le cunosc și ele vin după Mine. 28Eu le dau viaţa veșnică, în veac nu
10:28
Cap. 6:37;
vor pieri și nimeni nu le va smulge din mâna Mea. 29Tatăl
10:29
Cap. 14:28.
Meu, care
10:29
Cap. 17:2,6.
Mi le-a dat, este mai mare decât toţi și nimeni nu le poate smulge din mâna Tatălui Meu. 30Eu
10:30
Cap. 17:11,22.
și Tatăl una suntem.” 31Atunci, iudeii
10:31
Cap. 8:59.
iarăși au luat pietre ca să-L ucidă. 32Isus le-a zis: „V-am arătat multe lucrări bune, care vin de la Tatăl Meu: pentru care din aceste lucrări aruncaţi cu pietre în Mine?” 33Iudeii I-au răspuns: „Nu pentru o lucrare bună aruncăm noi cu pietre în Tine, ci pentru o hulă și pentru că Tu, care ești un om, Te
10:33
Cap. 5:18.
faci Dumnezeu.” 34Isus le-a răspuns: „Nu
10:34
Ps. 82:6
este scris în Legea voastră: ‘Eu am zis: «Sunteţi dumnezei»’? 35Dacă Legea a numit dumnezei pe
10:35
Rom. 13:1
aceia cărora le-a vorbit Cuvântul lui Dumnezeu, și Scriptura nu poate fi desfiinţată, 36cum ziceţi voi că hulesc Eu, pe care
10:36
Cap. 6:27.
Tatăl M-a sfinţit și M-a trimis
10:36
Cap. 3:17;
în lume? Și aceasta, pentru că
10:36
Cap. 5:17,18. Vers. 30.
am zis: ‘Sunt Fiul
10:36
Luca 1:35
lui Dumnezeu!’ 37Dacă
10:37
Cap. 15:24.
nu fac lucrările Tatălui Meu, să nu Mă credeţi. 38Dar, dacă le fac, chiar dacă nu Mă credeţi
10:38
Cap. 5:36;
pe Mine, credeţi măcar lucrările acestea, ca să ajungeţi să cunoașteţi și să știţi că
10:38
Cap. 14:10,11;
Tatăl este în Mine și Eu sunt în Tatăl.” 39La
10:39
Cap. 7:30,44;
auzul acestor vorbe, căutau iarăși să-L prindă, dar El a scăpat din mâinile lor.

Plecarea lui Isus în Pereea

40Isus S-a dus iarăși dincolo de Iordan, în locul unde

10:40
Cap. 1:28.
botezase Ioan la început. Și a rămas acolo. 41Mulţi veneau la El și ziceau: „Ioan n-a făcut niciun semn, dar
10:41
Cap. 3:30.
tot ce a spus Ioan despre omul acesta era adevărat.” 42Și
10:42
Cap. 8:31;
mulţi au crezut în El în locul acela.