Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
2

Îndemn la pocăinţă

21Sunaţi

2:1
Ier. 4:5
din trâmbiţă în Sion! Sunaţi
2:1
Num. 10:5,9
în gura mare pe muntele Meu cel sfânt, ca să tremure toţi locuitorii ţării! Căci vine ziua Domnului
2:1
Cap. 1:15.
Obad. 15Ţef. 1:14,15
, este aproape! 2O zi de întuneric
2:2
Amos 5:18,20
și negură mare, o zi de nori și de întunecime. Ca zorile dimineţii se întinde peste munţi un popor mare
2:2
Cap. 1:6. Vers. 5,11,25.

și puternic cum
2:2
Exod 10:14
n-a mai fost din veac și nici în vremurile viitoare nu va mai fi. 3Arde focul
2:3
Cap. 1:19,20.

înaintea lui și pâlpâie flacăra după el. Înaintea lui, ţara era ca o grădină a Edenului
2:3
Gen. 2:8
13:10Is. 51:3
și, după el
2:3
Zah. 7:14
, este un pustiu sterp; nimic nu-i scapă. 4Parcă
2:4
Apoc. 9:7
sunt niște cai și aleargă ca niște călăreţi. 5Vin huruind
2:5
Apoc. 9:9
ca niște care pe munţi și pârâie ca o flacără de foc când mistuie miriștea; par o puternică oștire
2:5
Vers. 2.

gata de luptă. 6Tremură popoarele înaintea lor și toate feţele îngălbenesc
2:6
Ier. 8:21Plâng. 4:8Naum 2:10
. 7Aleargă ca niște războinici, se suie pe ziduri ca niște războinici, fiecare își vede de drumul lui și nu se abate din cărarea lui. 8Nu se împing unii pe alţii, fiecare ţine șirul, se năpustesc prin săgeţi și nu se opresc din mers. 9Se răspândesc în cetate, aleargă pe ziduri, se suie pe case și intră
2:9
Ier. 9:21
pe ferestre ca un hoţ
2:9
Ioan 10:1
. 10Înaintea lor se cutremură pământul
2:10
Ps. 18:7
, se zguduie cerurile, soarele
2:10
Is. 13:10Ezec. 32:7Mat. 24:29
și luna se întunecă și stelele își pierd lumina. 11Domnul
2:11
Ier. 25:30Amos 1:2
face să tune glasul Lui înaintea oștirii Sale
2:11
Vers. 25.

, căci tabăra Lui este foarte mare și cel ce împlinește cuvântul este puternic
2:11
Ier. 50:34Apoc. 18:8
. Dar mare este ziua Domnului
2:11
Ier. 30:7Amos 5:18Ţef. 1:15
și foarte înfricoșată. Cine
2:11
Num. 24:23Mal. 3:2
o poate suferi? 12„Dar chiar acum”, zice Domnul, „întoarceţi-vă
2:12
Ier. 4:1Osea 12:6
14:1
la Mine cu toată inima, cu post, cu plânset și bocet!” 13Sfâșiaţi-vă inimile
2:13
Ps. 34:18
51:17
, nu hainele
2:13
Gen. 37:342 Sam. 1:11Iov 1:20
, și întoarceţi-vă la Domnul Dumnezeul vostru! Căci El este milostiv
2:13
Exod 34:6Ps. 86:5,15Iona 4:2
și plin de îndurare, îndelung răbdător și bogat în bunătate și-I pare rău de relele pe care le trimite. 14Cine știe
2:14
Ios. 14:122 Sam. 12:222 Împ. 19:4Amos 5:15Iona 3:9Ţef. 2:3
dacă nu Se va întoarce și nu Se va căi? Cine știe dacă nu va lăsa după El o binecuvântare
2:14
Is. 65:8Hag. 2:19
, daruri de mâncare
2:14
Cap. 1:9,13.

și jertfe de băutură pentru Domnul Dumnezeul vostru? 15Sunaţi
2:15
Num. 10:3
cu trâmbiţa în Sion! Vestiţi
2:15
Cap. 1:14.

un post, chemaţi o adunare de sărbătoare! 16Strângeţi poporul, ţineţi o adunare sfântă
2:16
Exod 19:10,22
! Aduceţi
2:16
Cap. 1:14.

pe bătrâni, strângeţi
2:16
2 Cron. 20:13
copiii și chiar pruncii de la ţâţă! Să iasă
2:16
1 Cor. 7:5
mirele din cămara lui și mireasa din odaia ei! 17Preoţii, slujitorii Domnului, să plângă între tindă
2:17
Ezec. 8:16Mat. 23:35
și altar și să zică: „Doamne, îndură-Te
2:17
Exod 32:11,12Deut. 9:26-29
de poporul Tău! Nu da de ocară moștenirea Ta, n-o face de batjocura popoarelor! Pentru ce
2:17
Ps. 42:10
79:10
115:2Mica 7:10
să se zică printre neamuri: ‘Unde este Dumnezeul lor?’”

