Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
40

401Domnul a vorbit lui Iov și a zis:

2„Ești încredinţat acum tu, care vorbești

40:2
Cap. 33:13.
împotriva Celui Atotputernic?

Tu, care mustri pe Dumnezeu, mai ai vreun răspuns de dat?”

3Iov a răspuns Domnului și a zis:

4„Iată, eu sunt prea

40:4
Ezra 9:6Ps. 51:4
mic. Ce să-Ţi răspund?

Îmi pun mâna la gură.

5Am vorbit o dată, și nu voi mai răspunde;

de două ori, și nu voi mai adăuga nimic.”

6Domnul

40:6
Cap. 38:1.
a răspuns lui Iov din mijlocul furtunii și a zis:

7„Încinge-ţi mijlocul

40:7
Cap. 38:3.
ca un viteaz

ca Eu

40:7
Cap. 42:4.
să te întreb, și tu să Mă înveţi.

8Vrei

40:8
Ps. 51:4Rom. 3:4
să nimicești până și dreptatea Mea?

Și să Mă osândești, ca să-ţi scoţi dreptatea?

9Ai tu un braţ ca al lui Dumnezeu

și un glas de tunet

40:9
Cap. 37:4.
ca al Lui?

10Împodobește-te cu

40:10
Ps. 93:1
104:1
măreţie și mărime,

îmbracă-te cu strălucire și cu slavă!

11Varsă-ţi valurile mâniei tale

și doboară cu o privire pe cei trufași!

12Smerește cu o privire pe cei

40:12
Is. 2:12Dan. 4:37
trufași,

zdrobește pe loc pe cei răi,

13ascunde-i pe toţi împreună în ţărână,

învelește-le faţa în întuneric!

14Și atunci voi aduce și Eu laudă

puterii dreptei tale.

15Uită-te la hipopotamul căruia i-am dat viaţă, ca și ţie!

El mănâncă iarbă ca boul.

16Uită-te ce tărie are în coapse

și ce putere are în mușchii pântecelui său!

17Își îndoaie coada tare ca un cedru

și vinele coapselor lui sunt întreţesute.

18Oasele lui sunt ca niște ţevi de aramă,

mădularele lui sunt ca niște drugi de fier.

19El este cea mai mare dintre lucrările lui Dumnezeu.

Cel ce l-a făcut l-a înzestrat cu o suliţă40:19 Adică dinţi mari, ca să se apere..

20El își găsește hrana

40:20
Ps. 104:14
în munţi,

unde se joacă toate fiarele câmpului.

21Se culcă sub lotus,

în mijlocul trestiilor și mlaștinilor.

22Desișul lotusului îl acoperă cu umbra lui,

sălciile pârâului îl înconjoară.

23Dacă se întâmplă ca râul să iasă din matcă, el nu fuge:

chiar de s-ar năpusti Iordanul în gâtlejul lui, el ar rămâne liniștit.

24Crezi că-l poţi prinde lovindu-l în faţă?

Sau crezi că-i vei putea străpunge nasul cu ajutorul laţurilor?

41

411Poţi tu să prinzi leviatanul

41:1
Ps. 104:26Is. 27:1
41:1 Sau: crocodilul. cu undiţa

sau să-i legi limba cu o funie?

2Îi vei putea petrece papura prin nări

sau să-i străpungi cu un cârlig falca?

3Îţi va face el multe rugăminţi?

Îţi va vorbi el cu un glas dulce?

4Va face el un legământ cu tine,

ca să-ţi fie rob pe vecie?

5Te vei juca tu cu el ca și cu o pasăre?

Îl vei lega tu ca să-ţi înveselești fetele?

6Fac pescarii negoţ cu el?

Îl împart ei între negustori?

7Îi vei acoperi pielea cu ţepușe

și capul cu chingi?

8Ridică-ţi numai mâna împotriva lui,

și nu-ţi va mai veni gust să-l lovești.

9Iată că ești înșelat în așteptarea ta de a-l prinde:

numai să-l vezi, și cazi la pământ!

10Nimeni nu este atât de îndrăzneţ ca să-l întărâte.

Cine Mi s-ar împotrivi în faţă?

11Cui sunt dator

41:11
Is. 37:29
, ca să-i plătesc?

Sub cer totul

41:11
Rom. 11:35
este al Meu.

12Vreau să mai vorbesc iarăși de mădularele lui și de tăria lui,

și de frumuseţea întocmirii lui.

13Cine-i va putea ridica veșmântul?

Cine va putea pătrunde între fălcile lui?

14Cine va putea deschide porţile gurii lui?

Șirurile dinţilor lui

cât sunt de înspăimântătoare!

15Scuturile41:15 Solzii. lui măreţe și puternice

sunt unite împreună ca printr-o pecete;

16se ţin unul de altul

și nici aerul n-ar putea trece printre ele.

17Sunt ca niște fraţi care se îmbrăţișează,

se apucă și rămân nedespărţiţi.

18Strănuturile lui fac să strălucească lumina;

ochii lui sunt ca geana zorilor.

19Din gura lui ţâșnesc flăcări, scapără scântei de foc din ea.

