Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
4

Cuvântarea lui Elifaz către Iov

41Elifaz din Teman a luat cuvântul și a zis:

2„Dacă vom îndrăzni să-ţi vorbim, te vei supăra?

Dar cine ar putea să tacă?

3De multe ori tu ai învăţat pe alţii

și ai întărit mâinile

4:3
Is. 35:3
slăbite.

4Cuvintele tale au ridicat pe cei ce se clătinau

și ai întărit genunchii

4:4
Is. 35:3
care se îndoiau.

5Și acum, când este vorba de tine, ești slab!

Acum, când ești atins tu, te tulburi!

Nu este frica

4:5
Cap. 1:1.
ta de Dumnezeu sprijinul tău?

6Nădejdea

4:6
Prov. 3:26
ta nu-i neprihănirea ta?

7Adu-ţi aminte, te rog! Care nevinovat

4:7
Ps. 37:25
a pierit?

Care oameni neprihăniţi au fost nimiciţi?

8După câte am văzut eu, numai cei ce ară

4:8
Ps. 7:17Prov. 22:8Osea 10:13Gal. 6:7,8
fărădelegea

și seamănă nelegiuirea îi seceră roadele!

9Aceia pier prin suflarea lui Dumnezeu,

nimiciţi de vântul mâniei Lui.

10Mugetul leilor încetează,

dinţii

4:10
Ps. 58:6
puilor de lei sunt zdrobiţi!

11Leul

4:11
Ps. 34:10
bătrân piere din lipsă de pradă

și puii leoaicei se risipesc.

Toţi oamenii sunt vinovaţi

12Un cuvânt s-a furișat până la mine,

și urechea mea i-a prins sunetele ușoare.

13În clipa când

4:13
Cap. 33:15.
vedeniile de noapte frământă gândul,

când oamenii sunt cufundaţi într-un somn adânc,

14m-a apucat groaza

4:14
Hab. 3:16
și spaima,

și toate oasele mi-au tremurat.

15Un duh a trecut pe lângă mine…

Tot părul mi s-a zbârlit ca ariciul…

16Un chip cu o înfăţișare necunoscută era înaintea ochilor mei.

Și am auzit un glas care șoptea încetișor:

17‘Fi-va omul

4:17
Cap. 9:2.
fără vină înaintea lui Dumnezeu?

Fi-va el curat înaintea Celui ce l-a făcut?’

18Dacă n-are încredere Dumnezeu

4:18
Cap. 15:15;
nici în slujitorii Săi,

dacă găsește El greșeli chiar la îngerii Săi,

19cu cât

4:19
Cap. 15:16.
mai mult la cei ce locuiesc în case
4:19
2 Cor. 4:7
5:1
de lut,

care își trag obârșia din ţărână

și pot fi zdrobiţi ca un vierme!

20De dimineaţă până seara sunt

4:20
Ps. 90:5,6
zdrobiţi,

pier pentru totdeauna și nimeni nu ţine seama de ei.

21Li se

4:21
Ps. 39:11
49:14
taie firul vieţii,

mor și tot n-au căpătat înţelepciunea!

4:21
Cap. 36:12.

5

Nelegiuitul piere

51Strigă acum! Cine îţi va răspunde?

Căruia dintre sfinţi îi vei vorbi?

2Nebunul piere ucis de mânia lui,

prostul moare ucis de aprinderea lui.

3Am

5:3
Ps. 37:35,36Ier. 12:2,3
văzut pe un nebun prinzând rădăcină;

apoi, deodată, i-am blestemat locuinţa.

4Fiii

5:4
Ps. 119:155
127:5
lui n-au noroc,

sunt călcaţi în picioare la poartă,

și nimeni

5:4
Ps. 109:12
nu-i scapă!

5Secerișul lui este mâncat de cei flămânzi,

care vin să-l ia chiar și din spini,

și averile lui sunt înghiţite de oameni

5:5
Cap. 18:9.
însetaţi.

6Nenorocirea nu răsare din ţărână,

și suferinţa nu încolţește din pământ.

7Omul se naște

5:7
Gen. 3:17-191 Cor. 10:13
ca să sufere,

după cum scânteia se naște ca să zboare.

Ajutorul este la Dumnezeu

8Eu aș alerga la Dumnezeu,

lui Dumnezeu I-aș spune necazul meu.

9El face lucruri

5:9
Cap. 9:10;
mari și nepătrunse,

minuni fără număr.

10El varsă ploaia

5:10
Cap. 28:26.
pe pământ

și trimite apă pe câmpii.

11El înalţă

5:11
1 Sam. 2:7Ps. 113:7
pe cei smeriţi

și izbăvește pe cei necăjiţi.

12El nimicește

5:12
Neem. 4:15Ps. 33:10Is. 8:10
planurile oamenilor vicleni,

și mâinile lor nu pot să le împlinească.

13El prinde

5:13
Ps. 9:151 Cor. 3:19
pe cei înţelepţi în viclenia lor,

și planurile oamenilor înșelători sunt răsturnate:

14dau peste întuneric în mijlocul

5:14
Deut. 28:29Is. 59:10Amos 8:9
zilei,

bâjbâie ziua-n amiaza mare ca noaptea.

15Astfel, Dumnezeu ocrotește pe cel slab împotriva ameninţărilor lor

și-l scapă

5:15
Ps. 35:101 Sam. 2:9
din mâna celor puternici,

16așa

5:16
Ps. 107:42
încât nădejdea sprijină pe cel nenorocit,

iar fărădelegea își închide gura.

La adăpostul lui Dumnezeu

17Ferice

5:17
Ps. 94:12Prov. 3:11,12Evr. 12:5Iac. 1:12Apoc. 3:19
de omul pe care-l ceartă Dumnezeu!