Făgăduinţe

18Domnul a fost plin de râvnă

2:18
Zah. 1:14
8:2
pentru ţara Lui și S-a îndurat
2:18
Deut. 32:36Is. 60:10
de poporul Său. 19Domnul a răspuns și a zis poporului Său: „Iată, vă trimit
2:19
Cap. 1:10.
Mal. 3:10-12
grâu, must și untdelemn proaspăt, ca să vă săturaţi de ele, și nu vă voi mai face de ocară între neamuri. 20Voi
2:20
Exod 10:19
depărta de la voi pe vrăjmașul de la miazănoapte
2:20
Ier. 1:14
, îl voi izgoni spre un pământ fără apă și pustiu, îi voi împinge partea dinainte a oștirii lui în
2:20
Ezec. 47:18Zah. 14:8
marea de răsărit și coada oștirii, în marea de apus
2:20
Deut. 11:24
, iar duhoarea lui se va ridica în sus și mirosul lui de putregai se va înălţa în văzduh, căci s-a crezut grozav.” 21Nu te teme, pământule, ci bucură-te și veselește-te, căci Domnul face lucruri mari! 22Nu vă temeţi, fiare de pe câmp
2:22
Cap. 1:18,20.

, căci islazurile
2:22
Zah. 8:12
pustiei iarăși vor înverzi, pomii își vor da roadele, smochinul și viţa își vor da rodul lor! 23Și voi, copii ai Sionului, bucuraţi-vă și veseliţi-vă
2:23
Is. 41:16
61:10Hab. 3:18Zah. 10:7
în Domnul Dumnezeul vostru, căci El vă va da
2:23
Lev. 26:4Deut. 11:14
28:12
ploaie la vreme
2:23
Iac. 5:7
, vă va trimite ploaie timpurie și târzie, ca odinioară. 24Ariile se vor umple de grâu, vor geme tocitoarele și teascurile de must și de untdelemn. 25„Vă voi răsplăti astfel anii pe care
2:25
Cap. 1:4. Vers. 11.

i-au mâncat lăcustele arbeh, ielec, hasil și gazam, oștirea Mea cea mare pe care am trimis-o împotriva voastră. 26Veţi mânca
2:26
Lev. 26:5Ps. 22:26Lev. 26:26Mica 6:14
și vă veţi sătura și veţi lăuda Numele Domnului Dumnezeului vostru, care va face minuni cu voi, și poporul Meu niciodată nu va mai fi de ocară! 27Și veţi ști
2:27
Cap. 3:17.

că Eu sunt în mijlocul
2:27
Lev. 26:11,12Ezec. 37:26-28
lui Israel, că Eu sunt
2:27
Is. 45:5,21,22Ezec. 39:22,28
Domnul Dumnezeul vostru și nu este altul afară de Mine. Și poporul Meu niciodată nu va mai fi de ocară. 28După aceea
2:28
Is. 44:3Ezec. 39:29Fapte 2:17
, voi turna
2:28
Zah. 12:10Ioan 7:39
Duhul Meu peste orice făptură; fiii
2:28
Is. 54:13
și fiicele
2:28
Fapte 21:9
voastre vor proroci, bătrânii voștri vor visa visuri și tinerii voștri vor avea vedenii. 29Chiar și peste robi și peste roabe
2:29
1 Cor. 12:13Gal. 3:28Col. 3:11
voi turna Duhul Meu în zilele acelea. 30Voi face să se vadă semne
2:30
Mat. 24:29Marcu 13:24Luca 21:11,25
în ceruri și pe pământ: sânge, foc și stâlpi de fum; 31soarele
2:31
Is. 13:9,10Mat. 24:29Marcu 13:24Luca 21:25Apoc. 6:12
se va preface în întuneric și luna, în sânge înainte
2:31
Mal. 4:5
de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare și înfricoșată. 32Atunci, oricine
2:32
Rom. 10:13
va chema Numele Domnului va fi mântuit. Căci mântuirea va fi pe muntele Sionului
2:32
Is. 46:13
59:20Obad. 17Rom. 11:26
și la Ierusalim, cum a făgăduit Domnul, și între cei rămași
2:32
Is. 11:11,16Ier. 31:7Mica 4:7
5:3,7,8Rom. 9:27
11:5,7
pe care-i va chema Domnul.