20Din nările lui iese fum,

ca dintr-un vas care fierbe, ca dintr-o căldare fierbinte.

21Suflarea lui aprinde cărbunii

și gura lui aruncă flăcări.

22Tăria lui stă în grumaz

și înaintea lui sare groaza.

23Părţile lui cele cărnoase se ţin împreună,

ca turnate pe el, neclintite.

24Inima lui este tare ca piatra,

tare ca piatra de moară care stă dedesubt.

25Când se scoală el, tremură vitejii

și spaima îi pune pe fugă.

26Degeaba este lovit cu sabia;

căci suliţa, săgeata și pavăza nu folosesc la nimic.

27Pentru el, fierul este ca paiul,

arama, ca lemnul putred.

28Săgeata nu-l pune pe fugă,

pietrele din praștie sunt ca pleava pentru el.

29Nu vede în ghioagă decât un fir de pai

și râde la șuieratul săgeţilor.

30Sub pântecele lui sunt ţepi ascuţiţi:

ai zice că este o grapă întinsă peste noroi.

31Face să clocotească fundul mării ca un cazan

și-l clatină ca pe un vas plin cu mir.

32În urmă, el lasă o cărare luminoasă,

și adâncul pare ca pletele unui bătrân.

33Pe pământ nimic nu-i este stăpân;

este făcut ca să nu se teamă de nimic.

34Privește cu dispreţ tot ce este înălţat,

este împăratul

41:34
Exod 19:6Deut. 10:14Ps. 24:1
50:121 Cor. 10:26,28
celor mai mândre dobitoace.”

42

Smerirea și căinţa lui Iov

421Iov a răspuns Domnului și a zis:

2„Știu că Tu poţi

42:2
Gen. 18:14Mat. 19:26Marcu 10:27
14:36Luca 18:27
totul

și că nimic nu poate sta împotriva gândurilor Tale.” –

3„Cine

42:3
Cap. 38:2.
este acela care are nebunia să-Mi întunece planurile?” –

„Da, am vorbit, fără să le înţeleg,

de minuni care sunt mai presus de mine

42:3
Ps. 40:5
131:1
139:6
și pe care nu le pricep.” –

4„Ascultă-Mă și voi vorbi;

te

42:4
Cap. 38:3;
voi întreba și Mă vei învăţa.” –

5„Urechea mea auzise vorbindu-se de Tine,

dar acum ochiul meu Te-a văzut.

6De aceea mi-e scârbă de mine

42:6
Ezra 9:6

și mă pocăiesc în ţărână și cenușă.”

7După ce a vorbit aceste cuvinte lui Iov, Domnul a zis lui Elifaz din Teman: „Mânia Mea S-a aprins împotriva ta și împotriva celor doi prieteni ai tăi, pentru că n-aţi vorbit așa de drept de Mine cum a vorbit robul Meu Iov.

8Luaţi acum șapte

42:8
Num. 23:1
viţei și șapte berbeci, duceţi-vă
42:8
Mat. 5:24
la robul Meu Iov și aduceţi o ardere-de-tot pentru voi. Robul Meu Iov să se roage
42:8
Gen. 20:17Iac. 5:15,161 Ioan 5:16
pentru voi, și numai în vederea lui nu vă voi face după nebunia voastră; căci n-aţi vorbit așa de drept despre Mine cum a vorbit robul Meu Iov.” 9Elifaz din Teman, Bildad din Șuah și Ţofar din Naama s-au dus și au făcut cum le spusese Domnul. Și Domnul a ascultat rugăciunea lui Iov. 10Domnul
42:10
Ps. 14:7
126:1
a adus pe Iov iarăși în starea lui de la început, după ce s-a rugat Iov pentru prietenii săi. Și Domnul i-a dat înapoi îndoit
42:10
Is. 40:2
decât tot ce avusese. 11Fraţii
42:11
Cap. 19:13.
, surorile și vechii prieteni ai lui Iov au venit toţi să-l vadă și au mâncat cu el în casă. L-au plâns și l-au mângâiat pentru toate nenorocirile pe care le trimisese Domnul peste el, și fiecare i-a dat un chesita și un inel de aur. 12În cei din urmă ani
42:12
Cap. 8:7.
ai săi, Iov a primit de la Domnul mai multe binecuvântări decât primise în cei dintâi. A avut paisprezece mii
42:12
Cap. 1:3.
de oi, șase mii de cămile, o mie de perechi de boi și o mie de măgăriţe. 13A avut șapte
42:13
Cap. 1:2.
fii și trei fete; 14celei dintâi i-a pus numele Iemima, celei de a doua Cheţia și celei de a treia Cheren-Hapuc. 15În toată ţara nu erau femei așa de frumoase ca fetele lui Iov. Tatăl lor le-a dat o parte de moștenire printre fraţii lor. 16Iov a mai trăit
42:16
Cap. 5:26.
după aceea o sută patruzeci de ani și a văzut pe fiii săi și pe fiii fiilor săi până la al patrulea neam. 17Și Iov a murit bătrân și sătul
42:17
Gen. 25:8
de zile.