Nu nesocoti mustrarea Celui Atotputernic.

18El face

5:18
Deut. 32:391 Sam. 2:6Is. 30:26Osea 6:1
rana și tot El o leagă;

El rănește, și mâna Lui tămăduiește.

19De șase

5:19
Ps. 34:19
91:3Prov. 24:161 Cor. 10:13
ori te va izbăvi din necaz

și de șapte

5:19
Ps. 91:10
ori nu te va atinge răul.

20El te va scăpa de moarte în vreme de foamete

5:20
Ps. 33:19
37:19

și de loviturile sabiei în vreme de război.

21Vei fi la adăpost de biciul

5:21
Ps. 31:20
limbii,

vei fi fără teamă când va veni pustiirea.

22Vei râde de pustiire, ca și de foamete,

și nu vei avea să te temi de fiarele

5:22
Is. 11:9
35:9
65:25Ezec. 34:25
pământului.

23Căci vei face legământ până și cu pietrele

5:23
Ps. 91:12Osea 2:18
câmpului,

și fiarele pământului vor fi în pace cu tine.

24Vei avea fericire în cortul tău,

îţi vei găsi turmele întregi,

25îţi vei vedea sămânţa

5:25
Ps. 112:2
72:16
crescându-ţi

și odraslele înmulţindu-se ca iarba de pe câmp.

26Vei intra în mormânt la bătrâneţe

5:26
Prov. 9:11
10:27
, ca snopul strâns la vremea lui.

27Iată ce am cercetat

5:27
Ps. 111:2
, și așa este!

Ascultă, că sunt spre folosul tău!”

6

Răspunsul lui Iov

61Iov a luat cuvântul și a zis:

2„O, de ar fi cu putinţă să mi se cântărească durerea

și să mi se pună toate nenorocirile în cumpănă,

3ar fi mai grele decât nisipul

6:3
Prov. 27:3
mării, de aceea îmi merg cuvintele până la nebunie!

4Căci

6:4
Ps. 38:2
săgeţile Celui Atotputernic m-au străpuns,

sufletul meu le suge otrava

și groaza

6:4
Ps. 88:15,16
Domnului bagă fiori în mine!

5Zbiară măgarul sălbatic când are verdeaţă?

Mugește boul când are de mâncare?

6Poţi mânca ce-i fără gust și fără sare?

Are vreun gust albușul unui ou?

7Orice lucru de care aș vrea să nu m-ating,

acela-i hrana mea, fie cât de greţoasă ea!

8O, de mi s-ar asculta dorinţa

și de mi-ar împlini Dumnezeu nădejdea!

9De

6:9
1 Împ. 19:4
ar vrea Dumnezeu să mă zdrobească,

întindă-Și mâna și să mă prăpădească!

10Îmi va rămâne măcar această mângâiere,

această bucurie în durerile cu care mă copleșește:

6:10
Fapte 20:20
niciodată n-am călcat poruncile
6:10
Lev. 19:2Is. 57:15Osea 11:9
Celui Sfânt.

11La ce să mai nădăjduiesc, când nu mai pot?

La ce să mai aștept, când sfârșitul se știe?

12Tăria mea oare este o tărie de piatră?

Trupul meu e de aramă?

13Nu sunt eu lipsit de ajutor,

și n-a fugit mântuirea de mine?

Iov se tânguiește

14Cel ce suferă

6:14
Prov. 17:17
are drept la mila prietenului,

chiar dacă părăsește frica de Cel Atotputernic.

15Fraţii

6:15
Ps. 38:11
41:9
mei s-au arătat înșelători ca un pârâu,

ca albia pâraielor

6:15
Ier. 15:18
care trec.

16Un sloi le tulbură cursul,

zăpada se îngrămădește pe ele;

17vine arșiţa vremii și seacă,

vine căldura soarelui și li se usucă albia.

18Cete de călători se abat din drumul lor,

se cufundă în pustie și pier.

19Cetele celor din Tema

6:19
Gen. 25:15
se uită ţintă la ele,

călătorii din Seba

6:19
1 Împ. 10:1Ps. 72:10Ezec. 27:22,23
sunt plini de nădejde când le văd.

20Dar rămân înșelaţi

6:20
Ier. 14:3
în nădejdea lor,

rămân uimiţi când ajung la ele.

21Așa sunteţi

6:21
Cap. 13:4.
și voi acum pentru mine.

Voi îmi vedeţi necazul și vă îngroziţi

6:21
Ps. 38:11
!

22V-am zis eu oare: ‘Daţi-mi ceva,

cheltuiţi din averile voastre pentru mine,

23scăpaţi-mă din mâna vrăjmașului,

răscumpăraţi-mă din mâna celor răi’?

24Învăţaţi-mă, și voi tăcea;

faceţi-mă să înţeleg în ce am păcătuit.

25O, cât de înduplecătoare sunt cuvintele adevărului!

Dar ce dovedesc mustrările voastre?

26Vreţi să mă mustraţi pentru tot ce am zis

și să nu vedeţi decât vânt în cuvintele unui deznădăjduit?

27Voi năpăstuiţi pe orfan,

prigoniţi

6:27
Ps. 57:6
pe prietenul vostru.

28Uitaţi-vă la mine, vă rog!

Doar nu voi minţi în faţă!

29Întoarceţi-vă

6:29
Cap. 17:10.
, nu fiţi nedrepţi;

întoarceţi-vă și mărturisiţi că sunt nevinovat!

30Este vreo nelegiuire pe limba mea

și nu deosebește gura mea ce este rău?